Pedagogikk
Læringsmiljø
Oslo
Du har valgt: Sentrum
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Bedriftsintern 6 timer
Hva er egentlig Cooperative Learning? [+]
Hvordan bruker man Cooperative Learning metoden? Og hvorfor?I et Cooperative Learning klasserom tar læreren vare på den enkelte gjennom at man blir sett og hørt. Fellesskapet er sterkt. Cooperative Learning er både en metodikk og en pedagogisk tilnærming som leder til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring.Dette kurset inneholder teoriene bak arbeidsmåten, forskning og konkrete eksempler på strukturene brukt i praksis. I løpet av kurset vil du få kunnskap om hvordan du som pedagog kan sette i gang med Cooperative Learning på en enkel måte. Kursinnhold CL-tankegangen Klasseromsorganisering Lærerens rolle Innføring av strukturer i klassen Sammensetting av grupper Sosiale ferdigheter og CL-strukturer   Kursholder Linda Kristin Bjugn er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i idrett og videreutdanning i lesing og skriving. Linda har 30 års erfaring fra grunnskolen, der hun det meste av tiden har vært kontaktlærer i småskolen. Hun har i mange år også hatt ansvaret for lesekurs for ulike elevgrupper, og er lærerspesialist i norsk med vekt på småskolen. Linda er kurset i KAGAN Cooperative Learning og dette speiler undervisningen i alle fag. [-]
Les mer
Sentrum 6 timer 1 890 kr
07 Jun
Veiledning i lærende profesjonsfellesskap. [+]
Hvordan utnytte skolens kollektive kapasitet for å bedre elevenes læring?Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap presiseres tydelig i overordnet del i LK20. Alle ansatte er forpliktet til å ta del i og bidra til utviklingen av det profesjonelle læringsfellesskapet i sin skole, og ledelsen har et spesielt ansvar for å legge til rette for gode, kollektive arenaer for læring og utvikling.  Kollegaveiledning er en fellesbetegnelse for hvordan strukturer, rammer, roller og ulike metoder for samhandling kan bidra i skolens arbeid med å utvikle systematisk læring i profesjonsfellesskapet. Strukturer, relasjonsbygging, aksept for forskjellighet og samtidig felles kjøreregler, vil gi lærerne gode rammer og muligheter til å utvikle sin egen undervisning i samarbeid med kolleger, for elevenes læring, trivsel og utviklingsmuligheter. I de siste årene har kollegaveiledning tatt nye former og fått nytt innhold. Det ligger et stort potensial i hver enkelt lærer og i hvordan skolen skaper arenaer og motivasjon for profesjonsutvikling. Fra forskning vet vi at trygge relasjoner åpner for at læreres tause kunnskap kan løftes fram og bli utfordret gjennom analyse og kritisk refleksjon i utforskende samtaler. Gjennom dette arbeidet legges grunnlag for ny kunnskap, og at felles verdier og holdninger kan tydeliggjøres i kollegiet.     Kursinnhold Bygging av gode strukturer for samskaping i lærende skoler Veiledning og veiledningsbegrepet i kollegiale prosesser Hvordan bygge gode team? Ulike funksjoner i skolen: mellomleder, temaleder, lærerspesialist, veileder, kollegaveileder Gruppelæring: utvikling av undervisning gjennom bevisstgjøring og endring av handlingsteorier: lærende samtaler, enkelt- og dobbelkretslæring  Analyse og kritisk refleksjon  Strukturer for systematiske samtaler: veiledningssløyfer og andre samtaler Observasjon som metode, teori og praksis Lytting som forutsetning for utvikling av profesjonelle læringsfellesskap Praktisk arbeid med utvikling av strukturer for lærende samtaler på egen skole   Kursholder Anne Kristin Dahl er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har undervist i norsk og geografi fagdidaktikk i mange år, og har erfaring fra Ungdomstrinn i utvikling, arbeid med endringsprosesser på ulike nivå i skolen, kurs i kollegaveiledning og Lesson Study. Hun jobber nå med DEKOMP knyttet til kommunikasjon og veiledning som redskap i lærende profesjonsfellesskap. Anne Kristin har utviklet veilederutdanningen ved UiO. Hun er prosjektleder for Veiledning for nyutdannede lærere i regi av Utdanningsdirektoratet, og bidrar med veiledning på alle nivåer i skolen. Hennes forskning retter seg inn mot nyutdannede læreres møte med profesjonen og skolen som arbeidsplass.Anne Kristin har 19 års erfaring fra undervisning og fagansvar i den videregående skolen. Hun har erfaring fra utallige kurs på skoler, i kommuner og fylkeskommuner og er spesielt opptatt av skoleutvikling, lærende ledelse, utvikling av profesjonelle læringsfelleskap og kommunikasjon og profesjonsveiledning. [-]
Les mer
Bedriftsintern 6 timer
I dette kurset ser vi på ulike måter å jobbe på for at elevene i større grad skal forstå hvor de er i sin læring, hvor de skal og hvordan de kan komme seg dit. [+]
Kurset beskriver også hvordan du som lærer kan få elevene til i større grad å forstå hvordan vurdering foregår, og ut fra dette være bedre rustet til å delta i egen vurderingsprosess. Sentralt i dette er relasjoner, forventninger, fagenes relevans, arbeidsmåter og selvfølgelig hvordan vi kan drive vurderingsarbeidet sammen med elevene. Målet er å skape et læringsmiljø der vi jobber så godt med vurderingskriterier og tilbakemeldinger at elevene kan beskrive sin egen kompetanse og selv foreslå karakter mot slutten av terminen.    Kursinnhold Hvordan du kan få elevene til å forstå læreplanen og vurderingskriterier i større grad og ut fra dette bedre elevenes medvirkning og egenvurdering Hvordan du kan dokumentere vurderingssituasjoner uten å gjennomføre prøver Hvordan du kan vurdere tekster i prosess der eleven er i sentrum, slik at du unngår rettebunker Flere eksempler på åpne og rike oppgaver som legger til rette for vurdering i prosess og tilpasset læring Hvordan du gir gode faglige tilbakemeldinger og trener elevenes evne til å gi hverandre vurderinger underveis   Kursholder Fredrik Skalstad har lang erfaring som kontaktlærer på ungdomsskolen. Han underviser i fagene engelsk, musikk og kroppsøving. Han har også erfaring som svømmelærer. Fredrik har 30 studiepoeng i veiledning fra UiO. Han er en energisk lærer med et brennende engasjement for elevenes læring. Han byr på seg selv i klasserommet og jobber med å se potensiale i alle elever, samt å nullstille seg til hver time. [-]
Les mer