Alle kategorier
Du har valgt: Eiendomskurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 dag 2 900 kr
På forespørsel
Mange offentlige organ ønsker av ulike grunner å avhende offentlig eiendom. I den forbindelse vil NJKF invitere til et dags seminar der vi ser på regelverket rundt avhend... [+]
Kursprogram: Møteleder: Arve Leiknes, Høgskolen i Bergen/fagsjef NJKF 09:00 Morgenkaffe/te. Noe å bite i 09:25 Åpning v/Leiv Bjarte Mjøs Regelverk 09:30 Regelverk ved avhending av offentlig eiendom, EØS, forvaltningspraksis, rettspraksis.          Gaute Sletten, advokat, Haavind AS           10:15 Pause 10:30 Regelverk ved avhending av offentlig eiendom, EØS, forvaltningspraksis, rettspraksis          Gaute Sletten, advokat, Haavind AS 11:15 Pause Erfaringer 11:30 Skifte eiendom - Arealer fra offentlig til sivil bruk          Roger Jenssen, direktør, Skifte eiendom 12:15 Lunsj Erfaringer 13:15 Bergen kommune - hvordan gjennomføre politiske vedtak om avhending?          Kjell Aga, Direktør, Bergen Kommunale Bygg                                   13:45 Jernbaneverket - avhending - praktiske eksempler          Bjørn-Olav Enger, senioringeniør, Jernbaneverket                                             14:15 Pause 14:30 Statens Vegvesen - praktiske eksempler         Gunnar Børset, seksjonsleder, Statens vegvesen 15:00 ROM-eiendom - aktør som kjøper og utvikler          Tomas Mjøen, forretningsutvikler, ROM eiendom                      15:30 Oppsummering - Avhending av offentlig eiendom - hvorfor er Jordskiftekandidatene godt egnet til å gjøre denne oppgaven?           Ivar Hebnes, jordskiftekandidat, Matricula 16:00 Mingling - fingermat med tilbehør serveres.   [-]
Les mer
1 dag 4 500 kr
På forespørsel
På forespørsel
Hvilket ansvar har byggherren i forhold til entreprenør og prosjekterende? [+]
Hvilket ansvar har byggherren i forhold til entreprenør og prosjekterende? Er ansvaret personlig eller er det bedriften som må stå ansvarlig?   Den 1. januar 2010 trer ny byggherreforskrift i kraft. Formålet med revisjon av forskriften har vært å tydeliggjøre partenes roller og ansvar, kanskje spesielt byggherrens ansvar. Forskriften er omstrukturert i forhold til tidligere, slik at det settes fokus på de ulike aktørers ansvar og arbeidsoppgaver. Den prosjekterende får også et selvstendig ansvar under forskriften. Byggherrens plikter er viet betydelig plass og hans oppgaver og ansvar er langt bedre beskrevet enn tidligere. Dette dagskurset vil sette fokus på den nye forskriften, spesielt endringene i forhold til dagens forskrift. Kurset vil vise til praktiske eksempler for gjennomføring av HMS på en bygge- eller anleggsplass, herunder HMS vil bli satt i en rettslig ramme og sammenhengen mellom de ulike lover og forskrifter vil bli belyst og gjennomgått, herunder arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll. Kurset vil også belyse hvordan ansvar og forpliktelser kan reguleres gjennom avtaler mellom aktørene. I den forbindelse vil også de ulike entreprisenes betydning for ansvarsfordelingen bli belyst.   MålsettingEtter endt kurs skal du: ha fått en grundig gjennomgang av byggherreforskriften ha fått oversikt over de ulike aktørers oppgaver og ansvar ha fått en viss oversikt over mulig privatrettslig regulering HMS-oppgaver etter forskriften   [-]
Les mer
2 dager 7 900 kr
På forespørsel
Kravene til gjennomføring av byggeprosjekter blir stadig mer omfattende og det er avdekket et fortsatt stort etterslep på vedlikeholdssiden. [+]
Sentrale temaer vil være Organisering og eierforhold Bestillerrollen og leverandørutvikling Krav, kontroll og overtakelse Verktøy for bedre eiendomsforvaltning Fremtidige utfordringer Det er en utfordring å være offentlig eiendomsforvalter i disse dager. Kravene til gjennomføring av byggeprosjekter blir stadig mer omfattende og det er avdekket et fortsatt stort etterslep på vedlikeholdssiden. Budsjettene som skal til for å bevare og videreutvikle de store offentlige verdiene bygg representerer er under press. Kompetanse og organisasjonsutvikling er nøkkelord. Mange initiativ er i gang og mye skjer for å bidra til bedre offentlig FDVU. På dette kurset blir du oppdatert på status gjennom hele livsløpet - og vi har ikke minst lagt vekt på de organisatoriske og juridiske sidene ved dette området. Ledende fagfolk fra ulike miljøer vil presentere siste nytt innen regelverk, rettspraksis, erfaringer, verktøy, standarder og prosjekter som samlet gir en god oversikt. Gjennomgangstemaet er at kompetanse og bevissthet om å stille riktige