Høgskole: KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring (30 stp)

Mediehøgskolen Gimlekollen

KlasseromHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Kristiansand NorskSiden begrepet ”livssyn” står for en helhetsoppfatning av livet – der virkelighetsoppfatning, menneskesyn, verdispørsmål og tro kan sies å være grunnleggende elementer – er forståelsen av kommunikasjon mellom representanter for ulike livssyn grunnleggende for vår tid.

 

Vår pluralistiske samtid skaper en utfordrende situasjon for den kristne kirke, og det hevdes at kirken befinner seg i en identitets- og kommunikasjonskrise. Samtidskonteksten medfører at kirken har behov for bevisst refleksjon både over sitt eget ståsted i møte med andre livssyn og over hvordan dette ståstedet kommuniseres.

 

Den aktuelle samfunnssituasjonen skaper også et behov for refleksjon omkring den menneskelige identitetsbyggingen, som jo er et resultat av både personalisering og sosialisering, der verdier og trossystemer inngår som sentrale deler. Behovet for en slik refleksjon er vesentlig både for enkeltindividet og for kirken.

 


Målgruppe, kompetanse og utdanningsløp
KL101 er relevant for enhver som er opptatt av å formidle kristen tro inn i vår samtid. Koblingen mellom de ulike delemnene gir en unik kompetanse for ulike formidlingsoppgaver innen kirkesamfunn og kristne organisasjoner, samtidig som emnet er meget relevant for livssynsrelatert arbeid innen ulike skoleslag og mediebedrifter.

 

KL101 er integrert i MhGs bachelorgrad i kommunikasjon og livssyn. I det foreslåtte studieløpet utgjør dette emnet første semester. KL101 kan også tas som enkeltemne i andre studieløp ved MhG eller som etter- og videreutdanning for ulike aktuelle formidlingsgrupper.

 

Studenter som ønsker å få innpasset KL101 i en bachelorgrad ved annen institusjon som omfattes av Lov om universiteter og høyskoler, må søke den institusjonen som tildeler graden om dette.

 


Mål
Gjennom arbeidet med emnet skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om
  • sentrale kommunikasjonsteorier, relevant livssynsterminologi, aktuell ungdomskultur og kristen apologetikk
 • ferdigheter til å kunne
  • beskrive, analysere og vurdere ulike livssyn, med særlig vekt på den (post)moderne vestlige konteksten
  • analysere livssynsformidling i ulike medier
  • reflektere bevisst omkring eget livssyn i en pluralistisk kontekst
  • formidle det kristne livssynet på en autentisk og relevant måte inn i den vestlige konteksten
 • holdninger som fremmer
  • respekt og toleranse i møte med andre mennesker og deres livssyn

 

Innhold


KL101-1 Kommunikasjon: teori, kontekst og formidling


a) Kommunikasjon: Grunnleggende teori
Det gis en grunnleggende innføring i kommunikasjonsteori, med hovedvekt på mellommenneskelig og offentlig kommunikasjon. Gruppekommunikasjon og massekommunikasjon er imidlertid også sentrale tema.


Pensum (183 s.)


b) Kommunikasjon: Aktuell kulturell kontekst
Det gis en generell innføring i den (post)moderne konteksten, med særlig vekt på religionens rolle i samtidskulturen. I tillegg til at det legges et sosiologisk perspektiv på den norske livssynskonteksten, står temaet ”postmodernitet/ postmodernisme” sentralt.


Pensum (258 s.)


c) Kommunikasjon: Kristen formidling
Det gis en generell innføring i ulike sider ved formidlingen av det kristne livssynet, med vekt på møtet med andre livssyn.


Pensum (246 s.)


KL101-2 Livssynskunnskap og livssynsanalyse


a) Livssynskunnskap
Det gis en grunnleggende innføring både i livssynsbegrepet og aktuelle religiøse og sekulære livssynsalternativer, samt en oversikt over den moderne livssynsdebatten i Norge.


Pensum (334 s.)


b) Livssynsanalyse
Det gis en sammenlignende og kritisk analyse av aktuelle livssyn. Vekten ligger på en kritisk-normativ tilnærming med utgangspunkt i et kristent livssynsperspektiv.


Pensum (374 s.)


KL101-3 Medier, ungdomskultur og livssynsmarked
Fokus rettes mot en grunnleggende innføring i ungdomskulturen, med særlig vekt på relasjonen til medienes livssynsformidling. Livssynselement i aktuelle kommersielle kulturprodukter analyseres og vurderes med utgangspunkt i et kristent livssyn.


Pensum (408 s.)


KL101-4 Kristen apologetikk
Fokus rettes mot en drøfting av det kristne livssynets påstander om sannhet og relevans, på bakgrunn av KL101–1, -2 og -3. Vekten legges på møtet med livssynsmangfoldet. Kirkens apologetiske oppgave i en postmoderne kontekst belyses fra bibelsk, historisk og aktuell synsvinkel.


Pensum (362 s.)


 

Organisering og arbeidsmåter
KL101 tilbys både som deltidsstudium over to semestre og som heltidsstudium over ett semester. Begge alternativene har et fleksibelt studieopplegg, med kun to obligatoriske, intensive kursuker; en innføringsuke på MhG og en 7–10-dagers studietur til England.

 

Undervisningen både i innføringsuka og på studieturen veksler mellom konsentrerte forelesninger og seminarer, der studentenes bidrag danner utgangspunkt for samtale og drøfting. Analyse av relevante medietekster inngår som en integrert del av emnet. Studieturen skjer i samarbeid med sentrale kristne fagmiljø i England og bidrar til å gi et internasjonalt perspektiv på emnets problemstillinger.

 

Studentene får ellers tilbud om jevnlige nettleksjoner, opplegg for selvstudium og kollokviegrupper samt veiledning via nettet. Det tilbys også helgeseminar, samt veiledning for skriving av prosjektoppgaver. I tillegg arrangeres obligatoriske innføringskurs i bruk av bibliotektjenester ved MhG.

 

Organiseringen av KL101, med kun to obligatoriske kursuker, innebærer at KL101 kan tas både som lokalt studium og som fjernstudium.


 

Internasjonalisering
Dette emnet planlegges også på engelsk, med desentralisert innføringsuke i sentral-Europa og/eller England.


 

Arbeidskrav
Innføringsuka og studieturen er obligatoriske og ligger som et premiss for det videre arbeidet med studiet.

 

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at prosjektoppgavene skal bli vurdert:

a) Prosjektbeskrivelsene skal være levert innen fastlagt(e) frist(er)
b) Prosjektoppgavene skal være levert innen fastlagt(e) frist(er)


 

Vurdering og vurderingsuttrykk
Vurderingen i KL101 består av tre deler med følgende vektlegging:

a) Skriftlig prosjektoppgave i kommunikasjon (KL101-1) (30%)
b) Skriftlig prosjektoppgave i livssyn/ungdomskultur/kristen apologetikk (KL101-2/3/4) (30%)
c) Skriftlig dagseksamen (5 timer) (40%)


For de to prosjektoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manualer.


Prosjektoppgavene og den skriftlige dagseksamenen vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved MhG. Det vises ellers til Forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen.Forkunnskaper


KL101 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. KL101 anbefales gjennomført før KL102-103, men dette er ikke påkrevd.

Studiepoeng


30Be om gratis info
KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring (30 stp) hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere