Psykologi
Psykologikurs
Du har valgt: Kognitiv psykologi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff i Kognitiv psykologi

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Lier Oslo 13 dager 45 000 kr
Quantum Leap Coaching er godkjent som trinn 3 av Den Norske CoachForening(DNCF) og følger Norsk Bransjestandard for coaching. Internasjonal sertifisering som Associate..... [+]
Trinn 3 på vår leder- og coachutdanning gir deg avanserte coaching- og kommunikasjonsteknikker. Vanlig coaching tar ofte utgangspunkt i hva personen føler om en situasjon. I Quantum Leap Coaching jobber vi målrettet og systemisk. Vi tar utgangspunkt i hva personen tenker om en situasjon, og tenker om sin reaksjon i situasjonen. Vi avdekker hvilke overbevisninger, verdier og holdninger som ligger bak handlinger og reaksjoner, og hvilken mening det gir. Videre arbeides det i coachingprosessen med å skape hensiktsmesssige overbevisninger, verdier, holdninger, tanker og atferd. Programmet bygger på Nevro Lingvistisk Programmering(NLP), Neuro-Semantics og Meta-Coaching. Fullført Trinn 1- 3  samt 125 timers praksis kvalifiserer til å bli sertifisert gjennom Den Norske Coachforening (DNCF)  Modul 1: Coaching Genius 3 dg kl 0900 - 1800 (27.03.2017-30.03.2017) Modul 2: ACMC 8 dg kl 0900 - 2100 (24.04.2017-01.05.2017)   [-]
Les mer
Trondheim 5 000 kr
24 Aug
Kognitiv atferdsterapi er en av de best dokumenterte og mest brukte metodene innen psykisk helsevern... [+]
Kognitiv atferdsterapi er en av de best dokumenterte og mest brukte metodene innen psykisk helsevern for barn og unge.Innføring i Kognitiv atferdsterapi et deltidsstudium over ett semester for ansatte i 1. og 2. linje hvor barn og unge er hovedklienter/pasienter. Studiet gir en innføring i det teoretiske, forskningsmessige og etiske grunnlaget i kognitiv atferdsterapi. Deltakeren får kompetanse i bruk av sentrale metoder i arbeidet med barn, ungdom og deres familier.  Kurset gir deg en innføring i det teoretiske grunnlaget for kognitiv atferdsterapi generelt, med spesielt fokus på tilpasning til barn og unge. Opplæring og trening i kognitiv terapi og eksponeringstrening anvendt i grupper eller individuelt og med inkludering av foreldre i prosessen. Om spesielle hensyn ved behandling av barn og unge. Opplæring skjer over 4 samlinger gjennom en blanding av forelesning og egen øvelse.  Læringsmål: Kunnskaper Etter fullført kurs skal deltakeren Kunne det vitenskapelige grunnlaget som kognitiv atferdsterapi  bygger på. Forstå den grunnleggende modellen i terapien Kjenne til strukturen og rammene for terapien Ha kunnskap om de spesielle hensynene som må tas i forbindelse med KAT for barn og unge Ferdigheter Etter fullført kurs skal deltakeren forstå hvordan de grunnleggende teknikker som benyttes i kognitiv atferdsterapi kan brukes.   Generell kompetanse Etter fullført kurs skal deltakeren ha grunnleggende kompetanse i kognitiv atferdsterapi som er nødvendig for videre kurs i kognitiv atferdsterapi Kurset har fire obligatoriske samlinger á to dager høsten 2017 ved NTNU i Trondheim. Første samling: 24. - 25. august Andre samling:  12. - 13. september Tredje samling: 26. - 27. oktober Fjerde samling: 14. - 15. november   [-]
Les mer
Bergen 3 år
På forespørsel
Menneskeleg tenking vert til i eit samspel mellom blant anna sansing, minne, språk, problemløysing og kjensler [+]
Menneskeleg tenking vert til i eit samspel mellom blant anna sansing, minne, språk, problemløysing og kjensler. I kognitiv vitskap prøver vi å forstå korleis desse ulike delane av menneskeleg tenking fungerer kvar for seg og samla. Det gjer vi blant anna ved å lage dataprogram som skal simulere (etterlikne) desse delane, og så sjå om dataprogramma er i stand til å framvise åtferd som liknar menneskeleg intelligens. Slik prøver vi å skaffe betre kunnskap om korleis ein intelligent hjerne fungerer og vidare om korleis vi kan konstruere dataprogram som har kunstig intelligens. I praksis kan slik kunnskap for eksempel brukast til å lage dataspel, datasystem med talegjenkjenning eller dataprogram for medisinsk diagnose. Kognitiv vitskap er tverrfagleg og tek opp i seg element frå informatikk, informasjonsvitskap, datalingvistikk, psykologi og filosofi. Oppbygging Bachelorprogrammet i kognitiv vitskap er sett saman av fag og emne etter følgjande mønster: 30 studiepoeng innføringsemne inkludert ex.phil. 90 studiepoeng med emne som dannar kunnskapsgrunnlaget i kognitiv vitskap 60 studiepoeng valfrie emne, avhengig av kva spesialisering du vel. På bachelorstudiet i kognitiv vitskap kan du blant anna studere følgjande tema: Programmering Språkvitskap (lingvistikk) Språk og data Biologisk og kognitiv psykologi Sinnsfilosofi Logikk Kunstig intelligens Dei siste 60 studiepoenga i bachelorprogrammet vel du ut frå kva fagområde du vel å spesialisere deg i. Innanfor kognitiv vitskap kan du velje mellom følgjande spesialiseringsfag: informasjonsvitskap, informatikk, filosofi og datalingvistikk. Bachelorprogrammet i kognitiv vitskap vil sjå slik ut: 1. semester Ex.phil. (10 sp) Innføring i programmering (10 sp) Språk og kommunikasjon (10 sp) 1½ år Spesialiseringsfag i kognitiv vitskap (90 sp) 1 år 60 studiepoeng valemne, avhengig av kva spesialisering du vel TOTALT: 180 studiepoeng (3 år) sp = studiepoeng Utveksling Gjennom Nordplus- og Erasmus-samarbeidet, høvesvis mellom nordiske universitet og universitet i EU-land, er det organisert studentutveksling som ein del av universitetet si ordinære verksemd. Universitetet har i tillegg eigne utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjonar over heile verda. Norske studentar kan inkludere eit på førehandsgodkjent studieprogram (frå 3 veker til 12 månader) i studiet sitt og den norske graden studenten tek. Yrkesvegar Gjennom studiet i kognitiv vitskap vil du tilegne deg både ein yrkesrelevant IT- kompetanse og ei akademisk evne til kritisk analyse og nytenking. Det gir deg ein dobbel kompetanse som er svært etterspurt på arbeidsmarknaden. Studiet kvalifiserer for undervisning og arbeid i ulike fag avhengig av spesialiseringa du vel i det tredje året av studiet. Studiet kan også byggjast ut med masterstudium i fleire retningar og kvalifiserer for forsking og undervisning innan universitets- og høgskolesektoren. Vidare studium Bachelorprogrammet i kognitiv vitskap vil kvalifisere deg for opptak til masterprogrammet i informasjonsvitskap, informatikk, filosofi eller datalingvistikk, alt etter kva du vel til spesialisering. Masterprogrammet er eit toårig fordjupingsstudium som skal styrkje analytiske evner og metodisk kompetanse. Det blir lagt stor vekt på eigeninnsats i form av skriftleg arbeid og aktiv deltaking i undervisning og seminar. Arbeidet med masteroppgåva står sentralt i studiet. [-]
Les mer