Høgskole: Årsstudium i kommunikasjon og livssyn

Mediehøgskolen Gimlekollen

Klasserom1 årHeltidHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Kristiansand NorskEmneliste for årsstudium i kommunikasjon og livssyn:

EX101 Examen Philosophicum (10 stp)
KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring (30 stp)
KL102 Kristen tro som livssyn (10 stp)
KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv (10 stp)

Studenter med Examen Philosophicum kan i stedet velge KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning (10 stp)


 

Studieevalueringer
Følgende arbeidskrav må være oppfylt for å ha rett til å bli vurdert:
- Obligatoriske studieevalueringer skal besvares innen fastlagte frister. 
 

Bakgrunn
Samtidens mangfold av verdier og kulturer utfordrer til gjensidig forståelse og åpen dialog på tvers av livssynsgrenser både på den offentlige og den private arena. Siden begrepet livssyn står for en helhetsoppfatning av livet – der virkelighetsoppfatning, menneskesyn, verdispørsmål og tro kan sies å være grunnleggende elementer – er nettopp forståelsen av kommunikasjon mellom representanter for ulike livssyn grunnleggende for vår tid.


Situasjonen for den kristne kirke i den pluralistiske situasjonen er utfordrende. Mange har omtalt dette som en identitets- og kommunikasjonskrise. På denne bakgrunnen har kirken behov for å reflektere både over eget ståsted i møte med andre livssyn og over sin kommunikasjon av dette ståstedet.
Samtidig medfører den pluralistiske situasjonen et behov for individuell refleksjon omkring den menneskelige identitetsbyggingen. Denne er et resultat av både personalisering og sosialisering, der verdier og trossystemer inngår som sentrale deler. Mangfoldet av verdier og kulturer utfordrer videre til refleksjon omkring eget livssyn i møte med spørsmål, innvendinger og alternativ. Denne prosessen skaper rom for nye oppdagelser og perspektiver, både innen ens egen og andres tradisjon. Her utfordres også evnen til å utvise sann toleranse.

 

Ethvert livssynsmessig ståsted har behov for å legitimere seg og forsvare sine standpunkt i møte med andre alternativer. Dermed skapes det et behov for arbeid nettopp med begrunnelser og argumentasjon. Dette gjelder selvsagt også det kristne livssynet.

 

Den aktuelle samfunnskonteksten skaper også behov for refleksjon omkring kirkens møte med mediekulturen generelt og populærkulturen spesielt. Samtidig utfordres kirken til å arbeide konstruktivt og kritisk både med Bibelens og samtidens tekster, for å kunne formidle kristen tro på en autentisk og relevant måte.

 

Årsstudiet kommunikasjon og livssyn (KL) søker å møte disse sentrale behovene.

 


Særpreg og relevans
Årsstudiet i KL er tverrfaglig i sin karakter, og springer i særlig grad ut av disiplinene kommunikasjonsteori, livssynskunnskap og kristen teologi. Det hentes imidlertid også perspektiver fra filosofi, religionsvitenskap, medievitenskap og sosiologi. Studiet er ellers preget av at det knytter sammen teori og praksis og har et internasjonalt utblikk.

 

Årsstudiet i KL er relevant for alle som er opptatt av å få en dypere forståelse av livssynsmangfoldet i samtiden. Denne forståelsen er viktig både for egen selvinnsikt og identitet, for evnen til å utvise sann toleranse og for kommunikasjon av kristen tro i møte med ulike alternativer.

 

Årsstudiet i KL gir en vesentlig kompetanse for ulike formidlingsoppgaver innen kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Dette gjelder enten arbeidsfeltet er innen undervisning, trosopplæring, forkynnelse, veiledning, eller innen medier. Relevansen årsstudiet i KL har for en slik spennvidde av arbeidsfelt, innbefatter også at det er meget relevant som del av ulike utdanningsløp på høgskole og universitet.


 
Mål

 • kunnskap om
  • kommunikasjonsteori og kommunikasjonsprosesser
  • livssyn og livssynsmangfold, med fokus på aktuell samtids- og populærkultur
  • kristen tro som livssyn, med særlig vekt på kommunikative og livssynsmessige utfordringer i aktuell (post)moderne kontekst
  • sentrale grunntema i kristen apologetikk
 • ferdigheter til å kunne
  • beskrive, analysere og vurdere ulike livssyn i aktuell vestlig kontekst
  • analysere livssynsformidlingen i mediemangfoldet
  • formidle kristen tro på en autentisk og relevant måte
  • møte spørsmål, innvendinger og alternativer til det kristne livssynet
 • holdninger som fremmer
  • bevissthet omkring eget livssyn i en pluralistisk kontekst
  • respekt og toleranse i møte med andre mennesker og deres livssyn
  • åpenhet for å lære av andre mennesker og deres livssyn
  • respekt for dialog og argumentasjon 
 •  

  Merknad om pensum
  Pensumlistene legges fram med forbehold om endringer. Pensumlitteratur merket med ¤ kan kjøpes i resepsjonen ved MhG.

   

  I særskilte tilfeller, avhengig av faglig bakgrunn og formål, kan studenter søke om å erstatte noe av pensumlitteraturen med annen relevant litteratur.  Forkunnskaper


  For å bli tatt opp til årsstudiet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler. For øvrig gjelder de til enhver tid fastsatte forskrifter og reglement ved MhG.

  Studiepoeng


  60  Be om gratis info
  Årsstudium i kommunikasjon og livssyn hos Mediehøgskolen Gimlekollen
  Felt som er merket med * må fylles ut
  Ønsket valuta *
  Dato og sted *
  Kursdeltakere
  Hvor mange? (Gavekort)
  Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
  Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
  Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
  Deltaker {{$index+1}}
  Filen ble lastet opp
  Filen ble fjernet
  Laster opp... {{item.upload_progress}}%
  {{ file.file.name }} Fjern
  {{total_price | fprice}} kr {{currency}}
  {{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
  {{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
  {{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
  X

  MVA per produkt:

  {{arr[1]}}
  Betalingsmåte *
  Number: 1+2 *
  Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
  {{errors_msg}}
  Sender...
  Vent til opplasting av fil er ferdig

  Dette skjemaet er 100% sikkert.
  Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg   

  Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

  Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!  Anbefalinger fra andre brukere