Juridiske kurs
Hordaland
Du har valgt: Bergen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

6 treff ( i Bergen ) i Juridiske kurs

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nettbasert kurs Hele landet 5 900 kr
Med ASK studerer du hvor og når som helst, og du bestemmer selv tempoet. ASK fungerer like godt på PC, nettbrett og mobiltelefon. [+]
Politikk og Menneskerettigheter med ASK Videoundervisning Politikk og menneskerettigheter er fordypning i samfunnsfag. Liker du samfunnsfag kan du velge dette faget for å fullføre vitnemålet eller som programfag til påbygging. Målet med programfaget Politikk og menneskerettigheter VG3 er å oppnå kunnskap om politikkens innhold, politiske aktører og politiske prosesser. Faget tar også opp spesifikke problemstillinger rundt menneskerettighetsprinsippene og hvorfor dette er et viktig spørsmål i internasjonal politikk. Politikk og menneskerettigheter tas privatister som også tar påbygg eller generell studiekompetanse. Undervisningen Pensum i Politikk og menneskerettigheter VG3 har en temainndeling som gir deg god oversikt og som er tett knyttet til målene i læreplanen. Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger. Med videoforelesningene tar læreren deg med gjennom hele pensum. Mens du ser videoforelesningen kan du ta notater som lagres og som du kan skrive ut. I fagprat stiller du spørsmål og får svar fra din faglærer og dine medelever. Du får god eksamenstrening gjennom et sett med innleveringer og personlig tilbakemelding fra faglærer. [-]
Les mer
Nettstudier Hele landet 6 måneder 4 500 kr
Kurset gir en grundig innføring i offentlighetsloven for ansatte i forvaltningen og selskap som er underlagt denne loven. [+]
Offentlighetsloven handler om retten til innsyn i forvaltningens saksdokumenter, journaler m.m. Kurset har som mål å gi deg økt kompetanse på å forvalte denne innsynsretten. Bli god på å vurdere dokumentinnsyn Få veiledning underveis ved behov   Nettkurset går over 6 måneder og gir deg muligheten til å lære om hensikten med loven, hvilke rettigheter og plikter gir den, hvilke forutsetninger ligger i unntaksbestemmelsene og hvordan man vurderer innsyn / merinnsyn.   Nettkurset vil gi deg: Kunnskap om innholdet i lovteksten Kunnskap og innsikt i å vurdere innsynskrav Innsikt i den juridiske tankegangen som vurderingene krever Forståelse for nødvendig bruk av skjerming Hensikten er at du skal kunne bruke det du lærer i dine daglige vurderinger.    Kurset inneholder:•    Forelesningstekst•    Pensumstoff•    Eksempler•    Linker til stoff på Internett•    Oppgaver   Kursbevis gis når deltaker har bestått en avsluttende test på kursets nettsider. Nettlærer og fagansvarlig er tilgjengelig for kontakt.   Tilgang til DEMO: http://training.didac.no/nettopp Bruker ID: visning Passord: visninger   Du kan starte opp når det passer deg best. [-]
Les mer
Bergen 2 dager 6 700 kr
25 Apr
Kurset skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen. [+]
Velkommen til et spennende kurs med praktisk og teoretisk skåblikk på bruk av jus på arbeidsplassen! Kurset kan også arrangeres internt i bedriften, ta kontakt på kurs@arbeidsmiljo.no for tilbud. Kurset «Arbeidsrett for deg som ikke er jurist» skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen. Etter å ha gjennomført kurset «Arbeidsrett for deg som ikke er jurist»  forventes du å ha god kjennskap til arbeidsrettens mest sentrale problemstillinger. Du skal ha blitt tryggere i å kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne de relevante kilder og kunne løse praktiske rettsspørsmål på arbeidsplassen. I løpet av kurset vil du lære følgende: Hvordan norsk arbeidsliv er bygd opp Grunnbegreper og rettskilder innenfor arbeidsrett Aktørene i arbeidslivet, roller og oppgaver Arbeidsmiljø Lojalitetsplikt i arbeidsforholdet Arbeidsgivers styringsrett Arbeidstakers lojalitetsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Hvordan løse konflikter på arbeidsplassen Arbeidstid Ansettelse og opphør av arbeidsforholdet Ferie Arbeidsmiljøsenteret ble stiftet allerede i 1936 av partene i arbeidslivet.  Organisasjonen er en sterk aktør og viktig bidragsyter i arbeidet med å fremme et godt arbeidsmiljø i norske virksomheter.   [-]
Les mer
Bergen Og 6 andre steder 1 dag 5 500 kr
25 Apr
09 May
13 Jun
Dagskurs for de innenfor offentlig og privat sektor som har å gjøre med avtaleinngåelser og/eller med gjennomføring og avslutning av avtaler. [+]
