Pedagogikk
Sør-Trøndelag
Du har valgt: Trondheim
Nullstill
Filter
Ferdig

-

18 treff ( i Trondheim ) i Pedagogikk

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Trondheim 20 000 kr
12 Sep
Foto: Iko - yayimages.com Kurset gir grunnleggende kunnskap om opplæring og (r... [+]
Foto: Iko - yayimages.com Kurset gir grunnleggende kunnskap om opplæring og (re)habilitering av mennesker med synshemming. Synspedagogisk metodikk og tilrettelegging for synshemmede med og uten tilleggsvansker er sentralt. Kurset gir også kunnskaper om lover og retningslinjer som gir føringer for opplæring og (re)habiliteringsarbeid.Kursinnhold Sentrale tema i kurset: • Sansenes betydning for utvikling og læring  • Hjelpemidler og læringsressurser for synshemmede  • Synsstimulering og synstrening  • Egenferdighet i sansekompenserende fag: punktskrift, mobilitet og IKT • Metodikk i lese- og skriveopplæring, visuell skrift og punktskrift • Metodikk i sentrale skolefag og sansekompenserende fag  • Tilrettelegging av læringsmiljøer for synshemmede, med fokus på inkludering og universell utforming • Lover, retningslinjer og hjelpeapparat, relatert til opplæring og (re)habilitering av synshemmede   Læringsformer og aktiviteter To obligatoriske samlinger - til sammen 8 dager. Godkjente refleksjonsoppgaver Godkjent emneoppgave Godkjent praksis med etterfølgende praksisrapport Refleksjonsoppgavene kan utarbeides individuelt eller i grupper på max 3 studenter. Lengden på besvarelsen kan variere med den enkelte oppgave, men 2 – 4 sider per oppgave kan være relevant. Emneoppgavene skal utarbeides individuelt og ha et omfang på 6 - 8 sider (Times New Roman 12, linjeavstand 1,5). Innholdsfortegnelse, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Tre ukers praksis skal tas i løpet av de to semestrene. Én av disse ukene kan tas i andre semester i første studieår.   Format for innleveringer: Times New Roman 12, linjeavstand 1,5, standard marger 2,5cm. Innholdsfortegnelse, referanseliste (APA standard) og eventuelle vedlegg kommer i tillegg til oppgitt sidetall.   Krav som stilles til refleksjonsoppgaver, emneoppgave og praksisrapport blir gjennomgått i fellessamlingene.   Kan inngå i masterprogram Kurset (emnet PED6667) kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs. Dette kurset erstatter de tidligere to emnene PED6656 - Opplæring av synshemmede i et livsløpsperspektiv  og PED6657 - Synspedagogisk (re-)habilitering. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammetKurset arrangeres høsten 2017 og våren 2018 med to obligatoriske samlinger på Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo Første samling: uke 37 - 12. - 15. september  2017Andre samling: uke 3 - 16. - 19. januar 2018 Deltakere må selv ordne overnatting. [-]
Les mer
Trondheim 15 000 kr
28 Aug
Kurset inngår i det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk- psykologisk rådgivning, men ka... [+]
Kurset inngår i det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk- psykologisk rådgivning, men kan også tas som et frittstående videreutdanningskurs. Primær målgruppe er ansatte i PP-tjenesten, disse har fortrinnsrett ved opptak.Masterprogrammet skal styrke de ansatte i PP-tjenesten i utøvelse av sine kjerneoppgaver. Målet er å bidra til at barnehagen og skolen får mer relevant og høgt kvalifisert bistand til å etablere tilpassede utviklings- og læringstilbud i et inkluderende miljø for alle barn og unge. Kurset skal bidra til å sikre god forvaltningspraksis knyttet til sakkyndighet og kunnskap om systemer og sentrale lovverk. KursinnholdTema 1: Sakkyndighet, spesialundervisning og tilpasset opplæring i barnehage og skole (3 dager) Veileder for spesialundervisning/spes.ped.