Religion
Teologi
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

8 treff ( i Oslo ) i Teologi
 

6 år
På forespørsel
På forespørsel
Har du lyst til å bli prest? Vil du være med og forme framtidens kirke? [+]
Studieprogrammet utruster studenter for prestetjeneste i Den norske kirke og andre kirkesamfunn, og for videre studier. Profesjonsstudiet er i overordnet mening et praktisk-teologisk studium. Det tar sikte på å gi en bred innføring i ulike disipliner innenfor teologi og KRL ut fra profesjonsrelaterte perspektiver og interesser.   Studiets mål er å: - gi deg som student faglig grunnlag for prestetjeneste - gi deg hjelp til å se sammenhengen mellom tro, fag og person i ditt eget liv - hjelpe deg til å forstå og anvende teologien i spenningen mellom teori og praksis - stimulere til at du kan tilegne deg en integrert teologisk helhetsforståelse - hjelpe deg til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for pastoral praksis og for selvstendig faglig arbeid med teologiske problemstillinger - gi deg en faglig basis for videre studier innen de teologiske disipliner - stimulere til en etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen   Studieløp Graden cand.theol har et omfang på 360 stp og er normert til 6 år/ 12 semestre.   Studiet inneholder: praktisk- teologiske emner bibelhebraisk og nytestamentlig gresk språk et selvstendig vitenskapelig arbeid Ex.phil og Ex.fac. inngår i graden Det er gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet.   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
En master i diakoni er relevant for en rekke ulike stillinger innenfor kirke og samfunnsliv. [+]
En master i diakoni er relevant for en rekke ulike stillinger innenfor kirke og samfunnsliv. Med en master i diakoni er du kvalifisert til å være diakon innenfor Den norske kirke. Samtidig er studiet relevant for en rekke stillingstyper innenfor bistandsarbeid, misjon, og organisasjonsliv, både i Norge og internasjonalt. Masteren er dessuten kompetansegivende i forhold til ulike fag- og lederstillinger innenfor offentlig og frivillig sektor.   Studiet bygger på grad eller utdanning på bachelornivå innen helsefag, sosialfag eller pedagogisk fagområde på minimum 180 studiepoeng. I alle disse profesjonsutdanningene står arbeid med relasjoner til andre mennesker sentralt. Gjennom fag som ledelse, sjelesorg, etikk og praksisstudier (i Norge og internasjonalt), søker masterstudiet å videreutvikle den relasjonskompetansen du har skaffet deg i løpet av bachelorstudiet. I tillegg får du en solid innføring i teologifaglige emner som har relevans for diakonien. Studiet er også et tilbud til deg som allerede er utdannet diakon, og som ønsker å fordype deg i faget. Tidligere utdanning kan innpasses etter søknad.   Studiet er praksisorientert: Det er praksisfeltet som bestemmer valg av teoretiske perspektiver. Studiet er samarbeidsrettet: Deler av undervisningen foregår derfor i samarbeid med preste- og kateketutdanningen. Studiet sikter mot å være personlighetsdannende: Gjennom tilegnelse av kunnskap, refleksjon over egen tro og bearbeiding av egen livserfaring inviterer studiet til en prosess der du kan integrere tro og erfaring, kunnskaper og holdninger, med tanke på framtidig tjeneste.   FAKTA:Varighet2 år/ 120 studiepoeng (stp). Studiet kan også tas på deltid over lengre tid.   PraksisFire ukers obligatorisk praksis i andre semester. Tre ukers valgfri fordypningspraksis i tredje semester. Man kan velge mellom praksis i menighet, institusjon eller i internasjonale bistands- og misjonsorganissasjoner.   [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Vil du studere teologiske fag? Har du tilhørighet til et luthersk, metodistisk, katolsk eller pentekostalt kirkesamfunn? [+]
Menighetsfakultetet tilbyr en rekke emner og studieprogram på bachelornivå som kvalifiserer for arbeid i kirke, skole og samfunn.   Alle programmene er bygget opp av enkeltemner, evt. emnekombinasjoner. Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Noen emner har mappevurdering der studiekrav må oppfylles underveis i semesteret. Andre har en kombinasjon av mappevurdering og avsluttende prøve, eller kun en avsluttende prøve. MF ønsker å legge til rette for varierte arbeidsformer og en stimulerende læringsprosess. Læringen skjer gjennom deltakelse i undervisningen, gjennom selvstudium, gruppearbeid og veiledning, og gjennom oppfylling av eventuelle studiekrav (oppgaver, ekskursjoner, ulike typer studentbidrag til undervisningen, refleksjonsnotat, praksis etc.).   Bachelor i Teologi Bachelorgraden i teologi har et omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 år. Graden består av 80 studiepoeng KRL og 20 studiepoeng examen philosophicum/ examen facultatum. De øvrige 80 sp velges fritt av teologiske- og kristendomsfaglige emner og skal inneholde praktisk teologi og studium av minst ett teologisk språk.   Veien videreStudieprogrammet gir grunnlag for videre studier i kristendomskunnskap og teologi. [-]
Les mer
5 år
På forespørsel
På forespørsel
Master i teologi er et toårig studium med teologiske fag og grunnspråk. Her skaffer du deg unik innsikt i enkelte grener av teologien. [+]
Mastergradsstudiet i teologi vil stimulere til faglig helhetsforståelse, å utvikle evnen til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid og skriftlig framstilling av fagstoffet. Studiet gir også innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid.   Mastergraden i teologi har et omfang på 300 studiepoeng og er normer til 5 år (10 semestre), inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Studiet kan gjennomføres på engelsk. Programmet har følgende studieretninger:     Katolsk teologiØnsker du en faglig fordypning i katolsk tro? Katolske studier er et spennende og relativt nytt fagområde innenfor kristendoms- og teologistudier i Norge. Menighetsfakultetet er det eneste studiested som tilbyr studier innenfor fagområdet i dag.   Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke med en rik åndelig og teologisk tradisjon som står overfor mange utfordringer i vår tid. Gjennom å studere Den katolske kirkes tradisjon i fortid og nåtid inviteres du til å forstå og reflektere over kristendommens rolle i vår verden, både lokalt og globalt.     Metodistisk teologiProgrammet er utviklet i samarbeid med Høyskolen for Kristendom, Metodistkirkens Studiesenter. Metodistkirken har med sitt utgangspunkt i Den anglikanske kirke, røtter både i den felles oldkirkelige teologiske tradisjon, i reformasjonens tolkning av denne og i vekkelseskristendommens pietistiske retning. Metodistkirken har alltid levd i spenningen mellom det å være kirke og det å være en bevegelse, men har i hele sin historie lagt vekt på den personlige gudsrelasjon og det praktiske kristne liv.   Studiet bygger på den grunnutdanning MF tilbyr i KRL-faget, og gir i tillegg en inngående forståelse av metodismens historie og teologi. Studiet imøtekommer de krav Metodistkirken stiller for ordinasjon til eldste/pastor.     Åpen studieretningEn mastergrad i teologi med åpen studieretning komponeres forholdsvis fritt etter de ønsker for bredde eller fordypning den enkelte student har. Det er anbefalt å starte studiet med grunn- og fordypningsstudier i KRL (til sammen 80 sp) samt ex.phil. og ex.fac. Dernest gå videre med språk- og teologistudier. Ta kontakt med studieveileder for å sette sammen graden. [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
I enhver profesjon lærer man ved å være i praksis. Livet lærer også. Likevel har du kanskje oppdaget et behov for mer faglig påfyll i ditt presteyrke. [+]
Studiet gir prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis. Studiet gjør kandidatene i stand til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, der utfordringer fra praktisk prestetjeneste bearbeides ved hjelp av aksepterte metodiske arbeidsmåter.     Programmet er praksisorientertDet forutsetter praksiserfaring som bringes med inn i studiet, og alle emner i programmet er orientert mot praksis eller prøves ut i praksis. Med utgangspunkt i kompetanse tilegnet i grunnstudiet, samt dine yrkeserfaringer, gir studiet perspektiver og kompetanse til å forstå prestetjenesten på nye måter. Faget kombinerer et overordnet perspektiv på teologi der alle sider ved prestens hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.     SamarbeidspartnereStudiet er et samarbeid mellom Det teologiske Menighetsfakultet, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og Misjonshøgskolen. Det praktisk teologiske seminar (UiO) deltar også som faglig samarbeidspartner. Den norske kirkes presteforening er en hovedsamarbeidspartner som bidrar med kompetanse og praksisrelevant erfaring når det gjelder utvikling og gjennomføring av emner. Graden skrives ut av det fakultetet kandidaten har tatt flest studiepoeng ved. Tidligere videreutdanning (SPP-moduler) vil kunne innpasses i graden. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
