Økonomikurs
Årsoppgjør
Du har valgt: Sør-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

13 treff ( i Sør-Trøndelag ) i Årsoppgjør
 

Bergen Trondheim Og 1 annet sted 7 timer 4 100 kr
27 Nov
04 Dec
18 Dec
Kurset gir en innføring i regnskapslovens krav til konsernregnskap og en innføring i hvordan utarbeide konsernregnskap. [+]
Kurset gir en innføring i regnskapslovens krav til konsernregnskap og en innføring i hvordan utarbeide konsernregnskap for små og mellomstore konsern. Kurset vil ta for seg de normale elimineringer/regnskapsføringer for å komme fra selskapsregnskapet til konsernregnskapet. Kurset vil også ta for seg emner som trinnvise oppkjøp av datterselskap og behandling av minoritetsinteresser i konsernet. Kursinnhold Regnskapslovens krav til konsernregnskap Notekrav til konsernregnskapet herunder konsekvent og lik prinsippanvendelse i konsernenhetene Eliminering av interne kjøp og salg, og fortjenester Regnskapsføring av trinnvise oppkjøp Konsernkontinuitet ved kjøp/salg mellom konsernselskaper Behandling av minoritetsinteresser Nøkkelkontroller som ledd i kvalitetssikring av konsernregnskapet Skattekostnad i konsernet Behandling av utbytte og konsernbidrag i konsernregnskapet Kontantsstrømsoppstilling etter den indirekte metoden Regnskapsfører:   Regn 7 t   Revisor:   Regn 7 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 4 timer 2 800 kr
Kurset skal inspirere til å levere enda bedre kvalitet i arbeidet som danner grunnlaget for den informasjon som logges i årsoppgjørsprogrammene. [+]
En stadig større del av arbeidet i årsoppgjørsprosessen er knyttet til de ulike vurderinger vi må gjøre, ofte i samarbeid med kunden, for at vi skal kunne øke regnskaps- og rapporteringskvaliteten i årsoppgjørsarbeidet. Vi må heller ikke undervurdere dokumentasjonskravene, og de spesifikasjoner og avstemminger som er nødvendige for at virksomhetens balanse skal være godt underbygget. Dette er et kompetanseområde som vi regnskapsprodusenter hele tiden må ha på dagsorden, og vi må ha som utgangspunkt at dette er en prosess hvor vi må bevisstgjøre oss selv på hva som kan bli enda litt bedre neste gang. For å sørge for denne kontinuerlige utviklingen må vi stoppe opp og evaluere vårt eget arbeid, og gjøre dette uavhengig av om regnskapene vi tar ansvar for blir gjenstand for ekstern revisjon eller ikke. Målsettingen med kurset er derfor å inspirere deltakerne til å levere enda bedre kvalitet i det arbeidet som danner grunnlaget for den informasjon de bruker når de logger oss årsoppgjørsprogrammene sine. Kurset tar derfor for seg viktige forhold innen områdene eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader som man skal ha en gjennomtenkt forhold til før likningspapirene og det offentlige regnskapet produseres. Kursinnhold Bokføringslovens regler om dokumentasjon og GRFS kapittel 5.8 og 7 Vurderinger og dokumentasjon av anleggsmidler Vurderinger og dokumentasjon av omløpsmidler Avstemminger og etterkontroll av relevante inntekts- og kostnadskonti Langsiktige tilvirkningskontrakter og prosjektregnskap Behovet for en samlet og digitalisert dokumentasjon Regnskapsfører:   Regn 4 t   Revisor:   Regn 4 t [-]
Les mer
Oslo Kristiansand Og 3 andre steder 2 dager 8 200 kr
21 Nov
23 Nov
05 Dec
Bli klar til årsoppgjøret! Øk effektiviteten og lønnsomheten! Kurset gir en gjennomgang av årsoppgjøret fra begynnelse til slutt. [+]
Bli klar til årsoppgjøret! Øk effektiviteten og lønnsomheten! Kurset gir en gjennomgang av årsoppgjøret fra begynnelse til slutt. Kurset vil dekke årsoppgjøret for aksjeselskaper og gi deg bedre forståelse for sammenhengen mellom regnskap og skatt. Typiske feil som kan oppstå ved utarbeidelse av skatteskjemaer vil bli gjennomgått samt enkle kontrollteknikker for å unngå slike feil. I tillegg til de formelle krav ved årsoppgjøret vil det bli lagt vekt på hvordan du kan redusere tidsbruken og samtidig opprettholde kvaliteten på årsregnskapet og skatteskjemaene. Kurset vil inneholde en effektiv plan for å sikre fremdriften i et praktisk årsoppgjør. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et oppslagsverk.   Kursinnhold Regnskapsloven Formelle krav til årsoppgjøret Dokumentasjon av balanseposter Regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler for eiendeler og gjeld Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller – ledelsens vurdering av skjønnsmessige poster Skattekostnad Beregning av utbytte og konsernbidrag – herunder maksimalt utbytte/konsernbidrag Lån fra og til aksjonær Noter Årsberetningen Nøkkeltallsberegninger Case Regnskapsfører:   Regn 7 t   S/A 7 t   Revisor:   Skatt 7 t   Regn 7 t [-]
Les mer
Oslo Ålesund Og 7 andre steder 7 timer 4 100 kr
28 Nov
29 Nov
30 Nov
Kurset gjennomgår prosessen i et årsoppgjør for AS fra A – Å. [+]
Kurset vil gjennomgå prosessen i et årsoppgjør for AS fra A – Å. Kurset vil ta lett på de grunnleggende oppgavene i årsoppgjøret og gå mer i dybden på de årsoppgjørselementene som er aktuelle og/eller vanligvis er mest krevende, og som det er knyttet særlig risiko for vesentlige feil til.   Kursinnhold Utsatt skatt-modellen. Hvordan sikre at overgangen fra finansregnskapet til skatteregnskapet skjer uten feil? Gode kontroll- og avstemmingsmetoder vil bli gjennomgått for å sikre at feil avdekkes og korrigeres Tilvirkningskontrakter – regnskaps- og skattemessig behandling Fusjon, fisjon, omdanning – første års årsregnskap og ligningspapirer Tilleggsutbytte, ekstraordinært utbytte, reversering av utbyttevedtak – bokføring, noter, ligningspapirer og aksjonærregister Konsernbidrag Ulovlig lån – bokføring, noter, ligningspapirer og aksjonærregister Vedlikehold og påkostning – ulike kriterier for aktivering etter hhv. skatteregler og regnskapsregler behandles og gunstige effekter gjennomgås Påkostning leid bygg – bokføring, noter og ligningspapirer for utleier og leietaker Aksjer og andre verdipapirer – innenfor og utenfor fritaksmetoden, 3 %-regelen, FOU og andre immaterielle eiendeler Nedskrivningsvurderinger – driftsmidler og investeringer Tilskudd og gaver Skattefunn, Innovasjon Norge mv. Andre aktuelle emner Regnskapsfører:   Regn 3,5 t   S/A 3,5 t   Revisor:   Skatt 3,5 t   Regn 3,5 t [-]
Les mer
Drammen Trondheim 7 timer 4 100 kr
20 Nov
23 Nov
Kurset gir deg en oversikt over hva du må være spesielt oppmerksom på ved avleggelse av årsregnskap for bedrifter i økonomisk krise. [+]
Etter kurset vil du være i stand til å gjenkjenne og håndtere transaksjoner, hendelser og regnskapsposter som du må være spesielt oppmerksom på ved avleggelse av årsregnskap for bedrifter i økonomisk krise. Vi går inn på de viktigste makroøkonomiske hendelsene for å forstå hvorfor bedrifter er i krise. I en slik situasjon kan det være mange parter som har ulike interesser i hvordan regnskapet skal presenteres til omverden. Kurset belyser hvordan du i praksis skal ivareta andre relevante problemstillinger for bedrifter i krise, som vurderinger av fortsatt drift, håndtering av kreditorer og gjennomføring av avvikling.   Kursinnhold Typiske krisesituasjoner Hva er regnskapsmanipulasjon i praksis, identifisering og avverging Viktige krav i aksjeloven, herunder krav til fortsatt drift, egenkapital og likviditet Kritiske transaksjoner (lån/kjøp/salg med nærstående, fiktive avtaler og transaksjoner, «oppskriving» av eiendeler, garantier og pantsettelser etc.) Skille mellom utøvelse av subjektivt skjønn (estimater) og brudd på regnskapsregler Viktige skjønnsmessige vurderinger (varer, investeringer, driftsmidler, immaterielle eiendeler, utbyggingskontrakter etc.) Restruktureringskostnader; behandling og dokumentasjon Avvikling av selskaper; formelle regler og konsekvenser for balansen Håndtering av kreditorer og andre interessenter (bank, investorer, ansatte, revisor etc.) Konkurs; konsekvenser for regnskapsfører og for regnskapet Regnskapsfører:   Regn 5 t   Bokf. 1 t   Rettsl. 1 t   Revisor:   Regn 6 t   Annet 1 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 time 1 000 kr
Bli klar til årsoppgjøret! Kurset gir en overordnet gjennomgang av årsoppgjøret fra begynnelse til slutt. [+]
Bli klar til årsoppgjøret! Øk effektiviteten og lønnsomheten! Kurset gir en overordnet gjennomgang av årsoppgjøret fra begynnelse til slutt. Kurset vildekke årsoppgjøret for aksjeselskaper og gi deg bedre overordnet forståelse forsammenhengen mellom regnskap og skatt. Det vil bli lagt vekt på hvordan du kanredusere tidsbruken og samtidig opprettholde kvaliteten på årsregnskapet ogligningspapirene. Kurset vil inneholde en effektiv plan for å sikre fremdrifteni et praktisk årsoppgjør. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et oppslagsverk. Kurset gir videre engjennomgang av dokumentasjonskravene for balanseposter. Både bokføringslovensbestemmelser og NBS 5 dekkes av kurset. I tillegg til de formelle krav vedårsoppgjøret vil det bli lagt vekt på hvordan du kan redusere tidsbruken ogsamtidig opprettholde kvaliteten på årsregnskapet og ligningspapirene ved ådokumentere de riktige påstandene og beløpene. Kursdokumentasjonen kan benyttessom et oppslagsverk. Kursinnhold Regnskapsloven Bokføringsloven Formelle krav til årsoppgjøret Dokumentasjon av balanseposter Noter Årsberetningen Nøkkeltallsberegninger Regnskapsfører: Regn 1 t Revisor: Regn 1 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 2 timer 1 600 kr
Dette kurset dekker skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for driftsmidler og avskrivninger. [+]
Kurset vil dekke skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for driftsmidler og avskrivninger. Kurset vil gi deg bedre forståelse for sammenhengen mellom regnskap og skatt på disse postene i regnskapet. Typiske feil som kan oppstå ved utarbeidelse av ligningspapirer vil bli gjennomgått, samt enkle kontrollteknikker for å unngå slike feil. Kurset omfatter et praktisk case. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et oppslagsverk. Kursinnhold Regnskapsloven Regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler for eiendeler og gjeld Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller – ledelsens vurdering av skjønnsmessige poster Skattekostnad Noter Case Regnskapsfører: Regn 1 t S/A 1 t Revisor: Skatt 1 t Regn 1 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 time 1 000 kr
Dette kurset vil dekke skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for fordringer og varelager. [+]