-hjelp Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sakkyndighetsrollen: Fra kartlegging, til tiltak og evaluering Arbeid med sakkyndighetsmal Perspektiver på tilpasset opplæring og spesialundervisning Systemrettet arbeid Tema 2: Lovverk, forvaltning og etikk (3 dager) Praksis i tråd med forvaltningsloven med betydning for PPT-arbeid Opplæringsloven, barnehageloven, friskoleloven og forvaltningsloven Sakkyndig vurdering og IOP som verktøy og rettsdokument Taushetspliktregulering Brukermedvirkning Fra bekymring til handling - etiske utfordringer Tema 3: PPTs rolle og identitet (2 dager) Profesjonskunnskap PPTs profesjon og identitet  Hva er PP-rådgiverens rolle? PPTs rolle i forhold til systemarbeid på barnehagene og i skolene, kompetanse i krysspress? Helhetlig tenkning i kommunen Forvaltningsorganer: Myndighet og mulighet Individet i system. Læringsmål Etter å ha fullført emnet Sakkyndig vurdering og forvaltning skal studentene ha tilegnet seg følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskaper: Studentene har kunnskap om PPTs rolle, funksjon og identitet. Studentene har kunnskap om sakkyndighet, relevante bestemmelser i lovverk, taushetspliktreguleringer og forvaltningspraksis knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage. Studentene har kunnskap om sammenhengen mellom skolens forvaltningsområde og PPTs veilednings- og sakkyndighetsarbeid Ferdigheter: Studenten har utviklet profesjonsidentitet og profesjonsetikk Studenten har analytiske ferdigheter og handlingskompetanse i forhold til PPTs profesjonsutøvelse knyttet til sakkyndighetsarbeidet. Studentene må ha observasjons- og kartleggingskompetanse. Studentene kan anvende kunnskap om sakkyndighet, lovverk og forvaltningspraksis knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage Generell kompetanse: Studentene kan bidra til at barnehagen og skolen får mer relevant og høgt kvalifisert bistand til å videreutvikle og opprettholde tilpassede utviklings- og læringstilbud i et inkluderende miljø. Studentene kan utrede, analysere, planlegge og begrunne relevante tiltak sett i lys av ordinær opplæring/utvikling og spesialundervisning/spes.ped.-hjelp. Studenten kan bidra til kunnskaps- og praksisutvikling ut over grunnleggende kunnskap innen relevant lovverk, forvaltning og sakkyndig arbeid. Studenten har økt kompetanse i utøvelse av PP-tjenesten sine kjerneoppgaver på sakkyndighetsområdet.  Inngår i masterprogram Kurset inngår som et obligatorisk emne i det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk- psykologisk rådgivning og som en del av en videreutdanning i pedagogisk psykologisk rådgiving   Arbeidskrav og eksamensbeskrivelse Alle deltakerne skal utarbeide sakkyndige tilrådninger med utgangspunkt i egen praksis og etter en mal. Dette blir gjennomgått på første samling og det vil bli gitt veiledning underveis. I tillegg legges det ut informasjon på itslearning. Det inngår tre arbeidskrav i emnet: arbeidskrav: man sender inn en sakkyndig tilråding før første samling (forkrav) Mal for sakkyndig tilråding presenteres på 1. samling Innsendt sakkyndig tilråding tilbakemeldes i løpet av 1. samling. Tilbakemeldingen relateres til ny mal. arbeidskrav: Man sender inn ny sakkyndig tilråding i forhold til mal. Det gis en frist for innsending før andre samling. På samling to går man i felleskap igjennom den innsendte sakkyndige tilrådingen og arbeider videre på samlingen. arbeidskrav: Man leverer også en sakkyndig tilråding/vurdering til tredje samling og arbeider på samme måte på samling tre som på samling to. Disse tre arbeidskravene inngår i en mappevurdering som utgjør 40 % av karakteren. I tillegg skal studentene gjennomføre en hjemmeeksamen over tre dager og levere en oppgave på 10-12 sider. Denne utgjør 60% av karakteren. Studenten må ha deltatt på minst 80 % av forelesningene. Tilstedeværelse på samtlige tre samlinger kreves.    Forelesere Arne Tveit, Institutt for pedagogikk og livslang læring Anne Sofie Samuelsen, Institutt for pedagogikk og livslang læring Helene BargelTre obligatoriske samlinger ved NTNU i Trondheim høsten 2017: Første samling: 28. - 30. august. Andre samling: 2. - 4. oktober. Tredje samling: 6. - 7. november.  [-]
Les mer
Trondheim 10 000 kr
24 Jan
Emnet inngår som del av Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv. Studiet skal bidra ... [+]
