Religion
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

20 treff ( i Oslo ) i Religion

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Oslo 3 år
På forespørsel
Studiet gir fordypet innsikt på sentrale områder innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående... [+]
Studiet gir fordypet innsikt på sentrale områder innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole. Religionsvitenskap Etikk og filosofi Bibelen og kristen livstolkning Kristendommens historie   Studenten arbeider med pedagogiske og didaktiske utfordringer. Selv om studiet primært er rettet mot RLE-faget i grunnskolen og Religion og etikk i den videregående skolen, har det overføringsverdi til fagdidaktiske problemstillinger og utfordringer i andre fag i skoleverket – og til arbeid i kirken.     Studieløp Studiet er et deltidsstudium over tre år med undervisning på lørdager. Fagemnene utgjør 60 studiepoeng og tas normalt over to år. Deretter kommer avhandlingen, som skrives med veiledning av faglærer. Studiet kan kombineres med jobb [-]
Les mer
Oslo 1 år
På forespørsel
Studiet kvalifiserer for diakonal tjeneste i menighet, organisasjon/institusjon og misjon/internasjonal diakoni. [+]
Årsstudium i diakoni er en praktisk-diakonal utdanning som tilsvarer 1 års normert studietid og gir 60 studiepoeng på bachelornivå. Studiet kvalifiserer for diakonal tjeneste i menighet, organisasjon/institusjon og misjon/internasjonal diakoni. Utdanningen vil være relevant for enhver stilling i kirke og samfunn hvor det er behov for et avklart forhold mellom tro og fag, og hvor det er et mål å forankre tjenesten for medmennesket i en diakonal holdning og identitet.  Fra og med studieåret 2008/2009 er det krav om at kvalifikasjoner til diakon i Den norske kirke forutsetter masterutdanning i diakoni. Årsstudiet vil derfor ikke lenger være grunnlag for formell kompetanse til å bli diakon i Den norske kirke. Vi fortsetter studiet som et årsstudium i diakoni på bachelor nivå 60 studiepoeng med noen forandringer. Ved opptak på masterstudium i diakoni, etter bestått årsstudium i diakoni, kan det gis avkortning i studietid på inntil ett halvt år ved bestått innpasningsprøve.     Mål med studiet:Vi ønsker å utdanne  til en helhetlig og profesjonell beredskap for å kunne møte mennesker i dagens samfunn - både på det åndelige, fysiske, psykiske og sosiale plan. Studiet er derfor lagt til rette for å gi både faglig og personlig utvikling på et bibelsk fundament.   Praksis:Studentene får anledning til å fordype seg gjennom en 6-ukers praksisperiode i diakonalt arbeid på relevante arbeidssteder som menigheter, organisasjoner og institusjoner i inn- eller utland.   [-]
Les mer
Oslo 2 år
På forespørsel
En master i diakoni er relevant for en rekke ulike stillinger innenfor kirke og samfunnsliv. [+]
En master i diakoni er relevant for en rekke ulike stillinger innenfor kirke og samfunnsliv. Med en master i diakoni er du kvalifisert til å være diakon innenfor Den norske kirke. Samtidig er studiet relevant for en rekke stillingstyper innenfor bistandsarbeid, misjon, og organisasjonsliv, både i Norge og internasjonalt. Masteren er dessuten kompetansegivende i forhold til ulike fag- og lederstillinger innenfor offentlig og frivillig sektor.   Studiet bygger på grad eller utdanning på bachelornivå innen helsefag, sosialfag eller pedagogisk fagområde på minimum 180 studiepoeng. I alle disse profesjonsutdanningene står arbeid med relasjoner til andre mennesker sentralt. Gjennom fag som ledelse, sjelesorg, etikk og praksisstudier (i Norge og internasjonalt), søker masterstudiet å videreutvikle den relasjonskompetansen du har skaffet deg i løpet av bachelorstudiet. I tillegg får du en solid innføring i teologifaglige emner som har relevans for diakonien. Studiet er også et tilbud til deg som allerede er utdannet diakon, og som ønsker å fordype deg i faget. Tidligere utdanning kan innpasses etter søknad.   Studiet er praksisorientert: Det er praksisfeltet som bestemmer valg av teoretiske perspektiver. Studiet er samarbeidsrettet: Deler av undervisningen foregår derfor i samarbeid med preste- og kateketutdanningen. Studiet sikter mot å være personlighetsdannende: Gjennom tilegnelse av kunnskap, refleksjon over egen tro og bearbeiding av egen livserfaring inviterer studiet til en prosess der du kan integrere tro og erfaring, kunnskaper og holdninger, med tanke på framtidig tjeneste.   FAKTA:Varighet2 år/ 120 studiepoeng (stp). Studiet kan også tas på deltid over lengre tid.   PraksisFire ukers obligatorisk praksis i andre semester. Tre ukers valgfri fordypningspraksis i tredje semester. Man kan velge mellom praksis i menighet, institusjon eller i internasjonale bistands- og misjonsorganissasjoner.   [-]
Les mer
Oslo 3 år
På forespørsel
Vil du studere teologiske fag? Har du tilhørighet til et luthersk, metodistisk, katolsk eller pentekostalt kirkesamfunn? [+]
Menighetsfakultetet tilbyr en rekke emner og studieprogram på bachelornivå som kvalifiserer for arbeid i kirke, skole og samfunn.   Alle programmene er bygget opp av enkeltemner, evt. emnekombinasjoner. Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Noen emner har mappevurdering der studiekrav må oppfylles underveis i semesteret. Andre har en kombinasjon av mappevurdering og avsluttende prøve, eller kun en avsluttende prøve. MF ønsker å legge til rette for varierte arbeidsformer og en stimulerende læringsprosess. Læringen skjer gjennom deltakelse i undervisningen, gjennom selvstudium, gruppearbeid og veiledning, og gjennom oppfylling av eventuelle studiekrav (oppgaver, ekskursjoner, ulike typer studentbidrag til undervisningen, refleksjonsnotat, praksis etc.).   Bachelor i Teologi Bachelorgraden i teologi har et omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 år. Graden består av 80 studiepoeng KRL og 20 studiepoeng examen philosophicum/ examen facultatum. De øvrige 80 sp velges fritt av teologiske- og kristendomsfaglige emner og skal inneholde praktisk teologi og studium av minst ett teologisk språk.   Veien videreStudieprogrammet gir grunnlag for videre studier i kristendomskunnskap og teologi. [-]
Les mer
Oslo 2 år
På forespørsel
Lurer du på hvordan evangeliet kan leves ut i handling? Ønsker du å lære om hvordan mennesker i utsatte livssituasjoner kan møtes med omsorg og respekt? [+]
Denne mastergraden kvalifiserer for en rekke stillinger i kirke- og samfunnsliv: - diakon i Den norske kirke - ulike stillingstyper innenfor bistandsarbeid, misjon, og organisasjonsliv, både i Norge og internasjonalt - ulike fag- og lederstillinger innenfor offentlig og frivillig sektor   Grunnlag og studieløpStudiet bygger på en bachelorgrad innen helse-/sosialfag eller et pedagogisk fagområde på minimum 180 studiepoeng. I alle disse profesjonsorienterte utdanningene står arbeid med relasjoner til andre mennesker sentralt. Gjennom fag som ledelse, sjelesorg, etikk og praksisstudier, søker masterstudiet å videreutvikle den relasjonskompetansen du til nå har skaffet deg. I tillegg får du en solid innføring i teologiske emner som har relevans for diakonien. Studiet er også et tilbud til deg som allerede er utdannet diakon, og som ønsker å fordype deg videre i faget. Tidligere utdanning kan innpasses etter søknad.     Læring i praksisStudiet er praksisorientert. Det er praksisfeltet som bestemmer valget av teoretiske perspektiver. Studiet er dessuten samarbeidsrettet. Deler av undervisningen foregår derfor i samarbeid med preste- og kateketutdanningen. Gjennom tilegnelse av kunnskap, og gjennom refleksjon over egen tro og livserfaring, sikter studiet også mot å være personlighetsdannende. [-]
Les mer
Oslo 5 år
På forespørsel
Studiet gir kompetanse for stillinger som stiller særskilte krav til sjelesorgfaglig kompetanse. [+]
Studieprogrammet vil balansere klinisk og teoretisk læring gjennom veiledet praksis, faglig refleksjon, oppgaveskriving og valgfrie fordypningstema som sentrale elementer. Studiet er spesielt egnet for prester og diakoner, men kan også være relevant for andre yrkesgrupper i kirke og samfunn. Pastoralklinisk utdannelse (PKU) utgjør en sentral del av studiet med tre obligatoriske emner.   I graden står erfaringsbasert og prosessorientert læring sentralt. Det stilles særskilte opptakskrav og krav om motivasjon til å arbeide med egne læringsbehov, samt villighet til å utforske egen sjelesorgpraksis. Vi vektlegger et læringsmiljø som fremmer faglig og personlig formasjon.     Studieprogrammet Studieprogrammet innholder tre emner, hvert på 400 timer veiledet læring. Emnene utlyses oftest som heltidsstudium på 11-12 uker, av og til som deltidsstudium over 6-9 måneder. Undervisning med læringspraksis er lagt til institusjoner som MF har samarbeidsavtale med. Det forutsettes en faglig progresjon og utvikling fra kurs til kurs i henhold til emnebeskrivelsene. I tillegg tas et fellesemne (10 studiepoeng) i forbindelse med studiet. Videre innholder studiet valgfrie fordypningsemner på til sammen 20 studiepoeng og et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng (masteravhandling), inklusive kurs i vitenskapsteori- og metode.     Pastoralklinisk utdannelse i Norge ivaretar internasjonale kontakter og forpliktelser. Emnene i graden svarer til den høyeste internasjonale standard, både i omfang, innhold og struktur. Det samme gjelder krav til veilederes kompetanse, og kvalitetskrav som stilles til praksis­institusjonene. MF har inngått avtaler med veiledere og praksisinstitusjoner som er godkjent av Presteforeningens Fagråd for sjelesorg.     Varighet Graden har et omfang på 120 studiepoeng. Normalt vil graden gjennomføres i løpet av 5-6 år, vekslende mellom heltids og deltids studieperioder. [-]
Les mer
Oslo 1 år
På forespørsel
På forespørsel
Dette årsstudiet gir grunnleggende innføring i religion og livssyn, med hovedvekt på kristendommen. [+]
Studiet gir bred allmennkunnskap, og er relevant for ulike yrker. Studiet kvalifiserer for undervisning i RLE / Religion og etikk i skolen. Det inngår også i teologistudiet og i Bachelor i Ungdom, kultur og tro, samt andre bachelorprogram.     Dette årsstudiet tar opp en rekke spørsmål knyttet til kristendom, religion og livssyn: Hva er religion? Hva er etikk? Kan tro læres? Hva slags bok er Bibelen? Hvordan er kristendommen blitt forstått og praktisert gjennom historien? Hva lærer kristendommen om Gud, verden og mennesket? Hva er forskjellen mellom de ulike kirkesamfunnene? Hva tror muslimer, hinduer, buddhister, jøder? Hva er de viktigste ikke-religiøse livssynene i samfunnet vårt? Hva er RLE-fagets sentrale målsetninger, og hvordan kan disse oppnås? Studenter som ikke har ex.phil fra før, tar dette som en del av årsstudiet. Studenter som har ex.phil fra før, velger i stedet et fordypningsemne. Studenter som tar årsstudiet som det fjerde året i allmennlærerutdanningen, må velge et fordypningsemne. Veien videre Studiet inngår i de fleste studieprogrammene MF tilbyr. Årsstudiet i KRL kan innpasses som fjerde året av en allmennlærerutdanning. Det forutsetter imidlertid at en i tillegg til grunnstudier i KRL (50 sp) velger 10 sp fordypning i KRL (og ikke Exphil), til sammen 60 sp KRL. [-]
Les mer
Oslo 2 år
På forespørsel
På forespørsel
Masterstudiet i kristendomskunnskap gir stor valgfrihet. Med ulike studieretninger har du mulighet til å profilere utdannelsen mot dine fag- og yrkesinteresser. [+]
Du kan spesialisere deg i ett av teologiens klassiske fag, eller i en samfunnsorientert retning.   Studieprogrammet har følgende studieretninger: Det gamle testamentet Det nye testamentet Kirkehistorie Systematisk teologi Kulturanalyse og menneskesyn Religionssosiologi Religionspsykologi Pentekostal teologi Metodistisk teologi Katolsk teologi.     Dette inngår i alle studieretningene: - emner i Det nye testamente, systematisk teologi og metodelære- grunnleggende fagdebatter- du får stødig innsikt i sentrale religiøse tema- du får faglig trygghet og perspektiver på eget ståsted i en verden med et mangfold av oppfatninger   Mastergraden gir kompetanse til å undervise i videregående skoler, folkehøgskoler, bibelskoler og på høyskole- og universitetsnivå. Den gir også mulighet for videre forskning. Dessuten gir studiet en grunnleggende innsikt i kristne og religiøse tema som etterspørres i kirke-, kultur- og samfunnsliv.     Studieløp Graden har et omfang på 120 studiepoeng og er normert til 2 års studier/4 semestre, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Graden omtales som disiplinbasert fordi den bygger på fordypning innenfor et fagområde.   Denne mastergraden bygger på en grad eller yrkesutdanning med et omfang på minst 180 sp, eller tilsvarende. Dessuten skal utdanningen på lavere grads nivå ha en fordypning på minst 80 studiepoeng [-]
Les mer
Oslo 3 år
På forespørsel
Hva vil det si å være ung i dag? Hva preger ungdomstiden som livsfase? Hvordan kommuniserer kirken med ungdom? [+]
Studiets primære siktemål er å utruste til tjeneste som ungdomsleder i kirken og i organisasjonene. Utdannelsen gir også faglig kompetanse til å være ungdomsleder i andre sammenhenger, som kulturarbeider i en kommune eller miljøarbeider på ungdomsinstitusjoner. Hva innebærer det å være en ungdomsleder? I hele studiet legges det vekt på å utvikle ungdomslederens faglige identitet og selvforståelse. Studenten arbeider med egen livshistorie og det arbeides parallelt med teori og praksis. Er ungdomsarbeidet en naturlig del av menighetens liv? Studieprogrammet understreker at ungdomsarbeid og ungdom er en sentral del av kirken og ikke en forberedelse for å bli en del av den.     Derfor arbeider vi med temaer som: - Ledelse og medarbeiderskap- Konfliktløsing- Frivillighet- Menighetspedagogikk- Gudstjenesteliv- Sjelesorg- Ungdomsdiakoni     Ungdoms­kultur og ungdomsmiljø Hva blir formidlet i dagens musikk, massemedier og populærkultur? Hva er subkultur? Hvordan lese de ulike ungdomskulturelle uttrykkene? Praksis er en integrert del av studiet der du vil få varige pedagogiske verktøy. Studiet har en praksisdel i hvert semester, fortrinnsvis i et team med andre studenter, og med veiledning underveis [-]
Les mer
Oslo 3 år
På forespørsel
På forespørsel
Studiet gir studenten grundig kunnskap om Bibelen og om kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning. [+]
Graden består av 80 studiepoeng Kristendomskunnskap/ RLE (hvorav 30 studiepoeng er fordypning) og 20 studiepoeng Ex. phil./ Ex.fac. De øvrige 80 studiepoeng kan velges fritt blant emner på grunn- og fordypningsnivå ved MF, eller tas ved andre studiesteder.    MF tilbyr følgende fordypningsemner: Kristendomskunnskap/ RLE Samfunnsfaglige emner Teologiske emner Tverrkulturell kommunikasjon Pedagogiske emner Ønsker du å bygge videre på bachelorgraden og ta disiplinbasert master i kristendomskunnskap eller disiplinbasert master i kirkelig undervisning, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå.   Veien videreStudieprogrammet gir grunnlag for videre studier i kristendomskunnskap. [-]
Les mer
Oslo 6 år
På forespørsel
På forespørsel
Har du lyst til å bli prest? Vil du være med og forme framtidens kirke? [+]
Studieprogrammet utruster studenter for prestetjeneste i Den norske kirke og andre kirkesamfunn, og for videre studier. Profesjonsstudiet er i overordnet mening et praktisk-teologisk studium. Det tar sikte på å gi en bred innføring i ulike disipliner innenfor teologi og KRL ut fra profesjonsrelaterte perspektiver og interesser.   Studiets mål er å: - gi deg som student faglig grunnlag for prestetjeneste - gi deg hjelp til å se sammenhengen mellom tro, fag og person i ditt eget liv - hjelpe deg til å forstå og anvende teologien i spenningen mellom teori og praksis - stimulere til at du kan tilegne deg en integrert teologisk helhetsforståelse - hjelpe deg til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for pastoral praksis og for selvstendig faglig arbeid med teologiske problemstillinger - gi deg en faglig basis for videre studier innen de teologiske disipliner - stimulere til en etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen   Studieløp Graden cand.theol har et omfang på 360 stp og er normert til 6 år/ 12 semestre.   Studiet inneholder: praktisk- teologiske emner bibelhebraisk og nytestamentlig gresk språk et selvstendig vitenskapelig arbeid Ex.phil og Ex.fac. inngår i graden Det er gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet.   [-]
Les mer
Oslo 3 år 2 700 kr
Hvis du har et ønske om å gå inn i misjonstjeneste, vil den treårige misjonærutdanningen gi deg en god basis. [+]
Misjonærutdanningen er et godkjent treårig høgskolestudium. Studiet inneholder emnegrupper i kristendom med religions- og livssynsorientering (KRL), fordypning i teologi, nytestamentlig gresk, missiologi og praktisk teologi.   1. studieår: Emnegruppen KRL med ex.phil. utgjør første studieåret. Det er samtidig et frittstående studium som er åpent for alle som vil studere kristendom, religion og livssyn i et aktivt misjonsmiljø der studentene får et levende møte med de utfordringer et tverrkulturelt samfunn byr på. 2. studieår:Bachelor 2. år - studieplaner for emnegruppene Fordypning i teologi, Fordypning i Det Nye Testamentet og Nytestamentlig gresk, samt Fagenheten Ex.fac.   3. studieår:Bachelor 3. år - studieplaner for emnegruppene Missiologi, Praktisk teologi og Bibelhebraisk Alle studenter tar missiologi 30 studiepoeng og praktisk teologi 30 studiepoeng. De som ønsker å ta mastergrad i teologi og misjon - med fordypning i bibelfag - ved FMH må fullføre emnegruppen Bibelhebraisk 20 studiepoeng. [-]
Les mer
Oslo 2 år
På forespørsel
This Master’s programme aims at providing insights into and knowledge of various relationships between religion and society in an increasingly global and multicultural ... [+]
The study programme is based on courses in the social sciences and religious studies. An essential part of the programme is to give insight into the different ways by which religion is shaped by various local and regional social conditions.   The programme aims at developing the knowledge acquired at the bachelor’s level, in order to give a more profound understanding of the relationship between religion and society in a global perspective.   This involves courses within: -  Ethics-  sociology of religion-  intercultural communication -  diaconia   The programme provides opportunities to specialize according to the students’ own interests. The programme is interreligious in its orientation. Future positions This programme aims at providing education for positions within research and education, as well as within Norwegian and international institutions and organizations, where knowledge of religion in an international and global perspective is required. It is also relevant for positions of leadership within the public and private sector. The Master’s degree qualifies for further studies on a doctoral level.   The Master’s programme is a two-year academic course of study, 120 ECTS, including a thesis of 50 ECTS. [-]
Les mer
Oslo 2 år
På forespørsel
