Språkkurs og språkreiser
Engelskkurs
Du har valgt: Engelsk ved Universiteter og Høyskoler
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 år
På forespørsel
Bachelorprogrammet i oversetting og interkulturell kommunikasjon er et profesjonsstudium for fagoversettere, og er et tilbud til studenter som ønsker å arbeide med språk ... [+]
I tillegg til språkkunnskaper gir dette studiet innsikt i samfunnsforhold både i Norge og i det aktuelle fremmedspråksområdet. En innføring i interkulturell kommunikasjon gir grunnleggende kunnskaper i kulturteori og problemstillinger knyttet til overføring av budskap fra personer i ett språksamfunn til personer i et annet språksamfunn. Studiet gir dessuten teoretiske og praktiske kunnskaper som forbereder studentene til å løse oppgaver innenfor oversetting samt planlegging og utarbeiding av forskjellige typer informasjons- og kommunikasjonsmateriell i stillinger som informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, språkvasker mv. I løpet av studiet får studentene oppøving i utforming av tekster, både oversettinger av allmennspråklige tekster og fagtekster, og teksttyper basert på friere framstilling som bedriftsaviser, rapporter, pressemeldinger osv.   Som bakgrunnskunnskap gir studiet videre en innføring i økonomi og informasjonsteknologi, blant annet oversettings-, presentasjons- og kommunikasjonsverktøy, i oversettingsteori og i språkvitenskap.   For å sikre god fremmedspråks- og kulturkompetanse tilbringer studentene et år i utlandet. Året i utlandet gir god språktrening, både gjennom studiet og i hverdagslivet, og førstehånds- kjennskap til kultur og tenkemåte i det landet der de oppholder seg.     Læringsutbytte Etter første studieår skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende innsikt i interkulturell kommunikasjon med fokus på kulturteori og overføring av budskap fra ett meningsfellesskap til et annet. Videre skal de ha fått basiskunnskaper i språkvitenskap og oversettings- og vitenskapsteori som et teoretisk grunnlag for det praktiske arbeidet med utforming av oversettelser og andre typer dokumenter. De skal i løpet av det første studieåret opparbeide gode språkkunnskaper både i norsk og engelsk gjennom emnene Norsk språk og tekst og Fremmedspråk og tekst. Samtidig skal perspektivet utvides med samfunns- og kulturkunnskap i emnene Norge og verden og Fremmedspråk og kulturforståelse slik at studentene totalt sett står godt rustet både til studier i det aktuelle fremmedspråksområdet, og til praktisk arbeid med språkene i tredje studieår.   Gjennom ett års studier i utlandet skal studentene få styrket sine språkkunnskaper, samtidig som de blir kjent med samfunnsforhold, geografi, kultur osv. i det landet der de oppholder seg.   Gjennom emnene i tredje studieår skal studentene få trening i produksjon av tekstmateriale i forskjellige former, blant annet oversetting til og fra fremmedspråket, og utarbeiding av materiell for intern og ekstern kommunikasjon i bedrifter og organisasjoner i inn- og utland. De skal kunne implementere og videreføre teori og kunnskaper fra første og andre studieår i det praktiske språkarbeidet. Videre skal de kunne bruke elektronisk presentasjons- og kommunikasjonsverktøy, samt teknologi for distribuert samarbeid. Gjennom en innføring i økonomi skal studentene opparbeide kunnskaper om økonomistyring i egen arbeidssituasjon senere og få en forståelse av de økonomiske forholdene i bedrifter og organisasjoner.   Gjennom arbeid med en bacheloroppgave innenfor emnet Oversetting norsk-fremmedspråk får studentene en innføring i forskningsarbeid. Oppgaven er blant annet basert på de kunnskapene studentene har tilegnet seg innenfor språkvitenskap, oversettings- og vitenskapsteori i første studieår.   Programmet gir i utgangspunktet en mulighet for et valg i tredje studieår mellom internasjonal markedskommunikasjon samt bedriftskommunikasjon og et sekundært fremmedspråk. For å velge et sekundært fremmedspråk må studentene ha forkunnskaper fra videregående skole i det aktuelle sekundære fremmedspråket, se anbefalte forkunnskaper. Tilbudet er dessuten betinget av hvilke fremmedspråk fakultetet kan tilby innenfor dette programmet på det aktuelle tidspunktet. Gjennom undervisningen i det sekundære fremmedspråket skal studentene oppøve språkforståelse som grunnlag for å foreta oversettelser og annen tekstproduksjon på norsk. På denne måten imøtekommes behovet for språkmedarbeidere med mer enn ett språk.     Arbeidsformer Undervisningen veksler mellom seminarer, forelesninger, gruppearbeid og laboratorieundervisning. Det vil bli arbeidet med praktiske oppgaver innenfor oversetting og annen tekstproduksjon, blant annet gjennom arbeid med case. Studiet er oppdelt i emner på 5, 10, 15 og 20 studiepoeng. Vurderingsformer Vurdering skjer i form av skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen.     Studentutveksling Det andre studieåret tilbringes i utlandet. Universitetet i Agder har avtale om studieplasser ved universiteter og høgskoler i en rekke land Det vil bli gitt nærmere opplysninger om aktuelle utenlandske institusjoner ved studiestart. Det kan fra høsten 2008 bli en mulighet for praksisplasser i oversettingsbedrifter i utlandet slik at man etter søknad kan ta ett semester med praksis i en oversettingsbedrift og ett semester med studier ved en partnerinstitusjon. Studentene velges ut etter en samlet vurdering av søknad med karakterer fra første semester og prøveoversettelse.For nærmere opplysninger om utenlandsoppholdet, ta kontakt med Institutt for fremmedspråk og oversetting.     Vilkår for å gå videre i studiet Minst 40 studiepoeng fra første året må være bestått før en student reiser til utlandet eller tar til med det tredje året.   For studenter som avlegger eksamen ved utenlandske universiteter/høgskoler: For å kunne begynne på tredje studieår, er hovedregelen at andre studieår (utenlandsåret) skal være bestått. Det kan imidlertid søkes om dispensasjon for inntil 15 studiepoeng fra kravet om bestått 60 studiepoeng i utlandet dersom en student ikke består alle sine eksamener i utlandet. I så fall kan det tas relevante emner i Norge som erstatning for de studiepoengene som mangler fra utlandet. Universitetet skal godkjenne hvilke emner ved den utenlandske institusjonen som kan inngå i studiet. Emnene skal ha relevans for programmet.   For studenter som tar praksis som del av utenlandsåret: Også for disse studentene gjelder kravet om at minst 45 studiepoeng må være avlagt i tilknytning til utenlandsoppholdet, for å kunne begynne på tredje studieår.     Yrkesmuligheter og videre utdanning Studiet gir kompetanse til å utføre oppgaver som språkmedarbeider i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Det kvalifiserer for planlegging og utarbeiding av forskjellige typer dokumentasjons-, informasjons- og presentasjonsmateriale samt utføring av visse oversettingsoppgaver. Studiet gir studentene basiskunnskaper for å kunne gå inn i stillinger som blant annet informasjonsmedarbeider, oversetter, språkvasker og saksbehandler. Emnet Internasjonal markedskommunikasjon skal kvalifisere studentene for arbeid blant annet som internasjonal informasjonsmedarbeider. Studiet gir grunnlag for opptak på mastergradsstudier i oversetting og kommunikasjon i utlandet, blant annet ved University of Surrey, og mastergradsstudiet i engelsk ved Universitetet i Agder, under forutsetning av et tillegg til engelskspråklig litteratur. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Studiet skal gi bred kunnskap om engelskspråklig litteratur og engelsk språk sett i en kulturell sammenheng. Arbeid med ulike tekst-sjangrer skal oppøve evnen til å analy... [+]
Etter fullført studium skal studenten ha bred kunnskap om det engelske språk og dets forskjellige uttrykksformer, og skal kunne vise innsikt i den engelskspråklige litteraturen og kulturen. Studenten skal kunne gjøre rede for sjangrer og epoker i litteraturen, samt vise innsikt i kulturelle forhold. Studenten skal kunne beherske engelsk grammatikk, både skriftlig og muntlig, og bruke språk i praktiske sammenhenger.     Arbeidsformer Gjennom undervisning og gruppearbeid skal studentene bedre sine ferdigheter i engelsk, utvikle sine analytiske evner og ved selvstudium utvikle evnen til selvstendig arbeid. Det vil bli lagt vekt på at studentene gir både skriftlige og muntlige presentasjoner. Veiledning gis underveis i studiet, og det kreves at studentene deltar aktivt både i grupper og i form av innleveringer/presentasjoner. Det er obligatorisk frammøte til deler av undervisningen. Se emnebeskrivelsene.     Vilkår for å gå videre i studiet Studiet kvalifiserer for opptak til påbyggingsstudiet i engelsk, som er en forutsetning for videre mastergradsstudier i engelsk.     Yrkesmuligheter og videre utdanning Studiet kvalifiserer for læreryrket i grunnskolen og videregående skole, for arbeid i kultursektoren og reiselivsnæringen. Videre gir studiet et godt grunnlag for arbeid i det offentlige og i det private næringsliv, i internasjonalt og tverrkulturelt arbeid samt i forlagsbransjen.     Andre opplysninger Det har i mange år vært et samarbeid med Det norske studiesenteret i York. Et 2-ukers studieopphold i vårsemesteret inngår i studiet   [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Studiet fokuserer på språk, litteratur og kultur. [+]
Studiet fokuserer på språk, litteratur og kultur. Det skal gi grunnlag for arbeid innen undervisning, massemedia, kulturarbeid, informasjonsarbeid, reiseliv, saksbehandling (offentlig og privat sektor), presse, forlag samt internasjonalt og tverrkulturelt arbeid. Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i engelsk. Det er mulighet for studentutveksling i vårsemesteret i 2. studieår.     1. studieår Ex. phil. og ex.fac. (10 + 10) Språk (20) Amerikansk litteratur- og kulturkunnskap (10) Emne i litteratur/kultur (10) Et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York inngår i det andre semesteret.   2. studieår Britisk litteratur- og kulturkunnskap (10) Fonetikk og uttale (10) Annet emne (10) Litterær eller kulturell påbygging (10) Språklig påbygging (10) Engelsk påbyggingsemne (10)   3. studieår Valgdel (60) Velg*mellom: Et annet språkfag (60) Historie (60) Kristendom, religion og livssyn (60) Kommunikasjon (60) Litteratur, film og teater (60) Utviklingsstudiet** (60) Norsk som 2. språk og kulturkunnskap (30, deltid) + godkjent enhet på 30 studiepoeng Andre studier kan godkjennes etter søknad. * Det er begrenset plass på noen av valgmulighetene.**Studieturen inngår ikke når studiet tas som valgdel/breddefag.Tallene i parentes angir antall studiepoeng.     [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Påbygging i engelsk gir en fordypning i faget utover årsstudiet. [+]
Påbygging i engelsk gir en fordypning i faget utover årsstudiet. Her kan du arbeide videre med utvalgte temaer i språk, litteratur og kultur. Årsstudiet og påbyggingsstudiet kan sammen utgjøre fordypningen i en bachelorgrad, og vil tilfredsstille kravet til fordypning i engelsk for opptak til masterprogrammet i engelsk.   [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Studiene engelsk 1 og engelsk 2 er beregnet på studenter som tar allmennlærerutdanning, men de er også åpne for andre interesserte. [+]
Studiene engelsk 1 og engelsk 2 er beregnet på studenter som tar allmennlærerutdanning, men de er også åpne for andre interesserte. Her vil du studere fagdidaktikk (refleksjon om faget og formidling av det), engelsk språk, britisk og amerikansk litteratur og kulturkunnskap, særlig rettet inn mot engelskundervisning i grunnskolen. I løpet av semesteret får studentene på engelsk 2 tilbud om en to ukers studietur til York.   Engelsk 2 bygger på engelsk 1. Bestått eksamen i engelsk 1 og 2 kvalifiserer for videre studier innen fagområdet ved Universitetet i Agder.   [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
På forespørsel
Studiet er beregnet på studenter som tar allmennlærerutdanning, men de er også åpne for andre interesserte. [+]
Studiet er beregnet på studenter som tar allmennlærerutdanning, men de er også åpne for andre interesserte. Her vil du studere fagdidaktikk (refleksjon om faget og formidling av det), engelsk språk, britisk og amerikansk litteratur og kulturkunnskap, særlig rettet inn mot engelskundervisning i grunnskolen.   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Masterstudiet gir innsikt i og omfattende kunnskaper om fagområdet engelsk språk og litteratur. [+]