Emnet inngår som del av Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv. Studiet skal bidra til utdanning av praksislærere for lærerstudenter og veiledere for nyutdannede lærere i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Studiet skal også utdanne lærere til å kunne praktisere kollegaveiledning, som en del av skolens helhetlige utvikling.Emnet vil inneholde et FoU-arbeid rettet mot lærerprofesjon og skoleutvikling, forskningsmetode, perspektiver på veiledning og profesjonalitet i en organisasjonssammenheng, utdanningspolitikk og lærerprofesjonalitet.   Følgende tema vektlegges: FoU-arbeid rettet mot lærerprofesjon og skoleutvikling FoU-arbeid og forskningsmetode Veiledning og profesjonalitet i et organisasjonsperspektiv Utdanningspolitikk og lærerprofesjonalitet Emnet vil gi erfaring med FoU-arbeid som knyttes opp både mot utvikling av egen profesjon og skole og mot veiledning av lærerstudenter i deres FoU-arbeid.Emnet vil gi innsikt i kritisk analyse og vurdering relatert til anvendelse av utdanningspolitiske styringsverktøy som grunnlag for å videreutvikle lærerprofesjonen. Læringsformer og aktiviteter Aktivitetene veksler mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Du praktiserer kunnskaper og ferdigheter i autentiske situasjoner mellom samlinger. Samarbeid mellom studentene vektlegges.   Emnet inneholder 2-3 arbeidskrav som må være godkjente før framstilling til eksamen. Arbeidskravene er både skriftlige innleveringer, framlegg ved samlinger og utprøvinger i praksis. Obligatorisk oppmøte 80 %.    Tre samlinger på NTNU i Trondheim våren 2018Informasjon om samlingsdagene legges ut her når dette er klart. Samlingsdagene starter kl. 09.00 og avsluttes 15.30     [-]
Les mer
Trondheim 13 500 kr
21 Aug
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller... [+]
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig. Emnekode Kurs Studiepoeng ENG6020 Språkvitenskap og språktilegnelse (høst) 7,5 ENG6024 Litteratur og kultur i klasserommet (høst) 7,5 ENG6014 Skriving i klasserommet (vår) 7,5 ENG6023 Global engelsk (vår) 7,5 nettbasert kurs med kursstart i uke 35 2017.   [-]
Les mer
Bedriftsintern Hele landet 1 dag
Har du som lærer eller kursholder opplevd at fagstoffet ikke fenger publikum – på tross av at du selv synes det er interessant? Det vanlige er å formidle fagstoff di... [+]
Men det behøver ikke å være slik! Ofte er det små grep som skal til for å tenne gnisten, vekke interesse og skape engasjement og nysgjerrighet hos ditt publikum. Undervisning og læring kan være veldig gøy. Undervisning kan være en oppdagelsesreise både for student og lærer. Den digitale verden gir oss mange læringsmuligheter gjennom tekst, film, lyd og bilder. Samtaler kan også være svært lærerike dersom vi er mentalt til stede. Læring betinger en respekt for at det er mer å finne ut av. Vi griper altfor ofte til gode råd, forklaringer og irettesettelser i mangel av bedre undervisningsgrep, men disse fører ikke uten videre til læring. Vi tror intuitivt at ved å påpeke farer og feil, hindrer vi andre i å begå dem. Men råd og forklaringer virker best dersom de er forhåndsbestilt og når det foreligger en mottagelighet.   Med DIDAKTIKKENS 12 grep vil statistikk, tall, harde fakta og tørt stoff bli levende og skape engasjement.DIDAKTIKK er mer enn presentasjonsteknikk og edutainment.DIDAKTIKK = "undervisningskunst" fra planlegging, via gjennomføring og til evaluering av undervisningen...som innebærer en ydmykhet overfor eleven og for lærestoffet. ...og en tro på at alle er underveis i læreprosessens ulike faser.   Når læreren respekterer og fyller rollen sin på en profesjonell måte, kan studenten / eleven / deltakeren også fylle sin rolle.   DIDAKTIKKENS 12 setter læring og undervisning i et spennende, kreativt og profesjonelt lys - slik at studentene stadig er heldig med læreren - og heldig med skolen!         Du behøver ikke å være spesielt artistisk eller spesielt modig – gjennom seminaret DIDAKTIKKENS 12 GREP får du hjelp til å finne formidleren i deg og motet som skal til. I løpet av denne seminardagen vil du få teknikker til å etablere tillit og fokus, administrere dine private sider og ikke minst lage din egen dreiebok for god undervisning. Du kan parere innspill fra inntil 5 ulike typer publikum på en profesjonell og tillitvekkende måte når du lærer å lese forskjellen mellom dem. Visste du at: - ekstroverte lærere bør planlegge sin undervisning på en helt annen måte enn introverte lærere?