Kurset vil dekke skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for fordringer og varelager. Kurset vil gi deg bedre forståelse for sammenhengen mellom regnskap og skatt på disse postene i regnskapet. Typiske feil som kan oppstå ved utarbeidelse avligningspapirer vil bli gjennomgått, samt enkle kontrollteknikker for å unngå slike feil. Kurset omfatter et praktisk case. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et oppslagsverk.   Kursinnhold Regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler for eiendeler og gjeld Midlertidige forskjeller – ledelsens vurdering av skjønnsmessige poster Skattekostnad Noter Case Regnskapsfører:   Regn 0,5 t   S/A 0,5 t   Revisor:   Skatt 0,5 t   Regn 0,5 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 4 timer 2 800 kr
Kurset ser nærmere på utarbeidelsen av årsregnskapet i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak. [+]
Regnskapsloven har som forutsetning at utarbeidelsen av årsregnskapet skal gjøres i samsvar med god regnskapsskikk, men hva betyr dette egentlig? Vi skal se nærmere på dette begrepet og forklare det i sammenheng med arbeidsdelingen mellom Storting, departement og direktorater og bransje- og interesseorganisasjoner, og hvordan dette har medført at vi som regnskapsprodusenter har standarder og anbefalinger vi må forholde oss til for å kunne avlegge en årsregnskap av høy kvalitet. Det er naturlig at vi først og fremst dveler ved NRS 8 om god regnskapsskikk for små foretak, men vi skal også se litt på andre relevante standarder. Kursinnhold Regnskapslovens referanser til begrepet god regnskapsskikk Norsk RegnskapsStiftelses rolle og organisering En oversikt over endelige og foreløpige standarder Viktige forhold i NRS 8 om god regnskapsskikk for små foretak Kommentarer til andre standarder som ofte er relevante for små foretak: NRS 1 Varer, NRS 2 Anleggskontrakter, NRS 3 Hendelser etter balansedagen, NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler, NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser og foreløpig standard for god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Regnskapsfører:   Regn 4 t   Revisor:   Regn 4 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Kurset gir en grundig innføring i hva som må avstemmes og dokumenteres før årsoppgjøret utarbeides. [+]
Kurset gir en grundig innføring i hva som må avstemmes og dokumenteres før årsoppgjøret utarbeides. Med praktiske eksempler viser vi hvordan man dokumenterer de enkelte regnskapspostene, periodiserer og kontrollerer disse slik at grunnlaget for det påfølgende årsoppgjør blir så korrekt som mulig. Målsettingen er å perfeksjonere kvaliteten på avstemminger og dokumentasjon pr. 31.12. Vi drøfter også planleggingen gjennom vinteren med samarbeidet mellom saksbehandler-årsoppgjørsprodusent og revisor for en god framdrift. Videre ser vi på spesielle tema med stor risiko for feil i regnskapet.   Kursinnhold Kort om kravene i GRFS  Tilrettelegging av saldobalanse 31.12 Nødvendige vurderinger pr. 31.12 Nødvendige avstemminger og dokumentasjoner Nødvendige tilleggsopplysninger pr.31.12 Samhandlingen med kunden på sentrale poster Kritiske vurderingsposter pr.31.12 Aksjonærlån/mellomregningskonti Planlegging og samhandling internt og med revisor Arbeidsbelastning og fordeling av arbeidsoppgaver Regnskapsfører:   Regn 1 t   Bokf. 5 t   RF/GRFS 1 t   Revisor:   Regn 6 t   Annet 1 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Kurset gir inngående kunnskap om hvordan du kan sikre at utarbeidelse av årsoppgjør skjer med tilfredsstillende kvalitet. [+]
Kurset gir inngående kunnskap om hvordan du kan sikre at utarbeidelse av årsoppgjør skjer med tilfredsstillende kvalitet. Kurset tar utgangspunkt i at det foretas en risikovurdering av hvert enkelt oppdrag med tilhørende prioriterte kvalitetssikringstiltak. Det gis innspill på hvilke usikkerheter, vurderinger og estimater som bør behandles særskilt. Kurset identifiserer en del områder hvor risikoen for feil erfaringsmessig er høy og konsekvensene kan være store. Videre gjennomgås kravene i GRFS og NBS 5 som setter krav til avstemminger, dokumentasjon og kontrollspor til regnskapspostene.   Kursinnhold Risikovurderinggenerelt Risikovurdering av oppdrag Risikoreduserende tiltak med henblikk på årsoppgjøret Krav i regnskapsførerregelverket og bokføringsregelverket Krav til avstemming og dokumentasjon av poster i årsoppgjøret Krav til kontrollspor i årsoppgjøret Behandling av usikkerheter, vurderinger og estimater Kvalitetssikring av årsregnskap og skattemessig årsoppgjør Utfordringer i rene årsoppgjørsoppdrag Regnskapsfører:   Regn 3 t   Bokf. 1 t   RF/GRFS 3 t   Revisor:   Regn 4 t   Annet 3 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 4 timer 2 800 kr
Kurset tar for seg de vanligste kildene til midlertidige og permanente forskjeller, og en metodikk for beregning av utsatt og betalbar skatt. [+]
Som regnskapsprodusenter må vi forholde oss til at det er store forskjeller i norsk regnskaps- og skattelovgivning med hensyn på hvordan vi skal behandle eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet og skattemelding. Dersom vi skal ta ansvar for en virksomhets årsoppgjør må vi ha god forståelse både for hvorfor forskjellene oppstår, hvordan vi skal håndtere dem og hva konsekvensene blir, både på kort og lang sikt. Kurset tar for seg de vanligste kildene til midlertidige og permanente forskjeller, og en metodikk for beregning av utsatt og betalbar skatt. Videre ser vi på skattemeldingen og de vanligste tilhørende skatteskjemaene, og hvordan disse skal utfylles. Kurset viser alle eksempler, utregninger og skjemabruk i et praktisk relatert case. Kursinnhold Hvordan oppstår midlertidige og permanente forskjeller? Hvordan oppstår (og reverseres) utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse En generell modell for beregning av betalbar skatt og endring i utsatt skatt De viktigste kildene til midlertidige forskjeller De viktigste kildene til permanente forskjeller Case Smith & Smule AS Skattenoten Skattemelding med tilhørende skatteskjemaer Avstemming av skattemessig formue og alminnelig inntekt Regnskapsfører:   S/A 4 t   Revisor:   Skatt 4 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 4 timer 2 800 kr
Målsetningen med kurset er at du skal bli i stand til å avlegge et årsregnskap med høyt kvalitetsnivå. [+]
Målsetningen med kurset er at du skal bli i stand til å avlegge et årsregnskap med høyt kvalitetsnivå. Gjennom deltakelse på kurset vil du få en økt forståelse til den tilleggsinformasjon som må gis i form av noter og årsberetning og i større grad forstå hva som kjennetegner et avlagt årsregnskap med høyt kvalitetsnivå. Utfordringen ved å avlegge et årsregnskap er ikke bare at tallene i resultatet og balansen skal kunne rettferdiggjøres, men også at man skal kunne gi tilleggsinformasjon tilpasset brukerne av årsregnskapet. Dette blir belyst i kurset. Kursinnhold Formålet med notene til årsregnskapet Obligatoriske notekrav for små foretak Ikke-obligatoriske notekrav for små foretak, spesielle forhold som kan bidra til å øke informasjonskvaliteten Årsregnskapet Det formelle formålet med årsberetningen og hva vi skal bruke denne til Obligatoriske krav til innhold i årsberetningen for små foretak Ikke-obligatoriske krav til innhold i årsberetningen for små foretak, spesielle forhold som kan bidra til at leserne får et bedre innblikk i selskapets drift og finansielle stilling. Regnskapsfører:   Regn 4 t   Revisor:   Regn 4 t [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;