Helse- og sosialfag
Alternativ medisin og behandling
Du har valgt: Akupunktur og akupressur
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Trondheim Oslo Og 1 annet sted 4 timer 800 kr
18 Jan
01 Feb
15 Feb
Introduksjonskveld i østlig filosofi og medisin, åpen for alle. Lær om østlig filosofi, loven om fem elementer, og om hvordan tanken påvirker kroppen. [+]
Introduksjonskveld i østlig filosofi, åpen for alle. Lær om østlig filosofi, loven om fem elementer, og om hvordan tanken påvirker kroppen. Tverrfaglig basert på anatomi, fysiologi og psykologi. Et selvstendig 5-timers kurs med masse praktisk læring, som utgjør første dag av utdannelse i kinesiologi og akupunktur. I løpet av kvelden får du oversikt og grunnlag for om du vil gå videre på helgekurset i Kinesiologi som starter dagen etter. [-]
Les mer
Oslo 330 timer 39 200 kr
10 May
Med Akademiet Helbredi kan du praktisere som akupunktør etter ett og et halvt år med helgestudier. [+]
Blir du motivert av å hjelpe andre? Har du en drøm om å jobbe som terapeut? Ønsker du en ekstra inntekt, eller kanskje en ny karriere? Svarer du "JA" på noe av dette kan en terapeututdannelse hos Helbredi være noe for deg. Våre kurs er yrkesrettede, og omfatter både teori og praksis. Teorien kan du ta online, slik at du kan studere i ditt eget tempo hjemme hos deg selv. Praksis består av behandling på hverandre, samt klinikkarbeid på eksterne pasienter. Hos oss får du en grundig utdannelse på kort tid, og du kan begynne å behandle pasienter mens utdannelsen pågår. Du kan jobbe fulltid eller deltid som terapeut, og det er en jobb som lett kan tilpasses din livssituasjon. Ved å jobbe som terapeut får du gleden av å hjelpe andre, og du kan få en hyggelig inntekt. Kursinnhold: Du lærer å jobbe som akupunktør med nåler, laserpenn, banketeknikk, masasje eller akupresur på punktene. Utdannelsen bygger på kurset i kinesiologi. Vi bruker dansk lærebok som er skrevet av 10 danske leger som har akupunktører utdannelse som tillegg. Du lærer behandlingsprinsippene i akupumktur med nåler, laserpenn, banketeknikk, masasje og triggerpunkt osv. Kombinasjon av forskjellige punkter etter hva som har framproviser problemet. Du lærer også psykologien rundt de forskjellige sykdommene og traumer.  Vi legger stor vekt på hvilken personligheter om tiltrekker seg de forskjellge symtomer og sykdommer, og hvordan kan vi endre tankemønstret for å øke immunforsvaret. Du får klinikkarbeid med pasienter under ledelse av erfaren akupunktør. De 4 siste kurshelgene er klinikkpraksis under ledelse med eksterne pasienter.   Velkommen til en ny forståelse av kropp, sind og sjelsenergiene. [-]
Les mer
15 000 kr
Balanz muskel & leddakupunktør, Videreutdanning Som eneste godkjente massasjeskole tilbyr vi denne videreutdannelsen. [+]
Balanz muskel & leddakupunktør, VidereutdanningSom eneste godkjente massasjeskole tilbyr vi denne videreutdannelsen.Nålebehandling er en meget kostnadseffektiv metode ikke bare sett fra terapeutens synsvinkel, men også for klienten og samfunnet. Hovedfokus på dette kurs er sikker og effektiv triggerpunktbehandling med og uten nåler.Kursinnhold:• Triggerpunktbehandling med og uten nåler. Teori og praksis.• Behandling av myoser, muskelfester, periost med og uten nåler.• Historikk rundt nålebehandling • Generell teori om forskjellene mellom klassisk akupunktur og triggerpunktbehandling• Farlige og forbudte punkter• Mulige komplikasjoner ved nålebehandling • Arbeidsteknikk, stikkdybde, stikkteknikk, nålemanipulasjon, klientreaksjoner etc. • Gjennomgang av forskjellige teorier og arbeidsmetoder• Smertebehandling med og uten nåler• Etikk, lovverkDette er et seks-dagers kurs som delesinn i tre moduler.MLA1: Hovedfokus på hofter og benMLA2: Hovedfokus på armer og ansiktMLA3: Hovedfokus på rygg, bryst, mage og halsKurset avsluttes med en eksamens- og repetisjonsdag. [-]
Les mer
Trondheim 3 timer 15 000 kr
20 Jan
Akupunktur er en behandlingsform som de aller fleste kjenner til, men visste du at du kan behandle triggerpunkter uten bruk av nåler også? [+]
Hvorfor betale for en spesialist når du kan lære det selv? Nålebehandling er en meget kostnadseffektiv metode både for klienten og samfunnet. Hovedfokus på dette kurset er sikker og effektiv triggerpunktbehandling med og uten nåler. Soneterapi gir deg muligheten til å nå triggerpunktene og kunne behandle hverdagslige muskel, ledd, og skjelettsmerter kun ved å masser med riktig teknikk på riktig steder. Kursinnhold:• Triggerpunktbehandling med og uten nåler. Teori og praksis.• Behandling av myoser, muskelfester, periost med og uten nåler.• Historikk rundt nålebehandling • Generell teori om forskjellene mellom klassisk akupunktur og triggerpunktbehandling• Farlige og forbudte punkter• Soneterapi, hele kroppen i foten, øre og hånden? • Arbeidsteknikk, stikkdybde, stikkteknikk, nålemanipulasjon, klientreaksjoner etc. • Gjennomgang av forskjellige teorier og arbeidsmetoder• Smertebehandling med og uten nåler [-]
Les mer
7 semester 42 500 kr
Studiet skal gi studentene et teoretisk og klinisk grunnlag i akupunktur slik at de kan samarbeide med ulike typer offentlig autoriserte helsearbeidere om enkeltpasient... [+]
Mål for utdanningenStudiet skal gi studentene et teoretisk og klinisk grunnlag iakupunktur slik at de kan samarbeide med ulike typer offentligautoriserte helsearbeidere om enkeltpasienter. Det skal lærestudentene til å ta et selvstendig ansvar for å behandle enkeltpasienteninnen egen kompetanse. Studiet skal lære studentenebehandlingsmetodenes begrensninger både som behandlingsmetodegenerelt og som metode innen TKM (TradisjonellKinesisk Medisin), og bidra til at studenten henviser fra segpasienter som ikke er egnet for behandling med metodene.Studiet skal gi studenten et perspektiv til å forstå menneskershelseproblemer ut fra energetisk medisin og gi et grunnlag forå kunne forebygge og behandle dem selvstendig og i samarbeidmed andre helseprofesjoner. Utdanningen dekker såvelklassisk TKM-akupunktur som moderne akupunkturformer.   Etter endt utdanning skal studenten ha tilegnetseg:• solide kunnskaper innen klassiske og moderne former forakupunktur• kjenne akupunkturens plass som en av flere metoder iTradisjonell Kinesisk Medisin (TKM)• ha innsikt i basal urtemedisin og hvordan den ved enkeltediagnoser kan understøtte akupunkturbehandling• solide kunnskaper i triggerpunktakupunktur/intramuskulærstimulering• solide kunnskaper om overflateanatomi, de enkelte musklerog muskelgrupper samt deres samspill i de ulike bevegelserog uttøyning• solide kunnskaper om de ulike mikrosystemene, slik somKinesisk skalleakupunktur, Yamamothos skalleakupunktur(YNSA), ECIWO, hånd- og fotakupunktur, samt øreakupunktur• kommunikative ferdigheter på verbalt og nonverbalt plan• etiske holdninger i klinisk, faglig og kollegial sammenheng• evne til kritisk vurdering av eget og andres arbeid• grundig innsikt i gjeldende lovverk for virksomheten• kjennskap til det offentlige helse- og sosialvesen ogsykdomsskapende forhold som påvirker enkeltindividet   slik at studenten• har basale kunnskaper innen klinisk akupunktur• forstår og kan anvende en energetisk diagnose• behersker kliniske ferdigheter med massasje, kopping,blødningsteknikk, nål, strøm, laser og moxa• behersker og kan anvende kommunikative ferdigheter ogkan forholde seg faglig etisk til pasientens problemer• forstår, har forpliktet seg til, og behersker anvendelse avtaushetsplikten• forstår elementene i det offentlig helse- og sosialvesen ogde sykdomsskapende forhold for enkeltindividet• kan se og forholde seg til sine muligheter og begrensningeri relasjon til andre helseprofesjoner, slik det også er nedfelt ilovverket• ha fått bearbeidet holdninger og innøvd praktisk kliniskatferd.     UndervisningenUndervisningen legges opp med sikte på at fagene så langtsom mulig integreres, for slik å fremme en helhetlig tilegnelseav kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Som undervisningsformerinngår:• forelesninger• studiegrupper• nettbasert læring• dataprogrammer (f eks CD-rom om meridianer og punkter)• konsultasjonstrening, praktisk atferdstrening• sykehistorier/kasuistikker• klinikker hvor studentene behandler hverandre,eller sammen med lærer behandler pasienter somsøker til klinikkene.• individuell oppgaveløsning* fordypningsoppgaveDen teoretiske innføring skjer i første rekke gjennom forelesninger,gruppearbeid og kasuistikk. Evidensbasert medisin tashovedsakelig opp gjennom gruppebaserte studentaktiviserendemetoder.   FordypningsoppgaveTema for oppgaven velges i samråd med faglærer, og skalvære godkjent av skolen. Besvarelsen skal være på 25-40maskinskrevne sider, og må være levert og godkjent førstudenten kan gå opp til avsluttende eksamen. Oppgavenvurderes av to sensorer, hvorav én ekstern. '   Den kliniske treningen legges opp i samsvar med hvordan klinisktrening gis ved de medisinske fakulteter i Norge, og gisdels på studentene i studiesituasjonen, og dels som egne kliniske seminarerved klinikker hvor det til daglig gjøres klinisk arbeid.Undervisningen er blokklagt, dels i samlinger som varer fratorsdag til søndag/ mandag, og dels i kortere samlinger frafredag til søndag. I mellomperiodene er det lagt opp til selvstudiumog problembasert oppgaveløsning. Undervisningen foregår i skolens lokaler i Oslo og i Bergen.Det arrangeres også kliniske seminarer ved skolens klinikkpå Åkrehamn, Karmøy, og klinikker tilknyttet skolen, i Oslo,Larvik og Sandnes. I studiets trinn II eller trinn II er klinisktrening av to ukers varighet lagt til sykehus i Beijing. Oppholdetinkluderer klinisk trening ved sykehus om formiddagen,og teoretiske forelesninger om ettermiddagen. Det føres protokoller over fremmøte. Det kreves frammøte tilminimum 80% av undervisningen innenfor de obligatoriskemodulene for å få gå opp til eksamen trinn I og avsluttendeeksamen. Studenter med mer enn 50 % fravær innenfor en obligatoriskmodul, må ta denne modulen på senere studentkull,men innenfor egen tidsramme for eget kull.   Nettbasert læringNAS har egne passordbeskyttede nettsider på. Her legges det ut undervisningsmateriell,seminarlister, studentene kan finne hverandres postoge-mailadresser, kommunikasjon kan skje med lærere ogandre studenter også i samtid (chat) mm.     Tidsorganisering av seminareneSeminarene arrangeres som weekend seminarer med varighetpå 3-5 dager. Som generell regel begynner alle seminarerførste dag kl 1000. Alle andre seminardager begynner kl 0900.Alle kursdager slutter kl 1700, unntatt den siste dagen i hvertseminar som slutter kl 1600. Hver dag er det pause mellomkl 1200 og 1330, så sant ikke annen avtale gjøres med detenkelte kull ved det enkelte seminar.   [-]
Les mer
3 år 38 000 kr
3-årig utdanning i fem element akupunktur [+]
Fem element akupunktur, en tradisjon holdt levende gjennom tusener av år, er en av de eldste retningene innenfor den klassiske akupunkturtradisjonen. På vår 3-årige akupunkturutdanning har du mulighet til å fordype deg i denne kunnskapen, som tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse av mennesket, og å se mennesket og naturen i en dypere sammenheng.  På vår akupunkturskole vil du lære: å jobbe med mennesker for å gjenopprette balanse og øke livsutfoldelse hvordan du finner den underliggende årsaken til ubalanse og sykdom at kropp og sinn virker sammen i en helhet Oppstart neste kull 22. august 2018 Mer informasjon på www.akupunkturskole.no   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.