I enhver profesjon lærer man ved å være i praksis. Livet lærer også. Likevel har du kanskje oppdaget et behov for mer faglig påfyll i ditt presteyrke. [+]
Studiet gir prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis. Studiet gjør kandidatene i stand til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, der utfordringer fra praktisk prestetjeneste bearbeides ved hjelp av aksepterte metodiske arbeidsmåter.     Programmet er praksisorientertDet forutsetter praksiserfaring som bringes med inn i studiet, og alle emner i programmet er orientert mot praksis eller prøves ut i praksis. Med utgangspunkt i kompetanse tilegnet i grunnstudiet, samt dine yrkeserfaringer, gir studiet perspektiver og kompetanse til å forstå prestetjenesten på nye måter. Faget kombinerer et overordnet perspektiv på teologi der alle sider ved prestens hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.     SamarbeidspartnereStudiet er et samarbeid mellom Det teologiske Menighetsfakultet, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og Misjonshøgskolen. Det praktisk teologiske seminar (UiO) deltar også som faglig samarbeidspartner. Den norske kirkes presteforening er en hovedsamarbeidspartner som bidrar med kompetanse og praksisrelevant erfaring når det gjelder utvikling og gjennomføring av emner. Graden skrives ut av det fakultetet kandidaten har tatt flest studiepoeng ved. Tidligere videreutdanning (SPP-moduler) vil kunne innpasses i graden. [-]
Les mer
Oslo 5 år
På forespørsel
På forespørsel
Master i teologi er et toårig studium med teologiske fag og grunnspråk. Her skaffer du deg unik innsikt i enkelte grener av teologien. [+]
Mastergradsstudiet i teologi vil stimulere til faglig helhetsforståelse, å utvikle evnen til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid og skriftlig framstilling av fagstoffet. Studiet gir også innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid.   Mastergraden i teologi har et omfang på 300 studiepoeng og er normer til 5 år (10 semestre), inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Studiet kan gjennomføres på engelsk. Programmet har følgende studieretninger:     Katolsk teologiØnsker du en faglig fordypning i katolsk tro? Katolske studier er et spennende og relativt nytt fagområde innenfor kristendoms- og teologistudier i Norge. Menighetsfakultetet er det eneste studiested som tilbyr studier innenfor fagområdet i dag.   Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke med en rik åndelig og teologisk tradisjon som står overfor mange utfordringer i vår tid. Gjennom å studere Den katolske kirkes tradisjon i fortid og nåtid inviteres du til å forstå og reflektere over kristendommens rolle i vår verden, både lokalt og globalt.     Metodistisk teologiProgrammet er utviklet i samarbeid med Høyskolen for Kristendom, Metodistkirkens Studiesenter. Metodistkirken har med sitt utgangspunkt i Den anglikanske kirke, røtter både i den felles oldkirkelige teologiske tradisjon, i reformasjonens tolkning av denne og i vekkelseskristendommens pietistiske retning. Metodistkirken har alltid levd i spenningen mellom det å være kirke og det å være en bevegelse, men har i hele sin historie lagt vekt på den personlige gudsrelasjon og det praktiske kristne liv.   Studiet bygger på den grunnutdanning MF tilbyr i KRL-faget, og gir i tillegg en inngående forståelse av metodismens historie og teologi. Studiet imøtekommer de krav Metodistkirken stiller for ordinasjon til eldste/pastor.     Åpen studieretningEn mastergrad i teologi med åpen studieretning komponeres forholdsvis fritt etter de ønsker for bredde eller fordypning den enkelte student har. Det er anbefalt å starte studiet med grunn- og fordypningsstudier i KRL (til sammen 80 sp) samt ex.phil. og ex.fac. Dernest gå videre med språk- og teologistudier. Ta kontakt med studieveileder for å sette sammen graden. [-]
Les mer