Kurs: Traumatisering hjå barn og unge - førebyggjing av omsorgssvikt, overgrep, sjølvskading og sjølvmord


KlasseromDeltidKursNorsk
Start Sted Språk
26.01.17 Trondheim Norsk
Søknad / InformasjonKurset gir en innføring i nyare traumeforståing, og opplæring i korleis ein kan samtala med barn og unge utsette for tramatiske hendigar. Kurset gir ei grunnleggjande teoretisk forståing av sjølvskading og skjølvmordsåtferd samt fokus på korleis en kan nytta teorien i praksis.

Kurset gir ei grundig innføring i nevrobiologisk forståing av vald og omsorgssvikt, og gir opplæring i korleis ein kan møta barn og unge som er utsette for traumatiske hendingar. Dette inkluderer barn og unge med seksuelle åtferdsproblem. Vidare gir kurset grunnleggjande teoretisk forståing av sjølvskading og sjølvmordsåtferd samt korleis ein kan nytta denne i eigen klinisk kvardag. Til sist gir emnet ei innføring i valdeleg ekstremisme og radikalisme, samt måtar å førebyggja dette på. 

Læringsmål:

Kunnskapsmål
Etter fullført kurs skal deltakaren:
 • kunna kjenna til prinsippa i metoden «Den vanskelege barnesamtalen». 
 • kunna forklara nyare traumeforståing og argumentera for korleis denne kan nyttast i møte med traumatiserte barn og unge. Deltakeren skal kunna reflektera over skilnader i denne forståinga samanlikna med ei forståing som har fokus på barnet si åtferd og åtferdsregulering.
 • ha særleg kjennskap til grupper av unge som er sårbare for å utvikla PTSD og andre lidingar grunna utfordrende oppvekst. Dette gjeld m.a. barn som bur i barnevernsinstitusjonar og barn av psykisk sjuke og rusforeldre. 
 • ha kunnskap om det å vera barn i ein flyktning- og migrasjonsprosess og kva særlege utfordringar dette gir.
 • ha oversikt over ulike teoretiske tilnærmingar om sjølvmord og sjølvskading, og skal kunna nytta dei viktigaste av desse i eit førebyggjande perspektiv.
 • ha særleg kjennskap til samanhengen mellom suicidalitet og psykiatriske lidingar, og samanhengen mellom det å vera utsett for seksuelle overgrep og sjølvskadaråtferd.
 • kunna gjengi hovudprinsippa i DPT-behandling som er den behandlartilnærminga som kan visa til best resultat i førebyggjing av kronisk sjølvskadeåtferd.
 •  ha god kjennskap til ulike hjelpe- og behandlingstilbod til menneske som er akutt eller kronisk suicidale, dette inkluderer nett- og telefonttenester. 
 • ha kunnskap om sorgprosessar som pårørande barn går gjennom etter at dei har mista nokon nære i sjølvmord, samt korleis dei kan hjelpa barna i denne prosessen.
 • skal gjengi viktige forståingsmåtar av radikalisering og valdeleg ekstremisme.
Dugleiksmål
Etter fullført kurs skal deltakaren:
 • kunna gjennomføra ein barnesamtale etter prinsippa i «Den vanskelege barnesamtalen» og tilpassa denne etter kva for barn og unge dei samtalar med, herunder sårbare grupper som barn med minoritetsbakgrunn, i institusjon, barn og unge med seksuelle åtferdsproblem og barn og unge som står i ein radikaliseringsprosess.
 • ha bestått Vivatkurset, som er eit empirisk fundert sjølvmordsførebyggjingsprogram. Etter endt Vivatkurs skal deltakarane vera meir kompetente og tryggare i å intervenera i akutte sjølvmordskriser. 
 • kunna fanga opp menneske som har det vanskeleg og kan vera i sjølvmordsfare, kunna stilla direkte spørsmål om sjølvmordstankar. 
 • kunna hjelpa personen i sjølvmordsfare å snakka om det som er vanskeleg, og kunna laga og implementera ein plan med vedkomande, kor målet er å berga liv. 
 • kunna bruka lokale og andre ressursar i krisehjelp.
 • kunna hjelpa sjølvmordsnære til å nytta seg av ulike typar hjelpe- og behandlingstilbod som er retta mot denne gruppa.
 • forstå når barn og unge er i faresonen for å bli radikalisert, og vita korleis ein då skal intervenera.
Generell kompetanse:
Etter fullført kurs skal deltakaren:
 • ha større refleksiv kapasitet knytta til temaene gjennomgått på kurset. 
 • ha større evne til å vurdera og anvenda den teoretiske kunnskapen i praksis, samt kunna utvikla denne kompetansen vidare. 
 • ha fått større sjølvtillit og tru på eigen kompetanse i møte med komplekse problemstillingar. 
 

Kurset er organisert som eit samarbeid mellom RVTS Midt og RKBU Midt. Eksamen gir 15 studiepoeng på masternivå, og kan inngå i både videreutdanning og masterprogram i barn og unges psykiske helse. 

Kurset går over to semester med tilsammen 12 dagars samling i Trondheim, dvs tre samlingar à to dager kvart semester.

Vår 2017:  

Første samling: 26. - 27. januar
Andre samling: 28. februar  - 1. mars
Tredje samling: 4. - 5. april

Høst 2017:

Tre samlinger á to dager, datoer ikke fastsatt.

Alle seks samlingene er obligatoriske og finner sted i Trondheim.
Forkunnskaper


Det anbefales sterkt at grunnlagsemnene MDV6201, MDV6202, og MDV6203 er gjennomført og bestått før dette kurset.

Studiepoeng


15Be om gratis info
Traumatisering hjå barn og unge - førebyggjing av omsorgssvikt, overgrep, sjølvskading og sjølvmord hos NTNU VIDERE
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
NTNU VIDERE vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere