Bygg og anlegg
Du har valgt: Sør-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig
1 dag 4 500 kr
På forespørsel
Lean Construction er en ambisjon om å forstå og forbedre den prosjektbaserte produksjonen i byggenæringen. [+]
Lean Construction er en ambisjon om å forstå og forbedre den prosjektbaserte produksjonen i byggenæringen. Terminologi som involvering, last planner, trimming er også mye brukt.   Sløseri og samarbeidsproblemer preger mange byggeprosjekter. Risikoen for problemer, lavt dekningsbidrag og dårlig lønnsomhet er høy. I byggenæringen er fokuset på Lean prinsippene i ferd med å utvikle seg. Lean er kultur ikke metode, hvor mennesket er i fokus. Involvering av alle aktører, tillit og respekt er en forutsetning i prosessen. På dette kurset skal vi introdusere Lean Construction - begreper og prinsipper. Vi vil også gi gode eksempler på bruk av prinsippene i byggeprosess ved at flere aktører forteller om sine prosjekter. Byggenæringen har mye å lære av annen industri, og i mange land har bilindustriens "Lean Production" fått fotfeste. I Norge skjer dette akkurat nå, og Byggekostnadsprogrammet sørger for at flest mulig får bli med! "Det hjelper ikke at én kan noe om dette når prosessen i et byggeprosjekt er avhengig av at alle spiller på samme lag!" Dette blir annerledes enn en tradisjonell forelesningsdag. Vi ønsker å engasjere deg som deltaker og ta utgangspunkt i din egen hverdag og hva du trenger for å kunne øke kunnskapen om temaet. Meld deg på - skaff deg et fortrinn! [-]
Les mer
Trondheim 4 dager 14 300 kr
Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter [+]
I samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening     Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Koordinatorskolen gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Kurset går over 2 samlinger, inkl. befaring på Nasjonalmuseet. Se mer på https://www.youtube.com/watch?v=jkdmHFmOUVkForskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser - eller bare Byggherreforskriften av 1995 - ble revidert og iverksatt januar 2010. Den reviderte forskriften inneholder skjerpede krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er således behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne. I 2011 mottok Arbeidstilsynet 10 000 forhåndsmeldinger, ca. 60 % fra flergangs byggherrer. Det viser at behovet for kompetente koordinatorer i prosjektering og utførelse er stort. Som en følge av dette ønsker initiativtakerne å etablere en ordning hvor vi sikrer opplæring og økt kompetanse om koordinatorrollen. Hensikten med kurset er å få en mer enhetlig forståelse av hva som er ”nødvendig kunnskap og erfaring” for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte, og i mange tilfeller krever dette en adferdsendring hos den enkelte. I tillegg ønsker vi å dekke opp bransjens behov ved å sikre bedre tilgang til kompetente koordinatorer.På samlingene legges det til rette for stor grad av diskusjoner og meningsutvekslinger underveis, så høy deltakelse og engasjement bidrar til godt utbytte for den enkelte. Da det er mangel på fasit og konklusjoner i dette fagområdet er noe av målsettingen å diskutere seg frem til felles oppfatninger som på sikt kan bidra til å skape bransjestandarder.Les mer på  www.koordinatorskolen.no Avgiften inkluderer 4 dagers undervisning, felles befaring, kursmateriell og dagpakker 4 dager (lunsj/pausebevertning). I tillegg kommer valgfri kursmiddag til kr. 600,- + mva og evt. hotellovernatting.  [-]
Les mer
2 dager 7 600 kr
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt ny byggteknisk forskrift, TEK17 gjeldende fra 1. juli 2017. [+]
I samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening     Endringene fra TEK10 gjelder først og fremt forenklinger og innsparinger. På mange områder er det likevel skjerpelser og endret tilnærming. Deler av forskriften kan føre til innsparinger på over 100 000 kr for en bolig. Innsparinger kan det være for alle bygningskategorier. Endringer vil uansett gjelde for alle byggverk. Det er endringer i halvparten av forskriftskapitlene. For alle blir det justert veiledning - og mange bestemmelser har nye preaksepterte ytelser.  Preaksepterte ytelser binder etter endringene faktisk som forskrift. Mange av dem kan det være veldig vanskelig å analysere seg rundt. Hele TEK10 oppheves og uendrede deler vil gjenoppstå som kapitler i TEK17, men mye er flyttet på. Kursene vil derfor ta opp alle sider av den nye forskriften.Det er en overgangsperiode der tiltakshaver/søker må angi i søknaden dersom den gamle forskriften TEK10 skal brukes i prosjektet.  Uten slik angivelse gjelder TEK17 fullt ut for alle tiltak det søkes om etter 1. juli. Plutselig kan det være straffbart å bruke TEK10. Ny forskrift medfører at foretakenes styringssystemer må ajourføres.  Bruk av TEK17 med styringssystem for TEK10 holder ikke.   DET ER MULIG Å MELDE SEG PÅ ARRANGEMENTET ETTER FRISTEN, HVIS DET FREMDELES ER LEDIGE PLASSER.     Forelesere Gustav Pillgram Larsen Gustav Pillgram Larsen AS Gustav Pillgram Larsen, daglig leder i Gustav Pillgram Larsen AS. Pillgram Larsen har i mange år vært sentral i utvikling av byggereglene i sin jobb som assisterende direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er en anerkjent foreleser med dyp innsikt plan- og bygningsloven og forskriftene. Dette deler han nå med deltakerne. Gustav Pillgram Larsen AS ble opprettet i 2012 for å hjelpe næringens aktører med rådgivning og undervisning rundt byggeregler og byggesak. [-]
Les mer
1 dag 5 800 kr
Norsk Forening for Vedlikehold vil arrangere eksamen, tirsdag 28. august 2018 [+]
I samarbeid med Norsk Forening for Vedlikehold     Norsk Forening for Vedlikehold vil arrangere eksamen, tirsdag 28. august 2018 Tidsplan for eksamen:08.30                          Registrering og informasjon09.00 – 10.00           Praktisk feilsøking10.15 – 11.15           Praktisk dataanvendelse (Excel)11.30 – 12.30           Lunsj12.30 – 13.30           Generell kompetanse og ansvar13.30 – 14.30           Vedlikeholdsrelatert kompetanse14.45 – 15.15           Teknisk engelsk15.15 – 16.00           Reservetid, som antagelig ikke behøves   Eksamensavgift er 4800,- for medlemmer av NFV og 5800,- for andre. For de som skal ta opp en eller flere deleksamener, er eksamensavgiften 1600,- for medlemmer av NFV per deleksamen og 1900,- for andre per deleksamen. [-]
Les mer
2 dager 6 900 kr
Kurset omhandler rissproblematikk i betongens plastiske fase og i herdefasen, årsaker til at riss oppstår, og løsninger slik at de kan unngås. [+]
Kurset omhandler rissproblematikk i betongens plastiske fase og i herdefasen, årsaker til at riss oppstår, og løsninger slik at de kan unngås. Utgangspunktet er fagområdet "Spennings basert herdeteknologi" som er en videreføring av tradisjonell herdeteknologi der bare temperatur- og fasthetsutvikling ble beregnet. I den moderne herdeteknologien beregnes også spennings- og tøyningsutviklingen, slik at uønskete riss kan kontrolleres og eventuelt unngås helt med mye større sikkerhet.   