Ledelse og strategi
Du har valgt: Digital ledelse
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Virtuelt klasserom 6 timer 7 900 kr
The Ken Blanchard Companies er verdens ledende innen lederutvikling og årlig trener selskapet ca 150.000 ledere, inkludert å lede ansatte hjemmefra. [+]
Dagens arbeidere jobber mer og mer hjemme fra eller borte fra hovedkontorene, med team spredd utover land, fylker og tidssoner.  Dette uavhengig av dagens pandemi. Å utøve virtuell ledelse er en ferdighet det må trenes på. Lede virtuelt programmet gir deltakerne en svært engasjerende opplevelse som inkluderer instruksjon, respons, refleksjon, gruppeaktiviteter og muligheter til å øve på nye ferdigheter i trygge omgivelser. Basert på nesten 20 år med å hjelpe ledere med å lede virtuelt, fokuserer dette programmet på tre viktige praksiser som har vist seg å øke lederens effektivitet i et virtuelt miljø. Ledere lærer først å være tilstede og oppmerksomme ved å kommunisere med intensjon, med sine eksterne medarbeidere, strukturere samtaler for maksimal innvirkning og respektere hverandres arbeidspreferanser. Ledere lærer seg hvordan de kan fremme fellesskapet ved å bygge tillitsfulle og støttende relasjoner som holder seg positive og involverer alle sine medarbeidere ved hjelp av den tilgjengelige teknologien. Til slutt læres ledere hvordan man kan akselerere prestasjon og utvikling ved å bygge medarbeidernes ressursstyrke og autonomi, og hjelpe dem å komme videre i karrieren. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 6 200 kr
Verden er blitt mer digital. Det er workshops også, men hvordan klarer du å gjøre en digital workshop like givende som en fysisk? Hva slags verktøy har du å jobbe med, hv... [+]
Det som kjennetegner god fasilitering, er planleggingen uavhengig om workshopen foregår fysisk eller digitalt. Det handler blant annet om struktur, tidsbruk og gode oppgaver.  I dette kurset ønsker vi å gi deg en innføring i hvordan du planlegger, fasiliterer og gjennomfører en digital workshop. Ved gjennomføring av en konkret workshopmetodikk som en del av kurset, knyttes teori og praksis sammen. Kurset baseres på bruk av verktøyene Teams og Miro i kombinasjon. Fasilitatorrollen:Praktiske tips og triks for digital fasiliteringRegulere dialog og forholde seg konstruktivt til deltakerneØve på å dele inn i gruppesesjoner digitalt Hva kjennetegner en online workshop?Gjennomføre og planlegge digitale workshopsTekniske muligheter i Teams og MiroGjennomføring av en workshop i MiroInnføring i flere workshopmetodikker til ulike type formål Digital samhandling og kommunikasjon:Hvordan kan du som fasilitator sørge for trygghet og fremdrift, skape engasjement og fokus hos deltakerne og regulere dynamikk og stemning gjennom å bruke de mulighetene som finnes i teams og mikro, variere metoder, bruke visualiseringsteknikker, og dele opp i ulike grupper. [-]
Les mer
2 dager 11 500 kr
Å håndtere den digitale omstillingen krever ledelse. Det krever kompetanse om digitalisering, og kunnskap om hva som skal til og hvordan man.... [+]
  Den digitale omstillingen er en langsiktig prosess som krever en helhetlig tilnærming. Denne prosessen kan ikke bare ha fokus på teknologien. Suksessfaktoren ligger i å samtidig fokusere på hjertet til virksomheten; menneskene, hjernen til virksomheten; strategien og hendene til virksomheten; prosessene. Som leder av en digital endringsprosess møter du en rekke utfordringer: Hvordan lykkes med effektive og autonome team? Hvordan klarer vi å effektivisere innovasjonsprosessene og integrere det i daglig driftsorganisasjon for å henge med på utviklingen? Hvordan lede selvstendige og fleksible individ? Hvordan sikrer vi at medarbeiderne henger med på den digitale utviklingen? Tempoet i den teknologiske utviklingen kan beskrives ved hjelp av VUCA. Begrepet ble introdusert av U.S. Army College på slutten av 1990 tallet, og det beskrive hvordan vi opplever at verden er mer flyktig (Volatile), usikker (Uncertainty), kompleks (Complexity) og tvetydig (Ambiguity). Begrepet er dekkende for det radikale skiftet som preger og vil prege arbeidslivet. Skiftet påvirker hvordan vi skaper mening sammen, hvordan vi designer arbeidsprosessene våre, hvordan vi samhandler i og strukturerer organisasjonene våre og hvordan vi definerer kunder og kundesegment. Skiftet vil trolig også være en faktor som bidrar til å redefinere konsept som for eksempel markedsføring, strategi, ansatte og ledelse totalt. Dette vil blant annet få konsekvenser for hvilke beslutninger som tas, hvilke planer som legges, risikovurderinger, endringsstrategier og problemløsning.   Etter kurset skal deltakerne ha økt bevissthet og kunnskap om: Hva digitalisering og digital strategi er Ha bevissthet rundt hva organisasjonen trenger av kapasitet og verktøy til å utvikle kapasiteten. Kapasitet inneholder blant annet lederkompetanse og egenskaper, medarbeiderkompetanse og egenskaper, kulturelle faktorer, holdninger og verdisett og strukturelle faktorer og arbeidsprosesser og rutiner. Ha forståelse for hva det innebærer for organisasjonen å transformere fra tradisjonell til digital Hvilke konsekvenser digitalisering har for ledelse i organisasjonen Være tryggere på hvordan de skal angripe og håndtere digitale omstillinger Ha et sett med verktøy og metoder de kan bruke  Innhold og tema: Hvorfor digitalisere? Hva, hvem og hvordan? Digitale strategier og forretningsmodeller Digitalt mind-set og kultur Innovasjon og gevinstrealisering Nye organisasjonsstrukturer Smidige arbeidsprosesser Kompetanser og egenskaper hos medarbeidere og ledelse i digitale organisasjoner Implementering av digitale strategier: transformasjonsledelse og endringsledelse For å sikre god læring vil kurset bestå av forelesning og inspirasjonsforedrag, og du vil få eksempler fra vellykkede omstillinger, fra både private og statlige organisasjoner. Kurset vil også bestå av erfaringsdeling internt i gruppen, samt trening på egen case gjennom øvelser og dialog.  [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 1 dag 34 500 kr
Hva er de største utfordringene for å lykkes med digital omstilling i teknisk sektor? Digitalisering handler 20% om teknologi og 80% om organisasjonsutvikling. [+]
Hva er de største utfordringene for å lykkes med digital omstilling i teknisk sektor?  For det første er det viktig å se helheten i digital transformasjon, det handler ikke bare om teknologi. De store gevinstene vil oppstå i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi. – Ikke hver for seg. Digitalisering handler 20% om teknologi og 80% om organisasjonsutvikling.   Workshopen består av tre deler: Kartlegging av utfordringer på teknisk i kommunene (løsningsorientert gruppearbeid) Løsningsforslag som danner grunnlag for «prosjektoversikt» med antatte gevinster og prioritering (drøfting i grupper) Hvilke prosjekter kan gi god gevinst for innbyggere? (utarbeiding av handlingsplan) og nasjonale prosjekter på byggesak med fokus på datakvalitet   1. Kartlegg nå-situasjonen Å definere «hvor vi står i dag» gjør at vi bedre forstår både utfordringsbildet og mulighetsrommet. Videre kan kartleggingen bidra til dialog, felles forståelse av dagens situasjon og forankring av behovet for endring. Føringer i kommuneplan, budsjetter og strategier vil danne grunnlag for hvordan digitalisering igangsettes og er viktig å kartlegge. En kartlegging kan ellers bestå av: Hvilke fortrinn og utfordringer har vi knyttet til kompetanse? Hva er vår «digitale grunnmur» (registre og kvalitet på disse)? Hvordan skal vi skaffe tid og ressurser til å gjennomføre nødvendige endringer? Hvilke tjenester/prosesser kan forbedres og hvordan? Er det aktuelt å samarbeide med andre (nabokommuner/leverandører osv.)?   D – prosjekter som ikke igangsettes C – prosjekter «på vent» B – Prosjekter med klart definerte gevinster A – Prosjekter med klart definerte gevinster som kan igangsettes straks   Dette er i praksis «prosjekttrakta» – en oversikt over alle aktuelle prosjekter med antatt gevinst og grunnlag for prioriteringer.   2.-3. Gevinstrealisering, plukke ut prosjekter Gevinstrealisering handler om å jobbe frem prioriterte, gjennomførbare tiltak som sikrer realiserbar gevinst. Uansett ambisjonsnivå kan det være lurt å starte enkelt og smart: Hva har andre gjort og hvor antar vi at de største gevinstene kan realiseres? Utfører vi arbeid som kan automatiseres? Kan vi bruke fellesløsninger og/eller hyllevare der det finnes for å sikre gevinster? Resultat er en handlingsplan for prosjektene med størst gevinst-potensial. Workshop-delen jobbes etter «problem/løsning» metode med ulike problemer som i neste steg ble forsøkt løst. Deltakerne er selv aktive med å prioritere hvilke temaer som fokuseres på.   Hva vil du oppnå? Motivere deltakere til å bidra aktiv i en digital omstilling, samt skape en forståelse av hva det innebærer. Jobbe frem prioriterte, gjennomførbare tiltak som sikrer realiserbar gevinst. Bidra til å bryte ned siloer mellom fag og avdelinger som er avhengig av å samarbeide for å forbedre en tjeneste. Bruke metoder som involverer deltakere demokratisk, og som kommunen selv enkelt kan ta i bruk selv videre i prosessen. Bidra med ledelse som fag – i en omstillingsfase er det spesielt viktig med gode ledelsesverktøy. Praktisk tilnærming til både metoder og krav til resultat – vi tør å gjøre det enkelt.   Program og arbeidsform på kurset Norkart har utarbeidet workshopen som består av interaktive foredrag og praktiske gruppeøvelser.   Læringspunkter Hvor ligger største utfordringer med digitalisering av byggesaksbehandling Hvordan kan vi løse største utfordringer med konkrete tiltak Hva er beste prioritering av prosjekter/tiltak med hensyn til lett realiserbare gevinster Hvordan kan digitalisering bidra til for bedre tjenester mot innbygger og mer effektiv saksbehandling   [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 1 dag 34 500 kr
Hvordan kan kommunen møte krav fra ansatte, innbyggere og næringsliv til enda bedre løsninger for byggesak/søknad? [+]
Hvordan kan kommunen møte krav fra ansatte, innbyggere og næringsliv til enda bedre løsninger for byggesak/søknad? I denne workshopen kartlegger vi utfordringer og muligheter i din kommune for å effektivisere byggesøknadprosessen. Innholdet tilpasses den enkelte kommune. Det fokuseres på å samle forslag til tiltak i en oversikt som senere kan danne grunnlag for en handlingsplan for digitaliseringsarbeidet i kommune. Workshopen består av tre deler: Målbilde og nasjonale prosjekter på byggesak med fokus på datakvalitet Workshop – utfordringer og løsningsforslag digital byggesaksbehandling Oppsummering/tiltaksforslag   Mulig innhold av presentasjon (avklares med deltakerne på forhånd): Nasjonale prosjekter og standarder på området vil bidra til effektivisering og bedre dataflyt innen området byggesak/byggesøknad. Gjennomgang av KS/DIBK sine prosjekter, fellesløsninger og standarder på området. Datakvalitet på arealplan – hvorfor er dette viktig og gjennomgang av ulike problemstillinger. Muligheter og utfordringer med «det offentlige kartgrunnlaget» Muligheter med ny standard for «digitale georefererte planbestemmelser». Muligheter rundt å automatisere leveranser av ulike produkter. Muligheter for å standardisere leveranse av grunnlagsdata til en byggesøker.  I workshop-delen jobbes det etter «problem/løsning» metode med ulike problemer. Deltakerne er selv aktive med å prioritere hvilke temaer som fokuseres på.    Workshopspørsmål (kan tilpasses): Hva er de største utfordringene for digitalisering av byggesaksprosessen?  Hvorfor har søknadene mangler?  Hvis du kunne løst et problem, hvilken ville du valgt ut?  Hvilket løsningsforslag synes du er fornuftig?  Plan er vanskelig å tolke for saksbehandler og innbygger  Bedre samhandling på tvers i kommunen i forbindelse med byggesak  Hva er ambisjonen for digitalisering av byggesak og hva skal til for å nå disse målene?  Få oversikt over nasjonale føringer på området og hvordan disse kan utnyttes mot vår organisasjon. Få oversikt over hvordan vi kan digitalisere dette området. Hvilke rutiner bør vi legge opp til? Erverve kunnskap som gjør oss mindre sårbar. Hvordan automatisere og forenkle. Få bedre overblikk over aktuelle samarbeidsarenaer, jobbe på tvers.   Hva vil du oppnå? Program og arbeidsform på kurset  Norkart har utarbeidet workshop som består av interaktive foredrag og praktiske gruppeøvelser som beskrevet over.     Læringspunkter  Hvor ligger største utfordringer med digitalisering av byggesaksbehandling Hvordan kan vi løse største utfordringer med konkrete tiltak Hva er beste prioritering av prosjekter/tiltak med hensyn til lett realiserbare gevinster Hvordan kan digitalisering bidra til for bedre tjenester mot innbygger og mer effektiv saksbehandling [-]
Les mer