Dagskurs for de innenfor offentlig og privat sektor som har å gjøre med avtaleinngåelser og/eller med gjennomføring og avslutning av avtaler.   Innhold: ⦁ Avtaleloven og grunnleggende prinsipper for avtaleinngåelse⦁ Selskapsregistrering, Aksjeloven og Selskapsloven⦁ Foretaksnavneloven⦁ Kjøpsloven av 1988⦁ Forbrukerkjøpsloven⦁ Husleieloven – leie/utleie av husrom og næringslokaler⦁ Arbeidsmiljøloven⦁ Kjøp av næringslokaler⦁ Avtaleinngåelser i tilknytning til Lov om offentlige anskaffelser⦁ Erstatningsansvar ved kontraktsbrudd⦁ Regler for avtaleinngåelser i aksjeselskaper – daglig leder og styrets avtalefullmakter⦁ Hvordan sikre seg mot manglende betaling i kontraktsforhold?⦁ 10 gode råd om kontraktsinngåelser og 10 «fallgruber»   Kursavgift og info: Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te. [-]
Les mer
Skedsmo Oslo Og 10 andre steder 7 timer 3 300 kr
25 Apr
14 Jun
26 Jun
Gjeldende plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2010. Forskriftene til loven TEK10 og SAK10 er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven. N... [+]
Plan- og Bygningslov 2010 - Hvilke krav stilles? Gjeldende plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2010. Forskriftene til loven (TEK10 og SAK10) er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven. Den nye loven, forskriftene og veiledningene medfører til dels store endringer på mange områder i forhold til tidligere lov. Det gjelder krav om universell utforming og strengere forbud mot bygging i strandsonen. Utvidet søknadsplikt, melding forsvinner og alle tiltak krever søknad. Mindre tiltak som i dag tilsvarer melding skal dog få en enklere behandling. Innføring av obligatorisk ferdigattest. Ansvarsperiode for prosjektering og utførelse forlenges betydelig.  Skjerpet kontroll med obligatorisk uavhengig kontroll for visse typer saker. Krav til sentral godkjenning for kontrollforetak (uavhengig kontroll). Økte strafferammer og bøter for overtredelse av lov og forskrifter. Hensikten med kurset er å gi deltakerne oversikt over reglene og endringer i plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de regler man må kjenne til ved søknad om byggetillatelse, prosjektering, utførelse og kontroll. Emneoversikt: Innledning – introduksjon av lovens systematikk og begrepsbruk Noen relevante endringer i plandelen Endringer i bygningsdelen generelt Nytt søknadssystem - oversikt over noen av de nye søknadsblankettene Ansvarlig søker - roller og oppgaver Ansvarlig prosjekterende - roller og oppgaver Ansvarlig utførende - roller og oppgaver Ansvarlig kontrollerende - roller og oppgaver Egenkontroll og uavhengig kontroll Er rehabilitering/ombygging av våtrom i eksisterende bolig søknadspliktig? Saksbehandling i kommunen – nye frister mm. Ferdigstillelse og dokumentasjon Sanksjoner ved overtredelse av loven – Strafferammer og bøter Ny TEK-10 og veiledning TEKV-10 Ny SAK10 og veiledning SAKV-10 Kursavgiften dekker materiell, kurshefte, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te. Kursbevis kan brukes til å dokumentere kompetanse innen Plan- og bygningsloven ved søknad om lokal eller sentral godkjenning. Oppgi gjerne dine ønsker for tema på kurset i kommentarfeltet ved påmelding. [-]
Les mer
Bergen 5 år
På forespørsel
Profesjonsstudiet i rettsvitskap er normert til fem år og byggjer på ein årskullmodell. Dette inneber at alle studentane i utgangspunktet tek dei same kursa i same rek... [+]
Ein kandidat med mastergrad i rettsvitskap frå Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen skal:- kunne gjere greie for, og bruke riktig, eit betydeleg tilfang av juridiske omgrep, verdiar, reglar og prinsipp i norsk rett, òág innanfor internasjonale juridiske system- vise gjennom bruk i gjevne situasjonar at grunnleggande materielle kunnskapar, innan studiet sine ulike fagområde, held ein akseptabel kvalitet- kunne bruke anerkjent juridisk metode til å analysere komplekse juridiske problemstillingar, herunder drøfte, argumentere og sjølvstendig ta standpunkt til problemløysninga- kunne forfatte løysningsforslaga sine i ulike teksttypar og i munnleg framføring- kunne gjere greie for rettspolitiske vurderingar knytt til gitte juridiske problem- kunne forklare yrkesetiske sider ved profesjonsutøvinga- kunne tilegne seg ny juridisk kunnskap ut over det lærestoff som inngår i studiet, og bruke denne kunnskapen i løysing av juridiske problemstillingar- gjennom masteravhandlinga vise evne til å analysere ei sjølvformulert juridisk problemstilling, gjennomføre sjølvstendig innsamling og evaluering av relevant grunnlagsmateriale, og presentere konklusjonen i ei akademisk tekstform- kunne arbeide i gruppe med andre som ein deltakar som bidrar aktivt til gruppa si løysning av juridiske problem Oppbygging Profesjonsstudiet i rettsvitskap er normert til fem år og byggjer på ein årskullmodell. Dette inneber at alle studentane i utgangspunktet tek dei same kursa i same rekkjefølgje, slik at desse blir gjennomførde i studieåret. På denne måten byggjer det eine faget på det andre, og det blir jamn progresjon gjennom heile studiet. Prøvinga av studentane skjer på kvart enkelt kurs. For å få godkjent lukka kurs, må du ha oppfylt krava i studieplanen om å vere til stades på samlingar, levere oppgåver med meir. Lista under syner kva for emne du tek i kvart av dei fem åra studiet varer.   