Kurs: Seilkurs - ukekurs (trinn 1-3)
Norsk Seil - Navigasjonsskole