- instruksjon kan for noen studenter vekke sterke forsvarsmekanismer? Alt dette og litt til får du innsikt i gjennom dette interaktive seminaret som etterfølges av en skriftlig oppsummering til din egen verktøykasse. "Jeg anbefaler Linda Pedersen på det sterkeste! Hun har mye kunnskap å tilførere andre". Margrethe Greiner, lærer Folkeuniversitetet   L. Pedersen KURSARKITEKTEN ble startet i 2001 og ledes av Linda Pedersen (cand.paed) og statsstipendiat i ledelse og organisasjon. Linda har spisskompetanse på kursdesign og på samarbeid og roller i arbeidslivet.       [-]
Les mer
Hele landet 6 timer 1 500 kr
Gjennomgang av gjeldende lover som regulerer bruk av tvang og makt i skolen. Forebygging av bruk av tvang og makt i skolen [+]
Kursene starter med en gjennomgang av gjeldene lover, forskrifter og veiledere. For skolene vil det si Menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon, Straffeloven, Opplæringsloven, Barneloven og Arbeidsmiljøloven. Hva er tvang og makt, og hva er det ikke? Tar utgangspunkt i forarbeidene og gjeldende forskrifter til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap 9 i tillegg til de ovennevnte lover. Det man gjør skal være juridisk, etisk og faglig forsvarlig. Hvordan bli god på utøvelse av skjønn i det daglige arbeidet med elevene. Praktiske eksempler gjerne fra deltagernes egne erfaringer. Hva er selvbestemmelse? Har alle reell mulighet for selvbestemmelse? Hvordan kan de ansatte hjelpe elevene i utviklingen av reell selvbestemmelse. Eksempler og diskusjoner. Gjennomgang av ulike forebyggende tiltak for å unngå bruk av tvang og makt. Kartlegging av elevene, holdninger hos personalet, kommunikasjon, struktur og sosiale ferdigheter.   Deltakerne vil få økt kompetanse i å vuredere situasjoner, som oppleves utfordrende, juridisk, etisk og faglig. Dette gjør dem tryggere i den jobben de gjør.   Det vil gis praktiske eksempler på tolkninger av gjeldende lover. Kursdeltagerne kan selv komme med eksempler som vil bli diskutert i forhold til gjeldende lovverk. Retten til selvbestemmelse vil være utgangspunkt for alle tolkninger.   Kursdeltajerne vil få økt kunnskap om hva som er bruk av tvang og makt og hva som etter gjeldende lovverk er tillatte virkemidler i håndtering av utfordrende atferd.   Kursdeltakerne vil få innføring i tiltak for å forebygge bruk av tvang og makt. Dette er et stort og komplisert felt, og vil kunne kjøres som påbygningskurs med veiledning og observasjon. [-]
Les mer
Trondheim 20 000 kr
19 Sep
Kurset gir grunnleggende innsikt i pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift. Kurset gir e... [+]
Kurset gir grunnleggende innsikt i pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift. Kurset gir en bred innføring i selve punktskriften, metodisk innføring i bruk av punktskrift i opplæringen og bruk av IKT-hjelpemidler for punktskriftbrukere.Kursinnhold Å være blind Taktil-haptisk persepsjon Auditiv persepsjon Synshemmet i en skole for alle Lesing og skriving med punktskrift Matematikk og matematikklæring IKT for punktskriftbrukere   Læringsformer og aktiviteterDet er obligatorisk oppmøte på de to samlingene. Andre obligatoriske oppgaver: Fire oppgaver som omhandler egenferdighet innen områdene punktskrift, auditiv læring, matematikk for punktskriftbrukere og IKT for punktskriftbrukere. En emneoppgave. De fire oppgavene med egenferdighet erstatter praksis. Emneoppgaven skal utarbeides individuelt og ha et omfang på 6 – 8 sider (Times New Roman eller Arial 12 pkt., linjeavstand 1.5).  Krav som stilles til emneoppgave og oppgaver angående egenferdighet samt veiledningsomfang, vil bli gjennomgått i fellessamling. Emneoppgave og oppgaver i egenferdighet vurderes med godkjent/ ikke godkjent. LæringsmålStudentene skal kunne analysere og drøfte både muligheter og utfordringer knyttet til å oppnå likeverd og deltakelse for en elev som bruker punktskrift i opplæringen.  Kunnskaper Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om  muligheter og utfordringer knyttet til å oppnå likeverd og deltakelse for en elev som bruker punktskrift i en skole for alle. forholdet mellom 6-punkt og 8-punkts Braille elevens ferdighet i avkodingsprosessen forskjellen på taktil og visuell avkoding og bli bevisst på valg av lesemetode og lesestrategier hva som er det spesifikke med lesing taktilt forskjeller i avkoding av enkelttegn og ord – setning punktskrift som et kommunikasjonsredskap i en inkluderende skole de grunnleggende begrepene knyttet til lyd og lytting og oppbyggingen av ”det auditive systemet”. perseptuelle særtrekk ved auditiv persepsjon i sammenligning med våre andre persepsjoner hvordan auditiv persepsjon kan utvikles gjennom læring hvilke muligheter og begrensinger auditiv persepsjon kan ha for blinde personer oppbygning og virkemåte av datautstyr og spesialprogramvare for blinde kunne bruke en aktuell leselist slik det er hensiktsmessig for en leselistbruker pedagogiske utfordringer og konsekvenser når elevene leser elektronisk punktskrift tilrettelegging av lærestoff til bruk på leselist hvordan et grafisk grensesnitt blir presentert ved hjelp av et skjermleserprogram innstillinger i standard Windows-program slik at disse fungerer optimalt sammen med leselist hvordan internett blir presentert ved hjelp av et skjermleserprogram. funksjoner i skjermleserprogrammet slik at han kan veilede en elev til å bli en funksjonell internettbruker hvordan elever som er blinde lærer å tenke matematisk. undervisningsmetoder i matematikkundervisningen til punktskriftbrukere utregningsmetoder på abakus og oppstillingsmetoder med punktskrift. Ferdigheter Etter fullført kurs skal deltakeren kunne skrive punktskrift på Perkins brailler kunne lese punktskrift med øynene ha erfaring med å lese med hendene kunne bruke standarden for 6-punkts Braille  Generell kompetanseEtter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om organisering, tilrettelegging og gjennomføring av en likeverdig og tilpasset opplæring for elever som bruker punktskrift   Kan inngå i masterprogramKurset (emnet PED6658) kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i dette masterprogrammet Emnet kan også innpasses i ordinær master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.Kurset arrangeres høsten 2017 og våren 2018 med to obligatoriske samlinger på Statped midt, Trondheim. Første samling:  uke 38 - 19. - 22. september 2017Andre samling:  uke 15 - 10. - 13. april 2018 [-]
Les mer
Trondheim 18 000 kr
10 Oct
Foto Wavebreakmedia - yayimages.com Dette kurset vil gi økt inn... [+]
Foto Wavebreakmedia - yayimages.com Dette kurset vil gi økt innsikt i administrering og tolkning av evnetester, samt økt psykrometrisk kompetanse med tanke på administrasjon og tolkning av tester generelt. Du vil etter ferdigstilt kurs være kvalifisert for selvstendig innkjøp, administrering og tolkning av Wechsler testene: WISC og WPPSI i en utdanningskontekst. For nærmere informasjon ta kontakt med fagansvarlig.Kurset gir en innføring i ulike evnetester, generell test kompetanse, tolkningsteori, utviklingspsykologiske perspektiver i bruk av tester, samt etiske implikasjoner i forhold psykrometrisk arbeid.   Læringsmål Kurset vil gi deg kunnskaper og ferdigheter i: Ulike evnetester - Man vil lære utgangspunktet for evnetestene og hvordan nyere versjoner knyttes opp mot moderne intelligensteori. Man vil videre lære utgangspunktet for aggregering og refortolkning av skårer, samt normering og validering av Wechsler testene. Generell testkompetanse som tar for seg hvordan en test er konstruert og hvilke krav som stilles, særlig i forhold til psykometriske egenskaper. Man vil lære å vurdere skårenes holdbarhet og definere forskjellen mellom ipsativ og normativ tolkning Tolkningsteori som har en målsetting om at studentene skal forstå hvordan man utleder slutninger basert på testskårer og at de skal kunne rapportere resultater. Man har videre en målsetting om at studenten skal forstå sammenhengen mellom testskårer og utarbeidelse av tiltak. Sammenhengen mellom utviklingspsykologi, herunder kognitiv utvikling og generell psykologisk utvikling relatert til testing av barn. Man skal etter ferdigstilt kurs kunne reflektere og se betydningen av utviklingspsykologiske perspektiver i bruk av tester.   Kurset vil bidra til at du utvikle et etisk refleksjonsnivå som gjør at du agerer profesjonelt i tilknytning til bruk av testene.    Undervisning: Samlingene vil bestå av forelesninger og gruppedrøftinger knyttet til utarbeidelse av testrapporter. Arbeidskrav:Tre testrapporter utarbeides i tilknytning til Wechlerbatteriet (fortrinnsvis Wisc og Wppsi)  i en opplæringskontekst før, mellom og på samlingene.   Veiledning:Veiledning vil bli gitt på samlingene i tilknytning til arbeidskravene.  Forelesere: Dag Øyvind Engen Nilsen  -  Psykologspesialist  Anne Sofie Samuelsen  -  Spesialist i pedagogisk psykologisk rådgivning     Kurset inngår som en frittstående del av videreutdanningstilbudet for ansatte i PPT. Tre obligatoriske samlinger høsten 2017: Første samling: 10. - 13. oktober Andre samling: 21. - 23. november Tredje samling: 5. - 7. desember Eksamen 8.desember Begge samlingene og eksamen foregår i Kristiansand [-]
Les mer
Trondheim 8 dager 13 990 kr
18 Sep
ART (Aggression Replacement Training) er et virkningsfullt evidensbasert program, som består av trening i sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering. [+]
Et ART-trenerkurs gir deltakerne en grundig innføring i hvor viktig sosial kompetanse er for at barn og unge skal kunne fungere godt i samspill med andre og takle utfordringer de møter i hverdagen. Videre lærer man hvordan trening av sosial kompetanse kan organiseres, gjennomføres og tilpasses ulike målgrupper.   ART (Aggression Replacement Training), nå AART (Adapted Aggression Replacement Training) har de siste 15 årene blitt implementert i en lang rekke barnehager, skoler og institusjoner i Skandinavia. Programmet består av trening i henholdsvis sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering - en kombinasjon som har dokumentert svært god effekt på klassemiljø og har bidratt til økt sosial kompetanse hos enkeltelever, samt reduksjon av utfordrende atferd. ART-trenerkurset gir en innføring i sentrale begreper som aggresjon, moral, sosial kompetanse, motivasjon og ikke minst generalisering og implementering på deres respektive arbeidsplasser.    I AART er programmet oppdatert ut fra nyere forskning og tilpasset den skandinaviske hverdagen Programmet er blant de best validerte evidensbaserte programmene på sitt område, og har blitt brukt både som primærforebyggende tiltak og som tiltak overfor personer med omfattende atferdsvansker.    Ved å ta ART-trenerkurs, blir du ART-trener med sertfiseringsbevis fra PREPSEC Norge (den norske interesseorganisasjonen for ART i Norge).    Smart Kompetanse har opparbeidet seg en solid erfaring med utdanning av ART-trenere og har levert trenerkurs over hele Norge i over 10 år. [-]
Les mer
Trondheim 5 500 kr
04 Sep
Kurset dekker en rekke problemstillinger knyttet til språk og samfunn.I ettspråklige kontekst... [+]
Kurset dekker en rekke problemstillinger knyttet til språk og samfunn.I ettspråklige kontekster er fokuset på språkvariasjon og språkendring og hvordan dette henger sammen med faktorer som alder, kjønn, klasse og sosiale nettverk.  I forhold til to- og flerspråklige språkkontekster belyses spesielt pidginspråk og kreolspråk, kodeveksling, språklige valg og valg av språk. Andre temaer er språkbruk knyttet til kjønn og seksualitet, endringer i engelske dialekter, diskursanalyse, og holdninger til uttale og talemål. I tillegg anvendt sosiolingvistikk, i form av språkpolitikk og språkplanlegging, og forensisk lingvistikk – bruk av sosiolingvistiske metoder i rettsvesenet.Nettbasert kurs [-]
Les mer
Trondheim 25 000 kr
30 Aug
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du vise evne til å gjennomføre et forskningsarbeid ut fra... [+]