Masterstudiet gir innsikt i og omfattende kunnskaper om fagområdet engelsk språk og litteratur.   Studiet består av et obligatorisk fellesemne (15 studiepoeng), og tre eller fire emner (hver på 15 studiepoeng). Masteroppgaven består av et selvstendig arbeid (på 45 eller 60 studiepoeng). Fullført studium gir graden master i engelsk. Studiet kan gi grunnlag for videre forskning og opptak på ph.d.-studier ved universitetene. Det kan også gi grunnlag for arbeid med språk og litteratur i andre sammenhenger. Med gjennomført praktisk-pedagogisk utdanning gir studiet grunnlag for tilsetting i skoleverket.   Det er anledning til å ta ett semester i utlandet, etter avtale med fakultetet. Det er også mulig å ta studiet på deltid.     [-]
Les mer
94 000 kr
In the Norwegian course at Agder folkehøgskole you have the opportunity to gain fluency in the Norwegian language, make lifelong friends and and explore the Norwegian cul... [+]
Norwegian language course Classroom The Norwegian course is suitable for beginners and for students with little previous knowledge of the language. The first semester we focus on basic grammar and use of everyday language in both oral and written production. In the second semester the students build upon their vocabulary and grammatical skills to further expand their knowledge of the language. The course includes: 15 lessons Norwegian a week2 hours a week of conversational practice in Norwegian with a fellow Norwegian student.a wide variety of elective subjects, ranging from art and sports to knitting and photography.   Become proficient Norwegian language users We use a wide range of teaching methods to ensure that the students will be proficient in the Norwegian language by the end of the school year. The course includes several excursions to historical, cultural and natural sites each semester. The course level is indicated with the help of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and is equivalent to Level A1/A2 in the first semester and level B1/B2 in the second semester. The school will assist sudents who want to test their proficiency in Norwegian at the end of the schoolyear. Explore Norway and Scandinavia Two studytrips are included in the Norwegian programme. In 2014/15 our adventures wil take us to some of the most beautiful and extraordinary sites in Norway. We will: go hunting for Northern Lights in Tromsø go dogsledding in the Arctic region hike to Preikestolen and enjoy the magnificant view of Lysefjorden go skiing in the popular ski resort at Hovden see unique cultural and historical sites in Scandinavia´s major cities The study trips are designed to increase the students understanding of the Norwegian culture, geography and history, as well as to stimulate the development of the Norwegian language.   Immerse yourself in Norwegian culture Living in a boarding school where the majority of the students are Norwegian, international students have an unparalleled opportunity to practice their newly acquired language skills and immerse themselves in the Norwegian lifestyle. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Sør-Afrika linja tar deg på reise til et av Afrikas vakreste land, fra Cape Town i syd til ørkenlandskap og høysletten nordover med storbyene Johannesburg og Pretoria. [+]
Sør-Afrika linja tar deg på reise til et av Afrikas vakreste land, fra Cape Town i syd til ørkenlandskap og høysletten nordover med storbyene Johannesburg og Pretoria.   Du opplever Mandelas township, Soweto og besøker beryktede Robben Island. Og selvsagt drar du på safari. I tillegg kan Sør-Afrika turen bli din store reise inn i en helt ny kulturforståelse og utfordre dine evner til interkulturelt felleskap. I seks uker av det to måneder lange oppholdet bor og arbeider du sammen med sør-afrikanere og opplever hverdagen deres på godt og vondt.   Sør-AfrikaSør-Afrika linja tar deg på reise til et av Afrikas vakreste land. Du får med deg noen av de typiske turistattraksjonene i Cape Town, Pretoria og Johannesburg: Table Mountain, og Cape Peninsula, safari og Mama Africa, kaféen med spennende mat og musikk.   Du lærer Sør-Afrikas spesielle historie å kjenne når du besøker Robben Island der Nelson Mandela satt fanget, Desmond Tutus fredssenter, Mandelas hus i Soweto og Apatheidmuseet i Johannesburg.   Men hovedmålet med reisen er ikke en turistopplevelse på et par uker. Sør-Afrika linja kan bli din store reise inn i en helt ny kulturforståelse og utfordre dine evner til interkulturell kommunikasjon og fellesskap. Du oppholder deg i landet i hele to måneder, (februar og mars) bor og arbeider sammen med sør-afrikanere.   Under apartheidregimet ble det opprettet townships for den afrikanske befolkningen, og disse eksisterer fortsatt. I bydelen Mamelodi i hovedstaden Pretoria får du opptil seks ukers praksis som lærerassistent. På fritida reiser vi en del, men knytter også kontakter til ungdomsmiljøet i byen. Sør-Afrikalinja gir deg store opplevelser og utfordringer. Gjennom hele høstsemesteret setter vi Sør-Afrika på timeplanen: innføring i landkunnskap, utviklingen av og bekjempelse av hiv/aids og fattigdomsproblematikk. Andre temaer er interkulturell kommunikasjon, menneskerettigheter, selvforståelse, livssyn og etikk.   God dokumentasjon av reisen er viktig. Det gjør det lettere å "mimre" og bearbeide både gode og mindre gode minner når du kommer hjem. Samtidig gir det deg mulighet til å dele minnene med andre unge som ikke kan gjøre den samme reisen. Dokumentasjonsverktøy som foto, video og web har plass på timeplanen.   Etter hjemkomsten vil du kanskje fortelle om problemene landet fortsatt står overfor, men også om alt det positive, rikdommen og mangfoldet i et særpreget land, midt mellom den tredje og den vestlige verden.   Lærer er Karin Suizu. Karin er hovedlærer og koordinator på linja. Hun har engelsk, samfunnsfag og medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har også to års mediestudier fra annen høyskole. [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Påbyggingsstudium [+]
Generell beskrivelse av studiet Mastergradsstudiet er på til sammen 120 studiepoeng og er sammensatt slik: - 2 obligatorisk fellesemner, til sammen 15 sp - 3 eller 4 emner til sammen 45 eller 60 sp - Masteroppgave 45 eller 60 sp   Studiet innledes med to obligatoriske fellesemner som gir en innføring i litteraturteori og språk- og kommunikasjonsteori.     Spesialiseringsmuligheter Det er mulig å velge enten litterær eller språklig spesialisering. Studenter som skal skrive litterær masteroppgave, må legge opp minst 2 emner i litteratur.. Studenter som skriver språklig masteroppgave, må legge opp minst 2 språklige emner.     Læringsutbytte Etter endt studium skal studenten - ha utviklet kunnskap om engelskspråklig litteratur og engelsk språk sett i en kulturell og kommunikativ sammenheng. - ha oppøvd evnen til å analysere litterære/kulturelle og språklige problemstillinger. - ha tilegnet seg avanserte ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk - beherske bruk av vitenskapelig metode og gjennom arbeid med faget utvikle selvstendige og kritiske holdninger. - skal ha fordypet seg i et selvstendig arbeid, basert på faglige problemstillinger som blir berørt gjennom studiet.     Arbeidsformer Undervisningen skjer i form av seminargrupper, muntlige studentpresentasjoner, studentledede diskusjoner og veiledning. Undervisningsspråket er engelsk. Skriftlig språkferdighet oppøves gjennom skriving av kortere seminarinnlegg, obligatoriske veiledede essays samt masteroppgaven. Muntlige ferdigheter oppøves kontinuerlig gjennom deltakelse på seminarene.     Vurderingsformer Fellesemnene avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Masteremnene for øvrig prøves enten ved 4 timers skriftlig eksamen, hjemmeeksamen eller oppgave. Opplysninger om eksamensform vil bli gitt av faglæreren senest 2 mndr. før eksamen. Studentene skal i løpet av semesteret levere inn obligatorisk veiledete essays. Beståtte essays er en forutsetning for å kunne ta endelig eksamen i emnet. Et annet eksamenskrav er bestått muntlig presentasjon. Muntlig mastergradseksamen arrangeres etter sensuren på masteroppgaven.     Studentutveksling Det legges til rette for studieopphold i utlandet etter nærmere avtale med instituttet.     Vilkår for å gå videre i studiet Beståtte, obligatoriske, veiledete essays samt bestått muntlig presentasjon. Studenten må ha bestått alle emner fra første studieår for å få begynne sin masteroppgave. Oppgaven kan ikke leveres til sensur før alle øvrige emner er bestått. For nærmere opplysninger, ta kontakt med instituttleder.     