Psykologi
Psykiatri
Sør-Trøndelag
Du har valgt: Trondheim
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff ( i Trondheim ) i Psykiatri

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Trondheim 1 000 kr
05 Sep
Masteroppgaven i barn og ungdoms psykiske helse skal formidle ny kunnskap til feltet. Å arbeide med... [+]
Masteroppgaven i barn og ungdoms psykiske helse skal formidle ny kunnskap til feltet. Å arbeide med en slik oppgave er både utfordrende og givende, men gjøres i samspill med veileder. En bestått masteroppgave er et bevis på at man har oppnådd høy kompetanse innenfor feltet.Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig avhandling med en problemstilling knyttet til et tema innenfor arbeidet med barn og unges psykiske helse.  Det blir gitt veiledning underveis av en oppnevnt fagperson som sikrer at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om datainnsamling, struktur på avhandlingen og at forskningsetiske retningslinjer følges. Omfanget av veiledningen skal være inntil 40 timer. Dette omfatter alt av ansattes arbeid i forbindelse med oppgavene, dvs. vurdering av utkast/forslag; lesetid; bistand med enkeltspørsmål og litteratur; tilrettelegging, f.eks. tilgang til materiale, evt. forskningsarbeid; veiledningstimer. Arbeidet skal presenteres i en avhandling med et omfang og format som er spesifisert nærmere i Retningslinjer for masteroppgave i barn og unges psykiske helse. Vurderingen baserer seg på oppgavens kvalitet når det gjelder bruk og forståelse av relevant teori, forskningsdesign, diskusjon av resultater og resultatenes anvendbarhet, men skal sekundært ta hensyn til grad av selvstendighet eller samarbeid med andre om gjennomføring av oppgaven Læringsmål Kunnskaper: Etter å ha fullført og bestått masteroppgaven skal studenten kunne: utføre et selvstendig forskningsprosjekt. Ferdigheter: Etter å ha fullført og bestått masteroppgaven skal studenten kunne: formulere en presis vitenskapelig problemstilling teste og besvare en vitenskapelig problemstilling bearbeide data fra en undersøkelse eller et eksperiment beherske metoder og teknikker som er relevante for problemstillingen presentere en problemstilling og diskutere resultatene ved bruk av relevant vitenskapelig litteratur og kildekritikk beskrive et vitenskapelig arbeid i en ryddig og oversiktlig rapport (masteroppgaven) formidle resultatene, både skriftlig og muntlig, med godt språk og presise formuleringer systematisk og oversiktlig gjengi inngående kunnskap i masteroppgavens tema-område vurdere og ivareta de spesielle hensynene til forskningsetikk og informert samtykke overfor barn og unge i forhold til psykisk helse.  Generell kompetanse: I masteroppgaven skal studentene vise at de har ervervet seg kunnskap om vitenskapsteori og metode, og viser dybdeforståelse i et faglig relevant tema.  Tid og sted for veiledning avtales med veileder. [-]
Les mer