Alle kategorier
Du har valgt: Pedagogikk
Nullstill
Filter
Ferdig

-

8 timer 2 900 kr
Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn og ungdom med sosiale, emosjonelle og adferdsmessige utfordringer? Et praktisk orientert kurs med professor Ross Greene, forfatter av... [+]
Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn og ungdom med sosiale, emosjonelle og adferdsmessige utfordringer?   Bli med på kurs med Ross Greene om Problemløsning Gjennom Samarbeid! Ross Greene gir oss praktiske og konkrete svar på hvordan vi kan jobbe og skape samarbeid også der ting har vært fastlåst, vanskelig, og kanskje også “eksplosivt”. Ross Greenes metode Problemløsning Gjennom Samarbeid, PGS, er praktisk, konkret, og brukt i familier, i barnehage, skole, barnevern, fengsler, og andre institusjoner.   Barn som blir ekstremt sinte, frustrerte, noen ganger voldsomme, og som har for vane å eksplodere ofte og for tilsynelatende ingenting, kan være meget utfordrende og slitsomme å omgås. Foreldre, førskolelærere, lærere og andre som opplever dette daglig vet alt om dette. Ofte har de prøvd alt, men lite hjelper. Hva gjør en da? Dette gir Ross Greene gode og praktiske svar på. Informasjon om datoer og kurssteder finner du på våre nettsider:   https://famlab.no/problemlosing-gjennom-samarbeid/   Uttalelser fra tidligere deltagere. “Meget matnyttig kurs! Du blir presentert for praktiske løsninger på utfordrende problemer”. “Det var en stor hjelp for oss som foreldre å lese “Eksplosive barn” og endelig bli møtt med forståelse og empati for de såkalte “umulige” barna”. “Jeg svært godt fornøyd med kurset. Helt strålende. Dette er det så altfor få som bruker og forstår da de fremdeles tror at økt porsjon av straff og belønning skal føre dem til målet når det ikke har ført fram tidligere. Endelig”. “Dette har jeg ventet på. Jeg er evig takknemmelig til Ross Greene. Vi har brukt det med vår sønn i 1 år med meget god effekt. Videre er det et verktøy jeg bruker nærmest daglig i arbeide med foreldre med utfordrende barn”. “Jeg hadde fra før av arbeidet litt med Ross Green’s problemløsninger og metoder og med veldig gode resultater der andre metoder overhodet ikke hjalp”. “Jeg anbefaler alle som jobber med utfordrende/eksplosive barn dette seminaret og gleder meg til å la de jeg møter dra nytte av det jeg har lært! ” “Ross Greene har gitt meg en optimisme og tro på at forandring er mulig”   [-]
Les mer
32 000 kr
Kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn. For deg som vil veilede foreldre og personale som jobber med barn. [+]
Kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn. For deg som vil veilede foreldre og personale som jobber med barn.   Ønsker du å støtte barn og foreldre som sliter med relasjoner og konflikter? Ser du konflikter mellom barn, ansatte eller foreldre på din arbeidsplass, og ønsker å kunne gjøre mer? Ønsker du å skape et bedre miljø på din arbeidsplass for barn og ansatte? Er det mye konflikter i barnegruppen i barnehagen? Eller barn som faller utenfor? Vil du styrke barns sosiale og emosjonelle utvikling?   Dette og mye mer får du gode verktøy til å jobbe med gjennom denne utdannelsen.  Les mer her: https://foreldrekompetanse.no/utdannelse/   Uttalelser fra tidligere deltagere: “Jeg har alltid sett på meg selv som veldig anerkjennende i forhold til barn, og nå innser jeg at barna nok ikke alltid har sett det på samme måte. Her lærte jeg å virkelig forstå hva annerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner”.   “Utdannelsen har gitt meg en større trygghet på tema konflikthåndtering. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter”.   “For oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning”.   «Takk for en flott og lærerik utdannelse! Utdannelsen ga gode rammer for læring. Med begrenset antall deltagere på utdannelsen fikk vi god tid til å fordype oss i de enkelte hverdagslige konfliktsituasjonene vi møter. Modellen som presenteres er lettforståelig og enkel å formidle videre til egen arbeidsplass og personal. Med god tid mellom hver samling fikk vi fikk praktisert på arbeidsplassen og hjemme og lagt grunnlag for nye diskusjoner på kursdagene. Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».     [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
SFO skal bidra til at barn møter og ser verdien av et likestilt samfunn der alle har mulighet til å bli sett og hørt. [+]
Gjennom å delta i fellesskap får barna øve på å tilpasse seg andre, men også sette egne grenser og uttrykke egne behov. Barn har rett til medvirkning tilpasset deres alder og forutsetninger, inkludert i arbeidet for et trygt og godt fysisk og psykososialt miljø. (Nasjonal rammeplan for SFO 2021) Prinsippet om barns medvirkning er nedfelt i FNs barnekonvensjon. En viktig nøkkel i arbeidet med dette i SFO/AKS er å finne fram til ulike måter å fremme barns medvirkning på. Hvordan gjør vi det i praksis?   Kursinnhold Hva betyr begrepet reell medvirkning? Hvilke aktiviteter kan være med på å fremme barns medvirkning i SFO? Betydningen av felles forståelse og praksis for å sikre en tydelig vektlegging av barns medvirkning SFO` s nye rammeplan vektlegger å fremme demokrati – hva betyr dette i hverdagen? Kursholder Robert Mjelde Flatås er høgskolelektor i pedagogikk. Han har mange års erfaring som kontaktlærer og som rektor på barnetrinnet. Gjennom sin praksis i skolen har han vært spesielt engasjert i SFO som en viktig arena for lek, læring og utvikling, og sett behovet for helhetlig tenkning og samarbeid på tvers. Robert er forfatter av flere bøker for personale i SFO og for lærere, blant andre: Uteaktiviteter i skole og SFO, Livsmestring i klassen. Håndbok for læreren, og SFO-gnist. Aktiviteter og leker. [-]
Les mer
Bedriftsintern 3 timer
Og hva vet vi om eksamen i 2023? [+]
Kjerneelementene i matematikk i LK20 legger vekt på utforsking, problemløsing, modellering, anvendelse, argumentasjon, representasjon, kommunikasjon, abstraksjon og generalisering. Elevene skal utforske og oppdage sammenhenger, stille spørsmål og kommunisere sine tanker og løsningsstrategier. De skal kritisk vurdere løsninger og valg i prosessen. Dette krever at elevene opplever at det de arbeider med er relevant og at de reelt får medvirke i det daglige læringsarbeidet.   Hva betyr disse endringene i matematikkfaget og endringene i eksamen for elevene? I kurset ser vi sammen på oppgaver der elevene kan bruke ulike fremgangsmåter og oppgaver med flere løsninger. Vi tar utgangspunkt i oppgaver fra eksempelsettet til eksamen og løsningsforslaget til disse, utarbeidet av Matematikksenteret og publisert i januar 2022. Hvordan kan vi arbeide med disse oppgavene og hva forventes av elevene når det gjelder bruk av digitale hjelpemidler? Hvordan vurderes de ulike oppgavetypene? Og hvilke ord og begreper må elevene være kjent med? Hva betyr det at til sentralt gitt skriftlig eksamen vil oppgavene i hovedsak være utviklet med utgangspunkt i kompetansemålene etter 10. trinn, men at enkelte oppgaver likevel vil være utviklet med utgangspunkt i kompetansemål etter tidligere trinn for at eleven skal få vist kompetansen sin i så stor del av faget som mulig?  I kurset vil vi veksle mellom informasjon og refleksjoner i grupper.      KursholderRenate Jensen har erfaring fra undervisning på alle trinn i grunnskolen og som timelærer på Høgskulen på  Vestlandet  (HVL) i matematikk. I arbeidet med fagfornyelsen var hun med i gruppen som skrev kjerneelementer i matematikk og i læreplangruppen i matematikk. Renate er leder i LAMIS, en organisasjon for alle som interesserer seg for matematikkundervisning fra barnehage til høgskole/universitet.   [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
- voksenrollen i et inkluderende fellesskap i barnehagen [+]
Alle barn som går i barnehagen skal ha like muligheter for trivsel, lek, omsorg og læring – uavhengig av kompetanse og ferdigheter. Hva sier forskning på barnehagefeltet om situasjonen i norske barnehager i forhold til dette? På dette kurset vil kursholder presentere forskning og erfaringer som belyser temaet fra ulike innfallsvinkler, samt verktøy og strategier for arbeidet med å inkludere alle barn. Hva kan vi gjøre for å sikre at alle barn opplever å være en del av fellesskapet i barnehagen? Hvordan kan vi jobbe for å hindre utenforskap og fremme inkludering? Kursinnhold   Inkludering Holdninger Ulike oppdragerstiler Hvordan etablere gode relasjoner Hvordan endre en dårlig relasjon   Kursholder Hege Tryggestad er utdannet vernepleier med master i atferdsvitenskap. Hun har jobbet med barnehagebarn og lek, læring og inkludering i 25 år. Hege jobber nå som fagleder for barnehagemiljøteamet i Nordre Follo kommune, med hovedfokus på et godt læringsmiljø, spesialpedagogisk hjelp og like muligheter for alle barn. Hun er også stipendiat ved Oslo Met, der hun forsker på læringsmiljø i barnehager for barn med behov for spesiell tilrettelegging.   [-]
Les mer
Nettstudier 2 timer 990 kr
Hvordan kan vi møte nye familier med ulike kulturelle bakgrunner på en god måte? [+]
Hva kan vi gjøre for å skape en felles plattform og forståelse, slik at vi sammen kan jobbe for barnets beste?Dette kurset har fokus på hvordan vi kan bygge bro mellom hjemmet og barnehagen/SFO/AKS/skolen ved å skape rom for anerkjennelse og trygghet, noe som vil være positivt for barnas trivsel og muligheter til læring.Hvordan møter vi egentlig ulikheter? Her presenteres førstehåndserfaringer i hvordan det kan oppfattes å være helt ny i et nytt land, og ulike syn på hvordan vi kan møte ulikhet.Kursinnhold Hva er kultur og kommunikasjon? Hva er det egentlig som er ulikt? Hvordan kan vi legge til rette for økt foreldredeltakelse? Hvordan kan graden av flerkulturell forståelse påvirke barns kognitive utvikling? Hvordan kan vi arbeide med foreldre for å skape et godt samarbeid? Om ulike verdier – felles forståelse – refleksjon – rom for deltakelse for alle Kursholdere Linn Evy Iversen og Zabiullah Hemat . Linn Evy Iversen jobber som lærer i den videregående skolen og for AOF Fagskole. Hun er utdannet innen pedagogikk, og har en bachelor i sosial antropologi. Hun har også studert norsk som andrespråk, og har videreutdanning i flerspråklighet og andrespråkspedagogikk, samt PPU. Linn Evy begynte å jobbe i barnehage i 1993, og har erfaring som pedagogisk leder, rådgiver, prosjektleder for språkløftet og gratis kjernetid, og som språkpedagog. Linn Evy er meget interessert og engasjert i det flerkulturelle området. Hennes fokus er at alle barn blir møtt med anerkjennelse og likeverdighet, for å skape trivsel, kunnskap, forståelse og et godt grunnlag for læring.Zabiullah Hemat studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han kom til Norge som enslig mindreårig flyktning fra Afghanistan som 14 åring, og har fortalt om flukten sin fra Afghanistan til Norge ved flere videregående skoler. Zabiullah har erfaring med utfordringer knyttet til det å være ny i et land, ikke kunne kodene og oppleve at kunnskaper og erfaringer ikke blir sett og ivaretatt. Han har nær kunnskap om hvor viktig det er å bli møtt på en anerkjennende og likeverdig måte. Zabiullah brenner for å synliggjøre utfordringer i hjemlandet, og for å kunne bidra til bedre livsvilkår, spesielt for unge mennesker i hjemlandet. [-]
Les mer
Bedriftsintern 3 timer
Gode barnehager bidrar til livsmestring ved å gi barn en god start i livet. [+]
Barn som har det bra her og nå, bygger også ressurser for å møte motgang senere i livet. Kurset har fokus på hvordan positive erfaringer i barnehagehverdagen fremmer positiv utvikling, trivsel og robusthet hos barna. I dette kurset får du garantert ny og oppdatert kunnskap om hvordan barnehagen kan bidra til å fremme barns livsmestring!  Kursinnhold Begrepet livsmestring – ulike perspektiver Motstandskraft, robusthet og positivt stress «Byggeklosser» som fremmer livsmestring gode relasjoner fysisk helse regulering av vanskelige følelser mestring positive følelser Når livsmestring hemmes   Kursholder May Britt Drugli er utdannet cand. paed og jobber nå som professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU. Hun har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid og er involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til barnehage. Faglige interesseområder er de yngste barna i barnehagen, relasjonen mellom barn og voksne, barns psykiske helse/livsmestring.       [-]
