Helse- og sosialfag
Sosialfag
Du har valgt: Miljøarbeider
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Stord Stavanger 4 500 kr
01 Nov
02 Nov
Kurset passer for: aktivitører, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, hjelpeverger, lærere, miljøarbeidere, omsorgsarbeidere, pårøren... [+]
  Målrettet miljøarbeid Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en arbeidsprosess som starter med at det samles informasjon om mottakeren og de ressursene som finnes tilgjengelig. Denne informasjonen brukes til å formulere mål for arbeidet og til å utforme metode. Målvalg og intervensjon dokumenteres underveis slik at utøver har god innsikt i atferdsendring hos mottaker. Mål for kurset: Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for målrettet miljøarbeid og heve deltakers kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom strukturert tilrettelegging og målrettet miljøarbeid. Målgruppe: Aktivitører, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, hjelpeverger, lærere, miljøarbeidere, omsorgsarbeidere, pårørende, spesialpedagoger, støttekontakter, sykepleiere og vernepleiere. Kursets innhold: Hva er miljøbehandling, og hvilke problemer og personer er det aktuelt for? Analyse av atferd Aktiv / passiv behandling, positiv og negativ forsterkning av atferd Forebygge problematferd Å akseptere problematferd Opplæring i ferdigheter Betydning av relasjoner Valg av mål Evaluering av tiltak Lovverket og etiske problemstillinger   Litteratur: Miljøbehandling ISBN 9788205448629, Børge Holden, Gyldendal 1. utg. 2. opplag 2018.   Kursbevis: Kursbevis blir delt ut til de som har minst 75 % tilstedeværelse på kurset.   Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.         [-]
Les mer
1 år 49 000 kr
På forespørsel
Som navnet forteller, er dette en linje med tre hoveddeler. Vi vil ta for oss noe psykologi, ta opp forskjellige sosiale emner og ha fokus på temaet helse. [+]
En rød tråd gjennom hele året er at hver enkelt elev skal bli bedre kjent med seg selv.   VerdifullUndervisningen på linja bygger på et verdigunnlag som går ut på at hvert eneste menneske er interessant, viktig og verdifullt. Det gjelder elevene i klassen, og det gjelder dem man møter i løpet av skoleåret og ellers i livet. En annen og viktig del av dette verdigrunnlaget er at hver og en av oss må ta ansvar for sitt eget liv. Når noe går galt, kan vi ikke bare sette oss og ned og hevde at vi har vært ekstremt uheldige, møtt de gale menneskene, hatt feil venner eller håpløse lærere. I de fleste situasjoner er det slik at vi må gjøre noe selv, finne løsninger, ta initiativ og prøve å komme opp og videre i livet.   BevisstNår det er sagt, er det klart at det skjer ting som gjør at folk virkelig trenger hjelp. I klassen vil vi jobbe med å se sammenhenger. Det er viktig å være klar over at sammenbrudd eller kriser som oftest ikke bare ramler inn fra intet. Her gjelder det å tenke seg om og finne forståelse for at personen er som han er, eller har det så vondt som tilfellet er. Grunnen eller grunnene til problemet kan være forskjellige fra person til person, og vi kommer til å arbeide med å være bevisste på årsaker og følger.   SosialpsykologiAlle som kommer til Haugetun, blir en del av skolesamfunnet. Fra midten av august er de en del av et helt nytt fellesskap. Her vil de ha forskjellige roller og tilhøre ulike grupper. Derfor er det naturlig å starte med sosialpsykologi som nettopp tar for seg hvordan mennesker oppfører seg og finner sine plasser i ulike miljøer. Hver av oss kan ha mange og ulike roller alt etter hvor vi er og hva vi gjør.   Siden det også skal jobbes med å bli kjent med seg selv, vil dette komme sterkt inn her. Hvilke grupper er jeg med i, og hvilke roller har jeg i forskjellige sammenhenger? Kanskje vi også kan finne ut hvorfor man havner nettopp der man befinner seg.   Samtale og diskusjon preger mye av undervisningen. Erfaringene viser at denne formen for dialog gir gode muligheter for mange til å delta aktivt og komme med sine innspill, meninger og spørsmål.   NærmiljøetSosialt engasjement betyr at man ønsker å gjøre noe for andre, og vi skal ha kontakt med et bofellesskap for funksjonshemmede. Vi skal besøke dem, og vi kommer til å være med dem på tur eller på en eller annen aktivitet. Det fins mange muligheter for sosialt engasjement og innsats for andre mennesker. Her må vi i klassen gjøre noen valg, og dem vil ta i fellesskap. I Fredrikstad ligger et asylmottak som også er en svært aktuell samarbeidspartner, og det samme gjelder et eldresenter ikke langt fra skolen. Et idrettslag for funksjonshemmede er også med i planene når dette skal tas opp.   I tillegg til slike kontakter kommer ekskursjoner og turer både i området nær skolen og til Oslo. Vi har gode erfaringer med å dra sammen med norskklassen noen ganger, og skøyteturene til Sparta Amfi er et høydepunkt i så måte. Det blir mye moro når noen av norskelevene skal ferdes på isen for aller første gang.   Gjestelærere kan også komme innom       [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Fagskoleutdanningen har som overordnet mål å styrke kompetansen hos helse- og sosialpersonell innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med rus- og avh... [+]
Mål for utdanningen-          Studentene skal gjennom utdanningen tilegne seg breddekompetanse innen psykisk helsearbeid; om ulike psykiske problem og lidelser, om forebygging, behandling og rehabilitering, samt de viktigste tilnærmings- og behandlingsformer og metoder.  -          Studentene skal ha fått solide kunnskaper om brukermedvirkning. Her er individuell tilnærming, selvbestemmelse og relasjonskompetanse er nøkkelord.   -          Studentene skal ha fått økt kunnskap om aktuelt lovverk, blitt bevisst viktigheten av tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsnivåene, og de skal ha utviklet samhandlingskompetanse.  -         Studentene skal ha ervervet en etisk reflektert grunnholdning i arbeidet med mennesker med rus- og avhengighetsproblemer. De skal være mer bevisst om sine egne kunnskaper og ferdigheter, og derved skal de også kunne erkjenne egne grenser både faglig og personlig. De skal ha økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukere, pårørende, teamet, frivillige lag og organisasjoner m.m.   Praksis er en obligatorisk del av studietiden og skal utgjøre 25 % av samlet studietid, altså 10 uker, som legges mot slutten av studiet.Praksisperioden gjennomføres samlet med 35 timer pr. uke.   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Solhaugen vgs og fagskole i Narvik tilbyr Nord-Norges eneste fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus. [+]
Fagskoleutdanningen i helse og sosialfag er en viktig nyskapning som har stor betydning for utviklingen av kvalitative gode helse og sosialtjenester for befolkningen. Det er kun 3 år siden den første fagskoleutdanningen i helse og sosialfag ble godkjent. Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse og sosialfag ble etablert senhøstes 2006. Dette utvalget er bredt sammensatt og skal bidra til videreutvikling av disse tilbudene. Fagskoleutdanning er formelt godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Videreutdanningen er  et modulbasert deltidsstudium over 2 år med fellessamlinger i Narvik og  gjennomføres i samarbeid med Nordnorsk Kompetansesenter- Rus  MÅL:Utdanningen skal dekke både kommunale og institusjonsbaserte kompetansebehov i miljøarbeid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rusforebyggende arbeid. - Ivareta mangfoldet ved at ulike faggrupper vil dra nytte av hverandres innsikt og erfaringer- Utvikle en felles faglig plattform innenfor miljøarbeid der helhetssyn, tverrfaglig breddekompetanse og brukerperspektiv er spesielt vektlagt- Gi mulighet til faglig fordypning, personlig utvikling og kollegasamarbeid- Bidra til å gi brukerne et kvalitativt bedre tjenestetilbud [-]
Les mer