Teknologien har vært forskningstema i mange år, og er nå anvendt med suksess i flere større prosjekter (f eks senketunnelen i Bjørvika) og anses derfor moden for ytterligere spredning og anvendelser - også i mindre prosjekter. Dette kan bidra til det overordnete målet for kurset, som er å oppnå en betydelig reduksjon i omfanget av rissproblemer i norske byggeprosjekter. Mange entreprenører, betongprodusenter og andre involverte har allerede et erfaringsgrunnlag innen herdeteknologi og rissproblemer. De siste årene har imidlertid delmaterialene (dvs sementen) endret seg betydelig raskere enn før, og det er derfor behov for å oppdatere erfaringsgrunnlaget. Dette belyses grundig i kurset, ettersom det legges vekt på de nye sementtypene og deres egenskaper, og det vises hvordan den nye teknologien er et hensiktmessig verktøy i denne sammenhengen. Stikkord for den teoretiske delen av kurset er modenhetsprinsippet, autogen deformasjon, termisk dilatasjon, krypegenskaper, materialmodeller og beregningsmetoder. Mens den mer løsningsorienterte delen tar for seg spesielle beregningsprogram, anvendelse av disse og tiltak mot opprissing knyttet til materialsammensetning og praktisk utførelse. Kurset tar utgangspunkt i en del praktiske problemer og eksempler på løsninger, og etter at nødvendig teori er gjennomgått vises det hvordan problemene kan løses i praksis. Bruk av aktuelle beregningsverktøy demonstreres, og det legges vekt på tiltak knyttet til delmaterialer, blandeforhold og valg av resept, samt tiltak knyttet til utførelsesteknikk, seksjonsoppdeling, temperatur, og beskyttelse av overflater. Målgruppe: Ansatte hos entreprenører, rådgivende ingeniører og byggherrer som har ansvar for planlegging og gjennomføring av betongarbeider hvor det stilles krav til rissfrie overflater, vanntetthet, og generell begrensning av rissvidder. [-]
Les mer
2 dager 5 900 kr
På forespørsel
Fra mars 2010 er Eurokodene enerådende som prosjekteringsstandarder for det norske bygge- og anleggsmarkedet. Eurokode 7 del 1 (NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008) har vært tilg... [+]
For å lette overgangen og bidra til en mest mulig enhetlig forståelse og anvendelse inviterer NGF og Tekna til et kurs som tar for seg de viktigste delene av standarden.    Dette innebærer en gjennomgang av de grunnleggende prinsipper pluss forutsetninger og føringer gitt av andre korresponderende standarder.  Krav til prosjekteringskontroll vil også bli fokusert.  Videre gjennomgås en del typiske kontruksjonstyper og elementer i geoteknisk prosjektering hvor det legges vekt på endringer i forhold til tidligere regelverk.  Gjennomgangen belyses med beregningseksempler.   For å få best mulig utbytte av kurset anbefales deltakerne å anskaffe standarden på forhånd og igjennom både standarden og det nasjonale tillegget. Kurset henvender seg til byggherrer og de som utfører geoteknisk prosjektering innenfor offentlige etater, rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenører etc. [-]
Les mer
36 timer 9 500 kr
På forespørsel
På forespørsel
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongutførelsesbransjen i henhold til krav til kompetanse i NS 3465. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrå... [+]
Kursbeskrivelse: Kursdeltakeren skal gis opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet. Kurset gir dypere forståelse av innholdet i NS 3465 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong. forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer osv. i en konstruksjon for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet. Det settes fokus på viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner, kontroll av utførelsen etc.Kursdeltaker oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS 3465 i forkant og under kurset og selv følge opp ny revisjon av standarden, NS - EN 13670 (selvstudier eller interne/eksterne kurs).Kursmateriell: Deltakeravgift inkluderer kurskompendium mens deltakere selv må skaffe standarder.     Varighet: Kurset varer i 36 timer inkludert løsning og gjennomgang av hjemme- og gruppeoppgaver og eksamen. Kurset kan arrangeres sammenhengende, 2 delt med eksamen siste dag. Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen. Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.       Kompetansekravene gjelder for alle arbeider som omfattes av denne standard, og sier bl.a. "Kompetanse kan dokumenteres med kompetansebevis som bekrefter kompetanse" i henhold til etterfølgende punkter. Det stilles krav til dokumenterte kunnskaper i form av forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. Betongopplæringsrådet (BOR) utsteder slike kompetansebevis.      Standardens kompetansekrav til aktuelle stillingskategorier er forskjellig avhengig om arbeidet utføres henholdsvis i Begrenset - og Normal kontroll eller Utvidet kontroll. Standarden gjelder for utførelse av betongkonstruksjoner på byggeplass og elementmontasje.     Hensikt: Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS 3465 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs. [-]
Les mer
2 dager 6 900 kr
På forespørsel
Lovverkets skjerpede krav til uavhengig kontroll og kontrollomfang, er implementert i de nasjonale tilleggene til de nye standardene. [+]
Vår siste store revisjon av de norske betongstandardene skjedde i 2003. Vinteren 2010 vil tilpasningen til det europeiske regelverket bli fullført ved at overgangsperioden for innføringen av Eurokodene går ut i mars. Omtrent samtidig vil den nye utførelsesstandarden for betongarbeider, NS-EN 13670 (med nasjonalt tillegg) erstatte dagens NS 3465.   Denne omleggingen skjer samtidig som plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter, har vært igjennom en grunnleggende revisjon. Lovverkets skjerpede krav til uavhengig kontroll og kontrollomfang, er implementert i de nasjonale tilleggene til de nye standardene. Utførelse etter NS-EN 13670 er en forutsetning for at prosjekteringskriteriene i NS-EN 1992 (Eurokode-2) er tilfredstilt. NS-EN 13670 omfatter de samme arbeidsområdene som dagens NS 3465, dvs organisering av prosjektet, kompetanse hos personellet, forskaling, armering, spennarmering, støping, elementmontasje, geometriske toleranser, kontroll og dokumentasjon. NS-EN 13670 danner også bindeleddet mellom prosjekteringsstandardene og produktstandardene for de materialer og komponenter som inngår i betongkonstruksjonen. Standarden angir krav for hvordan de prosjekterende skal utforme produksjonsunderlaget. Kurset henvender seg primært til dem som skal utføre tilsyn med, prosjektere, kontrollere og utføre betongkonstruksjoner og som må forholde seg til, og ha kunnskaper om, hvordan det nye regelverket påvirker ens hverdag. Foreleserne har vært sentrale personer ved utarbeidelsen av det nye regelverket og har således et solid grunnlag for tolkning og bruk av dette. [-]
Les mer
2 dager 8 880 kr
På forespørsel
Hvordan tilfredsstille myndighetenes og bransjens krav? [+]
Myndighetene stiller stadig strengere krav til kvalitet, bærekraftig utvikling, god arkitektonisk og universell utforming, og forsvalig energibruk.   Hvordan tilfredsstille myndighetenes og bransjens krav? Ny miljøhandlingsplan for bustad- og byggjesektoren Ny plan og bygningslov Ny forskrift om byggesak Ny teknisk forskrift Forskrift om energieffektivitet i bygninger Ny standard for lavenergi og passivhus - NS 3700 Fuktsikre løsninger Framtidsstudie av bygg - klimakur 2020 BIM - bygningsintegrert modellering LEED miljøsertifisering ZEB - Zero Emission Buildings I kurset vil vi gi en samlet oversikt over de ulike kravene, og presentere diverse verktøy/instrumenter som kan være til hjelp i arbeidet med å oppfylle kravene. Kurset vil også gi innblikk i konsekvenser for BAE-næringen, spesiellt på de områder der det er særlig påkrevet med kompetanseoppbygging, produktutvikling og nytenkning. MålsettingI løpet av kurset skal du ha fått en bred orientering om nasjonale og internasjonale krav/retningslinjer mht arkitektur, energi og inneklima. MålgruppeByggherrer og eiendomsforvaltere, prosjekterende, utførende, produktleverandører, brukere og driftspersonell.     [-]
Les mer
1 dag 4 380 kr
På forespørsel
Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? [+]
Viktige tema på kurset: Bakgrunnen for forskriften Statistikk og erfaring Bagkrunn for pålegget Løsningsvalg Strategi og erfaring fra bl.a. Hafslund Nett og NTE Seminarleder er Nils Nesheim fra BKK. Komité:Nils Nesheim, BKKJohan G.Hernes, NTEKjell Odegaard, Hafslund nettGeir Haugsdal, Tekna Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? OmbyggingskravInnen utgangen av 2015 skal landets nettselskaper ha gjennomført ombygging av alle transformatoranlegg som står i mast slik at de blir bakkebetjente.  Hva er beste metode for å få gjennomført prosjektet på en økonomisk og teknisk forsvarlig måte? Vil bransjen ha nok leverandørkapasitet til å gjennomføre dette innen 2015 - slik myndighetene krever?  Mange nettselskaper har påbegynt arbeidet nå og hvilke erfaringer har disse selskapene?  Skal man sette arbeidet ut på anbud eller trene opp folk i egen organisasjon for å gjennomføre prosjektet?  På dette seminaret har du mulighet til å få overført erfaringer fra store aktører i bransjen. Myndighetene vil fortelle mer om bakgrunnen og rammene for kravet. Vil bransjen greie å dekke behovet for tjenester og materiell? Store summer Prosjektet vil koste flere milliarder og riktig løsningsvalg vil være viktig. Hvordan skal dette arbeidet koordineres opp i mot andre behov for tiltak i nettet? Å avgrense prosjektets omfang kan være en utfordring. Er det mulig å gjenbruke transformatoren eller bør man skifte? Seminaret vil virke som et forum for prosjektet og det er mulig å knytte gode faglige og personlige nettverk på seminaret. Målgruppe: Seminaret passer for deg som jobber med drift , leveranser til nettselskaper og myndigheter. [-]
Les mer
Hamar Fredrikstad Og 4 andre steder 1 dag 4 500 kr
13 Feb
06 Mar
27 Mar
Det er i dag 60.000 - 80.000 oljefyrer i boliger, 20.000 i næringsbygg, samt 75.000 parafinkaminer. Hvilke alternativer har man ved utskifting av fossil oljefyring? [+]
Dette kurset vil fokusere på hvordan du skifter ut en oljefyr med varmepumpe, og du vil lære hvilke typiske fallgruver du må unngå ved å gå fra en høy- til en lavtemperert varmekilde.Det vil også fokuseres på gode og kostnadseffektive varmepumpeløsninger for nye boliger. [-]
Les mer
Skedsmo Trondheim Og 12 andre steder 3 dager 8 700 kr
22 Jan
05 Feb
19 Feb
Vi lærer deg en trygg måte å drive miljøsanering med asbestholdige materialer både innvendig og utvendig. [+]
Vi gjennomfører våre kurs i asbestsanering slik at de tilfredstiller kravene i forskriften for arbeid med asbest. Kursbevis danner grunnlag for å søke arbeidstilsynet om godkjenning for slikt arbeid som normalt gis for en varighet på 3 år. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at alle som arbeider med asbest har godkjent opplæring og kan fremvise dokumentasjon på dette. Det anbefales at deltakerne tar helsesjekk med røntgen av lungene, før man deltar på kurset.    Hva trenger du? Innvendig og utvendig sanering: 3 dagers kurs, pris kr. 8.700,-(7.700,-) Utvendig sanering: 2 dagers kurs, pris kr. 6.600,-(5.600,-) Rør sanering: Ved deltakelse på ett av de overnevnte modulene, vil man få rørsanering som tillegg. Er det ønskelig med kun rørsanering, kan dette tilbys som internkurs eller på åpne kurs. Følg denne linken. (prisene i parantes gjelder NF avtalekunder) Pris inkluderer materiell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te. For alle alternativ avlegges skriftlig prøve, som må bestås.   Fornyet opplæring i asbestsanering I forskrift best. nr. 703 Utførelse av arbeid § 4-5 krever arbeidstilsynet at opplæring i arbeid med asbest skal fornyes innen 3 år etter siste godkjenning. Dette for å sikre at arbeidstakers kunnskaper holdes ved like og oppdateres.  Det er arbeidsgivers ansvar at alle som arbeider med asbestholdige materialer skal har godkjent opplæring før arbeidet starter. På forespørsel fra Arbeidstilsynet skal det kunne dokumenteres at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring. Dette gjelder også fornyet opplæring. Kurset går over 1 dag uavhengig hvilken godkjenning bedriften har fra før.  I kursprisen inngår materiell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.  Kursbevis utstedes etter gjennomført og betalt kurs og brukes som dokumentsjon til arbeidstilsynet om at fornyet opplæring er gitt.     Se "Program-knappen" for mer info helt nederst! Påmelding og priser til høyre. Sted og dato øverst.   Det er ingen opptakskrav eller krav til forkunnskaper [-]
Les mer
Vestnes Kristiansand Og 11 andre steder 2 dager 7 500 kr
21 Jan
21 Jan
28 Jan
Er du ingeniør og jobber i VA-bransjen, eller ønsker mer praktisk lærdom innenfor VA og ADK1? Da er dette praksis kurset nyttig for deg. [+]
VA-praksiskurs for ingeniører/saksbehandlere Har du lite eller ingen erfaring innenfor praktisk vann & avløp rørlegging, og ønsker å få litt mer forståelse og praktisk opplæring omkring dette? Da er dette kurset absolutt noe for deg, om du er ingeniør, saksbehandler i en kommune eller rett og slett ønsker å begynne å lære seg noe nytt. Det er ingen krav til forkunnskap, så her er det plass for alle.   Sammen med vår instruktør og våre godt utstyrte ADK-biler vil du få ta og kjenne på VA-deler, samt øve deg på å montere dette. Arbeidsoppgaver og praksisen vil være så realistisk som mulig. Se vår brosjyre for eksempler. Har du også behov for mer teoretisk påfyll, kan Byggeledelse-VA være noe for deg! [-]
Les mer
Ålesund Bergenhus Og 3 andre steder 3 dager
05 Feb
12 Mar
02 Apr
Kunnskap- og kjennskap, utvending- og innvendig asbestsanering. [+]
Eriksen HMS Opplæring AS arrangerer kurs i asbesthåndtering over hele landet. Kursene kvalifiserer de som gjennomfører dem til å håndtere asbest og følger alle den samme modellen: Dag 1: Oppdatering Dag 2: Utvendige asbestarbeider Dag 3: Innvendige asbestarbeider Kursdagene starter kl. 09.00 og avsluttes ca. kl. 15.00. Har du gjennomført kurs i asbesthåndtering i løpet av de siste tre årene, trenger du kun å delta på dag 1. Har du ikke gjennomført kurs tidligere og skal utføre utvendige asbestarbeider, deltar du på de to første dagene. Skal du utføre innvendig asbestarbeid, deltar du på alle kursets tre dager. [-]
Les mer
3 dager 7 650 kr
Kurs for ingeniører, teknikere og saksbehandlere i kommuner, konsulent- og entreprenørfirmaer for å bedre rutiner rundt gjennomføring og kontroll av VA-prosjekter. [+]
Byggeleselse VA God byggeledelse og kontroll av VA-prosjekter er en forutsetning for at VA-prosjekter leveres i tråd med avtalt kvalitet og pris. Potensielt er det betydelige kostnader å spare for kommunen/tiltakshaver.   Kurset gjennomføres med forelesning, gruppeoppgaver og løsning av konkrete dagsakutelle problemstillinger kursdeltagerne sitter med.   Foreleserne er høyt kvalifiserte med bred komptanse innen VA-anlegg. Alle gjennomfører kurs i ADK og kjenner godt til utfordringer til entreprenørene og de utførende, og vet godt hva som er de vanligste feilene som blir gjort og konsekvensene av disse.   Forkunnskaper For dette kuset er det ingen krav til forkunnskaper. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.