Økonomikurs
Du har valgt: Skatter og avgifter
Nullstill
Filter
Ferdig

-

20 treff i Skatter og avgifter
 

Oslo Bergen Og 2 andre steder 7 timer 4 100 kr
06 Nov
07 Nov
14 Nov
Kurset vil gi deg som rådgiver en god oversikt over en rekke skatterettslige problemstillinger knyttet til fast eiendom. [+]
Reglene om beskatning av bolig og næringseiendom har blitt endret en rekke ganger i løpet av de senere årene. I tillegg har «delingsøkonomien» ført til nye problemstillinger som det er viktig å være kjent med. Gjennom kurset vil deltakerne gjennomgå de skatterettslige problemstillinger og «feller» ved selve eierskapet av fast eiendom, herunder skattereglene ved utleie og skillet mellom vedlikehold og påkostning som vilkår for fradrag. Kursinnhold Kurset gjennomgår de sentrale regler og problemstillinger knyttet til formuesbeskatning, eiendomsskatt og inntektsbeskatning av fast eiendom. Formuesbeskatning av bolig Formuesbeskatning av næringseiendom Eiendomsskatt- Utskrivingsgrunnlag, verdsetting og klageadgang Utleie av privat eiendom- Fritaksbehandling eller regnskapsbehandling? Utleie av næringseiendom Vedlikehold/påkostning- Fradragsrett eller aktiveringsplikt? Realisasjon av privat eiendom Realisasjon av næringseiendom Arv/generasjonsskifte privat eiendom- Skattemessig kontinuitet eller diskontinuitet? Regnskapsfører: S/A 7 t Revisor: Skatt 7 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 3 timer 2 400 kr
Kurset har som mål å gi oversikt over de skatte- og selskapsrettslige regler vedrørende omdanning av enkeltpersonforetak og NUF til aksjeselskap. [+]
Kurset har som målsetting å gi oversikt over de skatte- og selskapsrettslige regler vedrørende omdanning av enkeltpersonforetak og NUF til aksjeselskap. Kurset legger vekt på den praktiske anvendelsen av reglene og spørsmål som erfaringsvis ofte oppstår i forbindelse med gjennomføring av omdannelser. Reglene vil bli belyst ved bruk av praktiske eksempler. Målsetningen er å gi deg som er rådgiver, regnskapsfører eller revisor, en innføring i hvordan du skal tilrettelegge og bistå kunden i forbindelse med omdannelser, samt etter endt kurs kunne gjennomføre omdannelser i praksis.   Kursinnhold Praktiske utfordringer og gjennomgang av:   Hvorfor omdanne? Skattefri eller skattepliktig omdanning?  Vilkår for skattefri omdanning Virksomhetskravet Kravet til overføring av eiendeler og aktivitet Kravet til skatte- og eiermessig kontinuitet Ligning av det overtakende selskapet i omdanningsåret Gjennomgang av aktuelle spørsmål som har kommet inn til NARF fagsupport vedrørende omdanning Eksempler på omdanning til AS Kurset skal også gi en gjennomgang av nødvendige dokumenter ved de ulike eksemplene.   Regnskapsfører:   S/A 3 t   Revisor:   Skatt 3 t [-]
Les mer
Oslo 1 dag 4 100 kr
28 Nov
Unngå feil når du benytter utenlandsk arbeidskraft. Benytter du arbeidskraft fra utlandet? Det er mange regler og krav du må kjenne til for å gjøre dette korrekt. [+]
Bruk av utenlandsk arbeidskraft Unngå feil når du benytter utenlandsk arbeidskraft. Benytter du arbeidskraft fra utlandet? Det er mange regler og krav du må kjenne til for å gjøre dette korrekt.   Bli trygg på regelverket Dersom din bedrift benytter seg av utenlandsk arbeidskraft, enten ved å leie inn utenlandske arbeidstakere eller engasjere underentreprenører, er det viktig å kjenne til reglene som gjelder i Norge. Reglene er mange og de er detaljerte. Dersom de ikke overholdes kan din bedrift holdes ansvarlig overfor norske myndigheter.   Dette kurset gir en grunnleggende innføring i reglene som gjelder utenlandsk arbeidskraft i Norge. Målet med kurset er å sette deg i stand til å sørge for at din bedrift kjenner til og kan etterleve gjeldende regler og krav. Innhold Oppholdstillatelse/visum Registrering av utenlandske selskaper i enhetsregisteret Registrering av kontrakter og ansatte Innleie eller entreprise Selvstendig næringsdrivende eller ansatt Id-sjekk Rapportering av lønn Forskuddstrekk Skatteplikt For den ansatte (global eller begrenset) Unngåelse av dobbeltbeskatning (herunder skatteavtaler) For utenlandsk selskap Selvangivelsesplikt Trygdeforhold (herunder rådsforordningen, trygdeavtaler, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift, OTP og yrkesskadeforsikring) Arbeidsrettslige problemstillinger (bl.a. kontrakt, feriepenger, arbeidstid, minstelønn) Pendlerstatus (vilkår, fradragsrett, netto/brutto metode, innberetning) Vikarbyrådirektivet Solidaransvar ved bruk av utenlandsk arbeidskraft   Autorisasjon 7 timer under fagområdet Skatt/avgift   Kursholder(e) KPMG   [-]
Les mer
Nettbasert kurs 3 timer 2 400 kr
Kurset tar sikte på å gi deltakerne oversikt over hva som er nytt i Skatteforvaltningsloven og hva som er uendret. [+]
Den 1. januar 2017 trådte den nye Skatteforvaltningsloven i kraft. Hovedformålet med den nye loven er å styrke den skattepliktiges rettssikkerhet. Denne loven vil være sentral for alle dere som foretar rapportering på vegne av kunder, det være seg innenfor skatt, mva, arbeidsgiveravgift, merverdiavgiftskompensasjon eller andre typer skatter og avgifter. Dette er en ny felles lov for all type skatte og avgiftrapportering og vil gjelde i mange år fremmover. Loven og den tilhørende samleforskriften inneholder saksbehandlingeregler som det er helt avgjørende å ha kunnskap om, blant annet om, habilitet, taushetsplikt, klage og endring, opplysningsplikt, kontrollregler, regler om tvangsmulkt og tilleggskatt. Disse reglene fant man tidligere i ligningsloven og i forvaltningsloven samt ikke minst i et uttall forskrifter. Dette gjorde at det var veldig vanskelig å ha oversikt over regelverket. Kurset tar sikte på å gi deltakerne oversikt over hva som er nytt i loven og hva som er uendret. Få kunnskap om den nye lovens oppbygning og hvordan den anvendes i praksis på viktige områder som klage på fastsetting, endringsfrister, sanksjoner, opplysningsplikt uriktige/ufullstendige opplysninger vil være sentralt. Kursinnhold Bakgrunn for og formål med den nye loven  Oversikt over hva som er nytt Hvilke lover/regler som erstattes av den nye loven  Nye begreper som innføres  Særlig viktige endringer Ny fastsettingsmodell, skattemelding erstatter selvangivelsesbegrepet  Nye endringsfrister kontra skattemyndighetenes saksbehandlingstid Anledning til å påklage BFU  Ny klagenemndsordning Konsekvenser av at det gjøres feil – når brukes hva:  Tilleggsskatt  Tvangsmulkt Overtredelsesgebyr Eksempler på hvordan man går frem i klagesak på skatt/mva Hvilke bestemmelser er særlig relevante Hvordan bygge opp en klage Hvordan argumentere i en klage Regnskapsfører:   S/A 3 t   Revisor:   Skatt 3 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Kurset gir oppdatering på nyheter innen regnskap, skatt og avgift for 2016/2017. [+]
Kurset gir oppdatering på årets nyheter innen regnskap, skatt og avgift. Vi gjennomgår både nyheter som har virkning for inneværende regnskapsår og nyheter som gjelder neste år. Dette omfatter nye rettsregler, relevante dommer, nyheter i aktuelle skjemaer, viktige sjekkpunkter som forberedelse til årsoppgjøret. I tillegg gjennomgås endringer i satser, regnskaps-, skatte- og avgiftsregler i neste års statsbudsjett. Til kurset følger det med en meget fyldig og god kursdokumentasjon – et praktisk og nyttig oppslagsverk når du trenger det. Oppslagsverket er elektronisk med direkte linker til ytterligere informasjon fra andre kilder. Kursinnhold Nyheter siste år:  Ny skattemelding for merverdiavgift. Kurset fokuserer på den nye skattemeldingen for alminnelig næring og drøfter hvilken betydning denne vil ha for bokføring og avstemming av regnskapet. Ny skatteforvaltningslov. Ligningsloven og alle forvaltningsreglene i merverdiavgiftsloven mv oppheves fra 2017 og erstattes av ny skattebetalingslov og forskrift.  