På forespørsel
Ønsker du å fordype deg i teologi og kristendom? Du har mulighet til å studere teologi i rammen av ulike kirkelige tradisjoner [+]
MF tilbyr emner innen: Luthersk teologi Metodistisk teologi Katolsk teologi Pentekostal teologi   Med en bachelor i teologi er veien videre ganske åpen. Du kan selvsagt ta en master i teologi, eller du kan gå over til profesjonsstudiet. Du er da tre år på vei mot målet, dersom det skulle vise seg å være presteyrket.   Graden består av 80 studiepoeng Kristendomskunnskap/ RLE og 20 studiepoeng Ex.phil./Ex.fac. De øvrige 80 studiepoengene velges fritt blant teologiske- og kristendomsfaglige emner. Graden skal inneholde praktisk teologi og minst ett teologisk grunnspråk [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Studiet kvalifiserer for diakonal tjeneste i menighet, organisasjon/institusjon og misjon/internasjonal diakoni. [+]
Årsstudium i diakoni er en praktisk-diakonal utdanning som tilsvarer 1 års normert studietid og gir 60 studiepoeng på bachelornivå. Studiet kvalifiserer for diakonal tjeneste i menighet, organisasjon/institusjon og misjon/internasjonal diakoni. Utdanningen vil være relevant for enhver stilling i kirke og samfunn hvor det er behov for et avklart forhold mellom tro og fag, og hvor det er et mål å forankre tjenesten for medmennesket i en diakonal holdning og identitet.  Fra og med studieåret 2008/2009 er det krav om at kvalifikasjoner til diakon i Den norske kirke forutsetter masterutdanning i diakoni. Årsstudiet vil derfor ikke lenger være grunnlag for formell kompetanse til å bli diakon i Den norske kirke. Vi fortsetter studiet som et årsstudium i diakoni på bachelor nivå 60 studiepoeng med noen forandringer. Ved opptak på masterstudium i diakoni, etter bestått årsstudium i diakoni, kan det gis avkortning i studietid på inntil ett halvt år ved bestått innpasningsprøve.     Mål med studiet:Vi ønsker å utdanne  til en helhetlig og profesjonell beredskap for å kunne møte mennesker i dagens samfunn - både på det åndelige, fysiske, psykiske og sosiale plan. Studiet er derfor lagt til rette for å gi både faglig og personlig utvikling på et bibelsk fundament.   Praksis:Studentene får anledning til å fordype seg gjennom en 6-ukers praksisperiode i diakonalt arbeid på relevante arbeidssteder som menigheter, organisasjoner og institusjoner i inn- eller utland.   [-]
Les mer
3 år 2 700 kr
Hvis du har et ønske om å gå inn i misjonstjeneste, vil den treårige misjonærutdanningen gi deg en god basis. [+]
Misjonærutdanningen er et godkjent treårig høgskolestudium. Studiet inneholder emnegrupper i kristendom med religions- og livssynsorientering (KRL), fordypning i teologi, nytestamentlig gresk, missiologi og praktisk teologi.   1. studieår: Emnegruppen KRL med ex.phil. utgjør første studieåret. Det er samtidig et frittstående studium som er åpent for alle som vil studere kristendom, religion og livssyn i et aktivt misjonsmiljø der studentene får et levende møte med de utfordringer et tverrkulturelt samfunn byr på. 2. studieår:Bachelor 2. år - studieplaner for emnegruppene Fordypning i teologi, Fordypning i Det Nye Testamentet og Nytestamentlig gresk, samt Fagenheten Ex.fac.   3. studieår:Bachelor 3. år - studieplaner for emnegruppene Missiologi, Praktisk teologi og Bibelhebraisk Alle studenter tar missiologi 30 studiepoeng og praktisk teologi 30 studiepoeng. De som ønsker å ta mastergrad i teologi og misjon - med fordypning i bibelfag - ved FMH må fullføre emnegruppen Bibelhebraisk 20 studiepoeng. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;