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du vise evne til å gjennomføre et forskningsarbeid ut fra en oppsatt problemstilling.Kursinnhold Metodekurs over tre dager. Veiledning – inntil 35 timer, inkludert for- og etterarbeid for veileder Masteroppgave   MetodekursetMetodekurset vil gjøre deg kjent med sjangerkrav og vitenskapelig arbeidsmåte.   VeiledningDu vil få veiledning underveis av en oppnevnt veileder fra Pedagogisk institutt. Veilederen skal: Gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling Gi hjelp og orientering i faglitteraturen Drøfte og vurdere hypoteser og metoder Drøfte resultater og tolkning av disse Drøfte opplegg for den skriftlige utformingen av oppgaven Påse at forskningsetiske retningslinjer overholdes   MasteroppgavenMasteroppgaven består av en rapport fra et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i siste del av masterstudiet. Masteroppgaven skal ha et omfang på ca. 50 sider (A4, linjeavstand 1,5 Times New Roman).   For å gi en mest mulig realistisk og anvendbar læringssituasjon, skal masteroppgaven knyttes til reelle utfordringer i PP-tjenesten. Masteroppgaven kan gjerne skrives i artikkelform. Med artikkelform menes at oppgaven skrives som en eller flere artikler til et vitenskapelig tidsskrift eller fagtidsskrift. Dersom oppgaven skrives i artikkelform skal den inneholde en fyllestgjørende redegjørelse for teoribakgrunn og diskusjon av vitenskapelige konsekvenser. Disse elementene skal inngå som separate innlednings- og avslutningsdeler.   Masteroppgaven kan utføres individuelt eller i gruppe på maksimalt tre personer. Dersom masteroppgaven skrives i gruppe, skal studentene i gruppen inngå en skriftlig avtale om dette. Vurdering av oppgaven vil være felles, mens muntlig eksamen er individuell.   Læringsmål Kunnskap Etter fullført kurs skal deltakerne  kunne beskrive og forklare de viktigste dokumenterte og opplevde utfordringene for norsk skole og barnehage og ha et særlig fokus på barn/elever med særskilte behov og spesialundervisning. Helt sentralt er det at de må kunne sette dette inn og forstå og tolke det i et bredt systemperspektiv som også trekker inn PPT’s rolle og koordinerende funksjon i en helhetlig kommunal sammenheng. Ferdigheter Etter fullført kurs skal deltakeren ha utviklet analytisk ferdigheter og handlingskompetanse i forhold til PPT’s profesjonsutøvelse. Generell kompetanse Etter endt kurs skal deltakerne kunne bidra til at barnehagen og skolen får mer relevant og høgt kvalifisert bistand til å etablere tilpassede utviklings- og læringstilbud i et inkluderende miljø for alle barn og unge.Kurset planlegges avholdt med kursstart høsten 2017. Metodekurset vil bli arrangert i Trondheim: Uke 35: 30.august - 1.september [-]
Les mer
Trondheim 13 500 kr
21 Aug
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller... [+]
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig.  Del 2 (30 studiepoeng): Emnekode Kurs Studiepoeng ENG6020 Språkvitenskap (høst) 7,5 ENG6021 Litteratur II (høst) 7,5 ENG6013 Fagskriving og genre (vår) 7,5 ENG6023 Global engelsk (vår) 7,5 Nettbasert kurs med kursstart i uke 35-36 2017. [-]
Les mer
Trondheim 20 000 kr
26 Sep
Foto: dolgachov - yayimages.com Det er en pågående digital revolusjo... [+]
Foto: dolgachov - yayimages.com Det er en pågående digital revolusjon i skolen. Med dette kurset vil vi gi deg kunnskap og ferdigheter i bruk digitale hjelpemidler til personer med synshemning. Sentralt i faget vil være hvordan hjelpemiddelteknologi og undervisningsteknologi må kombineres for å få gode pedagogiske løsninger.Kursinnhold Sentrale tema i kurset er: IKT og læring Universell utforming av IKT-systemer Kompenserende teknikker for synshemmedes i bruk av teknologi Forstørringsprogrammer Skjermlesere CCTV Interaktive tavler og synshemmede Nettbrett og telefoner til synshemmede Digitale lærebøker til synshemmede Digitale lydbøker til synshemmede Tilpasning og bruk av MS Windows for blinde Tilpasning og bruk av MS Windows for svaksynte Mac OS X for synshemmede Chrome OS for synshemmede Teknologiske trender i skolen. Konsekvenser for synshemmede   Læringsformer og aktiviteter SamlingerDet er tre obligatoriske samlinger på 4 dager hver, to samlinger på Statped midt i Trondheim, og en samling ved Statped sørøst i Oslo. Samlingene vil ha en kombinasjon av forelesninger og praktiske IKT-øvinger.   