Alle kategorier
Du har valgt: Miljø- og naturvern
Nullstill
Filter
Ferdig

-

7 treff i Miljø- og naturvern

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Bedriftsintern Hele landet
På forespørsel
Kurset kjøres i form av 2-3 samlinger der man innfører miljøledelse mellom samlingene via 30 steg. [+]
EcoEasy - en smartere og mer kostnadseffektiv vei til miljøledelse. Nå er det mulig å innføre miljøstyringssystemene ISO 14001 og/eller EMAS via 30 steg. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, EMAS Easy - en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming for å innføre miljøledelse.   Et sentralt element i EMAS Easy-metodikken er EcoMapping, som er en visuell og lettfattelig måte å kartlegge kritiske miljøområdene i virksomheten. EMAS Easy fører virksomheten raskere frem til sertifisering og er derfor også mer kostnadseffektiv enn en vanlig sertifiseringsprosess. EcoTeam har rådgivere som kan hjelpe norske virksomheter med å innføre miljøledelse i henhold til EMAS Easy-metodikken.   Gjennom en kombinasjon av fellessamlinger og individuell rådgivning, reduserer vi timeforbruket for den enkelte virksomhet. Vi er fleksible og tilbyr både et ferdig utviklet kurs- og rådgivningsopplegg og et mer skreddersydd opplegg for bedrifter som selv ønsker å arbeide sammen i 'clusters', det være seg på grunn av geografisk nærhet eller beslektet produksjon. Dette opplegget vil også kunne egne seg for konsern, der datterselskapene kan utgjøre et eget cluster. [-]
Les mer
Oslo Hele landet 1 dag 3 500 kr
BEDRIFTSOPPLÆRINGSKURS. Enøk som bedriftsverktøy gir deg gode råd tips, så vel organisatoriske som tekniske til ditt daglige arbeid med å redusere energibruken. [+]
Andersen Kompetanse tilbyr bedriftsopplæring og kurs innen relevante og spennede område som økonomi, innkjøp, kvalitet og kuldeteknikk. De enkele kursemner kan lett kombineres etter kundens behov og ønsker. Vi har 10 års erfaring fra kursvirksomhet, og satser nå på bedriftsopplæring i all hovedsak. Enøk som bedriftsverktøy har som hovedfokus å gi deg gode råd og påfyll i ditt daglige arbeid med å redusere energibruken i bedriften. Kurset gir deg økt kompetanse og insentiver til å satse mer på ENØK i din bedrift.Vi belyser nødvendigheten av å få forankret ENØK i toppledelsen, tildele nødvendige ressurser til arbeidet og ikke minst utarbeide strategi og mål.Videre ser vi på eksempler på enkle tiltak som gir umiddelbar virkning på strømforbruket, og vi drøfter mulige større investeringer som kan gi positiv innvirkning over tid. Det hele dreier seg om å optimalisere forbruket, ikke å redusere kostnader for enhver pris, da dette kan føre galt avsted. Det er mange utfordringer knyttet til å sikre varige gevinster for bedriften, og vi ser på følgende hovedpunkter i kurset: - Hva skal til for å få en varig fokus på ENØK i bedriften - Hvilke enkle tiltak gir umiddelbare virkning på strømforbruket - Hvilke store tiltak er aktuelle å gjennomføre- Hvordan skille lønnsomme- fra de ulønnsomme tiltak - Fra prosjekt til drift, gjør det riktig fra begynnelsen - Støtteordninger kan øke lønnsomheten           [-]
Les mer
Oslo 4 dager 14 490 kr
Få kunnskap om miljøutfordringer knyttet til det ytre miljø og bli i stand til å forstå og forbedre bedriftens miljøprestasjoner [+]
Dette kurset er en del av Miljølederskolen, men kan også tas som enkeltstående kurs. Få kunnskap om miljøutfordringer knyttet til det ytre miljø og bli i stand til å forstå og forbedre bedriftens miljøprestasjoner i et helhetlig livsløpsperspektiv. Kurset passer for deg som er ansvarlig for bedriftens styringssystem innen miljø (ISO 14001). Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Hvem passer kurs i miljøpåvirkning for? Personer som deltar i, eller er ansvarlig for ledelse og administrasjon av bedriftens miljøstyringssystem For deg som jobber med kvalitetsledelse og HMS og ønsker å utvide ditt fagfelt Personer som vurderer en karriere som miljøleder For deg som planlegger å bli sertifisert Environmental Systems Manager For deg som planlegger sertifisering iht. ISO 14001:2015 Ledere Hva lærer du? Grunnleggende kunnskap om hvordan man vurderer virksomhetens påvirkning av det ytre miljø Hvordan man bruker et miljøstyringssystem til økt verdiskapning Hvordan man minimerer virksomhetens fotavtrykk på det ytre miljøet Hvordan gjennomføre livsløpsvurdering av virksomhetens tjenester og produkter Hva får du igjen for kurset? Bli tryggere som ansvarlig for bedriftens miljø- og kvalitetsstyringssystem Bli i stand til å finne gode og lønnsomme miljøtiltak i din bedrift Bli i stand til å redusere bedriftens miljøpåvirkning Bli i stand til å forbedre bedriftens omdømme Hvorfor velge oss? Bli kurset av erfarne rådgivere med lang erfaring fra oppbygging og revisjon av styringssystemer innen miljø. Vår praktiske tilnærming gjør at du får relevante bedrifts-caser og kunnskap om standarder og verktøy som du kan implementere i egen bedrift etter fullført kurs Relevante standarder ISO 14000-familien ISO 26000 (samfunnsansvar) ISO 31000 (risikostyring) ISO 50001 (energiledelse) ISO 19011 (revisjon) [-]
Les mer
Trondheim 15 000 kr
19 Sep
Så godt som alle nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg (RAS), ... [+]
Så godt som alle nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg (RAS), og i tillegg bygges mange av de gamle gjennomstrømsanleggene om til RAS. Resirkulering reduserer vannbehovet betraktelig, gir muligheter for bedre energiutnyttelse, gjør det lettere å ta vare på og utnytte avfall, legger til rette for et godt bakterielt miljø og gir grunnlag for en mer kontrollert og forutsigbar produksjon både i ferskvann og sjøvann.Kurset vil gi en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget. Design, dimensjonering, oppstart, drift, avfallshåndtering, ressursutnyttelse, risikovurdering og handlingsplaner vil bli behandlet. Emnet vil holde en tverrfaglig profil der teknologisk funksjon og betydningen av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer settes i sammenheng. Kurset vil dekke både resirkulering i ferskvann og sjøvann, for produksjon av smolt, postsmolt, marin yngel, marin påvekstfisk og levende fôrorganismer. Kurset vil også gi innsikt i hvordan behovene for valgt teknologi og behandlingsmetoder endrer seg avhengig av art og livsstadium. Læringsform: Kurset er samlingsbasert med to obligatoriske samlinger på NTNU senter for fiskeri og havbruk, Trondheim I mellom samlingene skal kursdeltakerne skrive en prosjektoppgave. Hjemmeeksamen. Læringsmål: Etter fullført kurs, skal deltakeren ha (Kunnskaper): Innsikt i de biologiske behovene og mekanismene som har betydning for fiskens vekst, overlevelse og velferd i oppdrett og spesielt i resirkuleringssystemer. Oversikt over de ulike former for vannbehandling som er nødvendig i et resirkuleringsanlegg og kunnskap om hvilke enhetsprosesser som kan brukes og prinsippet for hvordan disse virker og påvirker hverandre. Kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for driften av resirkuleringsanlegg for ulike vannkilder og stadier og arter av fisk. Ha kunnskaper nok til å kunne bedømme hvor godt et planlagt resirkuleringssystem vil virke. Etter kurset skal deltakeren (Ferdigheter): Bruke korrekte målemetoder og informasjon for å vurdere behovet for og effekten av ulike former for vannbehandling i resirkuleringsanlegg. Kunne drifte et enkelt resirkuleringssystem. Etter kurset skal deltakeren (Generelle ferdigheter): Forstå faglitteratur om oppdrett og resirkuleringsanlegg på engelsk. Kunne kommunisere godt med leverandører som designer, bygger og leverer resirkuleringssystemer og ha bakgrunn for å vite hvilke deler som er viktige når man skal kjøpe og bygge nye anlegg.  Kurset er samlingsbasert med to obligatoriske samlinger: 1. samling: 19. - 22 . september 2017 2. samling: 24. - 27. oktober 2017 Samlingene finner sted på NTNUs senter for fiskeri og havbruk på Brattørkaia i Trondheim. Mellom samlingene skal du jobbe med en prosjektoppgave.    [-]
