Helse- og sosialfag
Alternativ medisin og behandling
Du har valgt: Akupunktur og akupressur
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff i Akupunktur og akupressur
 

2 år
Akupunktur er en behandlingsform som egner seg til mange dyrearter. [+]
Selv om vi begrenser selve undervisningen til hest og hund, er det meget lett åoverføre det du lærer til andre dyr    Grunnutdannelsen går over 2 år, med 4 samlinger pr. semester (vår/høst) Alle samlingene vil være på helg, lørdag og søndag. Dette omfatter både teoretisk og praktisk undervisning.   Med et så stort pensum er det lagt opp til en god del selvstudium imellom samlingene.   Etter 2 år vil det bli en avsluttende eksamen med kursbevis.   Vi starter kun 1 ny klasse høsten 2008 med begrenset antall plasser.   Studieplan For å være i nærheten av hester, vil vi fra høsten 2008 holde samlingene på Vertshuset v-E6 på Biri som ligger vis a vis Biri Travbane.   Du vil  få  informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp, samt priser og andre betingelser tilsendt på e-post ved å gå inn på ”Kontakt” siden og be om ”Studieplan Akupunktur på dyr”   [-]
Les mer
7 semester 42 500 kr
Studiet skal gi studentene et teoretisk og klinisk grunnlag i akupunktur slik at de kan samarbeide med ulike typer offentlig autoriserte helsearbeidere om enkeltpasient... [+]
Mål for utdanningenStudiet skal gi studentene et teoretisk og klinisk grunnlag iakupunktur slik at de kan samarbeide med ulike typer offentligautoriserte helsearbeidere om enkeltpasienter. Det skal lærestudentene til å ta et selvstendig ansvar for å behandle enkeltpasienteninnen egen kompetanse. Studiet skal lære studentenebehandlingsmetodenes begrensninger både som behandlingsmetodegenerelt og som metode innen TKM (TradisjonellKinesisk Medisin), og bidra til at studenten henviser fra segpasienter som ikke er egnet for behandling med metodene.Studiet skal gi studenten et perspektiv til å forstå menneskershelseproblemer ut fra energetisk medisin og gi et grunnlag forå kunne forebygge og behandle dem selvstendig og i samarbeidmed andre helseprofesjoner. Utdanningen dekker såvelklassisk TKM-akupunktur som moderne akupunkturformer.   Etter endt utdanning skal studenten ha tilegnetseg:• solide kunnskaper innen klassiske og moderne former forakupunktur• kjenne akupunkturens plass som en av flere metoder iTradisjonell Kinesisk Medisin (TKM)• ha innsikt i basal urtemedisin og hvordan den ved enkeltediagnoser kan understøtte akupunkturbehandling• solide kunnskaper i triggerpunktakupunktur/intramuskulærstimulering• solide kunnskaper om overflateanatomi, de enkelte musklerog muskelgrupper samt deres samspill i de ulike bevegelserog uttøyning• solide kunnskaper om de ulike mikrosystemene, slik somKinesisk skalleakupunktur, Yamamothos skalleakupunktur(YNSA), ECIWO, hånd- og fotakupunktur, samt øreakupunktur• kommunikative ferdigheter på verbalt og nonverbalt plan• etiske holdninger i klinisk, faglig og kollegial sammenheng• evne til kritisk vurdering av eget og andres arbeid• grundig innsikt i gjeldende lovverk for virksomheten• kjennskap til det offentlige helse- og sosialvesen ogsykdomsskapende forhold som påvirker enkeltindividet   slik at studenten• har basale kunnskaper innen klinisk akupunktur• forstår og kan anvende en energetisk diagnose• behersker kliniske ferdigheter med massasje, kopping,blødningsteknikk, nål, strøm, laser og moxa• behersker og kan anvende kommunikative ferdigheter ogkan forholde seg faglig etisk til pasientens problemer• forstår, har forpliktet seg til, og behersker anvendelse avtaushetsplikten• forstår elementene i det offentlig helse- og sosialvesen ogde sykdomsskapende forhold for enkeltindividet• kan se og forholde seg til sine muligheter og begrensningeri relasjon til andre helseprofesjoner, slik det også er nedfelt ilovverket• ha fått bearbeidet holdninger og innøvd praktisk kliniskatferd.     UndervisningenUndervisningen legges opp med sikte på at fagene så langtsom mulig integreres, for slik å fremme en helhetlig tilegnelseav kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Som undervisningsformerinngår:• forelesninger• studiegrupper• nettbasert læring• dataprogrammer (f eks CD-rom om meridianer og punkter)• konsultasjonstrening, praktisk atferdstrening• sykehistorier/kasuistikker• klinikker hvor studentene behandler hverandre,eller sammen med lærer behandler pasienter somsøker til klinikkene.• individuell oppgaveløsning* fordypningsoppgaveDen teoretiske innføring skjer i første rekke gjennom forelesninger,gruppearbeid og kasuistikk. Evidensbasert medisin tashovedsakelig opp gjennom gruppebaserte studentaktiviserendemetoder.   FordypningsoppgaveTema for oppgaven velges i samråd med faglærer, og skalvære godkjent av skolen. Besvarelsen skal være på 25-40maskinskrevne sider, og må være levert og godkjent førstudenten kan gå opp til avsluttende eksamen. Oppgavenvurderes av to sensorer, hvorav én ekstern. '   Den kliniske treningen legges opp i samsvar med hvordan klinisktrening gis ved de medisinske fakulteter i Norge, og gisdels på studentene i studiesituasjonen, og dels som egne kliniske seminarerved klinikker hvor det til daglig gjøres klinisk arbeid.Undervisningen er blokklagt, dels i samlinger som varer fratorsdag til søndag/ mandag, og dels i kortere samlinger frafredag til søndag. I mellomperiodene er det lagt opp til selvstudiumog problembasert oppgaveløsning. Undervisningen foregår i skolens lokaler i Oslo og i Bergen.Det arrangeres også kliniske seminarer ved skolens klinikkpå Åkrehamn, Karmøy, og klinikker tilknyttet skolen, i Oslo,Larvik og Sandnes. I studiets trinn II eller trinn II er klinisktrening av to ukers varighet lagt til sykehus i Beijing. Oppholdetinkluderer klinisk trening ved sykehus om formiddagen,og teoretiske forelesninger om ettermiddagen. Det føres protokoller over fremmøte. Det kreves frammøte tilminimum 80% av undervisningen innenfor de obligatoriskemodulene for å få gå opp til eksamen trinn I og avsluttendeeksamen. Studenter med mer enn 50 % fravær innenfor en obligatoriskmodul, må ta denne modulen på senere studentkull,men innenfor egen tidsramme for eget kull.   Nettbasert læringNAS har egne passordbeskyttede nettsider på. Her legges det ut undervisningsmateriell,seminarlister, studentene kan finne hverandres postoge-mailadresser, kommunikasjon kan skje med lærere ogandre studenter også i samtid (chat) mm.     Tidsorganisering av seminareneSeminarene arrangeres som weekend seminarer med varighetpå 3-5 dager. Som generell regel begynner alle seminarerførste dag kl 1000. Alle andre seminardager begynner kl 0900.Alle kursdager slutter kl 1700, unntatt den siste dagen i hvertseminar som slutter kl 1600. Hver dag er det pause mellomkl 1200 og 1330, så sant ikke annen avtale gjøres med detenkelte kull ved det enkelte seminar.   [-]
Les mer
3 år 38 000 kr
3-årig utdanning i fem element akupunktur [+]
Fem element akupunktur, en tradisjon holdt levende gjennom tusener av år, er en av de eldste retningene innenfor den klassiske akupunkturtradisjonen. På vår 3-årige akupunkturutdanning har du mulighet til å fordype deg i denne kunnskapen, som tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse av mennesket, og å se mennesket og naturen i en dypere sammenheng.  På vår akupunkturskole vil du lære: å jobbe med mennesker for å gjenopprette balanse og øke livsutfoldelse hvordan du finner den underliggende årsaken til ubalanse og sykdom at kropp og sinn virker sammen i en helhet Oppstart neste kull 4 mars 2010 Mer informasjon på www.akupunkturskole.no   [-]
Les mer