Bygg og anlegg
Sør-Trøndelag
Du har valgt: Trondheim
Nullstill
Filter
Ferdig
1 dag 4 500 kr
På forespørsel
Lean Construction er en ambisjon om å forstå og forbedre den prosjektbaserte produksjonen i byggenæringen. [+]
Lean Construction er en ambisjon om å forstå og forbedre den prosjektbaserte produksjonen i byggenæringen. Terminologi som involvering, last planner, trimming er også mye brukt.   Sløseri og samarbeidsproblemer preger mange byggeprosjekter. Risikoen for problemer, lavt dekningsbidrag og dårlig lønnsomhet er høy. I byggenæringen er fokuset på Lean prinsippene i ferd med å utvikle seg. Lean er kultur ikke metode, hvor mennesket er i fokus. Involvering av alle aktører, tillit og respekt er en forutsetning i prosessen. På dette kurset skal vi introdusere Lean Construction - begreper og prinsipper. Vi vil også gi gode eksempler på bruk av prinsippene i byggeprosess ved at flere aktører forteller om sine prosjekter. Byggenæringen har mye å lære av annen industri, og i mange land har bilindustriens "Lean Production" fått fotfeste. I Norge skjer dette akkurat nå, og Byggekostnadsprogrammet sørger for at flest mulig får bli med! "Det hjelper ikke at én kan noe om dette når prosessen i et byggeprosjekt er avhengig av at alle spiller på samme lag!" Dette blir annerledes enn en tradisjonell forelesningsdag. Vi ønsker å engasjere deg som deltaker og ta utgangspunkt i din egen hverdag og hva du trenger for å kunne øke kunnskapen om temaet. Meld deg på - skaff deg et fortrinn! [-]
Les mer
2 dager 6 900 kr
På forespørsel
Lovverkets skjerpede krav til uavhengig kontroll og kontrollomfang, er implementert i de nasjonale tilleggene til de nye standardene. [+]
Vår siste store revisjon av de norske betongstandardene skjedde i 2003. Vinteren 2010 vil tilpasningen til det europeiske regelverket bli fullført ved at overgangsperioden for innføringen av Eurokodene går ut i mars. Omtrent samtidig vil den nye utførelsesstandarden for betongarbeider, NS-EN 13670 (med nasjonalt tillegg) erstatte dagens NS 3465.   Denne omleggingen skjer samtidig som plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter, har vært igjennom en grunnleggende revisjon. Lovverkets skjerpede krav til uavhengig kontroll og kontrollomfang, er implementert i de nasjonale tilleggene til de nye standardene. Utførelse etter NS-EN 13670 er en forutsetning for at prosjekteringskriteriene i NS-EN 1992 (Eurokode-2) er tilfredstilt. NS-EN 13670 omfatter de samme arbeidsområdene som dagens NS 3465, dvs organisering av prosjektet, kompetanse hos personellet, forskaling, armering, spennarmering, støping, elementmontasje, geometriske toleranser, kontroll og dokumentasjon. NS-EN 13670 danner også bindeleddet mellom prosjekteringsstandardene og produktstandardene for de materialer og komponenter som inngår i betongkonstruksjonen. Standarden angir krav for hvordan de prosjekterende skal utforme produksjonsunderlaget. Kurset henvender seg primært til dem som skal utføre tilsyn med, prosjektere, kontrollere og utføre betongkonstruksjoner og som må forholde seg til, og ha kunnskaper om, hvordan det nye regelverket påvirker ens hverdag. Foreleserne har vært sentrale personer ved utarbeidelsen av det nye regelverket og har således et solid grunnlag for tolkning og bruk av dette. [-]
Les mer
2 dager 5 900 kr
På forespørsel
Fra mars 2010 er Eurokodene enerådende som prosjekteringsstandarder for det norske bygge- og anleggsmarkedet. Eurokode 7 del 1 (NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008) har vært tilg... [+]
For å lette overgangen og bidra til en mest mulig enhetlig forståelse og anvendelse inviterer NGF og Tekna til et kurs som tar for seg de viktigste delene av standarden.    Dette innebærer en gjennomgang av de grunnleggende prinsipper pluss forutsetninger og føringer gitt av andre korresponderende standarder.  Krav til prosjekteringskontroll vil også bli fokusert.  Videre gjennomgås en del typiske kontruksjonstyper og elementer i geoteknisk prosjektering hvor det legges vekt på endringer i forhold til tidligere regelverk.  Gjennomgangen belyses med beregningseksempler.   For å få best mulig utbytte av kurset anbefales deltakerne å anskaffe standarden på forhånd og igjennom både standarden og det nasjonale tillegget. Kurset henvender seg til byggherrer og de som utfører geoteknisk prosjektering innenfor offentlige etater, rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenører etc. [-]