Les mer
Bedriftsintern 9 timer
Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi yrkesfagelevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet. [+]
Men hvordan kan vi gjøre det? Og hvordan i all verden kan vi jobbe med vurdering i faget? Hva er hensiktsmessig dokumentasjon i yrkesfaglig fordypning og hvilke utfordringer møter du i din undervisning i faget?Disse temaene jobber vi med i kurset. Vi knytter innholdet tett opp til undervisning på Vg1 og Vg2, og kursdeltakernes undervisningspraksis.Dette nettkurset gir tips til organisering, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon i yrkesfaglig fordypning. Innholdet blir relatert til fagfornyelsen og blant annet interessedifferensiering og dybdelæring. Kurset går over tre kvelder, og kursdeltakerne oppfordres til å prøve ut tipsene i egen klasse.KursinnholdDel 1: 20. september Formål, organisering og gjennomføring av yrkesfaglig fordypning Del 2: 18. oktober Vurdering og elevmedvirkning i yrkesfaglig fordypning Del 3: 01. november Dokumentasjon og samarbeid i yrkesfaglig fordypning Ved påmelding til 20. september blir du automatisk påmeldt alle kursdagene.   Kursholdere Ann Karin Sandal er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, campus Sogndal.  Ann Karin har siden 1998 undervist på PPU og en rekke videreutdanningsprogram for yrkesfaglærere, blant annet videreutdanning i Yrkesfaglig fordypning. Hun har også utviklet og gjennomført forskjellige etterutdanningsprogram og kurs for lærere i videregående skole. Fra 2016 har hun arbeidet med å utvikle og gjennomføre ulike studietilbud for yrkesfaglærere innenfor den nasjonale satsingen Yrkesfaglærerløftet. Sammen med Kjersti Hovland har hun skrevet boka Yrkesfaglig fordypning som er kommet ut på Fagbokforlaget i 2021. Kjersti Hovland er høgskolelektor i yrkespedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, campus Sogndal. Kjersti underviser på PPU yrkesfag og en rekke videreutdanningsprogram for yrkesfaglærere, innen Yrkesfaglærerløftet. Kjersti er utdannet blomsterdekoratørmester og har lang erfaring som fagarbeider, instruktør og veileder i faget. Hun er leder av fagets klagenemnd og har erfaring fra prøvenemnd. Kjersti har mange års erfaring fra opplæringskontor, både i eget fag og transport og logistikkbransjen. Hun er leder for læreplangruppa i logistikkfaget i LK20. Sammen med Ann Karin Sandal har hun skrevet boka Yrkesfaglig fordypning som er kommet ut på Fagbokforlaget i 2021. [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
15-20 % av norske barn er i risiko for å utvikle psykososiale vansker, og disse barna har behov for at vi har fokus på tidlig innsats i barnehagen. [+]
I dette kurset rettes søkelyset på hvordan personalet i barnehagen kan støtte sårbare barns sosioemosjonelle utvikling i hverdagen. Barnehagen er en unik arena for tidlig hjelp til barn som strever. De voksne i barnehagen har stor betydning og kan bidra til å endre barns utvikling i positiv retning.  Kursinnhold Hva kjennetegner sårbare barn – og hva kan være årsaken? Hvordan oppdager vi barn som strever med sine egne følelser og deltakelse i det sosiale samspillet med andre barn? Å legge til rette for tidlig innsats i barnehagen  Hvordan kan vi på best mulig måte støtte barns følelser og relasjoner? Trinnvis tilnærming i arbeidet med sårbare barn Kursholder May Britt Drugli er utdannet cand. paed og jobber nå som professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU. Hun har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid og er involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til barnehage. Faglige interesseområder er de yngste barna i barnehagen, relasjonen mellom barn og voksne, barns psykiske helse og atferdsvansker. May Britt har skrevet flere fagbøker, blant annet Liten i barnehagen og Liten begynner i barnehagen, og hun er medforfatter på boken Tilvenning og foreldresamarbeid. May Britt er en anerkjent og etterspurt foredragsholder. Hun fremstår direkte og troverdig og hennes ekte engasjement treffer alle som jobber med barn, også foreldre! [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