Yrkesmuligheter og videre utdanning Studiet gir grunnlag for å arbeide med engelsk språk og litteratur i undervisning, forskning og kulturformidling. Også andre arbeidsområder som krever gode engelskspråklige ferdigheter vil være aktuelle, for eksempel forlagsvirksomhet, media, reklame, oversettelse, utenrikstjenesten og reiselivsbransjen. Studiet kvalifiserer for opptak på doktorgradsstudier innen engelsk litteratur- eller språkvitenskap.     Fører til grad Studiet gir rett til tittelen Master i engelsk.     Andre opplysninger Før studenten starter på masteroppgave inngås avtale om veiledning og gjennomføring av denne   [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Studiet er tverrfaglig, og dessuten unikt, fordi det gir deg gode språkferdigheter både i norsk og et fremmedspråk. [+]
Bachelorprogrammet i oversetting og interkulturell kommunikasjon et profesjonsstudium for deg som ønsker å arbeide som fagoversetter og med språk som redskap ved kommunikasjon i et internasjonalt perspektiv. Studiet er tverrfaglig, og dessuten unikt, fordi det gir deg gode språkferdigheter både i norsk og et fremmedspråk.   I tillegg til språkkunnskaper gir dette studiet deg innsikt i samfunnsforhold både i Norge og i det aktuelle fremmedspråksområdet. Du får en innføring i interkulturell kommunikasjon, som gir grunnleggende kunnskaper i kulturteori og problemstillinger knyttet til overføring av budskap fra personer i ett språksamfunn til personer i et annet språksamfunn.   Studiet gir teoretiske og praktiske kunnskaper slik at du kan oversette og utarbeide informasjons- og presentasjonsmateriell i stillinger som informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, språkvasker o.l. I løpet av studiet får du øvelse i å skrive tekster, både oversettelser av allmennspråklige tekster og fagtekster, og andre teksttyper basert på friere framstilling til for eksempel bedriftsaviser, rapporter og pressemeldinger. Studiet gir deg basiskunnskaper i oversettingsteori og språkvitenskap. Du får også grunnleggende innsikt i økonomi og en innføring i relevant informasjonsteknologi, blant annet oversettings-, presentasjons- og kommunikasjonsverktøy.   For å sikre god fremmedspråk- og kulturkompetanse tilbringer du ditt andre studieår i utlandet ved en av våre partnerinstitusjoner. I løpet av dette året får du språktrening både gjennom studiet og i hverdagslivet, og du får førstehånds kjennskap til kultur og tenkemåte i det landet der du oppholder deg.   Fullført studium gir graden bachelor i oversetting og interkulturell kommunikasjon.       [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Mål for studiet er å bygge videre på den forståelsen for og kjennskapet til engelsk språk, litteratur og kultur som studenter har tilegnet seg i årsstudiet [+]
Generell beskrivelse av studiet Mål for studiet er å bygge videre på den forståelsen for og kjennskapet til engelsk språk, litteratur og kultur som studenter har tilegnet seg i årsstudiet. Studiet skal også gi sikrere kompetanse i det engelske språket. Det legges vekt på å oppøve studentenes evne til kritisk tenkning.     Læringsutbytte Etter fullført studium skal studenten - ha tilegnet seg bred kunnskap om det engelske språk og dets forskjellige uttrykksformer - kunne vise innsikt i den engelskspråklige litteraturen og kulturen. - kunne gjøre rede for varierte sjangrer og epoker i litteraturen, samt vise innsikt i kulturelle forhold, hovedsakelig gjennom drøfting, analyse, og diskusjon rundt tekster. - kunne beherske engelsk grammatikk og bruke språk i praktiske sammenhenger.     Arbeidsformer Undervisningen gis hovedsakelig i form av forelesninger og seminarer.     Vurderingsformer Eksamensformen varierer noe fra emne til emne. Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere opplysninger.     Yrkesmuligheter og videre utdanning Studiet gir faglig kompetanse for å undervise i engelsk på videregående skoles nivå. Det gir også mulighet for videre studier i engelsk, som mastergradsstudium i engelsk. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.