PraksisDet er en obligatorisk uke med praksis på en av lokasjonene til Statped. Målet med praksisuken er todelt: 1. Studenten skal veilede barn/ungdom/voksen eller en gruppe synshemmede i bruk av digitale hjelpemidler til synshemmede. Det kan være at studenten deltar på et elevkurs hvor IKT er et emne eller det kan være at studenten deltar på utredninger med hensikt å finne tjenlig teknologi til enkeltelever. 2. Studenten skal dokumentere praktiske ferdigheter i bruk av teknologi, slik det fremkommer i heftet med IKT-øvinger. IKT- øvingene skal studenten jobbe med på alle de tre obligatoriske samlingene samt mellom samlingene. Emneoppgave skal utarbeides individuelt i løpet av kursperioden. Praksisrapport leveres etter gjennomført praksis. Krav som stilles til emneoppgave, praksisrapport og egenferdigheter vil bli gjennomgått på samling.   Kan inngå i masterprogramKurset (emnet PED6665) kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs. Dette erstatter de tidligere emnene PED6662, PED6663 og PED6664. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammet. Emnet kan også innpasses i ordinær master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.  Kurset arrangeres høsten 2017 og våren 2018. De to første samlingene er på Statped midt i Trondheim og den tredje samlingen er lagt til Statped sørøst i Oslo. Første samling:   uke 39 - 26. - 29. september  2017Andre samling:   uke 6 - 6. - 9. februar 2018Tredje samling:  uke 17- 24. - 27. april 2018    Deltakere må selv ordne overnatting. [-]
Les mer
Trondheim 5 000 kr
21 Sep
Emnet inngår i Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv. Studiet skal bidra til utdan... [+]
Emnet inngår i Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv. Studiet skal bidra til utdanning av praksislærere for lærerstudenter og veiledere for nyutdannede lærere i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Studiet skal også utdanne lærere til å kunne praktisere kollegaveiledning, som en del av skolens helhetlige utvikling.Emnet vil inneholde profesjonsperspektiver og etiske perspektiv på veiledning, forholdet mellom teori og praksis relatert til profesjonsforståelse, veiledningspedagogikk.   Hovedtema:• Profesjonsperspektiver og etiske perspektiv• Forholdet teori og praksis• Veiledningspedagogikk   Studentene får erfaring med å utprøve veiledning med en profesjonell og etisk bevissthet. De vil få kunnskap om teoretiske perspektiver som kan benyttes som analyseverktøy og som grunnlag for profesjonelle drøftinger. De får også innsikt i ulike perspektiver på veiledning og veilederrollen.   Læringsformer og aktiviteter: Aktivitetene veksler mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Mellom samlingene kan det kreves at studentene utfører praktiske utprøvinger i autentiske situasjoner. Samarbeid mellom studentene blir vektlagt.   Obligatoriske aktiviteter: Emnet inneholder 2-3 arbeidskrav som må være godkjent før framstilling til eksamen.Arbeidskravene er både skriftlige innleveringer, framlegg ved samlinger og utprøvinger i praksis.Obligatorisk oppmøte 80 %. Tre obligatoriske samlinger på NTNU i Trondheim høsten 2017Første samling: 21. - 22. septemberAndre samling: 18. - 19. oktoberTredje samling: 22. - 23. november Samlingsdagene starter kl. 09.00 og avsluttet kl. 15.30. Det er til sammen 7 obligatoriske samlingsdager. Den syvende dagen vil legges til fredag på andre eller tredje samling. Informasjon om dette blir gitt på første samling.  [-]
Les mer
Trondheim 13 500 kr
21 Aug
Take Credit! Del I går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller ... [+]
Take Credit! Del I går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig.Studieplan B for lærere: Del 1 (30 studiepoeng): Emnekode Kurs Studiepoeng ENG6010 Språkferdighet (høst) 7,5 ENG6011 Kulturkunnskap (høst) 7,5 ENG6012 Litteratur I (vår) 7,5 ENG6022 Tverrfaglig emne (vår) 7,5 [-]
Les mer