Høgskole: Bachelorgrad i kommunikasjon og livssyn

Mediehøgskolen Gimlekollen

Klasserom3 årHeltidHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Kristiansand NorskEmneliste for bachelorgrad i kommunikasjon og livssyn:

EX101 Examen Philosophicum (10 stp)
EX102 Examen Facultatum (10 stp)
KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring (30 stp)
KL102 Kristen tro som livssyn (10 stp)
KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv (10 stp)
KL211 Apologetikk for det kristne livssynet – tilnærmingsmåter og utvalgte temaer (20 stp)
KL212 Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (10 stp)
KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn (10 stp)
KL214 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på livssyn (10 stp)


Andre KL-emner som kan inngå i graden:

KL201 Grunnlagsspørsmål i kommunikasjon og livssyn (10 stp) ¤
KL202 Pluralisme, identitet og kristen formidling (10 stp) ¤
KL203 Fordypningsoppgave (10 stp) ¤
KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning (10 stp)
KL205 Bibelformidling og populærkultur (10 stp)
KL206 Bibelformidling i praksis (10 stp)
KL207 Studieopphold i Oxford (30 stp)
KL208 Livssynspluralisme, misjon og apologetikk (10 stp)
KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier (10 stp)
KL210 Teoretisk fordypning (10 stp)
KL215 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på apologetikk (10 stp)

Emner merket ¤ tilbys kun for studenter med journalistisk eller tverrkulturell kompetanse.


Andre aktuelle emner/studieprogram ved MhG:

JO102 Kommunikasjon og medier (20 stp)
JO202 Samfunnskunnskap for journalister (10 stp)
Årsstudium i mediekommunikasjon (60 stp)
Årsstudium i tverrkulturell kommunikasjon (60 stp)

Andre emner fra andre høgskoler eller universitet i Norge kan godkjennes etter søknad.


 

Krav for studieprogrammet
Følgende krav gjelder for bachelorgrad i kommunikasjon og livssyn ved MhG:
KL101 (30 stp), KL102 (10 stp), KL103 (10 stp) og KL211 (20 stp), totalt 70 stp.
KL212-214 (30 stp)
EX101 Examen philosophicum (10 stp) og EX102 Examen facultatum (10 stp)
Ett årsstudium eller fritt valgte emner på MhG eller annen høgskole/universitet (60 stp)


 

Studieevalueringer
Følgende arbeidskrav må være oppfylt for å ha rett til å bli vurdert:
Obligatoriske studieevalueringer skal besvares innen fastlagte frister.

 

 

Bakgrunn

Samtidens mangfold av verdier og kulturer utfordrer til gjensidig forståelse og åpen dialog på tvers av livssynsgrenser både på den offentlige og den private arena. Siden begrepet livssyn står for en helhetsoppfatning av livet – der virkelighetsoppfatning, menneskesyn, verdispørsmål og tro kan sies å være grunnleggende elementer – er nettopp forståelsen av kommunikasjon mellom representanter for ulike livssyn grunnleggende for vår tid.


Situasjonen for den kristne kirke i den pluralistiske situasjonen er utfordrende. Mange har omtalt dette som en identitets- og kommunikasjonskrise. På denne bakgrunnen har kirken behov for å reflektere både over eget ståsted i møte med andre livssyn og over sin kommunikasjon av dette ståstedet.
Samtidig medfører den pluralistiske situasjonen et behov for individuell refleksjon omkring den menneskelige identitetsbyggingen. Denne er et resultat av både personalisering og sosialisering, der verdier og trossystemer inngår som sentrale deler. Mangfoldet av verdier og kulturer utfordrer videre til refleksjon omkring eget livssyn i møte med spørsmål, innvendinger og alternativ. Denne prosessen skaper rom for nye oppdagelser og perspektiver, både innen ens egen og andres tradisjon. Her utfordres også evnen til å utvise sann toleranse.

 

Ethvert livssynsmessig ståsted har behov for å legitimere seg og forsvare sine standpunkt i møte med andre alternativer. Dermed skapes det et behov for arbeid nettopp med begrunnelser og argumentasjon. Alle livssyn har sin apologetikk, siden apologetikk innebærer å forklare og forsvare det aktuelle livssynet i møte med spørsmål, innvendinger og alternativer.

 

Den aktuelle samfunnskonteksten skaper også behov for refleksjon omkring kirkens møte med mediekulturen generelt og populærkulturen spesielt. Samtidig utfordres kirken til å arbeide konstruktivt og kritisk både med Bibelens og samtidens tekster, for å kunne formidle kristen tro på en autentisk og relevant måte.

 

Bachelorgraden kommunikasjon og livssyn (KL) søker å møte disse sentrale behovene.


