Høgskole: Master i regnskap og revisjon


Klasserom2 årHeltidHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Bergen NorskPå MRR får du landets ledende kompetanse i regnskap og revisjon, en tung og bred bedriftsøkonomisk kompetanse og en unik kompetanse i relevante deler av skatteretten og juss forøvrig. Nivået og bredden på kunnskapen og evnen til å integrere og bruke kunnskapen gjør at studentene på MRR er blant de mest attraktive i arbeidsmarkedet og har stor fleksibilitet i karrierevalget.
MRR gir kompetanse som statsautorisert revisor. Revisjons- og konsulentselskapene er blant de mest populære i studentenes karrierevalg og disse selskapene ansetter svært mange av de uteksaminerte masterkandidatene fra MRR. Dette reflekterer at studentenes kunnskaper er godt tilpasset arbeidsoppgavene hos revisjons- og konsulentselskapene, og at kompetanseoppbygging, kvalifiserende arbeidserfaring og fleksibilitet preger karrieren i disse selskapene.
MRR er solid forankret i forskningsbasert kunnskap og fagpersonene på MRR er de ledende innenfor sine fagfelt. Undervisningen på MRR er ambisiøst lagt opp og gir det teoretiske fundamentet og evnen til å strukturere og løse avanserte problemstillinger i virksomhetene. Det faglige innholdet i MRR dekker kompetansekravene til statsautorisert revisor.
Foreleserne på MRR er håndplukkede ut fra sin unike kompetanse og engasjement innenfor sine fagfelt. NHHs vitenskapelige stab, forskere fra ledende internasjonale og nasjonale institusjoner, så vel som en rekke ledende praktikere, er knyttet til MRR.
På MRR legges det vekt på et godt og aktivt læringsmiljø, gode undervisnings- og studiefasiliteter og profesjonalitet i gjennomføringen av studiet. Både studenter og forelesere nyter godt av den varierte faglige bakgrunnen til studentene. Det sosiale miljøet blant studentene på MRR er aktivt og særdeles godt.
MRR styres av et eget utvalg der studentene også er representert. Programdirektøren for MRR har det administrative ansvaret for studiet. Professor Aasmund Eilifsen er programdirektør i perioden 2007-2009.  
 
STRUKTUR I MRR
MRR starter opp hver høst. Første studieår består av masterkurs (30 studiepoeng) og selvstendig arbeid (30 studiepoeng) innenfor bedriftsøkonomi. Andre studieår er profesjonsdelen (60 studiepoeng) og inkluderer profesjonseksamen for statsautorisert revisor.

Søkere med mastergrad i økonomi og administrasjon (femårig siviløkonom), mastergrad i rettsvitenskap eller fireårig siviløkonom kan få fritak for de to første semestrene av MRR og begynne direkte i profesjonsdelen dersom visse fagkrav er oppfylt.
 
