Natur- og realfag
Du har valgt: Biologi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 dag 1 300 kr
På forespørsel
Introduksjon av fremmede arter til norsk natur har pågått i lang tid, ikke minst i form av bevisst flytting og utsetting. Klimaendringer og økt aktivitet fører til at sta... [+]
Problemene fremmede arter fører med seg er mange. De har igjen kommet i fokus de senere årene i forbindelse med utgivelsen av Norsk svarteliste, gjennom arbeidet med tilstandsvurderinger og tiltaksprogrammer som følger av   Vanndirektivet og med egne fylkesvise handlingsplaner. Det vil i fremtiden bli behov for økt innsats for å bekjempe fremmede arter og hindre spredning til nye vannforekomster.   Seminaret vil gi en generell innføring i problemer med fremmede arter i norske vannforekomster. Det vil presenteres konkrete eksempler fra både ferskvann og marine områder, med fokus på forvaltning; bekjempelse, forebygging og overvåking.   [-]
Les mer
Nettbasert kurs 5 850 kr
Biologi 1 er et kurs for deg som vil ha fordypning i realfag på NooA videregående skole. Kurset er for deg som skal studere medisin eller odontologi, synes biologi er int... [+]
Kurset er basert på læreplanen i Biologi 1. Faget er delt opp i følgende fem hovedområder fra læreplanen: Den unge biologen handler om å bruke biologifaglige arbeidsmåter i økologisk feltarbeid, undersøkinger og forsøk i laboratoriet. Videre dreier det seg om arbeid med ulike miljøutfordringer, vurdering av informasjon i media og etiske sider ved problemstillingene. Cellebiologi handler om den indre oppbyggingen i eukaryote celler, hvordan de ulike delene fungerer, og transport av stoff ut og inn av celler. Det omfatter også oppbyggingen og formeiringen til bakterier og virus. Fysiologien til mennesket handler om ulike typer vev, organer og organsystemer og hvordan de fungerer. Samspillet mellom ulike prosesser i kroppen og reguleringen av prosessene blir også behandlet. Det tar i tillegg opp immunforsvaret i kroppen og problemstillinger som gjelder organdonasjon. Funksjon og tilpassing handler om at utviklingen av livet på jorden har ført til et mangfold av organismer som viser mange former for tilpassing til ulike levevilkår. Utvalgte trekk fra både oppbygging, funksjoner, formering og adferd hos organismer blir satt i sammenheng med denne utviklingen. Biologisk mangfold handler om det biologiske mangfoldet lokalt og globalt og om at trusler mot mangfoldet er en av de store utfordringene vi står overfor. Klassifisering av arter og verdien av variasjon innenfor og mellom populasjoner er en del av hovudområdet, i tillegg til sammehengen mellom mangfold, habitat og nisjer. Studieenheter Hovedområdene belyses i et antall studieenheter som består av: Kompetansemål fra læreplanen Tekst om emnet Bloggoppgaver Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer [-]
Les mer
1 dag 3 500 kr
På forespørsel
Et crashkurs i bioteknologiens utvikling de siste ti år [+]
  Dette 1 dags seminaret er en oppdatering for deg som har bakgrunn innen biologi, kjemi eller biokjemi og som ønsker en oppdatering innen emner som har kommet til og utviklet seg de ti siste år. Vi observerer her i Norge at våre universitet først nå begynner å få i gang grunnstrukturen for Systems biology og at vi ligger langt etter bl.a. Danmark. Tekna ønsker å legge til rette for at nordmenn også skal kunne få en innsikt i dette fagfeltet.   Seminaret vil ha følgende sesjoner fordelt over 1 dag: Systems biology - hva er det, hvorfor er dette viktig og hva kan det brukes til? Gene delivery og gene silencing Metabolomics Genomics Proteomics RNAomics og Transcriptomics Stamcelleterapi Målgruppe Deltagerne på seminaret er fagpersoner med bakgrunn som har minimum MSc/cand.scient/siving innen biologi, biokjemi og kjemi som har behov for oppdatering innen fagfeltene. Ansatte og studenter innen jobber innenfor fagområde bioteknologi/molekylærgenetikk, eller i grenseområder til dette og som vil få kunnskap om nye fagområder som har dukket opp de ti siste år og bruken av disse. Ansatte i legemiddelfirma og leverandører av produkter innen bioteknologi/molekylærgenetikk. Andre interessenter.   Med forbehold om endringer. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Studiet gir grunnlag for å søke masterstudier i biologi ved norske og utenlandske universiteter. Det er stort behov for adjunkter og lektorer med kompetanse i naturvitens... [+]
Studiebeskrivelse:Bachelorstudiet i biologi er sammensatt av: Biologi (120 studiepoeng) Kjemi (30 studiepoeng) Matematikk (20 studiepoeng) Examen philosophicum (10 studiepoeng)   De grunnleggende biologikursene dekker emner innen cellebiologi, mikrobiologi, zoologi, botanikk, human fysiologi og anatomi samt genetikk og evolusjon.     Påbyggingskursene omfatter histologi og immunologi, zoofysiologi, akvatisk og terrestrisk økologi. I siste semester arbeider studentene med en oppgave (20 studiepoeng) som gir en innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder. I studiet inngår obligatoriske feltkurs i skjærgården og muligens på Mallorca. *     Studiet gir grunnlag for å søke masterstudier i biologi ved norske og utenlandske universiteter.     Det er stort behov for adjunkter og lektorer med kompetanse i naturvitenskapelige fag. Studiet gir grunnlag for undervisning i naturfag i ungdomsskolen og i biologi og naturfag i den videregående skolen når praktisk-pedagogisk utdanning tas i tillegg. Kompetanse av denne type er også aktuell for stillinger innen natur- og miljøfag i offentlig forvaltning og deler av det private næringsliv, som for eksempel legemiddelindustrien.     Fullført studium gir graden bachelor i biologi.     1. studieår Generell kjemi (10) Cellebiologi (10) Botanikk (10) Zoologi (10) Human fysiologi og anatomi (10) Organisk kjemi (10)   2. Studieår Genetikk og evolusjon(10) Histologi og immunologi (10) Akvatisk økologi (10) Mikrobiologi (10) Terrestrisk økologi (10) Biokjemi (10)   3. Studieår Ex.phil (10) Zoofysiologi (10) Kalkulus (10) Statistikk (10) Bacheloroppgave i biologi (20)   Tallene i parentes angir studiepoeng. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Studiet er treårig, med vekt på medisinske laboratoriefag. [+]
Om studieprogrammet: Studiet er treårig, med vekt på medisinske laboratoriefag. Det omfatter naturvitenskapelige emner som generell kjemi, organisk og bioorganisk kjemi, biokjemi, celle- og mikrobiologi, human fysiologi og anatomi, histologi og immunologi samt medisinsk laboratorieteknikk og laboratoriemedisin. Praksis ved sykehus inngår som en viktig del av studiet.     Bioingeniører arbeider med analysearbeid, prøvetaking og prøvebehandling. Bioingeniørene arbeider også med kvalitetskontroll, metodeutvikling, standardisering av metoder, feilsøking og vedlikehold.     De fleste bioingeniører arbeider i laboratorier på sykehus og i primærhelsetjenesten. De kan også arbeide med undervisning, forskning, veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, farmasøytisk industri og som produktspesialister hos leverandører av medisinsk utstyr.     Analyseresultatene fra de medisinske laboratoriene er viktige for riktig diagnose og behandling av pasientene. Det stilles derfor krav til presisjon og nøyaktighet i arbeidet. Fagfeltet er i stadig utvikling, særlig når det gjelder genteknologiske metoder. Det er innført skikkethetsvurdering.     Fullført studium gir graden bachelor i bioingeniørfag.     Oppbygging av studiet:     1. studieår Generell kjemi (10) Cellebiologi (10) Human fysiologi og anatomi (10) Organisk kjemi (10) Histologi og immunologi (10) Kvalitetssikring av analytisk arbeid (10)    2. studieår Biokjemi (10) Mikrobiologi (10) Samfunnsvitenskapelige emner (15) Molekylærbiologi (10) Hematologi og transfusjonsmedisin(10) Blodbank (5)     3. studieår Laboratoriemedisin (10 + 10) Molekylærbiologi 2 (10) Laboratorieteknologi (10 + 10) Bachelorprosjekt (10)   Tallene i parentes angir antall studiepoeng.   [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Studiet gir innføring i cellebiologi, human fysiologi og anatomi, zoologi, botanikk, samt genetikk og evolusjon. I tillegg gis innføring i generell kjemi. [+]
Årsstudiet i biologi er sammensatt av 50 studiepoeng i biologi og 10 studiepoeng i kjemi. Studiet gir innføring i cellebiologi, human fysiologi og anatomi, zoologi, botanikk, samt genetikk og evolusjon. I tillegg gis innføring i generell kjemi.     I studiet inngår obligatoriske feltkurs i skjærgården og muligens på Mallorca.* Studiet kan kombineres med andre fag til en selvvalgt bachelorgrad, eller innpasses som første året i bachelorprogrammet i biologi. Det kan gi faglig grunnlag for å undervise i biologi i grunnskole og videregående skole når det kombineres med andre fag og praktisk-pedagogisk utdanning . Studiet kan, kombinert med andre relevante fag, gi grunnlag for stillinger innen forskning, konsulent- og utredningsvirksomhet, oppdrettsnæring eller legemiddelindustri m.m.     * Utgifter til undervisning som er lagt utenfor universitetets arealer, må dekkes av studentene.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.