Kurs: Miljø, bærekraft og verdensrommet for lærere


KlasseromDeltidKursNorskMiljø, klima og bærekraftig utvikling er svært aktuelle tema i samfunnsdebatten både i Norge og globalt. Derfor har disse temaene også fått stor plass i læreplanen, blant annet som et eget tverrfaglig tema. Læreplanene vektlegger også sterkt aktiv læring som gir rom for undring og utforskning. Nyttige digitale hjelpemidler som satellittbilder, kart fra Google Earth og GPS-apper er gratis tilgjengelig for alle som ønsker det. Disse gir elevene store muligheter til å jobbe med relevante problemstillinger på autentiske data, og dermed drive egen utforskning av miljøet både lokalt og globalt.

Kurset vil gi innføring i bruk av programmering som verktøy i undervisning gjennom bygging og programmering av egen værstasjon i micro:bit, samt bruk av analoge og digitale sensorer. Læringsmål som kan knyttes til dette dekker mål fra naturfag, matematikk, kunst og håndverk og diverse valgfag. I tillegg kan man forlenge dette til også å gjelde andre fag, i tråd med tankegangen om programmering i alle fag.

Det blir også tid til å reflektere sammen med andre lærere om hvordan dette kan brukes på akkurat din skole, i ditt lokalmiljø.

Faglig forankring

Kurset egner seg godt for det tverrfaglige temaet «Bærekraftig utvikling» der vi her har hovedfokus på problemstillinger knyttet til klima og miljø, selv om jordobservasjon med satellitter også kan knyttes opp mot flere av FNs andre bærekraftsmål.  

I tillegg til kompetansemål innen bærekraftig utvikling vil kurset også være innom kompetansemål innen programmering og teknologi i naturfag

  • Bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener (Naturfag 10.trinn)
  • Utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker (Naturfag 10.trinn)
  • Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen (Naturfag 7.trinn)

Overordnet mål

Du vil få økt kunnskap om hvordan og hvor viktig bruk av satellitter er for overvåkning av miljø og klima og oppnåelse av FNs bærekraftsmål og hvordan du kan bruke programmering, digitale og praktiske aktiviteter knyttet til miljø, bærekraft og verdensrom i undervisningen. 

Læringsutbytte

Du vil få:

  • økt forståelse for hvordan satellitter brukes til å overvåke planeten vår
  • kunnskap om hvordan du kan bruke satellittbilder for undervisning innen tverrfaglige tema som klima og bærekraft
  • økt forståelse av hvordan du kan bruke programmering og teknologi i naturfag

Faglig innhold

  • presentasjon om hvordan våre satellitter brukes til å overvåke klima og miljø på jorda
  • innføring i bygging og programmering av en micro:bit værstasjon, implementering av sensorer og logging av data.
  • introduksjon til bruk av digitale verktøy for satellittbilder
  • eksempler på praktiske oppgaver og prosjekter som kan brukes i undervisningen, f.eks skoleprosjektet Klimadetektiv

Kostnad

Kurset tilbys gratis gjennom ESERO Norway, et undervisningskontor etablert av den Europeiske romorganisasjonen ESA og driftes av Andøya Space Education.Målgruppe


Kurset passer for lærere på mellomtrinnet og ungdomsskolen

Powered by