Les mer
2 dager 7 600 kr
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt ny byggteknisk forskrift, TEK17 gjeldende fra 1. juli 2017. [+]
I samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening     Endringene fra TEK10 gjelder først og fremt forenklinger og innsparinger. På mange områder er det likevel skjerpelser og endret tilnærming. Deler av forskriften kan føre til innsparinger på over 100 000 kr for en bolig. Innsparinger kan det være for alle bygningskategorier. Endringer vil uansett gjelde for alle byggverk. Det er endringer i halvparten av forskriftskapitlene. For alle blir det justert veiledning - og mange bestemmelser har nye preaksepterte ytelser.  Preaksepterte ytelser binder etter endringene faktisk som forskrift. Mange av dem kan det være veldig vanskelig å analysere seg rundt. Hele TEK10 oppheves og uendrede deler vil gjenoppstå som kapitler i TEK17, men mye er flyttet på. Kursene vil derfor ta opp alle sider av den nye forskriften.Det er en overgangsperiode der tiltakshaver/søker må angi i søknaden dersom den gamle forskriften TEK10 skal brukes i prosjektet.  Uten slik angivelse gjelder TEK17 fullt ut for alle tiltak det søkes om etter 1. juli. Plutselig kan det være straffbart å bruke TEK10. Ny forskrift medfører at foretakenes styringssystemer må ajourføres.  Bruk av TEK17 med styringssystem for TEK10 holder ikke.   DET ER MULIG Å MELDE SEG PÅ ARRANGEMENTET ETTER FRISTEN, HVIS DET FREMDELES ER LEDIGE PLASSER.     Forelesere Gustav Pillgram Larsen Gustav Pillgram Larsen AS Gustav Pillgram Larsen, daglig leder i Gustav Pillgram Larsen AS. Pillgram Larsen har i mange år vært sentral i utvikling av byggereglene i sin jobb som assisterende direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er en anerkjent foreleser med dyp innsikt plan- og bygningsloven og forskriftene. Dette deler han nå med deltakerne. Gustav Pillgram Larsen AS ble opprettet i 2012 for å hjelpe næringens aktører med rådgivning og undervisning rundt byggeregler og byggesak. [-]
Les mer
1 dag 4 380 kr
På forespørsel
Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? [+]
Viktige tema på kurset: Bakgrunnen for forskriften Statistikk og erfaring Bagkrunn for pålegget Løsningsvalg Strategi og erfaring fra bl.a. Hafslund Nett og NTE Seminarleder er Nils Nesheim fra BKK. Komité:Nils Nesheim, BKKJohan G.Hernes, NTEKjell Odegaard, Hafslund nettGeir Haugsdal, Tekna Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? OmbyggingskravInnen utgangen av 2015 skal landets nettselskaper ha gjennomført ombygging av alle transformatoranlegg som står i mast slik at de blir bakkebetjente.  Hva er beste metode for å få gjennomført prosjektet på en økonomisk og teknisk forsvarlig måte? Vil bransjen ha nok leverandørkapasitet til å gjennomføre dette innen 2015 - slik myndighetene krever?  Mange nettselskaper har påbegynt arbeidet nå og hvilke erfaringer har disse selskapene?  Skal man sette arbeidet ut på anbud eller trene opp folk i egen organisasjon for å gjennomføre prosjektet?  På dette seminaret har du mulighet til å få overført erfaringer fra store aktører i bransjen. Myndighetene vil fortelle mer om bakgrunnen og rammene for kravet. Vil bransjen greie å dekke behovet for tjenester og materiell? Store summer Prosjektet vil koste flere milliarder og riktig løsningsvalg vil være viktig. Hvordan skal dette arbeidet koordineres opp i mot andre behov for tiltak i nettet? Å avgrense prosjektets omfang kan være en utfordring. Er det mulig å gjenbruke transformatoren eller bør man skifte? Seminaret vil virke som et forum for prosjektet og det er mulig å knytte gode faglige og personlige nettverk på seminaret. Målgruppe: Seminaret passer for deg som jobber med drift , leveranser til nettselskaper og myndigheter. [-]
Les mer
Trondheim 4 dager 14 300 kr
Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter [+]
I samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening     Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Koordinatorskolen gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Kurset går over 2 samlinger, inkl. befaring på Nasjonalmuseet. Se mer på https://www.youtube.com/watch?v=jkdmHFmOUVkForskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser - eller bare Byggherreforskriften av 1995 - ble revidert og iverksatt januar 2010. Den reviderte forskriften inneholder skjerpede krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er således behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne. I 2011 mottok Arbeidstilsynet 10 000 forhåndsmeldinger, ca. 60 % fra flergangs byggherrer. Det viser at behovet for kompetente koordinatorer i prosjektering og utførelse er stort. Som en følge av dette ønsker initiativtakerne å etablere en ordning hvor vi sikrer opplæring og økt kompetanse om koordinatorrollen. Hensikten med kurset er å få en mer enhetlig forståelse av hva som er ”nødvendig kunnskap og erfaring” for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte, og i mange tilfeller krever dette en adferdsendring hos den enkelte. I tillegg ønsker vi å dekke opp bransjens behov ved å sikre bedre tilgang til kompetente koordinatorer.På samlingene legges det til rette for stor grad av diskusjoner og meningsutvekslinger underveis, så høy deltakelse og engasjement bidrar til godt utbytte for den enkelte. Da det er mangel på fasit og konklusjoner i dette fagområdet er noe av målsettingen å diskutere seg frem til felles oppfatninger som på sikt kan bidra til å skape bransjestandarder.Les mer på  www.koordinatorskolen.no Avgiften inkluderer 4 dagers undervisning, felles befaring, kursmateriell og dagpakker 4 dager (lunsj/pausebevertning). I tillegg kommer valgfri kursmiddag til kr. 600,- + mva og evt. hotellovernatting.  [-]
Les mer
2 dager 8 880 kr
På forespørsel
Hvordan tilfredsstille myndighetenes og bransjens krav? [+]
Myndighetene stiller stadig strengere krav til kvalitet, bærekraftig utvikling, god arkitektonisk og universell utforming, og forsvalig energibruk.   Hvordan tilfredsstille myndighetenes og bransjens krav? Ny miljøhandlingsplan for bustad- og byggjesektoren Ny plan og bygningslov Ny forskrift om byggesak Ny teknisk forskrift Forskrift om energieffektivitet i bygninger Ny standard for lavenergi og passivhus - NS 3700 Fuktsikre løsninger Framtidsstudie av bygg - klimakur 2020 BIM - bygningsintegrert modellering LEED miljøsertifisering ZEB - Zero Emission Buildings I kurset vil vi gi en samlet oversikt over de ulike kravene, og presentere diverse verktøy/instrumenter som kan være til hjelp i arbeidet med å oppfylle kravene. Kurset vil også gi innblikk i konsekvenser for BAE-næringen, spesiellt på de områder der det er særlig påkrevet med kompetanseoppbygging, produktutvikling og nytenkning. MålsettingI løpet av kurset skal du ha fått en bred orientering om nasjonale og internasjonale krav/retningslinjer mht arkitektur, energi og inneklima. MålgruppeByggherrer og eiendomsforvaltere, prosjekterende, utførende, produktleverandører, brukere og driftspersonell.     [-]
Les mer
36 timer 9 500 kr
På forespørsel
På forespørsel
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongutførelsesbransjen i henhold til krav til kompetanse i NS 3465. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrå... [+]
Kursbeskrivelse: Kursdeltakeren skal gis opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet. Kurset gir dypere forståelse av innholdet i NS 3465 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong. forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer osv. i en konstruksjon for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet. Det settes fokus på viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner, kontroll av utførelsen etc.Kursdeltaker oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS 3465 i forkant og under kurset og selv følge opp ny revisjon av standarden, NS - EN 13670 (selvstudier eller interne/eksterne kurs).Kursmateriell: Deltakeravgift inkluderer kurskompendium mens deltakere selv må skaffe standarder.     Varighet: Kurset varer i 36 timer inkludert løsning og gjennomgang av hjemme- og gruppeoppgaver og eksamen. Kurset kan arrangeres sammenhengende, 2 delt med eksamen siste dag. Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen. Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.       Kompetansekravene gjelder for alle arbeider som omfattes av denne standard, og sier bl.a. "Kompetanse kan dokumenteres med kompetansebevis som bekrefter kompetanse" i henhold til etterfølgende punkter. Det stilles krav til dokumenterte kunnskaper i form av forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. Betongopplæringsrådet (BOR) utsteder slike kompetansebevis.      Standardens kompetansekrav til aktuelle stillingskategorier er forskjellig avhengig om arbeidet utføres henholdsvis i Begrenset - og Normal kontroll eller Utvidet kontroll. Standarden gjelder for utførelse av betongkonstruksjoner på byggeplass og elementmontasje.     Hensikt: Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS 3465 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs. [-]
Les mer
1 dag 5 800 kr
Norsk Forening for Vedlikehold vil arrangere eksamen, tirsdag 28. august 2018 [+]
I samarbeid med Norsk Forening for Vedlikehold     Norsk Forening for Vedlikehold vil arrangere eksamen, tirsdag 28. august 2018 Tidsplan for eksamen:08.30                          Registrering og informasjon09.00 – 10.00           Praktisk feilsøking10.15 – 11.15           Praktisk dataanvendelse (Excel)11.30 – 12.30           Lunsj12.30 – 13.30           Generell kompetanse og ansvar13.30 – 14.30           Vedlikeholdsrelatert kompetanse14.45 – 15.15           Teknisk engelsk15.15 – 16.00           Reservetid, som antagelig ikke behøves   Eksamensavgift er 4800,- for medlemmer av NFV og 5800,- for andre. For de som skal ta opp en eller flere deleksamener, er eksamensavgiften 1600,- for medlemmer av NFV per deleksamen og 1900,- for andre per deleksamen. [-]
Les mer
2 dager 6 900 kr
Kurset omhandler rissproblematikk i betongens plastiske fase og i herdefasen, årsaker til at riss oppstår, og løsninger slik at de kan unngås. [+]
Kurset omhandler rissproblematikk i betongens plastiske fase og i herdefasen, årsaker til at riss oppstår, og løsninger slik at de kan unngås. Utgangspunktet er fagområdet "Spennings basert herdeteknologi" som er en videreføring av tradisjonell herdeteknologi der bare temperatur- og fasthetsutvikling ble beregnet. I den moderne herdeteknologien beregnes også spennings- og tøyningsutviklingen, slik at uønskete riss kan kontrolleres og eventuelt unngås helt med mye større sikkerhet.   Teknologien har vært forskningstema i mange år, og er nå anvendt med suksess i flere større prosjekter (f eks senketunnelen i Bjørvika) og anses derfor moden for ytterligere spredning og anvendelser - også i mindre prosjekter. Dette kan bidra til det overordnete målet for kurset, som er å oppnå en betydelig reduksjon i omfanget av rissproblemer i norske byggeprosjekter. Mange entreprenører, betongprodusenter og andre involverte har allerede et erfaringsgrunnlag innen herdeteknologi og rissproblemer. De siste årene har imidlertid delmaterialene (dvs sementen) endret seg betydelig raskere enn før, og det er derfor behov for å oppdatere erfaringsgrunnlaget. Dette belyses grundig i kurset, ettersom det legges vekt på de nye sementtypene og deres egenskaper, og det vises hvordan den nye teknologien er et hensiktmessig verktøy i denne sammenhengen. Stikkord for den teoretiske delen av kurset er modenhetsprinsippet, autogen deformasjon, termisk dilatasjon, krypegenskaper, materialmodeller og beregningsmetoder. Mens den mer