Universitet: Master i relasjonsbehandling (90 studiepoeng)


Kombinert klasserom og nettbasert2015 årDeltidUniversitetNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.


Universitetet i Stavanger (UiS) i samarbeid med Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssykehus, tilbyr nå en ny utdanning innen psykisk helse. Dette er en erfaringsbasert Master i Relasjonsbehandling der du kan velge fordypning innen miljøterapi eller individualterapi.


I løpet av det siste tiåret har det skjedd betydelige endringer i behandling og forståelse av mennesker med psykiske lidelser. Med begrepet «relasjonell behandling» har den humanistiske psykiatrien fått et gjennombrudd nettopp på et relasjonelt nivå. Forskning innenfor emnet har resultert i metode og teori som har stor verdi i arbeidet med pasienter som hemmes av sviktende evne til kommunikasjon og kontakt med andre mennesker. Gjennom mange års klinisk erfaring med disse metodene, har relasjonell behandling blitt en viktig del av det psykiske fagfeltet.

Den erfaringsbaserte kunnskapen som tilegnes gjennom klinisk praksis har lett for å forbli «taus kunnskap» hos den enkelte terapeut. Å bringe den erfaringsbaserte kunnskapen fram i en tilgjengelig form er et hovedfokus i denne erfaringsbaserte mastergraden.

Hvem passer utdanningen for?

Fagpersoner med bachelor eller tilsvarende innen helse-/sosialfag og som arbeider miljøterapeutisk eller individualterapeutisk med personer med psykiske lidelser  i 1. eller 2. linjetjenesten.

Miljøterapeutisk fordypning: Passer for miljøterapeuter med minimum 3-årig høgskole-/ universitetsutdanning. I tillegg kreves minimum tre år praksis i klinisk arbeid med pasienter med alvorlig psykisk lidelse.

Individualterapeutisk fordypning: Passer for personer med minimum 3-årig høgskole-/
universitetsutdanning. Studiet retter seg først og fremst mot personer som i minimum tre år har jobbet individualterapeutisk.

Studiet er også åpent for kommunalt ansatte som har behov for denne type utdanning i sitt arbeidsforhold.

Emnenes oppbygging
Master i relasjonsbehandling er bygd opp som et studie over tre år (6 semestre) med følgende emner, der 20 timer prosessveiledning pr semester, er integrert i emnene:

  • Psykodynamisk tenking og forståelse (15 studiepoeng - felles for begge fordypninger): Emnet gir en innføring i utviklingstrekk, grunnleggende begreper og teorier innen psykodynamisk tenkning. Det blir lagt særlig vekt på menneskesyn, verdisyn og holdninger ut fra psykodynamisk forståelse. Pasient- og terapeuterfaringer er sentralt.
  • Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk? (30 studiepoeng over to semestre - miljøterapeutisk fordypning): Emnet gir en fordypning i ulike relasjonelle aspekt knyttet opp mot miljøterapeutisk arbeid. Viktige fokusområder er indre psykologiske og ytre sosiale prosesser i relasjonelt arbeid. Relasjonelle faktorer, forståelse og tilnærming som fremmer bedringsprosesser vektlegges.
  • Hvordan forstå og bruke relasjonen Individualterapeutisk? Overføring og motoverføring. (20 studiepoeng - individualterapeutisk fordypning): Emnet gjennomgår faser i et behandlingsforløp hvor bevaring av en god arbeidsallianse er det bærende prinsipp. Pasientens subjektive opplevelse av sine plager er utgangspunktet for intervensjonene.
  • Diagnostisk utredning og forståelse. Individual-terapeutiske verktøy (10 studiepoeng - individualterapeutisk fordypning): Emnet gir en gjennomgang av diagnosesystemet ICD-10. Det nye diagnosesystemet DSM-5 vil bli belyst. Diagnostiske utredningsverktøy og bruken av disse vil bli undervist i og trent på. Positive og negative erfaringer med å ha fått en diagnose vil bli belyst gjennom erfaringsinnspill og teoretisk undervisning. I gruppeveiledning vil fokus være utredning og diagnostisering av egne pasienter.
  • Samspillets og samhandlingens betydning for bedringsprosesser (15 studiepoeng - felles for begge fordypninger): Emnets fokus vil være på virksomme relasjoner, styrking av pasientens relasjonskompetanse, helhetlig omsorg og individuelle ressurser/styrke. Samhandling på ulike nivå er et gjennomgripende tema. Pasientens/brukerens erfaringer er et sentralt utgangspunkt.
  • Masteroppgave: Emnet består av metodeseminarer og en skriftlig oppgave tilsvarende 30 studiepoeng.

Se semesterplan her.

Organisering av undervisning
Studiet er modulbasert og tilrettelagt for deg som er i fullt arbeid. Antall samlinger vil variere fra emne til emne, men vil i hovedsak ha tre samlinger à to dager per semester + veiledning. Undervisningen er obligatorisk. Studiet vil bruke It's learning som kommunikasjonsplattform.
Mer informasjon vil bli lagt ut her. 

Undervisningssted
Undervisningen vil foregå ved Stavanger Universitetssykehus og Universitetet i Stavanger.

Praksis i studiet
Det forutsettes også at studentene er i relevant klinisk praksis under hele utdanningen, enten individualterapeutisk eller miljøterapeutisk ut fra studieretning som velges.

Forelesningstidspunkt
Forelesningene foregår på dagtid. Ca 9-16.

Eksamen
Det arrangeres en avsluttende eksamen med bokstavkarakterer etter hvert emne. Eksamenstype vil variere fra emne til emne. Det vil i tillegg være en bruk av obligatoriske oppgaver og prosjektoppgaver som studentene kan arbeide med hjemme.

Pris
Pris vil variere fra emne til emne. Prisen per studiepoeng er kr 1.800,-. 
Semesteravgift og innkjøp av pensumlitteratur kommer i tilllegg.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 2. august 2015.

Kontaktpersoner:
Faglig ansvarlig
Inge Joa, førsteamanuensis
E-mail: inge.joa@sus.no

Administrativt kontakt og opptak
Karsten Tillerli, UiS EVU
Dir. tel. 51833046, mobilnr. 40478378
E-mail: karsten.tillerli@uis.no

Med forbehold om endringer.Forkunnskaper


For å bli opptatt til studiet må søker tilfredsstille kravene i § 2a i Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS. Dette innebærer oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning i helse-/sosialfag.

Det stilles krav til at søkere har minimum 3 års relevant klinisk erfaring.

Det forutsettes også at studentene er i relevant klinisk praksis under hele utdanningen, enten individualterapeutisk eller miljøterapeutisk ut fra studieretning som velges. Garanti fra arbeidssted om relevant praksis må legges ved søknaden. Videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende er ønskelig.Studiepoeng


Den er faringsbaserte mastergraden er på 90 studiepoengMålgruppe


Fagpersoner med bachelor eller tilsvarende innen helse-/sosialfag og som arbeider miljøterapeutisk eller individualterapeutisk med personer med psykiske lidelser  i 1. eller 2. linjetjenesten.

Miljøterapeutisk fordypning: Passer for miljøterapeuter med minimum 3-årig høgskole-/ universitetsutdanning. I tillegg kreves minimum tre år praksis i klinisk arbeid med pasienter med alvorlig psykisk lidelse.

Individualterapeutisk fordypning: Passer for personer med minimum 3-årig høgskole-/
universitetsutdanning. Studiet retter seg først og fremst mot personer som i minimum tre år har jobbet individualterapeutisk.

Studiet er også åpent for kommunalt ansatte som har behov for denne type utdanning i sitt arbeidsforhold. 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere