Juridiske kurs
Forretningsjus
Hordaland
Du har valgt: Bergen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff ( i Bergen ) i Forretningsjus
 

5 år
På forespørsel
Profesjonsstudiet i rettsvitskap er normert til fem år og byggjer på ein årskullmodell. Dette inneber at alle studentane i utgangspunktet tek dei same kursa i same rekkje... [+]
Ein kandidat med mastergrad i rettsvitskap frå Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen skal:- kunne gjere greie for, og bruke riktig, eit betydeleg tilfang av juridiske omgrep, verdiar, reglar og prinsipp i norsk rett, òág innanfor internasjonale juridiske system- vise gjennom bruk i gjevne situasjonar at grunnleggande materielle kunnskapar, innan studiet sine ulike fagområde, held ein akseptabel kvalitet- kunne bruke anerkjent juridisk metode til å analysere komplekse juridiske problemstillingar, herunder drøfte, argumentere og sjølvstendig ta standpunkt til problemløysninga- kunne forfatte løysningsforslaga sine i ulike teksttypar og i munnleg framføring- kunne gjere greie for rettspolitiske vurderingar knytt til gitte juridiske problem- kunne forklare yrkesetiske sider ved profesjonsutøvinga- kunne tilegne seg ny juridisk kunnskap ut over det lærestoff som inngår i studiet, og bruke denne kunnskapen i løysing av juridiske problemstillingar- gjennom masteravhandlinga vise evne til å analysere ei sjølvformulert juridisk problemstilling, gjennomføre sjølvstendig innsamling og evaluering av relevant grunnlagsmateriale, og presentere konklusjonen i ei akademisk tekstform- kunne arbeide i gruppe med andre som ein deltakar som bidrar aktivt til gruppa si løysning av juridiske problem Oppbygging Profesjonsstudiet i rettsvitskap er normert til fem år og byggjer på ein årskullmodell. Dette inneber at alle studentane i utgangspunktet tek dei same kursa i same rekkjefølgje, slik at desse blir gjennomførde i studieåret. På denne måten byggjer det eine faget på det andre, og det blir jamn progresjon gjennom heile studiet. Prøvinga av studentane skjer på kvart enkelt kurs. For å få godkjent lukka kurs, må du ha oppfylt krava i studieplanen om å vere til stades på samlingar, levere oppgåver med meir. Lista under syner kva for emne du tek i kvart av dei fem åra studiet varer.   Studiet byggjer på problembasert læring. Dei tre første åra er studentane delte i arbeidsgrupper som kvar veke møtast for å løyse ei gitt oppgåve som det så skal skrivast svar på, anten kollektivt eller individuelt. Det blir gitt tilbakemelding i eit visst omfang på dei skriftlege svara. I nokre tilfelle er det også munnleg framføring i større grupper. Det blir stilt obligatoriske krav til deltaking i bl.a. arbeidsgruppemøte og innlevering av skriftlege svar for å få gå opp til eksamen.   Det første semesteret går ex.phil. og ex.fac. parallelt fram til oktober/november. Vi gjer merksam på at studentar som har examen philosophicum og examen facultatum frå før, berre får 10 studiepoeng i haustsemesteret. Emnet i forvaltingsrett I byrjar i månadsskiftet oktober/november og endar med eksamen i januar.   1. studieår - examen philosophicum (10 poeng) - examen facultatum (juridisk forprøve) (10 poeng) - forvaltningsrett 1 (10 poeng) - juridisk metode (8 poeng) - kontraktsrett 1 (10 poeng) - arve- og familierett (12 poeng)   2. studieår - skadebot (13 poeng) - tingsrett (13 poeng) - norske og internasjonale rettslege institusjonar (17 poeng) - forvaltningsrett 2 (17 poeng)   3. studieår - kontraktsrett 2 (15 poeng) - pengekravsrett (10 poeng) - rettsstat og menneskerettar (15 poeng) - rettskjelde- og metodelære (10 poeng) - rettshistorie og komparativ rett (10 poeng)   4. og 5. studieår - strafferett (20 poeng) - rettargang (20 poeng) - alminnelig formuerett (20 poeng) - valemne (30 poeng) - mastergradsoppgåve (30 poeng) I det fjerde og femte studieåret inngår valemne på til saman 30 studiepoeng.   Lista under syner nokre av dei ulike valemna vi tilbyr: o American Law o Arbeidsrett o Comparative Company Law with Law and Economics o Comparative Private Law o Complex Business Contracts o EU and EEA International Public and Utilities Contract Law o Helse- og velferdsrett o Human Rights Law o Immaterialrett o Internasjonal privatrett o Kommersiell kontraktsrett o Kommunalrett o Konfliktmegling og Dispute Resolution o Konkurranserett o Legal Philosophy o Politirett og påtalerett o Selskaps- og finansrett o Skatterett o Terrorism in International and European Criminal Law o Trygderett Utveksling Det finst i dag mange alternativ for deg som ønskjer å ta eit semester eller to av utdanninga di i eit anna land. På det integrerte masterprogrammet i rettsvitskap er det lagt opp til at du kan reise på utveksling i det fjerde eller det femte studieåret. Du kan då ta den valfrie delen av studiet og/eller skrive masteroppgåva di i utlandet. Fakultetet vel ut særskilde samarbeidsuniversitet for å finne det fagtilbodet som passar best for våre studentar. På den måten får du tilbod om eit tilrettelagt utanlandsopphald. I tillegg til fakultetet sine avtaler har Universitetet i Bergen også mange utvekslingsavtaler, både i og utanfor Europa, som du kan dra nytte av.   Yrkesvegar Få utdanningar fører fram til så mange ulike yrke som juristutdanninga. Mange juristar arbeider i offentleg forvalting, der det finst mange typiske juriststillingar. Enkelte arbeider som dommarar eller går inn i advokatyrket (til saman ca. 50 %), medan andre blir bedriftsjuristar i næringslivet, f.eks. innan bank, forsikring, varehandel, industri eller skipsfart. Politiet er også ein viktig arbeidsgivar for juristar, og enkelte arbeider med forsking og undervisning ved universitet og høgskolar. Det er berre juristar (advokatar) som har løyve til å drive profesjonell rettshjelp og føre saker for domstolane. Arbeidsmarknaden for juristar er meir lovande no enn for nokre år sidan, og det er relativt lett å finne arbeid for nyutdanna juristar. Ein del av dei må rett nok rekne med å måtte byrje karriera si utanom dei store byane eller i ikkje-juridiske stillingar, men 9 av 10 er i arbeid innan 6 mnd etter avslutta utdanning. For tida er arbeidsløysa blant juristar 0,5 %. Lønnsnivået ligg over gjennomsnittet for universitetsutdanna akademikarar. (Tala er henta frå Norges Juristforbund si kandidatundersøking). [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;