Helse- og sosialfag
Alternativ medisin og behandling
Akupunktur og akupressur
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 dager 4 200 kr
Lær øreakupunktur – en praktisk og effektiv soneterapi-metode som benytter ørenes mikrosystem og soner til å stimulere hele kroppen til selvleging og som du enkelt kan be... [+]
Lær øreakupunktur – en praktisk og effektiv soneterapi-metode som benytter ørenes mikrosystem og soner til å stimulere hele kroppen til selvleging og som du enkelt kan benytte overalt. Øreakupunktur er en ypperlig soneterapi-metode ved både akutte og kroniske tilstander og via ørets funksjonspunkter kan man via et enkelt punkt påvirke kroppens ulike systemer som fordøyelsen, hormonsystemet, urinveiene, sirkulasjonen med mer. Ved behandling på ørets soner, benyttes det hjelpemidler som engangsnåler, langtidsnåler, magneter, sonepinner og massasje/trykk. Øreakupunktur kan benyttes selvstendig eller i kombinasjon med andre metoder. Ulike former for behandling av punkter i øret er kjent helt tilbake til oldtidens medisin og Hippokrates, i det gamle Kina er det beskrevet i den Gule Keiserens klassiker om Indre medisin (Huang D Nei Jing), samt at den indiske Suchi Veda også omtaler punkter på øret. Den moderne utviklingen av øreakupunkter kalles auriculoterapi og er utviklet av den franske legen Paul Nogier. Kurset passer for deg som ønsker et tilleggsverktøy i din eksisterende virksomhet som terapeut.  Har du ingen bakgrunn som terapeut, er kurset kun til benyttelse for hjemmebruk.   Ved fullført og godkjent kurs oppnås kursbevis. Dag 1: 1500-2000, dag 2-3: 1000-1600 [-]
Les mer
4 timer 800 kr
Introduksjonskveld i østlig filosofi og medisin, åpen for alle. Lær om østlig filosofi, loven om fem elementer, og om hvordan tanken påvirker kroppen. [+]
Introduksjonskveld i østlig filosofi, åpen for alle. Lær om østlig filosofi, loven om fem elementer, og om hvordan tanken påvirker kroppen. Tverrfaglig basert på anatomi, fysiologi og psykologi. Et selvstendig 5-timers kurs med masse praktisk læring, som utgjør første dag av utdannelse i kinesiologi og akupunktur. I løpet av kvelden får du oversikt og grunnlag for om du vil gå videre på helgekurset i Kinesiologi som starter dagen etter. [-]
Les mer
330 timer 39 200 kr
Blir du motivert av å hjelpe andre? Har du en drøm om å jobbe som terapeut? Ønsker du en ekstra inntekt, eller kanskje en ny karriere? Svarer du "JA" på noe av dette kan ... [+]
Blir du motivert av å hjelpe andre? Har du en drøm om å jobbe som terapeut? Ønsker du en ekstra inntekt, eller kanskje en ny karriere? Svarer du "JA" på noe av dette kan en terapeututdannelse hos Helbredi være noe for deg. Våre kurs er yrkesrettede, og omfatter både teori og praksis. Teorien kan du ta online, slik at du kan studere i ditt eget tempo hjemme hos deg selv. Praksis består av behandling på hverandre, samt klinikkarbeid på eksterne pasienter. Hos oss får du en grundig utdannelse på kort tid, og du kan begynne å behandle pasienter mens utdannelsen pågår. Du kan jobbe fulltid eller deltid som terapeut, og det er en jobb som lett kan tilpasses din livssituasjon. Ved å jobbe som terapeut får du gleden av å hjelpe andre, og du kan få en hyggelig inntekt. Kursinnhold: Du lærer å jobbe som akupunktør med nåler, laserpenn, banketeknikk, masasje eller akupresur på punktene. Utdannelsen bygger på kurset i kinesiologi. Vi bruker dansk lærebok som er skrevet av 10 danske leger som har akupunktører utdannelse som tillegg. Du lærer behandlingsprinsippene i akupumktur med nåler, laserpenn, banketeknikk, masasje og triggerpunkt osv. Kombinasjon av forskjellige punkter etter hva som har framproviser problemet. Du lærer også psykologien rundt de forskjellige sykdommene og traumer.  Vi legger stor vekt på hvilken personligheter om tiltrekker seg de forskjellge symtomer og sykdommer, og hvordan kan vi endre tankemønstret for å øke immunforsvaret. Du får klinikkarbeid med pasienter under ledelse av erfaren akupunktør. De 4 siste kurshelgene er klinikkpraksis under ledelse med eksterne pasienter.   Velkommen til en ny forståelse av kropp, sind og sjelsenergiene. [-]
Les mer
7 semester 42 500 kr
Studiet skal gi studentene et teoretisk og klinisk grunnlag i akupunktur slik at de kan samarbeide med ulike typer offentlig autoriserte helsearbeidere om enkeltpasient... [+]
Mål for utdanningenStudiet skal gi studentene et teoretisk og klinisk grunnlag iakupunktur slik at de kan samarbeide med ulike typer offentligautoriserte helsearbeidere om enkeltpasienter. Det skal lærestudentene til å ta et selvstendig ansvar for å behandle enkeltpasienteninnen egen kompetanse. Studiet skal lære studentenebehandlingsmetodenes begrensninger både som behandlingsmetodegenerelt og som metode innen TKM (TradisjonellKinesisk Medisin), og bidra til at studenten henviser fra segpasienter som ikke er egnet for behandling med metodene.Studiet skal gi studenten et perspektiv til å forstå menneskershelseproblemer ut fra energetisk medisin og gi et grunnlag forå kunne forebygge og behandle dem selvstendig og i samarbeidmed andre helseprofesjoner. Utdanningen dekker såvelklassisk TKM-akupunktur som moderne akupunkturformer.   Etter endt utdanning skal studenten ha tilegnetseg:• solide kunnskaper innen klassiske og moderne former forakupunktur• kjenne akupunkturens plass som en av flere metoder iTradisjonell Kinesisk Medisin (TKM)• ha innsikt i basal urtemedisin og hvordan den ved enkeltediagnoser kan understøtte akupunkturbehandling• solide kunnskaper i triggerpunktakupunktur/intramuskulærstimulering• solide kunnskaper om overflateanatomi, de enkelte musklerog muskelgrupper samt deres samspill i de ulike bevegelserog uttøyning• solide kunnskaper om de ulike mikrosystemene, slik somKinesisk skalleakupunktur, Yamamothos skalleakupunktur(YNSA), ECIWO, hånd- og fotakupunktur, samt øreakupunktur• kommunikative ferdigheter på verbalt og nonverbalt plan• etiske holdninger i klinisk, faglig og kollegial sammenheng• evne til kritisk vurdering av eget og andres arbeid• grundig innsikt i gjeldende lovverk for virksomheten• kjennskap til det offentlige helse- og sosialvesen ogsykdomsskapende forhold som påvirker enkeltindividet   slik at studenten• har basale kunnskaper innen klinisk akupunktur• forstår og kan anvende en energetisk diagnose• behersker kliniske ferdigheter med massasje, kopping,blødningsteknikk, nål, strøm, laser og moxa• behersker og kan anvende kommunikative ferdigheter ogkan forholde seg faglig etisk til pasientens problemer• forstår, har forpliktet seg til, og behersker anvendelse avtaushetsplikten• forstår elementene i det offentlig helse- og sosialvesen ogde sykdomsskapende forhold for enkeltindividet• kan se og forholde seg til sine muligheter og begrensningeri relasjon til andre helseprofesjoner, slik det også er nedfelt ilovverket• ha fått bearbeidet holdninger og innøvd praktisk kliniskatferd.     UndervisningenUndervisningen legges opp med sikte på at fagene så langtsom mulig integreres, for slik å fremme en helhetlig tilegnelseav kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Som undervisningsformerinngår:• forelesninger• studiegrupper• nettbasert læring• dataprogrammer (f eks CD-rom om meridianer og punkter)• konsultasjonstrening, praktisk atferdstrening• sykehistorier/kasuistikker• klinikker hvor studentene behandler hverandre,eller sammen med lærer behandler pasienter somsøker til klinikkene.• individuell oppgaveløsning* fordypningsoppgaveDen teoretiske innføring skjer i første rekke gjennom forelesninger,gruppearbeid og kasuistikk. Evidensbasert medisin tashovedsakelig opp gjennom gruppebaserte studentaktiviserendemetoder.   FordypningsoppgaveTema for oppgaven velges i samråd med faglærer, og skalvære godkjent av skolen. Besvarelsen skal være på 25-40maskinskrevne sider, og må være levert og godkjent førstudenten kan gå opp til avsluttende eksamen. Oppgavenvurderes av to sensorer, hvorav én ekstern. '   Den kliniske treningen legges opp i samsvar med hvordan klinisktrening gis ved de medisinske fakulteter i Norge, og gisdels på studentene i studiesituasjonen, og dels som egne kliniske seminarerved klinikker hvor det til daglig gjøres klinisk arbeid.Undervisningen er blokklagt, dels i samlinger som varer fratorsdag til søndag/ mandag, og dels i kortere samlinger frafredag til søndag. I mellomperiodene er det lagt opp til selvstudiumog problembasert oppgaveløsning. Undervisningen foregår i skolens lokaler i Oslo og i Bergen.Det arrangeres også kliniske seminarer ved skolens klinikkpå Åkrehamn, Karmøy, og klinikker tilknyttet skolen, i Oslo,Larvik og Sandnes. I studiets trinn II eller trinn II er klinisktrening av to ukers varighet lagt til sykehus i Beijing. Oppholdetinkluderer klinisk trening ved sykehus om formiddagen,og teoretiske forelesninger om ettermiddagen. Det føres protokoller over fremmøte. Det kreves frammøte tilminimum 80% av undervisningen innenfor de obligatoriskemodulene for å få gå opp til eksamen trinn I og avsluttendeeksamen. Studenter med mer enn 50 % fravær innenfor en obligatoriskmodul, må ta denne modulen på senere studentkull,men innenfor egen tidsramme for eget kull.   Nettbasert læringNAS har egne passordbeskyttede nettsider på. Her legges det ut undervisningsmateriell,seminarlister, studentene kan finne hverandres postoge-mailadresser, kommunikasjon kan skje med lærere ogandre studenter også i samtid (chat) mm.     Tidsorganisering av seminareneSeminarene arrangeres som weekend seminarer med varighetpå 3-5 dager. Som generell regel begynner alle seminarerførste dag kl 1000. Alle andre seminardager begynner kl 0900.Alle kursdager slutter kl 1700, unntatt den siste dagen i hvertseminar som slutter kl 1600. Hver dag er det pause mellomkl 1200 og 1330, så sant ikke annen avtale gjøres med detenkelte kull ved det enkelte seminar.   [-]
Les mer
2 år
Akupunktur er en behandlingsform som egner seg til mange dyrearter. [+]
Selv om vi begrenser selve undervisningen til hest og hund, er det meget lett åoverføre det du lærer til andre dyr    Grunnutdannelsen går over 2 år, med 4 samlinger pr. semester (vår/høst) Alle samlingene vil være på helg, lørdag og søndag. Dette omfatter både teoretisk og praktisk undervisning.   Med et så stort pensum er det lagt opp til en god del selvstudium imellom samlingene.   Etter 2 år vil det bli en avsluttende eksamen med kursbevis.   Vi starter kun 1 ny klasse høsten 2008 med begrenset antall plasser.   Studieplan For å være i nærheten av hester, vil vi fra høsten 2008 holde samlingene på Vertshuset v-E6 på Biri som ligger vis a vis Biri Travbane.   Du vil  få  informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp, samt priser og andre betingelser tilsendt på e-post ved å gå inn på ”Kontakt” siden og be om ”Studieplan Akupunktur på dyr”   [-]
Les mer
3 år 38 000 kr
3-årig utdanning i fem element akupunktur [+]
Fem element akupunktur, en tradisjon holdt levende gjennom tusener av år, er en av de eldste retningene innenfor den klassiske akupunkturtradisjonen. På vår 3-årige akupunkturutdanning har du mulighet til å fordype deg i denne kunnskapen, som tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse av mennesket, og å se mennesket og naturen i en dypere sammenheng.  På vår akupunkturskole vil du lære: å jobbe med mennesker for å gjenopprette balanse og øke livsutfoldelse hvordan du finner den underliggende årsaken til ubalanse og sykdom at kropp og sinn virker sammen i en helhet Oppstart neste kull 4 mars 2010 Mer informasjon på www.akupunkturskole.no   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.