Ny aksjesparekonto kan etableres av personlige skattytere i løpet av 2017. Samtidig er det foreslått endringer i beskatning av fondskonto (unit link). Skattereformen videreføres i 2017 og 2018. Kurset ser på effektene av dette. Samtidig innføres nye endringer i formuesskatten fra 2017, særlig mht formuesverdien på aksjer, andeler, driftsmidler og tilhørende gjeld. Ny regnskapslov er foreslått og kan tre i kraft fra 2018. Dette vil ha stor betydning for regnskapsavleggelsen for mellomstore selskaper, men betydningen for små selskaper vil også bli drøftet. Endringer i aksjeloven og stiftelsesloven. Et utvalg har foreslått betydelige endringer i kapitalregler, organisering, revisjonsplikt, aksjeloven § 3-8, elektroniske løsninger mv. I tillegg gir kurset en oversikt over hva som er nyttig å vite i forbindelse med årsavslutningen for 2016 og oppstart av nytt regnskapsår i 2017. Kurset gjennomgår aktuelle dommer, uttalelser, regelendringer mv på områdene bokføring, regnskap, skatt, avgift, lønnsområdet mv. Kursdokumentasjonen inneholder også en oppdatert oversikt over satser for 2016 og forslag til satser for 2017. Regnskapsfører:   Regn 1 t   Bokf. 1 t   S/A 5 t   Revisor:   Skatt 5 t   Regn 2 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Regelverket rundt fastsettelse av fordel fri bil er detaljerte og omfattende. Det er ikke alltid lett å avgjøre om det skal fastsettes en fordel og hvor stor denne for... [+]
Sticos E-kurs - Fordelsbeskatning av fri bil Regelverket rundt  fastsettelse av fordel fri bil er detaljerte og omfattende. Det er ikke alltid lett å avgjøre om det skal fastsettes en fordel og hvor stor denne fordelen skal være. Skatteetaten sine erfaringer viser at ikke alle innrapporter fordel fri bil. Etaten har derfor varslet om at de i tiden fremover vil ha fokus på manglende innberetning av privat bruk av firmabil. Målet med kurset er at deltakerne skal få en oversikt over når det skal fastsettes en fordel ved bruk av firmabil. Videre blir det skal deltakerne bil i stand til å: Beregne riktig fordel. Foreta lønnsinnberetning. Bokføre fordelen.  Kurset er en teoretisk gjennomgang av regelverket. Videre inneholder det flere eksempler  som belyser problemstillinger og viser hvordan fordel ved fri bil skal beregnes og innrapporteres.  Innhold Når skal det beregnes fordel fri bil Hva regnes som privatkjøring Skille mellom arbeidsreise (privatreise) og yrkesreise (tjenestereise) Beregning av fordelen etter standardregelen Unntak fra standardreglene Beregning av fordel fri bil for personer som ikke er ansatt i virksomheten. Lønnsinnberetning av fordel fri bil Bokføring av fordel fri bil    Autorisasjonstimer 1 time innen fagområdet Skatt/avgift   Kursholder Jan Ove Gisvoldløkk [-]
Les mer
Bodø Oslo Og 3 andre steder 7 timer 4 100 kr
26 Oct
30 Oct
07 Nov
Kurset tar opp praktiske problemstillinger som er aktuelle for deg som bistår mindre bedrifter/familiebedrifter i skatteplanlegging. [+]
Skatteplanlegging er en nødvendig og viktig del av det en kunde forventer av en god regnskapsfører. Skatteplanlegging reiser spørsmål i forhold til etikk - hvordan finner du den riktige balansen der du er en god samarbeidspartner for kunden og samtidig ikke går på akkord med faktum eller regelverk i forhold til skatteetaten? Dette kurset tar opp praktiske problemstillinger som særlig er aktuelle for deg som bistår mindre bedrifter/familiebedrifter der du skal passe på både bedriften og dennes eiere. Vi kommer inn på tilfeller som bør unngås og vanlige tilfeller der korrekt fremgangsmåte reduserer skatten. Vi ser nærmere på både ganske enkel og noe litt mer avanserte former for skattetilpasning. (Forhold som knytter seg til transaksjoner mellom selskap og over landegrenser behandles ikke). Kursinnhold Skatteplanlegging og etikk Hva kan og bør vi hjelpe kunden med.  Rådgiveransvaret, gråsoner og gjennomskjæring Forventet utvikling i dagens skattesystem Litt om Fritaksmetoden  Fritaksmetoden gir store muligheter for utsettelse av skatt, hvilke tilpasninger er fornuftige og hvilke bør man unngå.  Praktiske ppgaver med eksempler   Uttak fra selskap  Hva bør vi passe særlig på i valget mellom lønn, utbytte og tilbakebetaling av innbetalt kapital Generasjonsskifte Latent skatt og ivaretagelse av skatteposisjoner  Gjennomskjæring og opplysningsplikt [-]
Les mer
Oslo Stavanger Og 1 annet sted 7 timer 4 100 kr
06 Nov
15 Nov
24 Nov
Dette kurset tar opp alle typiske spørsmål som kommer både fra arbeidsgivere og arbeidstakere vedrørende bruk av yrkesbil. [+]
Skattedirektoratet innførte nye regler for bruk av yrkesbil fra og med 1. januar 2016. De nye reglene gjør det mulig å bruke yrkesbilen privat uten at bilen beskattes etter sjablongmetoden. Dette betinger at all kjøring registreres med elektronisk kjørebok og rapporteres inn månedlig etter a-meldingen. Dette kurset tar opp alle typiske spørsmål som kommer både fra arbeidsgivere og arbeidstakere vedrørende bruk av yrkesbil (varebil klasse 2), og gir konkrete svar på spørsmål rundt skatt, personvern og bruk av elektronisk kjørebok i arbeidsgivers kjøretøy. Deltakeren blir godt rustet til å håndtere spørsmål innen alt fra dokumentasjon og beskatning av yrkesbil til personvern og personopplysningsloven. Kursinnhold Beskatning av yrkesbil GPS-teknologi kontra personvern  Bruksområder og grenser Elektronisk kjørebok Hva  Hvordan Rapporter og bruksområde Regnskapsfører:   S/A 4 t   Rettsl. 2 t   Annet 1 t   Revisor:   Skatt 4 t   Annet 3 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 3 timer 2 400 kr
Utbyttebeskatningen øker for hvert år og kurset forklarer deg hvorfor det kommer til å skje og om det er noe du kan eller bør gjøre i forkant. [+]
Det er bred politisk enighet om at vi i lys av den internasjonale utviklingen på skatteområdet trenger en skattereform. Vi er midt inne i skattereformen, og kurset gir deg oversikt over hva som har skjedd hittil, hva som kommer til å bli gjennomført på skatteområdet og hva som er usikkert. Endringene medfører til dels at virksomhet bør organiseres annerledes enn det som tidligere har vært vanlig. Utbyttebeskatningen øker for hvert år og kurset forklarer deg hvorfor det kommer til å skje og om det er noe du kan eller bør gjøre i forkant av det som vi vet kommer til å skje. Kurset er utarbeidet slik at kursdeltakerne skal få oversikt over det som er viktig å vite i forbindelse med skattereformen. Kursinnhold Scheelutvalgets innstilling, NOU 2014:13 (2.12.2014) Kort om revidert nasjonalbudsjett i mai 2016 Meld. St. 4 (2015–2016) (25.9.2015) Innst. 273 S (2015-2016), Innstilling fra finanskomiteen om en skattereform for omstilling og vekst Statsbudsjettet 2017 og senere budsjett. Skattereformen – hvor står vi – hva kommer Aktuelle tilpasninger Regnskapsfører:   S/A 3,5 t   Revisor:   Skatt 3,5 t [-]
Les mer
Oslo Ålesund Og 7 andre steder 7 timer 4 100 kr
17 Oct
19 Oct
20 Oct
Dette er et helt nytt kurs, og du som går på dette kurset skal bli oppdatert på nye skatteregler og andre nyheter på skatteområdet. [+]
Dette er et helt nytt kurs, og du som går på dette kurset skal bli oppdatert på nye skatteregler og andre nyheter på skatteområdet. Du skal få kunnskap om resultatet av viktige skattedommer og uttalelser og hvordan skatteetaten og domstolene ser på ulike problemstillinger. Kurset er et aktualitetskurs hvor du ajourføres på skatteområdet. Endelige temaer avhenger av hvilke lovendringer som kommer samt hvilke problemstillinger som de siste erfaringer gjør særlig aktuelle. Emner blir også utvalgt i samarbeid med Regnskap Norges fagavdeling på bakgrunn av hva medlemmene ofte har utfordringer med. Forventet utvikling i beskatning, herunder skattesatser blir gjennomgått. Kursinnhold Nye skatteregler Statsbudsjettet 2018 Alle andre vesentlige lovendringer på skatteområdet Aktuelle dommer og uttalelser Herunder tap på fordringer Hva har dommene å si for det praktiske arbeidet Særlig aktuelle ligningsmessige temaer Hva vil være lovlige tilpasninger Hvor går grensen Reglene for lønn/naturalytelser Aktuelle ligningsavgjørelser Fra Skatteklagenemndas saksbehandling Skattemessige fallgruver [-]
Les mer
Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Kurset gir deg kunnskap om relevante regnskap-, skatt- og avgiftsmessige problemstillinger for virksomheter som eier næringseiendom. [+]
Regelverket knyttet til næringseiendom med hensyn til regnskap skatt og merverdiavgift er omfattende, komplisert og under kontinuerlig endring. Velges de mest optimale løsninger vil de beløpsmessige konsekvensene for den næringsdrivende ofte kunne være betydelige. Formålet med kurset er å gi deltagerne kunnskap om relevante regnskap, skatt - og avgiftsmessige problemstillinger for virksomheter som eier næringseiendom.   Kursinnhold Regnskap  Anskaffelseskost Balanseføring vs. kostnadsføring Klassifikasjon/oppdeling i komponenter Av- og nedskrivning, metoder og kriterier Egentilvikning Forskjeller NGAAP og IFRS Spesielt om investeringseiendommer Noteopplysninger Konsekvenser av forslaget til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak Skatt Skattemessige problemstillinger Påkostning vs vedlikehold Avskrivinger Valg av selskapsform Reglene for avskrivning av tekniske installasjoner Formuesverdi Merverdiavgift Kort om merverdiavgiftssystemet  Uttaks- og justeringsreglene med 10 års bindingstid Frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg Erfaringer fra bokettersyn, klagenemdsavgjørelser Regnskapsfører:   Regn 3 t   S/A 4 t   Revisor:   Skatt 4 t   Regn 3 t [-]
Les mer
Hamar Sweden Og 2 andre steder 7 timer 4 100 kr
31 Oct
03 Nov
13 Nov
Kurset vil gjøre deg til en bedre rådgiver for din kunde. Det fokuseres på hva som er gunstig og hvilke feil som ofte gjøres i praksis. [+]
Kurset vil gjøre deg til en bedre rådgiver for din kunde. Innenfor de utvalgte fagområdene, som er flere av de mest sentrale områdene innenfor personbeskatning, fokuseres det på hva som er gunstig og hvilke feil som ofte gjøres i praksis. De områdene som gjennomgås er områder som de fleste kan noe om, men der overfladisk kunnskap kan være det som gjør at man trår feil.   Kursinnhold Ektefelle/samboer og barn Reglene for beskatning  Feller som gir økt skatt Tilpasninger som gir skattebesparelser Konsekvenser ved samlivsbrudd Bolig/fritidsbolig Fritakslignet/regnskapslignet Feller ved utleie og salg Utleie til selskap Bolig/fritidsbolig i utlandet Over landegrensene Innflytting og utflytning  Utenlandsk formue for personer bosatt i Norge  Skatteavtale Pendlerutgifter  Skattemessig bosted og pendlerutgifter innland/utland Fradrag og arbeidsgivers dekning Aksjesparekonto Nytt for personer fra 2017 – hva må en rådgiver vite om dette Skattefrie inntekter Skattefrie gevinster og mindre lønnsinntekter Hobby eller næring Regnskapsfører:   S/A 7 t   Revisor:   Skatt 7 t [-]
Les mer
Oslo Drammen Og 1 annet sted 7 timer 4 100 kr
19 Oct
01 Nov
21 Nov
Kurset tar sikte på å gi deltakerne oversikt over hva som er nytt i Skatteforvaltningsloven og hva som er uendret. [+]
Kurset tar sikte på å gi deltakerne oversikt over hva som er nytt i loven og hva som er uendret. Få kunnskap om den nye lovens oppbygning og hvordan den anvendes i praksis på viktige områder som klage på ligning/vedtak, endringsfrister, sanksjoner, opplysningsplikt uriktige/ufullstendige opplysninger vil være sentralt. Kursinnhold Bakgrunn for og formål med den nye loven  Oversikt over hva som er nytt Hvilke lover/regler som erstattes av den nye loven  Nye begreper som innføres  Lovspeil og håndbøker Særlig viktige endringer Ny samleforskrift Ny fastsettingsmodell, skattemelding erstatter selvangivelsesbegrepet  Nye endringsfrister kontra skattemyndighetenes saksbehandlingstid Anledning til å påklage BFU  Ny klagenemndsordning Konsekvenser av at det gjøres feil – når brukes hva? Eksempler på hvordan man går frem i klagesak på skatt/mva Hvilke bestemmelser er særlig relevante  Hvordan bygge opp en klage Hvordan argumentere i en klage/bruk av rettskilder Tilleggsskatt Tvangsmulkt Overtredelsesgebyr Regnskapsfører:   S/A 7 t   Revisor:   Skatt 7 t [-]
Les mer
Bergen Oslo Og 2 andre steder 7 timer 4 100 kr
18 Oct
27 Oct
20 Nov
I dette kurset gir vi deg en innføring i reglene for beskatning av forretningsvirksomhet med tilknytning til flere land. [+]
Det blir mer og mer vanlig at virksomheter drives med aktiviteter over landegrenser. I dette kurset gir vi deg en innføring i reglene for beskatning av forretningsvirksomhet med tilknytning til flere land. Skatteavtalenes betydning og forholdet til interne skatteregler vil bli gjennomgått. Videre vil viktige begreper det er nødvendig å kjenne til, bli nærmere forklart. Kursinnhold Sammenhengen mellom norske interne skatteregler og skatteavtaler Internasjonal skatteplanlegging Metoder for å unngå skatteflukt – BEPS-prosjektet Skatteavtaler og utviklingen innen internasjonal skatt Skatteavtalenes oppbygning Den nordiske skatteavtalen, OECDs mønsteravtale, «Supertraktaten» Grunnleggende begreper: Hjemmehørende-begrepet Globalinntektsprinsippet Begrenset skattepliktig Kreditmetoden/unntaksmetoden NOKUS-/CFC-regler Kildeprinsippet Datterselskap versus filial Internprising mellom nærstående selskaper (sktl § 13-1 og OECDs retningslinjer Skatteavtalenes prinsipper for allokering av inntekter og kostnader ved fast driftssted Tips til hvor du finner aktuelle rettskilder og relevant informasjon Regnskapsfører:   S/A 7 t   Revisor:   Skatt 7 t [-]
Les mer
Oslo Bergen 1 dag 4 100 kr
10 Nov
16 Nov
Formålet med kurset er å gi en innføring i gjeldende regelverk, praktiske implikasjoner og mulige løsninger for håndtering av merverdiavgift ved internasjonal handel... [+]
Merverdiavgift ved internasjonal handel Norske selskaper har i stadig større grad økonomisk aktivitet utenfor Norge. Dersom et selskap foretar kjøp eller salg av varer og tjenester i utlandet, er det viktig å sikre at transaksjonene håndteres på en korrekt måte avgiftsmessig. Riktig håndtering av mva. gir deg et konkurransefortrinn.   Vær i forkant Lær å identifisere og håndtere aktuelle problemstillinger før problemene oppstår. Korrekt og optimal håndtering av merverdiavgift ved internasjonal handel kan gi din bedrift et konkurransefortrinn. Ved riktig og optimal strukturering av transaksjoner utenfor Norge foreligger det normalt liten risiko for endelige avgiftskostnader. Dersom avgiftsmessige implikasjoner ikke hensyntas tilstrekkelig kan det oppstå økonomisk eksponering. Dette kan unngås hvis relevante problemstillinger blir identifisert og håndtert på et tidlig tidspunkt. Formålet med kurset er å gi en innføring i gjeldende regelverk, praktiske implikasjoner og mulige løsninger for håndtering av merverdiavgift ved internasjonal handel. Kurset er spesielt rettet inn mot virksomheter med aktivitet i EU. Innhold Omsetning av varer og tjenester fra Norge til utlandet, herunder leveranser til petroleumsindustri og skipsfart Kjøp av varer og tjenester fra utlandet Kjedetransaksjoner (kjøp/salg) av varer og tjenester i EU Innførsel (import) og utførsel (eksport) av varer i Norge og EU Registrerings- og rapporteringsforpliktelser i EU   Autorisasjon 7 timer under fagområdet Skatt/avgift   Kursholder(e) Deloitte Advokatfirma AS [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;