Studiet byggjer på problembasert læring. Dei tre første åra er studentane delte i arbeidsgrupper som kvar veke møtast for å løyse ei gitt oppgåve som det så skal skrivast svar på, anten kollektivt eller individuelt. Det blir gitt tilbakemelding i eit visst omfang på dei skriftlege svara. I nokre tilfelle er det også munnleg framføring i større grupper. Det blir stilt obligatoriske krav til deltaking i bl.a. arbeidsgruppemøte og innlevering av skriftlege svar for å få gå opp til eksamen.   Det første semesteret går ex.phil. og ex.fac. parallelt fram til oktober/november. Vi gjer merksam på at studentar som har examen philosophicum og examen facultatum frå før, berre får 10 studiepoeng i haustsemesteret. Emnet i forvaltingsrett I byrjar i månadsskiftet oktober/november og endar med eksamen i januar.   1. studieår - examen philosophicum (10 poeng) - examen facultatum (juridisk forprøve) (10 poeng) - forvaltningsrett 1 (10 poeng) - juridisk metode (8 poeng) - kontraktsrett 1 (10 poeng) - arve- og familierett (12 poeng)   2. studieår - skadebot (13 poeng) - tingsrett (13 poeng) - norske og internasjonale rettslege institusjonar (17 poeng) - forvaltningsrett 2 (17 poeng)   3. studieår - kontraktsrett 2 (15 poeng) - pengekravsrett (10 poeng) - rettsstat og menneskerettar (15 poeng) - rettskjelde- og metodelære (10 poeng) - rettshistorie og komparativ rett (10 poeng)   4. og 5. studieår - strafferett (20 poeng) - rettargang (20 poeng) - alminnelig formuerett (20 poeng) - valemne (30 poeng) - mastergradsoppgåve (30 poeng) I det fjerde og femte studieåret inngår valemne på til saman 30 studiepoeng.   Lista under syner nokre av dei ulike valemna vi tilbyr: o American Law o Arbeidsrett o Comparative Company Law with Law and Economics o Comparative Private Law o Complex Business Contracts o EU and EEA International Public and Utilities Contract Law o Helse- og velferdsrett o Human Rights Law o Immaterialrett o Internasjonal privatrett o Kommersiell kontraktsrett o Kommunalrett o Konfliktmegling og Dispute Resolution o Konkurranserett o Legal Philosophy o Politirett og påtalerett o Selskaps- og finansrett o Skatterett o Terrorism in International and European Criminal Law o Trygderett Utveksling Det finst i dag mange alternativ for deg som ønskjer å ta eit semester eller to av utdanninga di i eit anna land. På det integrerte masterprogrammet i rettsvitskap er det lagt opp til at du kan reise på utveksling i det fjerde eller det femte studieåret. Du kan då ta den valfrie delen av studiet og/eller skrive masteroppgåva di i utlandet. Fakultetet vel ut særskilde samarbeidsuniversitet for å finne det fagtilbodet som passar best for våre studentar. På den måten får du tilbod om eit tilrettelagt utanlandsopphald. I tillegg til fakultetet sine avtaler har Universitetet i Bergen også mange utvekslingsavtaler, både i og utanfor Europa, som du kan dra nytte av.   Yrkesvegar Få utdanningar fører fram til så mange ulike yrke som juristutdanninga. Mange juristar arbeider i offentleg forvalting, der det finst mange typiske juriststillingar. Enkelte arbeider som dommarar eller går inn i advokatyrket (til saman ca. 50 %), medan andre blir bedriftsjuristar i næringslivet, f.eks. innan bank, forsikring, varehandel, industri eller skipsfart. Politiet er også ein viktig arbeidsgivar for juristar, og enkelte arbeider med forsking og undervisning ved universitet og høgskolar. Det er berre juristar (advokatar) som har løyve til å drive profesjonell rettshjelp og føre saker for domstolane. Arbeidsmarknaden for juristar er meir lovande no enn for nokre år sidan, og det er relativt lett å finne arbeid for nyutdanna juristar. Ein del av dei må rett nok rekne med å måtte byrje karriera si utanom dei store byane eller i ikkje-juridiske stillingar, men 9 av 10 er i arbeid innan 6 mnd etter avslutta utdanning. For tida er arbeidsløysa blant juristar 0,5 %. Lønnsnivået ligg over gjennomsnittet for universitetsutdanna akademikarar. (Tala er henta frå Norges Juristforbund si kandidatundersøking). [-]
Les mer