løsningsorienterte delen tar for seg spesielle beregningsprogram, anvendelse av disse og tiltak mot opprissing knyttet til materialsammensetning og praktisk utførelse. Kurset tar utgangspunkt i en del praktiske problemer og eksempler på løsninger, og etter at nødvendig teori er gjennomgått vises det hvordan problemene kan løses i praksis. Bruk av aktuelle beregningsverktøy demonstreres, og det legges vekt på tiltak knyttet til delmaterialer, blandeforhold og valg av resept, samt tiltak knyttet til utførelsesteknikk, seksjonsoppdeling, temperatur, og beskyttelse av overflater. Målgruppe: Ansatte hos entreprenører, rådgivende ingeniører og byggherrer som har ansvar for planlegging og gjennomføring av betongarbeider hvor det stilles krav til rissfrie overflater, vanntetthet, og generell begrensning av rissvidder. [-]
Les mer
Gardermoen 3 dager 7 650 kr
Kurs for ingeniører, teknikere og saksbehandlere i kommuner, konsulent- og entreprenørfirmaer for å bedre rutiner rundt gjennomføring og kontroll av VA-prosjekter. [+]
Byggeleselse VA God byggeledelse og kontroll av VA-prosjekter er en forutsetning for at VA-prosjekter leveres i tråd med avtalt kvalitet og pris. Potensielt er det betydelige kostnader å spare for kommunen/tiltakshaver.   Kurset gjennomføres med forelesning, gruppeoppgaver og løsning av konkrete dagsakutelle problemstillinger kursdeltagerne sitter med.   Foreleserne er høyt kvalifiserte med bred komptanse innen VA-anlegg. Alle gjennomfører kurs i ADK og kjenner godt til utfordringer til entreprenørene og de utførende, og vet godt hva som er de vanligste feilene som blir gjort og konsekvensene av disse.   Forkunnskaper For dette kuset er det ingen krav til forkunnskaper. [-]
Les mer
Bergen 2 dager 9 500 kr
04 Apr
Kurset bygger videre på Siemens PLS grunnkurs. Kurset passer for deg som vil lære litt mer avansert programmering i Siemens TIA programvare. [+]
Siemens PLS videregående   Beskrivelse Utover tema fra grunnkurset vil du få kjennskap til flere av verktøyene som ligger i TIA-pakken - blant annet simulatorer for PLS- og HMI-programmer. Deltakere bør ha gjennomført grunnkurset eller ha tilsvarende kunnskap. Kurset går over 2 dager.   Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no Tema: - Programmering av funksjoner og funksjonsblokker- Bruk av organisasjonsblokker- Simulering av PLS og HMI med PLCSIM- Migrasjon av Step7-prosjekter til TIA- Introduksjon til SCL programmeringsspråk- Introduksjon til StartDrive og frekvensomformere i TIA     [-]
Les mer
1 dag 1 990 kr
På dette kurset får du oppdatert ditt Våtromssertifikat. https://www.byggeveiledning.no/oppdateringskurs-i-bvn [+]
Byggeveiledning er Norges største leverandør av kurs innen Byggebransjens våtromsnorm. Vi avholder opptil 12 kurs hver mnd over hele landet, og det i samarbeid med flere av Norges største byggevarekjeder. Derfor får du våre kurs til spesialpriser. Gå inn på vår hjemmeside www.byggeviledning.no å se vår komplette kursoversikt, eller ta kontakt på telefon: 95 85 19 99.   Vi avholder våre kurs etter mottoet ”For håndverkere av håndverkere”. Vår instruktør har lang erfaring, og det både på godt og vondt. Byggebransjen blir nedlesset av krav og forskrifter, hvordan håndterer vi som praktiker dette? Vi har gjort om alle lover, regler og krav til praktisk utførelse, bli med på et ærlig og oppriktig kurs der man kaller en spade for en spade. VELKOMMEN       Det er i dag obligatorisk oppdatering av BVN sertifikat, senest hvert 5 år. Dere som har gamle sertifikat fra 90-tallet og 2000-tallet har nå siste mulighet.  Delta nå et ettermiddag/kveldskurs og få utstedt et nytt oppdatert sertifikat.Kort om kurset:Varighet: 1 dagTid: Dag eller KveldskursOpptakskrav: Sertifisert våtromsarbeiderMålgruppe: Rørleggere, murere, tømrere, malere og elektrikere. Pris: 2.590,- NÅ KUN 1.990,-  https://www.byggeveiledning.no/oppdateringskurs-i-bvn                   [-]
Les mer
Trondheim Og 22 andre steder 105 timer 19 900 kr
28 Jan
04 Feb
04 Feb
