Offshore-kurs
Du har valgt: Riggerkurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

20 treff i Riggerkurs
 

Stavanger 40 timer
Modul P-2.4 og P-4.4 [+]
Modul P-2.4 og P-4.4 Opptakskrav:  1. Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1 + 2.3) 2. Grunnleggende fallsikring-, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113 Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kompetansebevis ved oppstart, og skal godkjennes av opplæringsvirksomheten, før læretiltaket starter.   48 timer riggerkurs teori/praksis: Modul P-2.4 og P-4.4, tilsammen 40 timer teori/praksis når kurset gjennomføres som et helt kurs. Kurset starter hver dag kl. 0800 og varer ordinært til kl. 1530. MÅLGRUPPE: Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke personell som skal: • utføre riggeoperasjoner • gjennomføre opplæringsløp som dekksoperatør • gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider • lede/koordinere løfteoperasjoner og andre relevante logistikkoperasjoner • være operasjonelt ansvarlig • være verneombud Læretiltaket skal gi personell tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om: • utførelse av sikre riggeoperasjoner i sertifisert og usertifisert struktur • vertikal forflytning av last ved bruk av løfteinnretninger • horisontal forflytning av last ved bruk av løfteinnretninger • montering av løfteinnretninger i sertifisert og usertifisert struktur  Risikoforståelse og riktig atferd er viktig under læreprosessen, slik at sikkerheten til involvert personell ivaretas. Etter gjennomført læretiltak skal deltakeren være i stand til å utføre sikre løfteoperasjoner og rigging ved bruk av enkle løfteinnretninger.   Læreplan finner du på PTIL's nettside:https://www.ptil.no/contentassets/5e49f36516b04ba7a1b6342123f1f793/p-2.4-p-4.4--enkle-lofteinnretninger-og-rigger.pdf   [-]
Les mer
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås. [+]
MålsettingMålsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.EmnelisteTeori Bruksattester Regelverk Struktur Hjelpeverktøy Verneutstyr Praksis Praktisk øvelser Planlegging av operasjoner Sikker Jobb Analyse Prosedyrer Valg og kontroll av løfteredskap Riktig stropping Bruk av barriere/sperremateriell Gjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av last Riktig bruk av verneutstyr Vurdering av sikkerhet under riggoperasjon AvslutningsprøveTeori min. 30 spm.Praktisk prøveKompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinatorPris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap o.... [+]
Målsetting Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Emneliste Introduksjon Generelt om riggeroperasjoner Personlig verneutstyr Regelverk Planlegging av operasjoner, SJA, prosedyrer Praktisk øvelser Planlegging av operasjoner Valg og kontroll av løfteredskap Riktig stropping Bruk av barriere/sperremateriell Gjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av last Riktig bruk av verneutstyr Vurdering av sikkerhet under riggoperasjon Avslutningsprøve Praktisk prøve Kompetansebevis / sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator [-]
Les mer
48 timer
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås [+]
MålsettingMålsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngåsEmnelisteO-2.2 Enkle Løfteinnretninger, fallsikring Innledning Fallsikringsutstyr Travers- og søylesvingkraner Håndtaljer, luft- og el. drevne taljer Transportable vinsjer O-3.3 Rigging Bruksattestering Regelverk Primærstruktur/Sekundærstruktur Opphengspunkter Rigging i ulik struktur og stillasjebygg Bruk av hjelpeverktøy Bruk av personlig verneutstyr Planlegging av rigging operasjoner Løftetabeller, kalkulasjoner, beregninger Risikovurderinger (SJA, TBRA) Sertifisering, dokumentasjon Struktur, bjelker, løftepunkt Bruk, vedlikehold og inspeksjon Praktiske øvelser, teknikker Arbeidsoppgaver Eksamen (teoretisk, praktisk)AvslutningsprøveTeori O-2.2Minimum antall spørsmål: 20Maksimal tid for prøve: 1 timeMinimum score for å bestå:80 %Teori O-3.2Minimum antall spørsmål: 30Maksimal tid for prøve: 1 timeMinimum score for å bestå:80 %Praksis O-3.2Minimum antall spørsmål: 1Maksimal tid for prøve: 4 timerMinimum score for å bestå:80 %Prosjektoppgave O-2.2 og O-3.2Minimum antall spørsmål: 1Maksimal tid for prøve:Minimum score for å bestå: 80 %Kompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator [-]
Les mer
Drammen 48 timer 17 500 kr
10 Jun
01 Jul
26 Aug
Dokumentert opplæring for personell som skal gjennomføre oppstillingskontroll for enkle løfteinnretninger [+]
Opplæringen skal gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyrs, enkle løfteinnretningers, transportable vinsjers og riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås. Opplæringen gir også kunnskap om regler vedr. kontroll av riggutstyr, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før riggutstyr tas i bruk.Riggerne skal også kunne vise til riktig bruk av fallsikringssystemer, barrierer/sperremateriell og kunne vurdere egne og andre sin plassering under riggoperasjonen. HMS er en styrende faktor for riggere, de skal ha nok kunnskap om alle momenter som skal være med i en risikoanalytisk gjennomføring som f. eks SJA Kurset er bygget opp som følger: Modul P-2.4 - 16 timer teoriModul P-4.4 - 32 timer teori og praksis Innhold: • Gjennomgang av krav i NORSOK standard R003N• Bruk av taljer og enkle løfteinnretninger• Mekanikk - hvordan krefter virker på forskjellige konstruksjoner• Løfteutstyr• Oppstillingskontroll• Bruk av fallsikringssystemer [-]
Les mer
5 dager 14 000 kr
Krav fra PTIL 40 timer grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring. [+]
RIGGERKURS TEORI OG PRAKSIS KOMPLETT. FORKUNNSKAP:G11 Løfteredskap Modul 1 og 2.3 ( Stroppekurs ) Grunnleggende fallsikringskurs NS 9610 eller NOG 113    BIKS følger Petroleumstilsynets ( PTIL ) nye opplæringsplaner 2022 Kursstart: kl. 08:00 til ca. 14:30 Pris:Kr. 14000,-Det er ikke MVA på kurs. Inkludert: Læremateriell Teori og praksis - Rigging Kursbevis Riggerbevis  P-2.4 + P-4.4 Kaffe og varm lunsj   [-]
Les mer
48 timer 10 kr
Riggerkurs til oljeindustrien(OLF)Rigger modul O-3.2 + O-2.2 Varighet: 48 timer (Inkl. egenstudie ca. 1,5 t /dag) Forkunnskaper: Bestå... [+]
Riggerkurs til oljeindustrien(OLF)Rigger modul O-3.2 + O-2.2 Varighet: 48 timer (Inkl. egenstudie ca. 1,5 t /dag) Forkunnskaper: Bestått modul 0-1.1 og G11(Stroppe og anhukerkurs) Målgruppe: Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter transportabelt løfteutstyr og/eller manuelle/kraftdrevne vinsjer, taljer etc som benyttes ved horisontal og/eller vertikal forflytning av last. Kompetansekrav: NORSOK standard R-003-N offshore og R-005-N Petroleumsanlegg på land.For å kunne utføre selvstendige riggeroperasjoner må du kunne dokumentere godkjent eksamen rigger modul O-2.2 og O-3.2. Denne opplæringen er ofte et av kravene som oljeselskapene setter for å ansette personell i bransjen.I løpet av kurset får du både teoretisk og praktisk opplæring i bruken av taljer og vinsjer, fallsikringsutstyr, riggekonstruksjoner, innfestningsanordninger med mer. Fagplanen gir en detaljert beskrivelse av kursets innhold(Trykk linken under)Fagplan modul O-2.2 Fagplan modul O-3.2   Riggerkurs [-]
Les mer
32 timer 17 500
Training for personnel who will carry out rigging operations. The pirpose of the tarining is to give prospectiv riggers good theoretical and practical training in the saf... [+]
Rigging course The training should provide future riggers with good theoretical and practical basic training in the safe use of: Fall protection equipment, simple lifting devices and rigging equipment. The training should give participants good insight into the principles of the construction, operation, use and maintenance of fall protection equipment, simple lifting devices, transportable winches and rigging equipment, so that mishaps and accidents in connection with rigging operations are avoided. The training also provides knowledge about rules regarding the control of rigging equipment, how this is done in principle, and what documentation must be provided before rigging equipment is put into use.The riggers must also be able to demonstrate the correct use of fall protection systems, barriers/locking material and be able to assess their own and others' position during the rigging operation. HSE is a governing factor for riggers, they must have sufficient knowledge of all aspects that must be included in a risk analysis implementation such as SJA. Prerequisites: - Module 1 - Work environment, responsibilities and consequences - Module 2.3 - G11 lifting Lifting equipment  - Basic fall protection, ref. NS 9610 / NOROG guideline The course is structured as follows:Module P-2.4 - 16 hours of theoryModule P-4.4 - 32 hours of theory and practice Carried out over 5 days.   [-]
Les mer
Stavanger 8 timer 2 000 kr
02 May
13 May
28 Jun
IntroduksjonGenerelt om riggeroperasjonerPersonlig verneutstyrRegelverkPlanlegging av operasjoner, SJA, prosedyrerPraktisk øvelserPlanlegging av operasjonerValg og... [+]
IntroduksjonGenerelt om riggeroperasjonerPersonlig verneutstyrRegelverkPlanlegging av operasjoner, SJA, prosedyrerPraktisk øvelserPlanlegging av operasjonerValg og kontroll av løfteredskapRiktig stroppingBruk av barriere/sperremateriellGjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av lastRiktig bruk av verneutstyrVurdering av sikkerhet under riggoperasjon [-]
Les mer
5 dager 15 850 kr
Her lærer du å bruke taljer og løfteutstyr, om fallsikring og hvordan unngå ulykker. [+]
Etter endt kurs skal man trygt kunne utføre riggeoperasjoner på egenhånd. Emner som gjennomgås er følgende: Bruk og vedlikehold av taljer og løfteutstyr Sikkerhet og hvordan unngå ulykker NORSOK-kravene Hvordan krefter virker på ulike konstruksjoner Bruk av fallsikringssystemer [-]
Les mer
Fosnavåg 40 timer 12 490 kr
22 Apr
27 May
10 Jun
Modul P-2.4 og P-4.4. 40 timer. Kurset er iht. Forskrift om utførelse av arbeid og opplæringsplan. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på rigger godkjent of... [+]
Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, taljer og vinsjer. Riggerkurset består av modul P-2.4 og P-4.4 og kurset går over 5 dager. Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke personell som skal:• Utføre riggeroperasjoner• Gjennomføre opplæringsløp som dekksoperatør• Gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider• Lede/Koordinere løfteoperasjoner og andre relevante logistikkoperasjoner• Være operasjonelt ansvarlig• Være verneombud Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser og sikkerhetsmessige momenter vektlegges. Deltakerne gjennomfører øvelsene gruppevis i vår treningsrigg med veiledning av instruktør. Opplæringen avsluttes med selvstendig teoretisk og praktisk prøve. KURSINNHOLD RIGGER: Regelverk Strukturer (Primær/sekundær) Hjelpeverktøy (bjelkeklyper, taljer og løfteredskap) Praktiske øvelser Planlegging av operasjoner Foreta Sikker Jobb Analyse Skrive prosedyrer Valg og kontroll av løfteredskap Riktig stropping Bruk av barriere/sperremateriell Gjennomføring av horisontal og/eller vertikal forflytning av last Riktig bruk av verneutstyr Vurdere sikkerheten under riggoperasjon Fallsikring Eksamen Kurset er iht. Forskrift om utførelse av arbeid og opplæringsplan utarbeidet av ptil. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på rigger godkjent offshore. Forkunnskaper:Modul 1.1 og G11 Løfteredskap modul 2.3Grunnleggende fallsikring   Kursbevis/sertifikat: Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt kurskoordinator.  Praktisk informasjon:  OVERNATTING: Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg. TRANSPORT: STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi. For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, sjekk ut www.stq.no  Avmelding - Avlysning - Betaling Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 2 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt Bedriftsinterne kurs: Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted. For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no [-]
Les mer
5 dager 10 700 kr
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for riggere og personer tilknyttet løfteoperasjoner. [+]
Kursinnhold: Fallsikring Enkle kraner Taljer Vinsjer Praktisk montering og kontroll av midlertidig oppstilte løfteinnretninger Bruk av ulike løfteinnretninger Avsluttende teoretisk og praktisk prøve   Gjennomføring: Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, taljer og vinsjer. Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser og sikkerhetsmessige momenter vektlegges. Deltakerne gjennomfører øvelsene gruppevis i vår treningsrigg med veiledning av instruktør. Opplæringen avsluttes med selvstendig teoretisk og praktisk prøve.  Modul O-2.2 og O-3.2. 48 timer. Kurset er iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på rigger godkjent offshore. [-]
Les mer
9 dager 18 500 kr
Komplett riggerkurs. Modul O-1.1 Modul O-2.2 Modul O-3.2 Teori og praksis [+]
Gjennomføres i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (Forskrift, best.nr. 703) § 10-1 – 10-4, og opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring (www.sert555.no) Modul O-1.1 – Løfteredskap                                           24 timer Modul O-2.2  - Fallsikring                                               16 timer Modul O-3.2 – Rigger                                                    32 timer Innsikt i prinsippene for virkemåte, bruk og vedlikehold av fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer og riggerutstyr [-]
Les mer
Stord 5 dager 16 000 kr
27 May
24 Jun
Teori og praksis, gjennomgang av Modul O - 2.2 Fallsikring og Enkel løfteinnretning & Modul O - 3.2 Rigging. [+]
Riggerkurs for de som allerede har kransertifikat eller G11 Stropp og Anhuk. Riggerkurs Modul O-2.2 & O-3.2 Teori & PraksisHensikten med opplæringen er å gi en kommende rigger en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyrs, enkle løfteinnretningers, transportable vinsjers og riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås. VARIGHET:40 timer (5 dager) FORKUNNSKAPERModul 1 - Sikkerhet, ansvar & kontroll av arbeidsutstyrDet må sendes inn dokumentasjon på at dette er gjennomført innenfor de siste 24 mnd.Modul 2.3 - G11 LøfteredskapDet må sendes inn dokumentasjon på gjennomført og bestått kurs på G11, så fremt det ikke blir gjennomført G11 i forkant av Riggerkurset.Fallsikrings kurs. Det må sendes inn dokumentasjon på gjennomført og bestått kurs på Fallsikring, så fremt det ikke blir gjennomført Fallsikringskurs i forkant av Riggerkurset.   INKLUDERT Læremateriell Teori og grunnleggende praksis Modul O-2.2 Modul O-3.2 Kursbevis Kompetansebevis Praktisk øvelse Kaffe og varm lunsj    OM KURSET Utøveren skal tilegne seg kunnskap og forståelse for: Riktig bruk av fallsikringsseler, fallblokker og falldempere Tekniske krav til belter, koblingselementer, kroker og liner Enkle travers- og søylesvingkraners konstruksjon og virkemåte Riktig og feil bruk av taljer Transportable vinsjers konstruksjon og virkemåte Opphengspunkter Bruk av hjelpeverktøy under riggoperasjoner Riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer Egen og andres sikkerhet under riggoperasjoner Bruk av barriere/ sperremateriell SJA- sikker jobbsamtale   LOKASJON OG GJENNOMFØRINGSubshoreskolens lokaler eller etter avtale med din bedrift. Kurset vil bli gjennomført i våre lokaler og fasiliteter. Både teori og grunnleggende praksis vil bli utført hos oss, der teoridelen har en avsluttende prøve som eleven har 45 minutter på seg for å gjennomføre.Full praksis kan også gjennomføres hos oss, etter avtale. Du kan velge om du vil ha hele praksisdelen hos oss eller via egen bedrift med fadderavtale.   For bedriftsinternt kurs, ta kontakt på mail eller telefon:joran@subshore.no / 47178997 [-]
Les mer
15 000 kr
Riggerkurs er et kurs man bør ha i ryggsekken hvis man ønsker å jobbe offshore Dette kurset er basert på de nye læreplanene fom. Juli 2022 [+]
Ønsker du en jobb offshore? Da bør du ta et av våre riggerkurs!  Dette kurset er basert på de nye læreplanene som ble lansert juli 2022. P-2.4 og P-4.4 tidligere O-2.2 og O3.2. Mange kurs innen offshore bygger videre på riggerkurset, og mange stillinger både offshore og på land krever at man har gjennomført riggerkurs. Dette kommer blant annet av at det ofte er behov for å flytte last med løfteutstyr, vinsjer og taler, og dette å skje på en sikker måte. Et riggerkurs består normalt av to deler: P-2.4 og P-4.4. Riggerkursene varer i 40 timer og går vanligvis over fem dager og inneholder både teoretisk og praktisk undervisning. Kurset starter med modul P-2.4 som er den teoretiske grunnopplæringen du trenger før modul P-4.4, der du får praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr. Ved å ta et riggerkurs vil du lære om hvordan man bruker og vedlikeholder taljer og løfteutstyr, sikkerhetstiltak for å unngå ulykker, NORSOK-krav, hvordan ulike konstruksjoner påvirkes av ulike krefter. Målet er at du etter et fullført riggerkurs skal kunne utføre riggeoperasjoner på egenhånd på en sikker måte slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås. Modulene ender i en praktisk og en teoretisk prøve. Når du har bestått disse mottar du kursbevis, ofte tilsendt i posten.     Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring i rigging. For å fullføre riggerkurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  Kompetansebedriften AS leverer et interessant og inspirerende riggerkurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker bruk av løfteredskap, enkle løfte innretninger og fallsikring. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring. Formål: Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Riggerkurs opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer, riggutstyret konstruksjon og virkemåte samt bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås. Riggerkurset gjelder for utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er rettet inn mot offshore og onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land. Riggerkurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner. Få kompetansen du trenger! Klikk deg inn på et kurs under og meld deg på et riggerkurs! [-]
Les mer