 
MER OM FAGENE I MRR
Revisjon og regnskap er hovedfag på MRR. I tillegg inkluderer MRR andre sentrale bedriftsøkonomiske fagområder som finans, strategisk lønnsomhetsanalyse, regnskapsanalyse og verdsettelse. I MRR kombineres bedriftsøkonomi med relevant kunnskap innenfor skatterett og juss forøvrig.
Revisjonsfaget
Hovedhensikten med revisjon er at revisor foretar en kompetent og objektiv attestasjon av regnskapet. Verdien av revisors arbeid er avhengig av at brukerne av regnskapet har tillit til at revisjonen foretas på et slikt grunnlag. Høy faglig kompetanse og innsikt i regelverket skal sammen med revisors uavhengighet og integritet sikre at revisor opptrer objektivt.
Revisor har som hovedoppgave å revidere regnskapet. For å løse denne oppgaven må revisor ha omfattende kunnskap om den virksomheten som revideres, de økonomiske forhold det rapporteres om i regnskapet, regelverk for finansiell rapportering og hvordan en revisjon gjennomføres mest mulig effektivt. Undervisningen i revisjonsfaget gir det teoretiske fundamentet, så vel som den reguleringsmessige og praktiske innsikten, som er nødvendig for å gjennomføre en revisjon på en effektiv måte. Det fokuseres på forståelsen av grunnleggende revisjonsproblemstillinger og utøvelsen av profesjonelt revisorskjønn innenfor rammen av reguleringene.
Revisor står overfor en rekke problemstillinger og vurderingsspørsmål av etisk natur ved gjennomføringen av revisjonen og i yrkesutøvelsen forøvrig. I revisjonsfaget settes det fokus på etikk, med vekt på etiske dilemmaer. Profesjonsetiske problemstillinger knyttet til revisors uavhengighet og objektive opptreden vies spesiell oppmerksomhet.
Kurset MRR411 Revisjon i første semester og det selvstendige arbeidet MRRREV i annet semester gir den nødvendige basiskunnskapen i revisjon. Det selvstendige arbeidet gir anledning til å gå i dybden i grunnleggende revisjonsproblemstillinger og gir trening i å gjennomføre en revisjon med en IT-basert revisjonsmetodikk. I kurset MRR441 Revisjon i profesjonsdelen utvides det faglige perspektivet i revisjon både i bredde og dybde med fokus på kompliserte revisjonsproblemstillinger. (Se linker til detaljerte beskrivelser i det foregående.)
Hovedboken i i revisjonsfaget er Auditing & Assurance Services International Edition (2006) av Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt. Her legges det vekt på en systematisk og konseptuell tilnærming til revisjon og revisjonsprosessen. Samtidig inneholder fremstillingen en lang rekke eksempler og illustrasjoner, og refererer systematisk til revisjons- og regnskapsstandarder som er relevante for norske revisorer.  
Regnskapsfaget
Regnskapsfaget er en sentral del av eller griper inn i alle fagområdene på MRR. Finansregnskapet er foretakets eksternregnskap. I undervisningen i finansregnskap legges det stor vekt på å integrere regnskapsteori og praksis, samt regulering av praksis. Studentene skal lære å bruke profesjonelt skjønn innenfor rammen av reguleringen for å kunne utlede løsninger på praktiske problemstillinger. Finansregnskapet er fundamentet for revisors arbeid. Revisors hovedoppgave er å ta stilling til om finansregnskapet er i samsvar med det regelverket for finansiell rapportering som er anvendt. I Norge er dette International Financial Reporting Standards (IFRS) eller god regnskapsskikk (GRS) etter regnskapsloven.
IFRS er et nytt regnskapsregime med detaljregler i form av forskrifter. Standardene forutsettes å bygge på et konseptuelt rammeverk, men er likevel bare delvis prinsippbaserte. Prinsipiell og kritisk analyse av IFRS og sammenligning med GRS er viktig for å forstå begge regelverkene. Studentene må forstå både transaksjonsbasert og verdibasert regnskap og hvilke måleproblemer som sistnevnte reiser.
I første studieåret består regnskap av masterkurset MRR412 Regnskap og selvstendig arbeid MRRREG. MRR412 er om grunnleggende regnskapsprinsipper (GRP) og vurderingsregler i regnskapsloven. GRP har stor betydning for utvikling av prinsippbasert GRS. Hovedprinsippene i viktige IFRSer og det konseptuelle rammeverket blir kritisk analysert. Selvstendig arbeid i regnskap er om IFRS. Studentene kan velge mellom problemstillinger i det konseptuelle rammeverket, viktige standarder som foretaksintegrasjon og finansielle instrumenter eller IFRS for bransjer.
Studenter som velger regnskap og selvstendig arbeid om IFRS, vil ha et godt grunnlag for regnskap i profesjonsdelen. Av hensyn til studenter som velger andre fag og studenter som begynner direkte i profesjonsdelen, vil MRR442 Regnskap i høstsemesteret inneholde en oversikt over regnskapslov og god regnskapsskikk, samt bokføring og utvikling av god bokføringsskikk. Oversikten inkluderer en sammenligning med IFRS, både full og forenklet. Kurset vil inneholde en grundig gjennomgang av konseptuelle rammeverk for regnskap.
Regnskap i vårsemesteret i profesjonsdelen vil dels være en fordypning i transaksjonsbasert regnskap med anvendelse av transaksjonsprinsippet og andre GRP på kompliserte problemstillinger. Utviklingen mot verdiregnskap og verdimåling vil også få stor plass. IFRS vil bli drøftet med utgangspunkt i regnskapsteori og prinsippbasert GRS. Utvalgte problemstillinger som finansielle instrumenter, pensjoner, resultatskatt, fusjon og fisjon, konserndannelse og utenlandsk valuta vil bli grundig drøftet i siste del av kurset.
 
Bedriftsøkonomiske fagområder
På MRR blir studentene trent til å forstå, strukturere og løse sentrale bedriftsøkonomiske problemstillinger som de vil bli stilt overfor i praksis. Revisor må ha solid bredde og dybde i sine bedriftsøkonomiske kunnskaper. Regnskapet rapporterer om virksomhetens økonomi. Revisjon av regnskapet krever derfor at revisor har kompetanse til å forstå og ta stilling til de sentrale bedriftsøkonomiske problemstillingene det rapporteres om i regnskapet. Revisor attesterer også andre rapporter og forhold enn regnskapet som også stiller store krav til bedriftsøkonomisk kunnskap. I tillegg er revisor brukt som faglig ressursperson på en rekke områder, inkludert som bedriftsøkonomisk sakkyndig eller rådgiver. Derfor er et masterstudium som gir kompetanse som statsautorisert revisor også et avansert studium i bedriftsøkonomi som er kvalifiserende for et bredt sett av stillinger innenfor økonomi.
Foruten kursene i revisjon og regnskap, tilbys det i første semester kurs i sentrale bedriftsøkonomiske fagområder som finans, regnskapsanalyse og verdsettelse, og strategisk lønnsomhetsanalyse (MRR413, MRR414 og MRR415). I annet semester tilbys det selvstendig arbeid som bygger videre på disse kursene og hvor studentene får anledning til å anvende sin kunnskap (MRRFIN, MRRRAV og MRRSLA). (Se linker til detaljerte beskrivelser i det foregående.)
Profesjonsdelen inkluderer et eget kurs i MRR443 Verdsettelse. For å ta stilling til regnskapet må revisor beherske både verdsettelse av hele virksomheter og enkelteiendeler (gjeld). Rapportering av virkelige verdier blir stadig mer aktuelt. I tillegg vil verdsettelseselementet være sentralt ved andre attestasjonsoppgaver og når revisor er sakkyndig eller rådgiver. Skatt og juridiske hensyn vil ofte påvirke verdsettelsen. MRR443 gir først en videreføring av sentrale tema fra MRR413 og MRR414* slik som avkastningskrav, lønnsomhetsanalyser og verdsettelsesmodeller. Betydningen av skatt og juss forøvrig vil være sentralt. Dernest vises det hvordan revisor løser sentrale verdsettelsesoppgaver i praksis, både de som er knyttet til regnskapet og der revisor opptrer som sakkyndig eller rådgiver. (Se link til detaljert kursbeskrivelse i det foregående.)
 
Juridiske fagområder
Kombinasjonen av bedriftsøkonomiske og juridiske fag er unik for MRR. De fleste bedriftsøkonomiske beslutninger og transaksjoner har skattemessige, selskapsrettslige og/eller andre juridisk sider. MRR gir studentene den nødvendige innsikten i ulike regelverk og studentene får en unik kompetanse i å integrere skattemessige og andre juridiske hensyn i bedriftsøkonomiske analyser og beslutninger.
Revisjon av regnskapet, revisors andre attestasjonsoppgaver og revisors rolle som veileder og rådgiver i juridiske spørsmål krever at revisor har en solid juridisk kompetanse. MRR dekker de juridiske problemstillinger og lovtolkningsspørsmål som er relevante for revisor. Dette gir revisor den nødvendige kunnskap i yrkesutøvelsen, gjør at revisor kan opptre med faglig autoritet og bidra til å sikre at bestemmelsene følges.
MRR436 Juss dekker selskapsrett, konkursrett, panterett og børs- og verdipapirrettslige regler. MRR437 Skatterett dekker næringsbeskatning, selskapsbeskatning og beskatning i internasjonale forhold, samt merverdiavgift. (Se linker til detaljerte kursbeskrivelser i det foregående.)
Undervisningen i MRR er lagt opp med sikte på å anvende den juridiske kunnskapen i en praktisk sammenheng. Studentene får derfor opplæring i juridisk metode og skrivetrening for å drøfte og ta standpunkt til juridiske spørsmål.
 
Oppsummering
Studentene ved MRR får landets fremste kompetanse i regnskap og revisjon, solide bedriftsøkonomisk kunnskaper og relevant juridisk kompetanse i skatterett og juss forøvrig. MRR gir den nødvendige kunnskapen for statsautorisert revisor. Den høye og unike fagkompetansen, inkludert evnen til å integrere og anvende kunnskapen, gjør MRR til et attraktivt studium og kandidater fra MRR blant de mest etterspurte i arbeidsmarkedet.
 
Be om gratis info
Master i regnskap og revisjon hos NHH - Norges Handelshøyskole
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
NHH - Norges Handelshøyskole vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere