Pedagogikk
Pedagogikk utdanning
Vest-Agder
Du har valgt: Kristiansand
Nullstill
Filter
Ferdig

-

11 treff ( i Kristiansand ) i Pedagogikk utdanning
 

Kombinert klasserom og nettbasert 9 500 kr
Hvordan motiverer du andre til å yte ekstra på jobben eller i en fotballkamp? Hvorfor lykkes noen bedrifter bedre med å gjennomføre endringer enn andre? Svaret er ped... [+]
Pedagogikk gir deg kunnskaper om oppvekst- og opplæringsvilkår. Du lærer om den rollen undervisning og utdanning har i utviklingen av samfunn og kultur. Faget er både teoretisk og praktisk rettet utdanning i pedagogikk gir deg etterspurt kompetanse. Du vil blant annet kunne jobbe innen skoleverket, voksenopplæring og rådgiving. Ved Folkeuniversitetet kan du ta blant annet: Innføring i spesialpedagogikk Pedagogikk grunnenhet Sosialpedagogikk grunnenhet Spesialpedagogikk - Utfordrende atferd - for hvem? Spesialpedagogikk 1 Spesialpedagogikk 2 - sosiale og emosjonelle vansker Spesialpedagogikk for assistenter Veiledning og coaching 1 og 2 Veiledning og coaching 3 [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Årsstudiet i pedagogikk består av utvalgte emner fra de tre første semestrene i bachelorstudiet i pedagogikk. Det er mulig å søke opptak på enkeltemner (se enkelte... [+]
Etter avsluttet årsstudium skal studentene hautviklet en grunnleggende forståelse av sentrale pedagogiske begreper, læring og læringsprosesser, grupper, samspill og kommunikasjon, barn og unges mediebruk, bruk av IKT i pedagogisk sammenheng og det flerkulturelle samfunnets betydning for pedagogisk arbeid     Arbeidsformer Studentene vil møte varierte undervisnings- og arbeidsformer i løpet av studiet som forelesninger, seminarer, veiledning, prosjektarbeid, semesteroppgaver, mappeinnleveringer og studentframlegg. IKT vil bli benyttet. Det vil veksles mellom felles formidling av sentralt lærestoff og mer problemorienterte og studentaktive læringsformer. Studentene vil få erfaringer med å arbeide både individuelt og i basisgrupper/ seminargrupper/kollokvier.     Vurderingsformer Det blir benyttet varierte vurderingsformer individuelt og i grupper; som skriftlige prøver med tilsyn, hjemmeoppgaver, semesteroppgaver, prosjektoppgaver, muntlige prøver og mappevurdering.     Yrkesmuligheter og videre utdanning Årsstudiet i pedagogikk er beregnet for studenter som vil ta pedagogikk som frittstående studium. Det kan inngå som breddefag i flere bachelorprogram eller som del av en selvvalgt bachelorgrad. Studiet er ikke en lærerutdanning.     Andre opplysninger Selvvalgt bachelor   [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Årsstudiet i pedagogikk er beregnet for studenter som vil ta pedagogikk som frittstående studium. [+]
Årsstudiet i pedagogikk er beregnet for studenter som vil ta pedagogikk som frittstående studium. Det kan inngå som breddeenhet i flere bachelorprogram eller som del av en selvvalgt bachelorgrad. Studiet er ikke en lærerutdanning.   Studiet består av 3 emner à 10 studiepoeng og 2 emner à 15 studiepoeng: • Innføring i pedagogikk (høst)• Dannelse, medier og teknologi (høst)• Dannelse og globalisering (høst)• Læring og læringsprosesser (vår)• Grupper, samspill og kommunikasjon (vår)   Det er mulig å søke opptak på enkeltemne og på den måten etter hvert bygge opp et årsstudium i pedagogikk.   [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Bachelorprogrammet i pedagogikk har en klar didaktisk profil og studentene vil i løpet av studiet få innføring og trening i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. [+]
Etter avsluttet bachelorstudium skal studentene ha- utviklet en grunnleggende kompetanse i analyse av kompetansebehov og planlegging, tilrettelegging, iverksetting, ledelse, utvikling og evaluering av kompetanseutviklingstiltak i ulike praksissammenhenger.     Arbeidsformer Studentene vil møte varierte undervisnings- og arbeidsformer i løpet av studiet som forelesninger, seminarer, veiledning, casusstudier, prosjektarbeid, bruk av IKT og forsknings- og utviklingsarbeid. Det vil veksles mellom felles formidling av sentralt lærestoff og mer problemorienterte og studentaktive læringsformer. Studentene vil få erfaringer med å arbeide både individuelt og i basisgrupper/ seminargrupper/kollokvier.     Vurderingsformer Det blir benyttet varierte vurderingsformer individuelt og i grupper; som skriftlige prøver med tilsyn, hjemmeoppgaver, semesteroppgaver, prosjektoppgaver, essays, muntlige prøver og mappevurdering.     Studentutveksling 3. studieår består av valgfrie emner og det er gode muligheter for studieopphold i utlandet.     Yrkesmuligheter og videre utdanning Både profesjoner og fag er i en kontinuerlig forandrings- og fornyelsesprosess hvor grenser nedbrytes, og hvor grensesnittene mellom fag åpner nye, spennende utviklingsmuligheter. Det innebærer at pedagogikkunnskap blir aktualisert i stadig nye sammenhenger og i nye fagkombinasjoner. Kravet om kontinuerlig kompetanseutvikling og livslang læring i arbeidslivet gjør dessuten sitt til at pedagogisk kompetanse blir høyst relevant også i yrkes-sammenhenger utenom pedagogikkens tradisjonelle nedslagsfelt - utdanningssektoren.   Studiet henvender seg derfor til studenter som ønsker å arbeide med formidlings-, opplærings- eller undervisningsvirksomhet relatert til kompetanseutvikling for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger, offentlige som private. Aktuelle anvendelsesområder vil blant annet være:- utdanningsinstitusjoner- offentlige og private produksjons- eller tjenestebedrifter- kultur- og fritidsaktiviteter, frivillige organisasjonerMed avsluttet bachelorutdannelse i pedagogikk vil studentene kunne fortsette med et mastergradsstudium i pedagogikk ved UiA, eller et tilsvarende studium ved andre utdanningsinstitusjoner.     Fører til grad Bachelorgrad i pedagogikk [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Pedagogikk er beregnet på studenter som ønsker å arbeide med kompetanseutvikling. [+]
Bachelorprogrammet i pedagogikk er beregnet på studenter som ønsker å arbeide med kompetanseutvikling for ulike aldersgrupper både i offentlig og privat sammenheng, gjennom formidlings-, opplærings- eller undervisningsvirksomhet. Studiet er ikke en lærerutdanning.   1. Studieår Innføring i pedagogikk (10) Ex. phil. (10) Ex. fac. - pedagogisk variant (10) Læring og læringsprosesser (15) Grupper, samspill og kommunikasjon (15) 2. Studieår Dannelse og utdanning (10) Dannelse, medier og teknologi (10) Dannelse og globalisering (10) Pedagogisk forskningsarbeid (10) Profesjonsdidaktikk (10) Didaktikk i Norden (10) 3. Studieår Veiledningsteori ogmetode 1 (15) Pedagogisk ledelse i lærende organisasjoner (15) Veiledningsteori ogmetode 2 (15) Pedagogisk utviklingsarbeid (15) Emner på 60 studiepoeng innen feltet kulturforståelse og likestilling kan inngå som breddeenhet i 3. året. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Gjennom studiet skal studentene videreutvikle sin veiledningspraksis og sin analytiske evne og får grundigere kjennskap til fagområdet. [+]
Ikke oppstart studieåret 2008-2009     Studiet bygger på veiledningspedagogikk 1. Gjennom studiet skal studentene videreutvikle sin veiledningspraksis og sin analytiske evne og får grundigere kjennskap til fagområdet. Studentene skal settes i stand til å gi god og relevant veiledning i utdannings- og yrkessammenheng og selv kunne initiere og drive systematisk innovasjonsarbeid.     Studiet kan være aktuelt for alle som arbeider med veiledning i ulike sammenhenger. I løpet av året skal studentene gjenomføre praksis på egen arbeidsplass eller annet sted.     [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Påbyggingsstudiet i pedagogikk består av utvalgte emner fra tredje og fjerde semester i bachelorstudiet i pedagogikk der begreper som didaktikk og danning i en profesjo... [+]
Læringsutbytte Etter avsluttet påbyggingsstudium skal studenteneha utviklet en grunnleggende forståelse av danningsbegrepet, profesjonsdidaktikk/pedagogisk profesjonalitet og didaktikk i et nordisk perspektiv     Arbeidsformer Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, arbeid i seminar/basisgrupper, kilde-/ litteraturstudier, veiledning og muntlige fremlegg. IKT- støttede arbeidsformer vil bli brukt.     Vurderingsformer Individuelle hjemmeoppgaver og individuelt essay over oppgitt emne     Yrkesmuligheter og videre utdanning Studiet kan gi grunnlag for ulike typer arbeid der pedagogisk kompetanse er etterspurt, men gir i seg selv ikke kompetanse for undervisning i skoleverket.   Påbyggingsstudiet kan gi grunnlag for opptak til mastergradsstudiet i pedagogikk [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Mastergradsstudiet i pedagogikk har et fokus på undervisning - og læring. Det didaktiske fokus vil prege alle studiets emneområder enten disse omtales som pedagogiske ... [+]
De to første semestrene er felles for alle. Her vil man integrere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger og perspektiver. I tredje semester vil det gis to fordypninger, en i didaktikk og en i spesialpedagogikk. Det siste semesteret vil gå med til oppgaveskriving.   Læringsutbytte Etter fullføring av studiet skal studentene- være i stand til å foreta selvstendige analyser og vurderinger av undervisnings- og læringsmessige problemstillinger i ulike institusjonelle og samfunnsmessige kontekster.