Hvordan skal vi forholde oss til flerspråklighet i barnehagen? [+]
Hvordan kan vi jobbe for å anerkjenne barnas språkkompetanse og bruke den i barnehagen, når vi ikke har felles språk?Dette kurset handler om å bli kjent med ulike begreper knyttet til flerspråklighet, og ulike former for utvikling av flerspråklighet. Vi ser på forskjellige måter å løse utfordringene knyttet til det å ikke ha et felles språk med barn. Du får ny kunnskap som vil gjøre deg i stand til å forstå andrespråklæring på ulike måter. Kursinnhold Ulike former for flerspråklig utvikling og mangfold Handler det om språkvansker eller flerspråklig utvikling? Betydningen av å anerkjenne, og skape plass til barns helhetlige språkkompetanse Forstå andre språk gjennom sammenligning av det norske språket Hvordan kan vi jobbe med norsklæring? Kursholder Linn Evy Iversen jobber som lærer i den videregående skolen og for AOF Fagskole. Hun er utdannet innen pedagogikk, og har en bachelor i sosial antropologi. Hun har også studert norsk som andrespråk, og har videreutdanning i flerspråklighet og andrespråkspedagogikk, samt PPU. Linn Evy begynte å jobbe i barnehage i 1993, og har erfaring som pedagogisk leder, rådgiver, prosjektleder for språkløftet og gratis kjernetid, og som språkpedagog. Linn Evy er meget interessert og engasjert i det flerkulturelle området. Hennes fokus er at alle barn blir møtt med anerkjennelse og likeverdighet, for å skape trivsel, kunnskap, forståelse og et godt grunnlag for læring. [-]
Les mer
Nettstudier 4 semester
01 Sep
Kunnskap innen Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der småbarna er. [+]
Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, og som kan samarbeide med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 60 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.  Finansiering Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Se nettsiden til studie for mer informasjon: Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen   [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
Har du elever som ikke leser, unngår å skrive og viser lite engasjement i norsk- og engelskfaget på Vg1 og Vg2 yrkesfag? [+]
En løsning kan være å skape mer relevans i faginnholdet. Mange elever sliter med mening og motivasjon i teorifagene, for noen er det årsaken til at de har valgt yrkesfag – for å komme bort fra teorifagene. Manglende mestring i fellesfag i barne- og ungdomsskolen kan ha skapt en aversjon mot teorifag. Vi kan åpne andre dører til motivasjonens deres om vi velger mer relevant innhold og yrkesretter faginnholdet. I dette nettkurset ser vi nærmere på hvordan dette kan gjøres i norsk og engelsk.  Kursholder Torleif Sleveland er «lektor med fagbrev». Han har vært fagkoordinator i engelsk for FYR (Fellesfag, yrkesretting og relevans) i Rogaland (2011-2017). Han har undervisningserfaring fra videregående skole og for tiden underviser han norsk og engelsk for yrkesfagelever og spes.ped. for elever med skriftspråklige vansker ved Godalen vgs. i Stavanger. Han har fagbrev som maskinarbeider, Master og Bachelor fra USA i litteratur og filosofi og Master i spes.ped. fra Lesesenteret, Universitet i Stavanger.    [-]
Les mer
Bedriftsintern 4 timer
Språkvansker hos barn [+]
Mange barn strever med tilegnelse av språk i tidlig alder, og utviklingsmessige språkvansker rammer 5-7 % av alle barn. Tidlige tegn på varige språkvansker kan være at barnet er stille allerede som baby og har lite babling. Det kan også vise liten interesse for sosialt samspill, og bare bruke ett ords-ytringer frem til 1 ½ års alder. Mange strever med å forstå språk, som f.eks. felles beskjeder, og noen har også uttalevansker. Barn som strever med språket leker gjerne med yngre barn, og flere får lese- og skrivevansker i skolealder. Siden denne typen språkvansker er medfødte, vil de ofte vedvare over i skolealder, og statistisk kan en finne 1-2 elever med utviklingsmessige vansker i hver klasse.Men hvordan kan vi oppdage og hjelpe barn med språkvansker så tidlig som mulig?   Kursinnhold Hvordan identifisere en forsinket språkutvikling?  