ADK1 sertifiseringskurs gir deg nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder. [+]
ADK1 Sertifiseringkurs ADK1-sertifiseringskurs gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg. Krav til ADK-sertifikat kurs Eiere av VA-anlegg stiller krav til at kun de med dokumenter ADK-kompetanse kan gjøre arbeid i VA-anlegget. Med ADK-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.   I henhold til Norsk Vann (Tidligere NORVAR) krav, skal minst en person i grøftelaget kunne dokumentere ADK-sertifikat. Kravet gjelder både den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger rørene i grøfta. Dette betyr at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK-sertifikat. Fra 01.07.2018 må man også ha ADK-sertifikat for å få sentral godkjenning fra tiltaksklasse 1.   Kursinnhold ADK Sertifisering Delmål 1 - Innføring i VA-sektoren. Delmål 2 - Rørmaterialer. Delmål 3 - Bygging av vann og avløpsanlegg. Delmål 4 - Etablering av rørgrøft. Delmål 5 - Rørlegging. Delmål 6 - Nivellering/ laserbruk. Delmål 7 - Montering av kummer og gategods. Delmål 8 - Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen. Delmål 9 - Helse-, miljø og sikkerhet (Internkontroll). Delmål 10 - Lover og forskrifter. Delmål 11 - Utslipp fra mindre avløpsanlegg. Delmål 12 - Kvalitetssikring og sluttkontroll. Delmål 13 - Grøftefrie rørleggingsmetoder (NO DIG). Delmål 14 - Renovering av ledningsnett. Delmål 15 - Praktiske øvelser. ADK eksamen ADK-kurset har en skriftlig eksamen på 5 timer. Ta kontakt med oss i god tid før kursstart hvis du har lese- og skrivevansker.   ADK sertifikat Ved bestått eksamen og godkjent praksis/utdanning utstedes det ADK1-sertifikat til kursdeltaker. Sertifikatet utstedes av fagrådet for ADK. Sertifikatet gjelder i alle norske kommuner. [-]
Les mer
Trondheim Og 14 andre steder 3 dager 8 700 kr
22 Jan
05 Feb
19 Feb
Vi lærer deg en trygg måte å drive miljøsanering med asbestholdige materialer både innvendig og utvendig. [+]
Vi gjennomfører våre kurs i asbestsanering slik at de tilfredstiller kravene i forskriften for arbeid med asbest. Kursbevis danner grunnlag for å søke arbeidstilsynet om godkjenning for slikt arbeid som normalt gis for en varighet på 3 år. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at alle som arbeider med asbest har godkjent opplæring og kan fremvise dokumentasjon på dette. Det anbefales at deltakerne tar helsesjekk med røntgen av lungene, før man deltar på kurset.    Hva trenger du? Innvendig og utvendig sanering: 3 dagers kurs, pris kr. 8.700,-(7.700,-) Utvendig sanering: 2 dagers kurs, pris kr. 6.600,-(5.600,-) Rør sanering: Ved deltakelse på ett av de overnevnte modulene, vil man få rørsanering som tillegg. Er det ønskelig med kun rørsanering, kan dette tilbys som internkurs eller på åpne kurs. Følg denne linken. (prisene i parantes gjelder NF avtalekunder) Pris inkluderer materiell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te. For alle alternativ avlegges skriftlig prøve, som må bestås.   Fornyet opplæring i asbestsanering I forskrift best. nr. 703 Utførelse av arbeid § 4-5 krever arbeidstilsynet at opplæring i arbeid med asbest skal fornyes innen 3 år etter siste godkjenning. Dette for å sikre at arbeidstakers kunnskaper holdes ved like og oppdateres.  Det er arbeidsgivers ansvar at alle som arbeider med asbestholdige materialer skal har godkjent opplæring før arbeidet starter. På forespørsel fra Arbeidstilsynet skal det kunne dokumenteres at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring. Dette gjelder også fornyet opplæring. Kurset går over 1 dag uavhengig hvilken godkjenning bedriften har fra før.  I kursprisen inngår materiell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.  Kursbevis utstedes etter gjennomført og betalt kurs og brukes som dokumentsjon til arbeidstilsynet om at fornyet opplæring er gitt.     Se "Program-knappen" for mer info helt nederst! Påmelding og priser til høyre. Sted og dato øverst.   Det er ingen opptakskrav eller krav til forkunnskaper [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.