Les mer
Trondheim 26 000 kr
04 Sep
Foto:leaf - yayimages.com Opplæring i prinsipp bak miljødesign, f... [+]
Foto:leaf - yayimages.com Opplæring i prinsipp bak miljødesign, feltmetodikk, dataanalyse og modellbruk i regulerte vassdrag.Kurset vil gi systematisk og samlet undervisning i biologisk og hydrologisk grunnlag, diagnose av effekt, tiltak, systematisering og kartlegging, byggeklossmetoden og simuleringsmodeller. Kurset inneholder feltmålinger og verktøy for klassifisering av inngrep. Målet med kurset er at studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter om miljødesignmetodikken inkludert diagnose av påvirkning og tiltak for å redusere effekt av reguleringer.   Undervisning Forelesninger, regneøvelser og befaringer. Veiledning mellom undervisningsukene over e-post.   Læringsmål Kunnskap (Etter fullført kurs skal du ha kunnskap om:) Miljødesign i regulerte laksevassdrag. Verktøy og metoder brukt i miljødesign. Byggeklossmetoden. Ferdigheter (Etter fullført kurs skal du kunne:) Gjøre grunnleggende hydrologiske og biologiske vurderinger av effekter i regulerte vassdrag. Bruke diagnoseverktøy i miljødesignhåndboka. Kjenne til viktige tiltak og bruken av disse. Bruke miljødesignhåndboka i praksis. Generell kompetanse (Etter fullført kurs skal du ha kjennskap til:) Kunnskap om reguleringseffekt i vassdrag, effekt av disse og moderne tiltak for å redusere effekter.   Mer om miljødesign: Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) spør: Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen? (cedren.no)To samlinger i Trondheim høsten 2017:Første samling: 4.-8. septemberAndre samling: 16.-20. oktober [-]
Les mer
Oslo 5 dager 15 490 kr
04 Sep
Gir kompetanse til å vurdere utslippsreduksjoner og til å fungere som bedriftens saksbehandler innen ytre miljø [+]
Kurset skal gi deg kunnskap om ulike miljøutfordringer særlig knyttet til forurensning og bistå virksomheter med å redusere avfallsmengder, øke gjenvinningsgrad og redusere kostnader til avfallshåndtering. Mål Du skal etter kurset kjenne til hovedprinsippene i miljøregelverket ha oversikt over ulike forurensningskilder, hvordan disse påvirker miljøet og prinsipper for reduksjon av forurensning ha kunnskap om saksbehandling i forbindelse med utslippstillatelser kjenne til grunnleggende økologiske sammenhenger og aktuelle miljøutfordringer ha kunnskap om ulike miljøaspekter; avfall, støy, energibruk og innkjøp ha kjennskap til hvilke miljøpåvirkninger avfall kan representer ha kjennskap til avfall som ressurs og ulike metoder for sluttbehandling av avfall kjenne til metoder for analyse og styring av avfallsstrømmer i virksomheter beregne virksomhetens utgifter forbundet med avfallsproduksjonen   For mer informasjon og datoer, klikk her [-]
Les mer
Oslo 5 dager
06 Nov
Kunne lede og gjennomføre en prosess med innføring av styringssystemer for arbeidsmiljø og/eller ytre miljø iht NS-EN ISO 14001:2006 og SN-BS OHSAS 18001:2008 [+]
Har du ansvar for å forbedre HMS-arbeidet i bedrifter? Ønsker du å ta HMS-arbeidet til nye høyder, da vil dette kurset gi deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å gjennomføre. Lær deg hvordan systematisere HMS-arbeidet slik at det tilfredsstiller kravene til sertifisering. Ett kurs – to standarder: Spesielt for dette kurset er at du får innsikt i to standarder: Arbeidsmiljø – OHSAS 18001 Ytre miljø – ISO 14001 Kombinasjonen gir deg bredere og mer allsidig kompetanse. Det betyr at når du skal etablere og implementere nye HMS-systemer, kan du ivareta begge standardene.   For mer informasjon og datoer, klikk her [-]
Les mer