Hva kan være tegn på vedvarende språkvansker? Hvem skal vi kontakte for hjelp til tilrettelegging i hverdagen – og når skal vi melde fra? Hvordan kan vi samarbeide med foreldre og foresatte? Enkle grep/verktøy for tilrettelegging i hverdagen – i tillegg til spesialpedagogiske tiltak   Kursholder Unni Espenakk er utdannet logoped med embetseksamen i spesialpedagogikk og studier i anvendt lingvistikk. Hun har jobbet i mange år i Statped, hovedsaklig med språkvansker hos barn og unge. Unni har lang erfaring som kursholder, og har ledet flere store prosjekter i kommuner og fylker, samt vært sentral i å arrangere internasjonale konferanser om språk og lesing. I tillegg er hun medforfatter av TRAS og Språkveilederen. [-]
Les mer
Nettkurs 50 timer 3 990 kr
Kurset barnehageassistent vil tilegne deg formell kompetanse for å jobbe som medarbeider i barnehage. [+]
Har du lyst til å jobbe som barnehageassistent? Kurset er utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene til videregående opplæring. Det vil gi deg formell kompetanse innenfor de viktigste kjerneområdene i barnehagen. I kurset har du kontakt med din egen instruktør, og du vil få quiz, innsendingsoppgaver med oppfølging og muligheter for å delta i jevnlige digitale klasserom. Kurset kan du ta når du vil, og det kan også gjennomføres på telefon, Ipad eller pc.  Innhold Barnehagens styringsdokumenter Omsorg-lek-læring-danning Barns språkutvikling Livsmestring Foreldresamarbeid Utfordringer og konfliktløsning Kurset består av 6 moduler. Gjennom tekst, bilder, figurer og videoer skal vi ta deg gjennom fagstoffet på en pedagogisk måte. Underveis kan du teste dine kunnskaper gjennom quiz’er og innsendingsoppgaver. På slutten av hver modul finner du caser du skal svare på og sende inn til oss. Du vil få tilbakemeldinger og veiledning fra instruktør på e-post etter at besvarelsene er mottatt. Du har tilgang på kurset i ett år. Hver fredag kl 09-10 vil du få tilgang til digitalt klasserom med instruktør hvor du kan få drøfte caser, få veiledning og hjelp til oppgaver ved behov.  Etter fullført og bestått kurs vil du motta et kompetansebevis i posten. [-]
Les mer
Bedriftsintern 4 timer
Assistentene er en stor og viktig ressurs i barnehage og SFO/AKS. [+]
Assistenter/pedagogiske medarbeidere, er en stor og viktig ressurs i barnehage og SFO/AKS. De er alltid til stede i barnegruppen, også når pedagogisk personale jobber med planlegging, har samtaler og møter. Assistentene er limet som får dagene sammen med barna til å gå rundt.Dette kurset vil bidra til å øke yrkesstoltheten og skape profesjonell identitet hos deg som er assistent eller pedagogisk medarbeider!   Kursinnhold Del1 (22. mars): Yrkesidentitet – hvem er jeg? assistenten som likeverdig medlem av personalgruppen Yrkesstolthet hvordan kan du framtenke og framsnakke deg selv og din rolle? Taus kunnskap – intuitiv kompetanse og realkompetanse hvordan kan du sette ord på kunnskapen og erfaringene du har tilegnet deg, og hvorfor er dette viktig i din rolle? konkrete ord og begreper du kan bruke Del 2 (29. mars): Bevissthet om egne muligheter og begrensninger hva er du god på, og kan du gjøre mer av? hva må du øve på og lære mer om? hvordan arbeide med kartlegging og sette mål for egen praksis? Hva innebærer yrkesetikk – og hvordan du kan jobbe bevisst ut fra yrkesetiske retningslinjer? Hvordan være en god rollemodell – i ord, holdning og handling Ta gjerne kurset sammen med en eller flere assistentkollegaer – diskuter og reflekter underveis og i etterkant!   Ved påmelding blir du automatisk påmeldt begge kursdager.   Kursholder Inger Johanne Eidem er barnehagelærer med videreutdanning i barnehagepedagogikk, veiledning og coaching. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehager og som faglærer og kontaktlærer på Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag. Nå holder hun teorikurs for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og underviser voksne innen coaching og livsmestring. Hun er også lærer for fagskolestudenter på helse- og oppvekstfag. Inger er medforfatter i læreverket Vekst, Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 og Vg3, yrkesfaglig studieprogram. [-]
Les mer