krav er en forutsetning for optimal ressursutnyttelse. Vi håper du finner temaer og innlegg på dette så interessant at vi ser deg på Kursdagene 2010! MålgruppeSeminaret henvender seg til alle med forskjellige roller og ansvar innen offentlig eiendomsforvaltning. Svært mange av temaene som tas opp til også være aktuelle for private eiendomsforvaltere - samt til alle dem som leverer byggrelaterte tjenester til offentlig sektor. ProgramkomitéHåkon Kvåle Gissinger, Rambøll Norge ASSvein Bjørberg, Multiconsult og NTNUPer T. Eikeland, KoBE/Statens bygningstekniske etat og NTNU Brynjulf Skjulsvik, Pro Teknologi ASEystein C. Husebye, NBEF   Andre byggrelaterte kurs du kan "shoppe" forelesninger på! Ny byggherreforskrift Dagens og fremtidens bygnnger [-]
Les mer
2 dager 8 880 kr
På forespørsel
Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. [+]
Brann som fenomen utgjør et tverrfaglig og komplekst fagområde. For å ivareta brannsikkerheten i byggverk kreves kvalifiserte aktører med brannfaglig kompetanse og godt innblikk i byggeprosessen og driftsfasen. Samtidig er det viktig med toveis kommunikasjon og forståelse i byggeprosessen. Norge har funksjonsbaserte brannbestemmelser, både i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven og i forskriftene til Brann- og eksplosjonsvernloven. Dette gir fleksibilitet og muligheter for tiltakshavere og arkitektene til å utforme funksjonelle byggverk og for rådgivere/prosjekterende til å verifisere alternative branntekniske løsninger. Første del av kurset vil behandle brannsikkerhet som en del av byggeprosessen. Den andre delen tar for seg kravene til analyse og verifikasjon av brannsikkerheten i et byggverk. MålsettingMålet er å gi aktørene i byggeprosjekter økt kunnskap innen fagområdet brannsikkerhet, for at de bedre skal kunne ivareta sine ansvarsområder både i byggeprosessen og driftsfasen av byggverket. Den kompetanseoppbygging og informasjonsutveksling kurset gir, vil gi aktørene grunnlag for å se hvilke muligheter og hvilken fleksibilitet som kan oppnås gjennom økt brannteknisk forståelse. MålgruppeKurset tar sikte på å gi eiere/tiltakshavere, utbyggere, planleggere (arkitekter og rådgivende ingeniører), utførende (entreprenører) og offentlige saksbehandlere et innblikk i utviklingen innen fagområdet og hvilke rammebetingelser de må forholde seg til. [-]
Les mer
2 dager 6 500 kr
På forespørsel
Å holde seg oppdatert på utviklingen innenfor berginjeksjon blir stadig viktigere for alle med tilknytning til tunnelbransjen. [+]
I Norge drives det stadig mer tunneler med strenge krav til tetthet, og i flere tilfeller i løpet av de siste 2-3 år er det foretatt injeksjon ved ekstreme innlekkasjer med store trykk. Å holde seg oppdatert på utviklingen innenfor berginjeksjon blir derfor stadig viktigere for alle med tilknytning til tunnelbransjen. Dette kurset, som i tid faller sammen med utsendelsen av høringsutkastet til ny utgave av NFF's Injeksjonshåndbok, tar sikte på å gi en slik oppdatering. Kurset vil omhandle berginjeksjon i videste forstand, og vil ta for seg metoder, utførelse, materialer, utstyr, dokumentasjon så vel som miljømessige aspekter av injeksjon. Omfanget av injeksjon, og den måten injeksjonsarbeidet legges opp på vil avhenge ikke minst av prosjektets beliggenhet og av ingeniørgeologiske forhold, men også av anleggstype. På kurset vil dette bli belyst med prosjekteksempler fra samferdselstunneler under tettbygde strøk, undersjøiske tunneler så vel som vannkraft-tunneler. Dobbeltsporet Lysaker-Sandvika, Atlanterhavstunnelen, Sauda-utbyggingen, Norra Länken (Sverige), Khimti (Nepal) og Hong Kong er alle interessante prosjekter som vil bli presentert og diskutert i denne forbindelsen.   På bakgrunn av den sterke mediefokuseringen på konsekvenser for omgivelsene ved grunnvannsenkning og bruk av injeksjonsmaterialer, er det viktig at bransjen kontinuerlig evaluerer kunnskapsnivå og muligheter til forbedringer. Kostnadssammenligninger viser at man kan bruke mye tid og penger på injeksjon før man nærmer seg alternativet vanntett utstøping. Dette fordrer imidlertid at metoden er veldokumentert slik at man på kort og lang sikt kan oppfylle kravene til innlekkasjer. HMS-krav vil alltid være en sentral av problemstillingen. Alt dette og mer til vil du få gleden av å høre mer om som aktiv kursdeltaker. Benytt gjerne programmet til å forberede spørsmål til foreleserne. Det er satt av rikelig med tid til spørsmål og diskusjon. Vel møtt !!! [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.