 

Særpreg og relevans
Bachelorgraden i KL er tverrfaglig i sin karakter. Studiet springer i særlig grad ut av disiplinene kommunikasjonsteori, livssynskunnskap og kristen teologi, men henter også perspektiver fra filosofi, religionsvitenskap, medievitenskap og sosiologi. Bachelorgraden er ellers preget av at den knytter sammen teori og praksis og har et internasjonalt utblikk.

 

Studier i KL er relevant for alle som er opptatt av å få en dypere forståelse av livssynsmangfoldet i samtiden. Denne forståelsen er viktig både for egen selvinnsikt og identitet, for evnen til å utvise sann toleranse og for kommunikasjon av kristen tro i møte med ulike alternativer.

 

Bachelorgraden som helhet gir en unik kompetanse for ulike formidlingsoppgaver innen kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Dette gjelder enten arbeidsfeltet er innen undervisning, trosopplæring, forkynnelse, veiledning, eller innen medier. Enkeltemner og emnegrupper i graden er imidlertid relevante for en videre krets av formidlere på menighets-, skole- og mediearenaene.

 

KL-emnene er imidlertid også av stor nytte for interkulturelt arbeid av ulikt slag, da forståelse av kommunikasjon på tvers av ulike livssyn her er avgjørende enten arbeidsområdet er innen helse- eller skolevesen, medier, næringsliv eller menighet.

 

Relevansen KL-studiene har for en slik spennvidde av arbeidsfelt, innbefatter også at hele bachelorgraden så vel som deler av den kan gå inn i ulike utdanningsløp på høgskole og universitet. Med tanke på kompetanse for videre studier på mastergradsnivå, vil imidlertid tverrfagligheten i bachelorgraden kunne medføre at studenten må komplettere med andre emner for å kunne få adgang til masterstudier. Det valgfrie tredjeåret kan imidlertid imøtekomme behovet for en gitt kompetanse. Denne valgfriheten innebærer også at bachelorgraden i kommunikasjon og livssyn alene vil kunne gi kompetanse for å gå inn i flere av yrkene som er nevnt ovenfor.


 

Mål
På denne bakgrunn har bachelorgraden i kommunikasjon og livssyn følgende overordnede mål for hva studentene skal ha tilegnet seg ved fullført grad:

 • kunnskap om
  • kommunikasjonsteori og kommunikasjonsprosesser
  • livssyn og livssynsmangfold, ikke minst i forhold til aktuell samtids- og populærkultur
  • kristen tro som livssyn, med særlig vekt på kommunikative og livssynsmessige utfordringer i aktuell (post)moderne kontekst
  • kristen apologetikk med fokus på følgende grunntema:
   • Tro og viten
   • Pluralisme og sannhet
   • Gud og virkeligheten
   • Mennesket og det onde
   • Kildene og historien
   • Jesu identitet og oppstandelse
   • Etikkens begrunnelse
 • ferdigheter til å kunne
  • beskrive, analysere og vurdere ulike livssyn i aktuell vestlig kontekst
  • analysere livssynsformidlingen i medier generelt og populærkulturen spesielt
  • formidle kristen tro på en autentisk og relevant måte
  • møte spørsmål, innvendinger og alternativer til det kristne livssynet
 • holdninger som fremmer
  • bevissthet omkring eget livssyn i en pluralistisk kontekst
  • respekt og toleranse i møte med andre mennesker og deres livssyn
  • åpenhet for å lære av andre mennesker og deres livssyn
  • respekt for dialog og argumentasjon

På denne bakgrunn kan studiet sies å gi en enhetlig kompetanse, hvor kommunikasjon og livssyn knyttes sammen i et apologetisk perspektiv. Apologetiske grunntema utforskes på forskjellige måter gjennom studiet, med forskjellig dybde, form og vinkling. Gjennomgående er den sammenliknende tilnærming til sekulære og andre religiøse livssyn brukt som didaktisk metode.


 

Internasjonalisering
De obligatoriske emnene KL101 og KL103 planlegges også på engelsk, med desentralisert innføringsuke i sentral-Europa og/eller i England. De valgfrie emnene KL206 og KL207 tilbyr også internasjonalisering på følgende måte: KL206 gir mulighet for praksisopphold i England. Emnet planlegges også på engelsk i sin helhet med base i England og/eller sentral-Europa. KL207 er i sin helhet lagt til Oxford.


 

Merknad om pensum
Pensumlistene legges fram med forbehold om endringer. Pensumlitteratur merket med ¤ kan kjøpes i resepsjonen ved MhG.

 

I særskilte tilfeller, avhengig av faglig bakgrunn og formål, kan studenter søke om å erstatte noe av pensumlitteraturen med annen relevant litteratur.Forkunnskaper


For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler. For øvrig gjelder de til enhver tid fastsatte forskrifter og reglement ved MhG.

Studiepoeng


180Be om gratis info
Bachelorgrad i kommunikasjon og livssyn hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere