Pedagogikk
Barnehage
Du har valgt: Rogaland
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Tips! Se også kategorien:

Pedagogikk > Agile Product Management

Bedriftsintern 6 timer
Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn som har det vanskelig og/eller har opplevd traumer? [+]
Del 1: Barn som lever i vanskelige livssituasjoner Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser ikke alltid tydelige tegn eller symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne. Denne kursdagen har som mål å gi deltakerne innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon – og være i stand til å hjelpe. • Symptomer på at barn lever i vanskelige livssituasjoner • Hva skjer når tilknytningen feiler? • Langsiktige konsekvenser av vold, overgrep og omsorgssvikt • Hva er risikofaktorer? • Hva trenger de utsatte barna av oss voksne – hva gjør jeg når jeg  fatter mistanke?   Del 2: Traumebevisst omsorg I hverdagen møter vi barn som er redde, sinte, utagerende og unnvikende – hva kan være grunnen til at noen barn har en mer utfordrende atferd enn andre? Her får du grunnleggende innføring i ulike typer traumer. Hva vil det si å være traumatisert og hvordan påvirker det barnet? Hvilke symptomer skal du se etter, og hva kan være årsaken? Hva skjer med hjernen – som ikke bare påvirkes, men også formes av traumatiske opplevelser? Og hvordan kan vi som voksne hjelpe barn med følelsesregulering? Når er barnet tilgjengelig for tiltak som bidrar til trygghet, tilknytning og relasjon? Kursholder gir tips og råd om enkle, praktiske øvelser som kan hjelpe barnet med selvregulering. Du får også kunnskap om hvordan du som voksen kan være motivator og samarbeidspartner i barnets hverdag.   Kursholder Maria Skogly er utdannet barnehagelærer, familieterapeut, spesialpedagog og Marte Meo terapeut. Hun er ansatt ved Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling. Maria har i mange år jobbet med traumatiserte barn og familier, og har erfaring fra både institusjon, spesialisthelsetjeneste, førstelinjetjeneste, barnehage og skole.   [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
15-20 % av norske barn er i risiko for å utvikle psykososiale vansker, og disse barna har behov for at vi har fokus på tidlig innsats i barnehagen. [+]
I dette kurset rettes søkelyset på hvordan personalet i barnehagen kan støtte sårbare barns sosioemosjonelle utvikling i hverdagen. Barnehagen er en unik arena for tidlig hjelp til barn som strever. De voksne i barnehagen har stor betydning og kan bidra til å endre barns utvikling i positiv retning.  Kursinnhold Hva kjennetegner sårbare barn – og hva kan være årsaken? Hvordan oppdager vi barn som strever med sine egne følelser og deltakelse i det sosiale samspillet med andre barn? Å legge til rette for tidlig innsats i barnehagen  Hvordan kan vi på best mulig måte støtte barns følelser og relasjoner? Trinnvis tilnærming i arbeidet med sårbare barn Kursholder May Britt Drugli er utdannet cand. paed og jobber nå som professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU. Hun har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid og er involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til barnehage. Faglige interesseområder er de yngste barna i barnehagen, relasjonen mellom barn og voksne, barns psykiske helse og atferdsvansker. May Britt har skrevet flere fagbøker, blant annet Liten i barnehagen og Liten begynner i barnehagen, og hun er medforfatter på boken Tilvenning og foreldresamarbeid. May Britt er en anerkjent og etterspurt foredragsholder. Hun fremstår direkte og troverdig og hennes ekte engasjement treffer alle som jobber med barn, også foreldre! [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
Hvordan skal vi forholde oss til flerspråklighet i barnehagen? [+]
Hvordan kan vi jobbe for å anerkjenne barnas språkkompetanse og bruke den i barnehagen, når vi ikke har felles språk?Dette kurset handler om å bli kjent med ulike begreper knyttet til flerspråklighet, og ulike former for utvikling av flerspråklighet. Vi ser på forskjellige måter å løse utfordringene knyttet til det å ikke ha et felles språk med barn. Du får ny kunnskap som vil gjøre deg i stand til å forstå andrespråklæring på ulike måter. Kursinnhold Ulike former for flerspråklig utvikling og mangfold Handler det om språkvansker eller flerspråklig utvikling? Betydningen av å anerkjenne, og skape plass til barns helhetlige språkkompetanse Forstå andre språk gjennom sammenligning av det norske språket Hvordan kan vi jobbe med norsklæring? Kursholder Linn Evy Iversen jobber som lærer i den videregående skolen og for AOF Fagskole. Hun er utdannet innen pedagogikk, og har en bachelor i sosial antropologi. Hun har også studert norsk som andrespråk, og har videreutdanning i flerspråklighet og andrespråkspedagogikk, samt PPU. Linn Evy begynte å jobbe i barnehage i 1993, og har erfaring som pedagogisk leder, rådgiver, prosjektleder for språkløftet og gratis kjernetid, og som språkpedagog. Linn Evy er meget interessert og engasjert i det flerkulturelle området. Hennes fokus er at alle barn blir møtt med anerkjennelse og likeverdighet, for å skape trivsel, kunnskap, forståelse og et godt grunnlag for læring. [-]
Les mer
Nettstudier 2 timer 990 kr
Hvordan kan vi møte nye familier med ulike kulturelle bakgrunner på en god måte? [+]
Hva kan vi gjøre for å skape en felles plattform og forståelse, slik at vi sammen kan jobbe for barnets beste?Dette kurset har fokus på hvordan vi kan bygge bro mellom hjemmet og barnehagen/SFO/AKS/skolen ved å skape rom for anerkjennelse og trygghet, noe som vil være positivt for barnas trivsel og muligheter til læring.Hvordan møter vi egentlig ulikheter? Her presenteres førstehåndserfaringer i hvordan det kan oppfattes å være helt ny i et nytt land, og ulike syn på hvordan vi kan møte ulikhet.Kursinnhold Hva er kultur og kommunikasjon? Hva er det egentlig som er ulikt? Hvordan kan vi legge til rette for økt foreldredeltakelse? Hvordan kan graden av flerkulturell forståelse påvirke barns kognitive utvikling? Hvordan kan vi arbeide med foreldre for å skape et godt samarbeid? Om ulike verdier – felles forståelse – refleksjon – rom for deltakelse for alle Kursholdere Linn Evy Iversen og Zabiullah Hemat . Linn Evy Iversen jobber som lærer i den videregående skolen og for AOF Fagskole. Hun er utdannet innen pedagogikk, og har en bachelor i sosial antropologi. Hun har også studert norsk som andrespråk, og har videreutdanning i flerspråklighet og andrespråkspedagogikk, samt PPU. Linn Evy begynte å jobbe i barnehage i 1993, og har erfaring som pedagogisk leder, rådgiver, prosjektleder for språkløftet og gratis kjernetid, og som språkpedagog. Linn Evy er meget interessert og engasjert i det flerkulturelle området. Hennes fokus er at alle barn blir møtt med anerkjennelse og likeverdighet, for å skape trivsel, kunnskap, forståelse og et godt grunnlag for læring.Zabiullah Hemat studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han kom til Norge som enslig mindreårig flyktning fra Afghanistan som 14 åring, og har fortalt om flukten sin fra Afghanistan til Norge ved flere videregående skoler. Zabiullah har erfaring med utfordringer knyttet til det å være ny i et land, ikke kunne kodene og oppleve at kunnskaper og erfaringer ikke blir sett og ivaretatt. Han har nær kunnskap om hvor viktig det er å bli møtt på en anerkjennende og likeverdig måte. Zabiullah brenner for å synliggjøre utfordringer i hjemlandet, og for å kunne bidra til bedre livsvilkår, spesielt for unge mennesker i hjemlandet. [-]
Les mer
Nettstudier 2 timer 990 kr
08 Sep
- voksenrollen i et inkluderende fellesskap i barnehagen [+]
Alle barn som går i barnehagen skal ha like muligheter for trivsel, lek, omsorg og læring – uavhengig av kompetanse og ferdigheter. Hva sier forskning på barnehagefeltet om situasjonen i norske barnehager i forhold til dette? På dette kurset vil kursholder presentere forskning og erfaringer som belyser temaet fra ulike innfallsvinkler, samt verktøy og strategier for arbeidet med å inkludere alle barn. Hva kan vi gjøre for å sikre at alle barn opplever å være en del av fellesskapet i barnehagen? Hvordan kan vi jobbe for å hindre utenforskap og fremme inkludering? Kursinnhold   Inkludering Holdninger Ulike oppdragerstiler Hvordan etablere gode relasjoner Hvordan endre en dårlig relasjon   Kursholder Hege Tryggestad er utdannet vernepleier med master i atferdsvitenskap. Hun har jobbet med barnehagebarn og lek, læring og inkludering i 25 år. Hege jobber nå som fagleder for barnehagemiljøteamet i Nordre Follo kommune, med hovedfokus på et godt læringsmiljø, spesialpedagogisk hjelp og like muligheter for alle barn. Hun er også stipendiat ved Oslo Met, der hun forsker på læringsmiljø i barnehager for barn med behov for spesiell tilrettelegging.   [-]
Les mer
Nettstudier 4 semester
01 Sep
Kunnskap innen Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der småbarna er. [+]
Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, og som kan samarbeide med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 60 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.  Finansiering Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Se nettsiden til studie for mer informasjon: Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen   [-]
Les mer
Nettstudier 4 semester
01 Sep
Kunnskap innen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med... [+]
Studiets målsetting er å utdanne faglig oppdaterte og reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid i barnehagen. Videre vektlegger studiet at kandidaten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. Det forventes også at kandidaten i løpet av studiet utvikler sin relasjonskompetanse i samarbeid med foresatte og eksterne instanser til beste for barnet. Studiet har spesielt fokus på arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen. Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 60 studiepoeng, og oppnådd fagskolegrad. I siste del av utdanningen gjennomføres en 10 ukers (350 timer) obligatorisk praksisperiode, som avsluttes med levering av fordypningsoppgave. Finansiering Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Se nettsiden til studie for mer informasjon: Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen [-]
Les mer
Nettkurs 50 timer 3 990 kr
Kurset barnehageassistent vil tilegne deg formell kompetanse for å jobbe som medarbeider i barnehage. [+]
Har du lyst til å jobbe som barnehageassistent? Kurset er utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene til videregående opplæring. Det vil gi deg formell kompetanse innenfor de viktigste kjerneområdene i barnehagen. I kurset har du kontakt med din egen instruktør, og du vil få quiz, innsendingsoppgaver med oppfølging og muligheter for å delta i jevnlige digitale klasserom. Kurset kan du ta når du vil, og det kan også gjennomføres på telefon, Ipad eller pc.  Innhold Barnehagens styringsdokumenter Omsorg-lek-læring-danning Barns språkutvikling Livsmestring Foreldresamarbeid Utfordringer og konfliktløsning Kurset består av 6 moduler. Gjennom tekst, bilder, figurer og videoer skal vi ta deg gjennom fagstoffet på en pedagogisk måte. Underveis kan du teste dine kunnskaper gjennom quiz’er og innsendingsoppgaver. På slutten av hver modul finner du caser du skal svare på og sende inn til oss. Du vil få tilbakemeldinger og veiledning fra instruktør på e-post etter at besvarelsene er mottatt. Du har tilgang på kurset i ett år. Hver fredag kl 09-10 vil du få tilgang til digitalt klasserom med instruktør hvor du kan få drøfte caser, få veiledning og hjelp til oppgaver ved behov.  Etter fullført og bestått kurs vil du motta et kompetansebevis i posten. [-]
Les mer
Nettstudier 2 timer 990 kr
21 Sep
Hvordan kan vi styrke vår egen profesjonalitet i balansegangen mellom å være imøtekommende overfor foreldrenes spørsmål og behov og samtidig sette grenser for hva de kan ... [+]
Som voksne har vi ulike roller og relasjoner, men barnets behov står i sentrum. Her vil du få en ny forståelse for betydningen av samarbeid og tillit mellom foreldre og personale på de ulike oppvekstarenaene barna oppholder seg i. Kurset tar utgangspunkt i de ulike virksomhetenes mandat og oppgaver og hva som er foreldrenes rolle/oppgave. Bakgrunnskunnskap fra henholdsvis rammeplan for barnehager og for SFO vil skape oversikt og trygghet i kommunikasjonen med foreldrene. Kursholder presenterer ulike måter å kommunisere på, som aktiv lytting, verbal og nonverbal kommunikasjon, dialog, anerkjennende kommunikasjon osv. Vi må bruke et tydelig og «faglig» språk som foreldrene forstår og som forklarer virksomhetens ansvar og oppgaver. På den måten kan vi gi foreldrene god og relevant informasjon om barna og hverdagens aktiviteter og rutiner, og samtidig gi gode svar på deres tilbakemeldinger og innspill. Kursholder Inger Johanne Eidem er barnehagelærer med videreutdanning i barnehagepedagogikk, veiledning og coaching. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehager og som faglærer og kontaktlærer på Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag. Nå holder hun teorikurs for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og underviser voksne innen coaching og livsmestring. Hun er også lærer for fagskolestudenter på helse- og oppvekstfag. Inger er medforfatter i læreverket Vekst, Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 og Vg3, yrkesfaglig studieprogram. [-]
Les mer
Nettstudier 2 timer 990 kr
17 Nov
Barn som har det vanskelig kan ha en svært voldsom og uforutsigbar atferd. [+]
De kan streve med store reguleringsvansker, utagerende atferd, konsentrasjon og uro. Det er ofte behov for ekstraordinær tilrettelegging, noe som stiller høye krav til personale i barnehage og skole. Samspill kan være en utfordring, da det er lett å selv bli overveldet og oppleve maktesløshet og utilstrekkelighet. Hvordan roe ned og hjelpe, «gjøre det riktige»? Hvordan kan vi hjelpe enkeltbarn og samtidig ivareta de andre barna i gruppen? På dette kurset får du kunnskap, ferdigheter og verktøy for å forstå og hjelpe barn som strever. Kursinnhold Barn med ulike utfordringer – eksempler fra praksisfeltet Kunnskap om hvordan vi kan forstå hjernens utvikling og reaksjoner på stress Hvordan stress og traumer påvirker hjernens strukturer Toleransevinduet – en modell for å forstå hvordan mennesker reagerer på stress Følelsesmessig regulering – hvordan kan vi voksne støtte barn i dette? Tilrettelegging for læring, lek og utvikling for barn med utfordringer Hva trenger vi voksne å lære for å være følelsesmessig regulerte i krevende situasjoner? Praktiske verktøy for reguleringsstøtte for voksne og barn – i hverdagen – og i vanskelige situasjoner   Kursholdere Anita Juveli er allmennlærer med master i spesialpedagogikk (psykososiale lærevansker). Hun har jobbet i Osloskolen i 16 år, som kontaktlærer, spesialpedagog og sosiallærer. De siste 5 årene har Anita jobbet ved Nordre Aker skole, som gir skoletilbud til elever som er pasienter ved Barneenheten psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus. I tillegg har hun vært veileder i Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø. Nadina Peters er psykolog med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi. Hun har over 11 års erfaring fra både kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Her har hun jobbet med barn, unge og familier som har vært utsatt for belastende og traumatiserende hendelser   [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
Rammeplanen har tydelige krav om at personalet skal være bevisste på hva som er matematikk i hverdagen i barnehagen og hvordan dette kan brukes i samspillet med barna. [+]
Hvordan kan vi øke evnen til å oppdage matematikken i omgivelser og situasjoner, og styrke opplevelsen av glede og mestring i lek og aktiviteter?  Kursinnhold  Hvordan berike leken rundt temaet matematikk?  Å tilføre nye elementer eller pense over i en annen retning, oppdage nye muligheter i lek  Å stimulere til undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing  Betydningen av forståelse for matematikk som språk  Om betydningen av regler og systematikk  Regler i brettspill  Turtaking  Å gruble og streve, ikke gi opp  God timing for å se matematiske situasjoner  Kursets faglige innhold knyttes tett opp til fagområdet i den nye rammeplanen, og inneholder mange praktiske eksempler fra barnehagehverdagen.    Kursholder Filip Witzell er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Han har mange års erfaring fra arbeid i barnehage og skole, og har vært opptatt av målrettet bruk av IKT gjennom alle disse årene. Spesielt når berøringsteknologi og nettbrett ble utbredt, og det er enda enklere for barn å ta i bruk digitale verktøy. Filip jobber nå som teknisk konsulent og holder kurs og foredrag for alle som jobber med barn.  Filip har også vært tilknyttet Matematikksenteret i Trondheim, der han samarbeidet med fagansvarlige på senteret for å utvikle opplegg knyttet til matematiske app`er i barnehage og skole.    Filip er opptatt av at de voksnes kompetanse bør være så høy at de kan veilede barna og undre seg sammen med dem når digitale verktøy brukes. Han er en dyktig kurs- og foredragsholder på temaet IKT i barnehage og SFO, har bøttevis med erfaring og deler raust og lettfattelig med andre som jobber med barn!  [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
Vil du lære mer om morsom og kreativ buk av nettbrett i det pedagogiske arbeidet med barn? [+]
Nettbrett er et nyttig hjelpemiddel i barnehage og SFO/AKS. Bevisst bruk av nettbrett er like viktig som all annen bruk av pedagogisk materiell. Vi må kjenne det vi tilbyr barna, og vite hva vi ønsker å oppnå med det. Hvilke apper skal vi bruke og til hva..?På dette kurset får du råd og tips om bruk av apper som gir ideer til nye aktiviteter, og som vil bidra til utforsking og utvikling hos barna!   Kursinnhold Språkstimulering:Nettbrettet gir barna en unik mulighet og verktøy til å skape sitt eget innhold og vise frem resultatet til andre, ikke bare ta imot fra de voksne. Lag animasjonsfilm sammen med barna La barna lage egne bøker og eventyr Hva er GeoCaching? Antall, rom og form/realfag: Eksempler på hvordan ulike apper dekker et vidt spekter innenfor temaet matematikk Hvordan kan nettbrett få en naturlig plass i en helhetlig plan for lek og aktiviteter med matematikk? Hvorfor er det viktig at barna møter nettopp matematikk på flere forskjellige måter? Nyttig bruk av nettbrett sammen med konkretiseringsmateriell Kursholder vil også presentere verktøy for hvordan å bruke IKT i arbeidet med pedagogisk dokumentasjon og refleksjon rundt det som skjer i hverdagen.  Kursholder Filip Witzell er barne- og ungdomsarbeider med mange års erfaring fra arbeid i barnehage og skole. Han har vært opptatt av målrettet bruk av IKT gjennom alle disse årene. Filip har vært tilknyttet Matematikksenteret i Trondheim, der han samarbeidet med fagansvarlige på senteret for å utvikle opplegg knyttet til matematiske app`er i barnehage og skole. Filip er opptatt av å bringe matematikken inn i barnas hverdag i barnehagen. Han er en dyktig kurs- og foredragsholder for personale i barnehage og SFO, har bøttevis med erfaring og deler raust og lettfattelig med alle som jobber med barn! [-]
Les mer
Nettstudier 2 timer 990 kr
02 Jun
Mange barnehager og skoler har familier fra ulike kulturelle og religiøse bakgrunner. Hvordan møter vi dette i hverdagen? [+]
Hvordan kan vi utvikle oss til å bli en flerkulturell virksomhet bygd på likeverd og gjensidig respekt? Hvordan kan vi skape nye flerkulturelle fellesskap med plass til alle?Kurset tar opp ulike temaer knyttet til religiøse og kulturelle likheter og ulikheter. Det finnes mange ulike praksiser innen samme religion. Hvorfor praktiseres det ulikt, og hvordan kan vi jobbe med mangfoldet? Det er viktig at barns ulike erfaringer og kunnskaper blir synliggjort for at de skal få anledning til å utvikle en god selvfølelse og en helhetlig identitet. Foreldresamarbeid er en viktig del i dette arbeidet.Kursinnhold Hvordan kan vi jobbe med religion og tradisjoner i barnehage/SFO/AKS/skole? Hvordan kan vi skape rom for ulike religioner og livssyn? Hvilke høytider finner vi innen ulike religioner? Hvilke verdier er sentrale? Hvordan feires ulike høytider, og hvordan kan vi markere disse? Kursholdere Linn Evy Iversen og Zabiullah Hemat . Linn Evy Iversen jobber som lærer i den videregående skolen og for AOF Fagskole. Hun er utdannet innen pedagogikk, og har en bachelor i sosial antropologi. Hun har også studert norsk som andrespråk, og har videreutdanning i flerspråklighet og andrespråkspedagogikk, samt PPU. Linn Evy begynte å jobbe i barnehage i 1993, og har erfaring som pedagogisk leder, rådgiver, prosjektleder for språkløftet og gratis kjernetid, og som språkpedagog. Linn Evy er meget interessert og engasjert i det flerkulturelle området. Hennes fokus er at alle barn blir møtt med anerkjennelse og likeverdighet, for å skape trivsel, kunnskap, forståelse og et godt grunnlag for læring. Zabiullah Hemat studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han kom til Norge som enslig mindreårig flyktning fra Afghanistan som 14 åring, og har fortalt om flukten sin fra Afghanistan til Norge ved flere videregående skoler. Zabiullah har erfaring med utfordringer knyttet til det å være ny i et land, ikke kunne kodene og oppleve at kunnskaper og erfaringer ikke blir sett og ivaretatt. Han har nær kunnskap om hvor viktig det er å bli møtt på en anerkjennende og likeverdig måte. Zabiullah brenner for å synliggjøre utfordringer i hjemlandet, og for å kunne bidra til bedre livsvilkår, spesielt for unge mennesker i hjemlandet. [-]
Les mer
Mo i Rana 3 timer 990 kr
02 Jun
Barnehageloven fikk i januar 2021 et nytt kapittel som handler om trygt og godt barnehagemiljø og hvordan barnehagen skal arbeide for å oppnå dette. [+]
Det nye er at loven setter tydeligere krav til barnehagens arbeid med det psykososiale barnehagemiljøet. Barnehagen skal jobbe forebyggende ved å kontinuerlig arbeide for å fremme helse, trivsel, lek og læring. Hva skal til for at barn skal oppleve barnehagemiljøet som trygt og godt? Hvordan skal personalet i barnehagen legge til rette for at barn skal mestre både dagen i dag og i morgen? Kursinnhold ·         Den voksnes rolle i forebygging av krenkelser ·         God selvfølelse -          Å like seg selv – og å like andre ·         Motstandskraft -          Å løse problemer, tenke kritisk og gjøre ting på nye måter ·         Selvkontroll -          Å regulere seg selv ·         Følelsesspråk -          Å kunne sette ord på følelser og vite hva de betyr Barn skal mestre livet sitt litt etter litt – hver eneste dag! Kursholder Cathrine Ask er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og hovedfag i praktisk kunnskap. Hun har jobbet 25 år i barnehage på alle nivåer og undervist i pedagogikk på universitet og på barne- og ungdomsarbeiderfag. Cathrine jobber i et fagteam for barnehager i Bodø, veileder styrere i ulike prosjekter og jobber med foreldreveiledning. Hun har lang fartstid som kursholder og veileder på temaene rammeplanen – fra praksis til teori, barns medvirkning og danning og læring. Cathrine Ask har gitt ut bøkene “Hverdagslæring i barnehagen”, «Rammeplanen og hverdagen i barnehagen» og «Medarbeider i barnehagen». [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
Vet du hvordan språket vårt er bygd opp, og hvordan barn tilegner seg språk? [+]
På dette kurset blir du bedre kjent med de ulike områdene i språket, og vil gjennom denne kunnskapen bli mer bevisst hvordan du kan jobbe med språkstimulering på ulike måter. Språklig bevissthet bidrar også til å kunne avdekke ulike former for språkvansker.Språket læres i barnehagen gjennom hele dagen – hvordan kan vi jobbe med språk i alle hverdagssituasjoner?Kursinnhold Utvikling av språkets ulike områder Kunnskap om språk – hvordan stimulerer vi de ulike delene av språket? Språkvansker – hvordan oppdager vi dette, og hva kan vi gjøre? Språkstimulering gjennom hele barnehagedagen Hvilke ulike samtale sjangere har vi – og hvorfor er det bra å ha fokus på hverdagssamtaler? Kursholder Linn Evy Iversen jobber som lærer i den videregående skolen og for AOF Fagskole. Hun er utdannet innen pedagogikk, og har en bachelor i sosial antropologi. Hun har også studert norsk som andrespråk, og har videreutdanning i flerspråklighet og andrespråkspedagogikk, samt PPU. Linn Evy begynte å jobbe i barnehage i 1993, og har erfaring som pedagogisk leder, rådgiver, prosjektleder for språkløftet og gratis kjernetid, og som språkpedagog. Linn Evy er meget interessert og engasjert i det flerkulturelle området. Hennes fokus er at alle barn blir møtt med anerkjennelse og likeverdighet, for å skape trivsel, kunnskap, forståelse og et godt grunnlag for læring. [-]
Les mer