Bygg og anlegg
Du har valgt: Arkitektur
Nullstill
Filter
Ferdig

-

5 dager 9 700 kr
På forespørsel
På forespørsel
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206-1. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet... [+]
Målgruppe: Personell som skal bli laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 Kursbeskrivelse: Kurset gir en videregående innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206-1. Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongsammensetning og få innføring i krav til fersk og herdet betong med fasthetsklasser, samt krav avhengig av eksponeringsklasser og bestandighetsklasser, samt andre forhold som påvirker betongkvaliteten. Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betong. Deltakeren skal også kunne utføre prøving av betong knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav. Deltakeren skal gis opplæring i metoder forproporsjonering, reseptutvikling, fremstilling, leveranse og kontroll av betong. Deltakeren skal kunne registrere og oppbevare kontrollresultat, benytte statistiske teknikker for bl.a. beregning av karakteristisk trykkfasthet og evaluere samsvar. Varighet: 44 timer inkl. laboratorieøvelser og eksamen Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen. Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. [-]
Les mer
1 dag 4 500 kr
På forespørsel
Lean Construction er en ambisjon om å forstå og forbedre den prosjektbaserte produksjonen i byggenæringen. [+]
Lean Construction er en ambisjon om å forstå og forbedre den prosjektbaserte produksjonen i byggenæringen. Terminologi som involvering, last planner, trimming er også mye brukt.   Sløseri og samarbeidsproblemer preger mange byggeprosjekter. Risikoen for problemer, lavt dekningsbidrag og dårlig lønnsomhet er høy. I byggenæringen er fokuset på Lean prinsippene i ferd med å utvikle seg. Lean er kultur ikke metode, hvor mennesket er i fokus. Involvering av alle aktører, tillit og respekt er en forutsetning i prosessen. På dette kurset skal vi introdusere Lean Construction - begreper og prinsipper. Vi vil også gi gode eksempler på bruk av prinsippene i byggeprosess ved at flere aktører forteller om sine prosjekter. Byggenæringen har mye å lære av annen industri, og i mange land har bilindustriens "Lean Production" fått fotfeste. I Norge skjer dette akkurat nå, og Byggekostnadsprogrammet sørger for at flest mulig får bli med! "Det hjelper ikke at én kan noe om dette når prosessen i et byggeprosjekt er avhengig av at alle spiller på samme lag!" Dette blir annerledes enn en tradisjonell forelesningsdag. Vi ønsker å engasjere deg som deltaker og ta utgangspunkt i din egen hverdag og hva du trenger for å kunne øke kunnskapen om temaet. Meld deg på - skaff deg et fortrinn! [-]
Les mer
1 dag 4 380 kr
På forespørsel
Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? [+]
Viktige tema på kurset: Bakgrunnen for forskriften Statistikk og erfaring Bagkrunn for pålegget Løsningsvalg Strategi og erfaring fra bl.a. Hafslund Nett og NTE Seminarleder er Nils Nesheim fra BKK. Komité:Nils Nesheim, BKKJohan G.Hernes, NTEKjell Odegaard, Hafslund nettGeir Haugsdal, Tekna Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? OmbyggingskravInnen utgangen av 2015 skal landets nettselskaper ha gjennomført ombygging av alle transformatoranlegg som står i mast slik at de blir bakkebetjente.  Hva er beste metode for å få gjennomført prosjektet på en økonomisk og teknisk forsvarlig måte? Vil bransjen ha nok leverandørkapasitet til å gjennomføre dette innen 2015 - slik myndighetene krever?  Mange nettselskaper har påbegynt arbeidet nå og hvilke erfaringer har disse selskapene?  Skal man sette arbeidet ut på anbud eller trene opp folk i egen organisasjon for å gjennomføre prosjektet?  På dette seminaret har du mulighet til å få overført erfaringer fra store aktører i bransjen. Myndighetene vil fortelle mer om bakgrunnen og rammene for kravet. Vil bransjen greie å dekke behovet for tjenester og materiell? Store summer Prosjektet vil koste flere milliarder og riktig løsningsvalg vil være viktig. Hvordan skal dette arbeidet koordineres opp i mot andre behov for tiltak i nettet? Å avgrense prosjektets omfang kan være en utfordring. Er det mulig å gjenbruke transformatoren eller bør man skifte? Seminaret vil virke som et forum for prosjektet og det er mulig å knytte gode faglige og personlige nettverk på seminaret. Målgruppe: Seminaret passer for deg som jobber med drift , leveranser til nettselskaper og myndigheter. [-]
Les mer
2 dager 8 880 kr
På forespørsel
Hvordan tilfredsstille myndighetenes og bransjens krav? [+]
Myndighetene stiller stadig strengere krav til kvalitet, bærekraftig utvikling, god arkitektonisk og universell utforming, og forsvalig energibruk.   Hvordan tilfredsstille myndighetenes og bransjens krav? Ny miljøhandlingsplan for bustad- og byggjesektoren Ny plan og bygningslov Ny forskrift om byggesak Ny teknisk forskrift Forskrift om energieffektivitet i bygninger Ny standard for lavenergi og passivhus - NS 3700 Fuktsikre løsninger Framtidsstudie av bygg - klimakur 2020 BIM - bygningsintegrert modellering LEED miljøsertifisering ZEB - Zero Emission Buildings I kurset vil vi gi en samlet oversikt over de ulike kravene, og presentere diverse verktøy/instrumenter som kan være til hjelp i arbeidet med å oppfylle kravene. Kurset vil også gi innblikk i konsekvenser for BAE-næringen, spesiellt på de områder der det er særlig påkrevet med kompetanseoppbygging, produktutvikling og nytenkning. MålsettingI løpet av kurset skal du ha fått en bred orientering om nasjonale og internasjonale krav/retningslinjer mht arkitektur, energi og inneklima. MålgruppeByggherrer og eiendomsforvaltere, prosjekterende, utførende, produktleverandører, brukere og driftspersonell.     [-]
Les mer
2 dager 7 900 kr
Regjeringen prioriterer utbygging og rehabilitering av svømmehaller i tiden fremover. Svømmehaller er kanskje det fritidstilbudet som rekker frem til den bredeste bruker... [+]
Det gis offentlige tilskudd til formålet bl.a. gjennom spillemiddelordningen og gunstige lånebetingelser fra Staten, noe som er kjærkommet i en usikker periode for kommunene og byggebransjen.   Teknisk forskrift setter strenge krav til energiforsyning av bygg, så også med svømmehaller. Nevnte forskrift setter krav til at minimum 40 % av varmebehovet skal dekkes ved annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossilt brensel. Et forslag som øker denne andelen til 60 % eller 80 % dekning er nå ute til høring.   For anlegg som ikke er innen pålagt/tilgjengelig fjernvarme,vil dette være en stor utfordring både med hensyn til bygningsskallet, inneklima og korrosjonsproblemer.Mye av dette kan unngås med bruk av bygningsfysisk kompetanse. Energibruken har ofte vært en belastning for driften av svømmehallene.   Hvilke tiltak som kan redusere energibruken vil bli presentert på SvømmehallKompetanse 2010.   Målsettingen med konferansen er å formidle kunnskap om valg av løsninger og prosjektering for fremtidige svømmeanlegg, herunder energibruk, bygningsfysiskeforhold og hensyn knyttet til universell utforming.   Konferansen er et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) - Tekna/NITO og fagtidsskriftet Badeteknisk Forum.     [-]
Les mer
2 dager 6 900 kr
På forespørsel
Lovverkets skjerpede krav til uavhengig kontroll og kontrollomfang, er implementert i de nasjonale tilleggene til de nye standardene. [+]
Vår siste store revisjon av de norske betongstandardene skjedde i 2003. Vinteren 2010 vil tilpasningen til det europeiske regelverket bli fullført ved at overgangsperioden for innføringen av Eurokodene går ut i mars. Omtrent samtidig vil den nye utførelsesstandarden for betongarbeider, NS-EN 13670 (med nasjonalt tillegg) erstatte dagens NS 3465.   Denne omleggingen skjer samtidig som plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter, har vært igjennom en grunnleggende revisjon. Lovverkets skjerpede krav til uavhengig kontroll og kontrollomfang, er implementert i de nasjonale tilleggene til de nye standardene. Utførelse etter NS-EN 13670 er en forutsetning for at prosjekteringskriteriene i NS-EN 1992 (Eurokode-2) er tilfredstilt. NS-EN 13670 omfatter de samme arbeidsområdene som dagens NS 3465, dvs organisering av prosjektet, kompetanse hos personellet, forskaling, armering, spennarmering, støping, elementmontasje, geometriske toleranser, kontroll og dokumentasjon. NS-EN 13670 danner også bindeleddet mellom prosjekteringsstandardene og produktstandardene for de materialer og komponenter som inngår i betongkonstruksjonen. Standarden angir krav for hvordan de prosjekterende skal utforme produksjonsunderlaget. Kurset henvender seg primært til dem som skal utføre tilsyn med, prosjektere, kontrollere og utføre betongkonstruksjoner og som må forholde seg til, og ha kunnskaper om, hvordan det nye regelverket påvirker ens hverdag. Foreleserne har vært sentrale personer ved utarbeidelsen av det nye regelverket og har således et solid grunnlag for tolkning og bruk av dette. [-]
Les mer
1 dag 4 800 kr
På forespørsel
Kurset vil konsentrere seg om bruk av NS-EN 1992, Eurokode-2, men vil i tillegg også orienEurokodene vil danne et samlet system av standarder. Hovedstandarden for prosjek... [+]
NS-EN 1992, Eurokode - 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner er på ca 225 sider pluss nasjonalt tillegg. Den foreligger nå i norsk utgave sammen med sitt nasjonale tillegg (november 2008) og er klar til å tas i bruk. Når man velger å benytte Eurokode-2, ved prosjektering av betongkonstruksjoner, må en også benytte resten av pakken med Eurokoder, NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner, som har i alt 10 deler. De viktigste av disse har vært klaresiden våren 2008, slik at det vil vær mulig for flere typer av prosjekter å ta i bruk Eurokodene når NS-EN 1992-1-1 foreligger.   Kurset vil konsentrere seg om bruk av NS-EN 1992, Eurokode - 2 men vil i tillegg også orientere om de øvrige standardene som er av betydning i prosjekteringen, som standardene for pålitelighet, laster og seismiske påvirkninger, etc.   Kurset retter seg mot prosjekterende og utførende som ønsker å ta i bruk Eurokodene ved prosjektering av byggverk i betong. Kurset legger opp til å orientere om forhold som er nye, og betydningen av disse og det er ikke ment å gi en generell innføring i prosjektering av betongkonstruksjoner. [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
MLA-studiet tilbyr fremtidens landskapsarkitekter en fagforståelse innen design, og da med relasjon til samfunn, kultur, historie og teori. [+]
Master i landskapsarkitektur ved AHO møter kravene til en samtid i stadig utvikling ved å fokusere på utforming, planlegging, og forvaltning av urbane landskap, og ved å sette disse temaene i historisk, geografisk og teoretisk sammenheng. I en kombinasjon av praktisk og teoretisk tilnærming til fagområdet urban landskapsarkitektur, tilbyr MLA-studiet ved AHO fremtidens landskapsarkitekter en fagforståelse innen design, og da med relasjon til samfunn, kultur, historie og teori. AHO utdanner landskapsarkitekter som kan møte komplekse designoppgaver i urban kontekst med omfattende fagforståelse der landskapet er premiss for byen. Studieprogrammet Master i landskapsarkitektur er et fulltidsstudium som går over 4 semestre/2 år og gir 120 studiepoeng. Studiet er tilknyttet Institutt for urbanisme og landskap.   Studentene får undervisning i konseptutvikling og prosjektering der landskapsarkitekturens problemstillinger blir løst innenfor studiobaserte programmer, organisert etter AHOs mønster med ett studiokurs og ett fordypningskurs per semester. Med vekt på design og konseptutvikling vil studiet gi mulighet til å se både landskap og urbanisme i nytt lys gjennom utvikling av analysemetoder og prosjekteringsprinsipper fra begge fagområder. Målet er å skape faglige dialoger og holdninger som igjen danner nye tenkemåter og handlinger. Slik bidrar landskapsarkitekturstudiet til å utvikle arkitektur, urbanisme og landskapsarkitektur.   Hvert semester arrangeres ett studiokurs og ett fordypningskurs innenfor feltet landskapsarkitektur. Fra 2. semester kan studenter også søke seg over på øvrige kurs innen urbanisme eller arkitektur.   Etter endt utdanning finnes det mulighet for å søke seg videre for å oppnå Ph.D-graden.   ArbeidsmuligheterMed en master i landskapsarkitektur har man spesiell kompetanse i å arbeide med byens offentlige rom, landskap og økologiske system, samt byens infrastruktur. Men en master i landskapsarkitektur fra AHO har man dessuten den nødvendige kunnskap og arbeidsmetode for å kunne arbeide med prosjektledelse av store byutviklingsprosjekter. [-]
Les mer
3 år 90 kr
På forespørsel
Master i arkitekturvern er et nytenkende utdanningsprogram ved AHO som tar for seg bevaring, forvaltning og fornying av eksisterende bygninger. [+]
Master i arkitekturvern er et nytenkende utdanningsprogram ved AHO som tar for seg bevaring, forvaltning og fornying av eksisterende bygninger.   Utdanningen er et deltidsstudium over tre år og omfatter 90 studiepoeng som tilsvarer ett og et halvt års fulltidsstudier. Målgruppe for utdanningen er sivilarkitekter, kunsthistorikere, etnologer, sivilingeniører med behov for formell videreutdanning innen bygningsvern. Programmet er delt inn i 8 seminarmoduler basert på intensiv undervisning og selvstudium.     Enkelte seminarmoduler vil også være åpne for håndverkere, konsulenter, produsenter, utdanningsinstitusjoner og eiere av fredede bygninger med spesialkompetanse eller spesiell interesse for bygningsvern.     Faglig innfallsvinkelBetegnelsen "arkitekturvern" omfatter bevaring, fornying og forvaltning av de bygde omgivelser. Bygninger forstås her ikke kun som tekniske eller estetiske objekt, men som brikker i et stort kulturhistorisk puslespill, med mange lag av mening. Ulike fagtradisjoner har befattet seg med ulike biter av dette puslespillet.   Målet med AHOs satsing på arkitekturvern er å samle disse innfallsvinklene til et bredt og tverrfaglig forum som søker en helhetlig forståelse av de bygde omgivelser.   Den nye mastergraden i arkitekturvern reflekterer denne brede og tverrfaglige holdningen til bygningsarven. Studiet er basert på teoretisk så vel som praktisk arbeid, og etablerer en felles faglig plattform for de mange ulike faggruppene som arbeider innenfor bygningsvernfeltet. Studiet favner både arkitekturhistorie, verneideologi, teknisk konservering, håndverkskunnskap og forvaltningsrett, og utgjør et bredt anlagt spesialiseringstilbud til alle som arbeider med vern, forvaltning eller fornying av eksisterende bebyggelse.   I undervisningen vektlegges kunnskap i fagets historie, teknisk kunnskap, analytiske evner, evne til teoretisk forståelse og evne til faglig kritikk. Undervisningen skjer med bevissthet om bygninger og bygningsmiljøer både som historiske og sosiokulturelle produkter og som resultat av arkitektoniske og håndverksmessige intensjoner.   Studiet vil ta opp og drøfte problemstillinger arkitekter og andre både i forvaltning og egen praksis møter. Det er også en god forberedelse til et evt. senere doktorgradsarbeid, der tema i masteroppgaven kan videreføres i et mer omfattende doktorarbeid.   FinansieringI følge Kunnskapsdepartementets retningslinjer skal all videreutdanning eksternfinansieres og ikke dekkes over universitetenes ordinære budsjetter. Hvert studium medfører et totalbeløp pr. student kr. 90.000. Innbetaling av kursavgift skjer i rater på 15.000,- pr. semester. I tillegg kommer semesteravgift på kr. 627,50 (pr. 2007). Studiet gir full studentstatus, med tilgang til skolens dataressurser, bibliotektjenester osv. Andre interesserte som tar enkle kurs, betaler egen pris pr. kurs avhengig av kursets omfang. [-]
Les mer
11 semester
På forespørsel
Det er umulig å unnslippe arkitektur. Den omgir oss på alle kanter enten vi vil eller ikke, helt ned til asfalten du går på eller leskuret du står under når du venter på ... [+]
Arkitekturen omfatter alle de små og store inngrepene vi gjør for å endre og ordne omgivelsene våre, slik at de bedre svarer til behovene vi har. Å studere arkitektur handler derfor om å lære å se såvel som å skape; det er et krevende, omfattende og ikke minst morsomt studium, der man jobber med å forbedre kvaliteten på omgivelsene våre, i stort og smått. Master i arkitektur er et gjennomgående profesjonsstudium som tar opp i seg alle de fagkomponenter og områder du må kjenne til for å kunne praktisere som arkitekt. Studiet går over 11 semestre, sammensatt av grunnundervisning på 6 semestre, studioundervisning på 4 semestre samt et avsluttende diplomsemester.   Grunnundervisningen gir en grundig introduksjon introduksjon til de nødvendige basiskunnskaper og til de ulike retningene innenfor arkitekturfaget; arkitekturens og byenes teori og historie, materialteknologi, modellbygging, grunnleggende prosjektering og praktisk byggearbeid.   Fra og med 6. semester kan studentene søke seg til ulike kurs innen klassisk og eksperimentell arkitekturprosjektering, konstruksjon, arkitekturvern, urbanisme eller mer formorienterte studier. Mange av kursene er knyttet opp mot pågående forskningsprosjekter og bedriftssamarbeid. Parallelt gis det undervisning i teknikk, bruk av relevante dataprogrammer og andre støttefag.   I tillegg til solide kvalifikasjoner innenfor formgiving og teknikk, gir studieprogrammet også en grundig innføring i arbeidsprosesser og arbeidsmetoder som rekker ut over byggebransjen. Det er i utdannelsen stor kontakt med arkitektkontorer og bransjen for øvrig, hvor mulighetene for å knytte kontakter er store. Studentene lærer å kommunisere sine tanker og ideer, og å samarbeide med arkitekter og andre faggrupper. Med en master i arkitektur er man derfor godt forberedt på arbeidslivet.   Faget er internasjonalt orientert, med mange internasjonale forelesere, ekskursjoner til fjern og nær og med en stor prosent internasjonale studenter. Fra og med fjerde studieår har studentene mulighet til å reise på utveksling i inntil to semestre til en av AHOs rundt 40 avtaleinstitusjoner. Etter endt utdanning finnes det mulighet for å søke seg videre for å oppnå Ph.D-graden.   Hva gjør en arkitekt?Men en master i arkitektur arbeider man vanligvis på et arkitektkontor, men mange arkitekter har også karrierer innenfor offentlig forvaltning, produksjonsvirksomhet knyttet til byggebransjen osv. I tillegg til tradisjonelle arbeidsoppgaver som prosjektering av bygninger og planlegging, beskjeftiger arkitekter seg bl.a. med spørsmål som miljøriktige bygninger, inneklima og bevaring av historiske bygninger. Med en spesialisering innenfor urbanisme arbeider man med byer, landskap og regioner. Fokuset ligger på forholdet mellom den fysiske form og sosiale, økonomiske og andre samfunnsmessige spørsmål. Dette kan være nye byområder som Bjørvika og Fjordbyen i Oslo, men også utforming og planlegging av nye bebyggelser, institusjoner og infrastruktur.   Nyutdannede arkitekter får ofte jobb på norske arkitektkontorer, men mange velger også å arbeide i utlandet. Studiene ved AHO gir stor kontakt med både det norske og internasjonale fagmiljøet. Andre velger å starte et eget arkitektkontor. Etter fullførte studier er det mulig å søke om bistand til å starte egen praksis gjennom IKADA (Inkubator for kunst, arkitektur, design og akademiske fag).   Får jeg jobb?Arkitektyrket er som mange andre avhengige av konjunkturene i bransjen. De siste årene har arbeidsmarkedet vært svært godt, og foreløpig er det ikke noe som tyder på noen nedgang. I en undersøkelse gjort blant uteksaminerte kandidater fra AHO i perioden 2000-2006 fremkom det at 87,8 prosent av studentene var i jobb 6 måneder etter endt utdanning, mange på bakgrunn av ekstrajobber eller bekjentskaper fra studietiden. 88 prosent oppgir at arbeidet er relevant til utdanningens fagområder. Gjennomsnittsinntekt for nyutdannede studenter lå mellom 360000-420000, mens for studenter som har vært i arbeid opp til 5 år oppgir å tjene mellom 420000-480000. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.