- kunne beskrive ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og vurdere deres relevans for pedagogisk forskning- ha tilstrekkelig metodologisk kunnskap til å kunne utarbeide et didaktisk relevantforskningsdesign- kunne kritisk analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i pedagogisk forskning ogpraksis- vise kreativitet og nytenkning i forhold til å se sammenhenger og trekke linjer på tvers avkunnskapsområder for slik å kunne være bedre i stand til å løse komplekse pedagogiske problemstillinger     Arbeidsformer Undervisningen vil hovedsakelig gjennomføres ved hjelp av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det forutsettes at rundt halvdelen av den normerte arbeidstiden brukes på arbeid i grupper eller i selvstendige kollokviegrupper. Vurderingsformene vil variere i lys av de ulike emners egenart og tematikk, blant annet som hjemmeoppgaver, essays, gruppeoppgaver, kortsvaroppgaver, prosjektoppgaver, presentasjoner - utført enten individuelt eller i gruppe.     Vurderingsformer Semesteroppgave i grupper, muntlig eksamen, individuell hjemmeeksamen, individuell semesteroppgaver, samt presentasjon av et feltstudie, en film eller en roman.     Studentutveksling Det legges til rette for studieopphold i utlandet etter nærmere avtale med instituttet.     Yrkesmuligheter og videre utdanning Med avsluttet mastergradsutdannelse skal studenten kunne fortsette enten med en dr.gradsutdanning eller gå direkte inn i profesjonspraktiske områder, som for eksempel utdanningsadministrasjon, didaktisk planlegging og evaluering, læremiddelutvikling, PPT og spesialundervisning, kompetanseutvikling og opplæring i bedrifter og organisasjoner mm.     Fører til grad Mastergrad i pedagogikk [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Masterstudiet i pedagogikk skal styrke denn pedagogisk-didaktiske kompetansen og består av emner som inneholder både pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger... [+]
Masterstudiet i pedagogikk skal styrke denn pedagogisk-didaktiske kompetansen og består av emner som inneholder både pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger og perspektiver. Studiet tar utgangspunkt i pedagogens arbeidsoppgaver og arbeidsområder og knytter teori og praksis tett sammen.   Studiet består av: • Fellesdel (60 studiepoeng) Allmenn didaktikk (10) Pedagogisk profesjonalitet og etikk (10) Undervisningsforskning (10) Sosialisering, læring og undervisningsdifferensiering (10) Kunnskap og danning (10) Organisering og evaluering av læringsmiljøer (10) • Forskningsmetodologi (10 studiepoeng)• Valgdel (20 studiepoeng) • Masteroppgaven (30 studiepoeng)   Fullført studium gir graden master i pedagogikk [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Studiet bygger på fagstudier fra universitet og høgskoler eller yrkesfaglig bakgrunn. [+]
Universitetet må ha et tilbud om yrkesdidaktikk i de fagene det tas opp studenter til.   Deltid over 2 år   Du kan bli yrkesfaglærer hvis du har yrkesutdanning kombinert med yrkesteori og praksis fra yrkeslivet og praktisk-pedagogisk utdanning. Studiet bygger på fagstudier fra universitet og høgskoler eller yrkesfaglig bakgrunn. Praktisk-pedagogisk utdanning kreves for å få fast undervisningsstilling i skolen.   Undervisningen er organisert med vekt på pedagogisk teori det første året (30 studiepoeng) og fagdidaktikk/yrkesdidaktikk det andre året (30 studiepoeng). I PPU-allmennfag er det vanligvis fagdidaktikk i to fag (15 studiepoeng per fag) og i PPU-yrkesfag er det yrkesdidaktikk i ett fag (30 studiepoeng).   I hvert av årene inngår 6-7 ukers praksis.   Første studieår er det undervisning annenhver uke, torsdag ettermiddag og fredag på dagtid. Andre året følger allmennfagstudentene den samme undervisningen i fagdidaktikk som heltidsstudentene. Undervisningen i fagdidaktikk vil da bli fordelt over flere dager i uka.   Søkere må ved opptak legge fram politiattest og eventuelt bekrefte tuberkuloseundersøkelse. Det er også innført skikkethetsvurdering.   Det er skoleeier som ansetter lærere, og som avgjør hvilken kompetanse som kreves i det enkelte fag for å bli tilsatt i skolen. De formelle kravene for tilsetting i videregående skole for yrkesfagslærere med fag-/svennebrev eller fullført og bestått annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring er: To års yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå og fire års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring for undervisning i fag/på fagområder som utdanningen/bakgrunnen er relevant for, i tillegg til PPU.   [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Pedagogikk/spesialpedagogikk/didaktikk eller fullført obligatorisk del av allmennlærerutdanningen. [+]
Pedagogikk/spesialpedagogikk/didaktikk eller fullført obligatorisk del av allmennlærerutdanningen. Andre kan søke på individuelt grunnlag.   Deltidsstudium   Studiet består av tre emner à 10 studiepoeng:• Dannelse og utdanning (høst)• Profesjonsdidaktikk (vår)• Didaktikk i Norden (vår)   Påbyggingsstudiet gir fordypning i pedagogikk utover årsstudiet. Det kan inngå som del av allmennlærerutdanning og i en selvvalgt bachelorgrad. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;