Universitet: Psykodynamisk tenking og forståelse (15 studiepoeng)


Kombinert klasserom og nettbasertDeltidUniversitetNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.


Emnet Psykodynamisk tenking og forståelse er første kurs i en erfaringsbasert Master i Relasjonsbehandling, der du kan velge fordypning innen miljøterapi eller individualterapi. Denne utdanningen innen psykisk helse tilbys av Universitetet i Stavanger (UiS) i samarbeid med Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssykehus.


Emnet gir en innføring i utviklingstrekk, grunnleggende begreper og teorier innen psykodynamisk tenkning. Det blir lagt særlig vekt på menneskesyn, verdisyn og holdninger ut fra psykodynamisk forståelse. Pasient-, pårørende- og terapeuterfaringer er sentralt.

Deltagelse i obligatorisk undervisning minimum 80 %. Ved fravær utover 20 % må studenten skrive og få godkjent en oppgave om de tema han/hun ikke har fått med seg i undervisningen for å kunne melde seg opp til eksamen. Minimum 50 % relevant klinisk praksis gjennom hele studieperioden. Dersom studenten har hatt fravær fra praksis slik at han/hun ikke oppfyller dette kravet, vil det bli lagt opp til individuelle alternative løsninger som må gjennomføres for å kunne melde seg opp til eksamen.

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:

 • Ha inngående kunnskap om psykodynamisk tenkning, holdning og forståelse
 • ha dybdekunnskap om relasjonens betydning for psykisk helse i et psykodynamisk perspektiv
 • kunne gjøre rede for nødvendigheten og verdien av erfaringsbasert kunnskap
 • ha kunnskap om tilknytningsprosesser og psykodynamiske teorier
 • ha kunnskap om egne muligheter og begrensninger i relasjonsbehandlingen
 • ha kunnskap om veiledning og betydningen av veileding i relasjonsbehandling
 • kunne møte pasienten i lys av sin historie og kontekst
 • kunne reflektere rundt egen rolle og betydningen av denne i møte med pasienten
 • forstå dynamikken i pasient-terapeutforholdet
 • forstå hvordan tidligere relasjoner påvirker pasient-terapeutforholdet
 • kunne etablere og fastholde en terapeutisk relasjon til mennesker med psykisk lidelse
 • kunne se utvikling av psykiske lidelser i et psykodynamisk perspektiv
 • kunne forstå hvordan mennesker påvirker hverandre og er avhengige av hverandre og ha evne til selvstendig kritisk/etisk refleksjon.


Forkunnskaper


For å bli opptatt til studiet må søker tilfredsstille kravene i § 2a i Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS. Dette innebærer oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning i helse-/sosialfag.

Det stilles krav til at søkere har minimum 3 års relevant klinisk erfaring.

Det forutsettes også at studentene er i relevant klinisk praksis under hele utdanningen, enten individualterapeutisk eller miljøterapeutisk ut fra studieretning som velges. Garanti fra arbeidssted om relevant praksis må legges ved søknaden. Videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende er ønskelig.Studiepoeng


15 studiepoengMålgruppe


Fagpersoner med bachelor eller tilsvarende innen helse-/sosialfag og som arbeider miljøterapeutisk eller individualterapeutisk med personer med psykiske lidelser  i 1. eller 2. linjetjenesten.

Miljøterapeutisk fordypning: Passer for miljøterapeuter med minimum 3-årig høgskole-/ universitetsutdanning. I tillegg kreves minimum tre år praksis i klinisk arbeid med pasienter med alvorlig psykisk lidelse.

Individualterapeutisk fordypning: Passer for personer med minimum 3-årig høgskole-/
universitetsutdanning. Studiet retter seg først og fremst mot personer som i minimum tre år har jobbet individualterapeutisk.

Studiet er også åpent for kommunalt ansatte som har behov for denne type utdanning i sitt arbeidsforhold. 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere