Eiendomskurs
Oslo
Du har valgt: Sentrum
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 dag 2 900 kr
På forespørsel
Mange offentlige organ ønsker av ulike grunner å avhende offentlig eiendom. I den forbindelse vil NJKF invitere til et dags seminar der vi ser på regelverket rundt avhend... [+]
Kursprogram: Møteleder: Arve Leiknes, Høgskolen i Bergen/fagsjef NJKF 09:00 Morgenkaffe/te. Noe å bite i 09:25 Åpning v/Leiv Bjarte Mjøs Regelverk 09:30 Regelverk ved avhending av offentlig eiendom, EØS, forvaltningspraksis, rettspraksis.          Gaute Sletten, advokat, Haavind AS           10:15 Pause 10:30 Regelverk ved avhending av offentlig eiendom, EØS, forvaltningspraksis, rettspraksis          Gaute Sletten, advokat, Haavind AS 11:15 Pause Erfaringer 11:30 Skifte eiendom - Arealer fra offentlig til sivil bruk          Roger Jenssen, direktør, Skifte eiendom 12:15 Lunsj Erfaringer 13:15 Bergen kommune - hvordan gjennomføre politiske vedtak om avhending?          Kjell Aga, Direktør, Bergen Kommunale Bygg                                   13:45 Jernbaneverket - avhending - praktiske eksempler          Bjørn-Olav Enger, senioringeniør, Jernbaneverket                                             14:15 Pause 14:30 Statens Vegvesen - praktiske eksempler         Gunnar Børset, seksjonsleder, Statens vegvesen 15:00 ROM-eiendom - aktør som kjøper og utvikler          Tomas Mjøen, forretningsutvikler, ROM eiendom                      15:30 Oppsummering - Avhending av offentlig eiendom - hvorfor er Jordskiftekandidatene godt egnet til å gjøre denne oppgaven?           Ivar Hebnes, jordskiftekandidat, Matricula 16:00 Mingling - fingermat med tilbehør serveres.   [-]
Les mer
Sentrum 2 dager 8 500 kr
19 Nov
Kurset skal tilby innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler, den praktiske anvendelsen samt håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger. Kurs... [+]
Undervisningsform: Kursets første dag er avsatt til intensivundervisning, mens den påfølgende kursdagen i større grad er viet praktiske cases med gruppeoppgaver, hvor rollene fordeles blant deltakerne. Lærekrefter: Undervisningen dekkes av Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, som stiller med partner Geir Frøholm, partner Jens Aas og senioradvokat Sofia Bjørck. I tillegg stiller et knippe gjesteforedragsholdere for å belyse problematikken fra ulike hold. Program – dag 1 av 2: Hva er en utbyggingsavtale? Nærmere om anvendelsen, bakgrunnen Oversikt over situasjoner Begrepsbruk Parter Forholdet til plan- og bygningsloven med fokus på plansystemet og planbestemmelser Regulering i lov og forskrift – hvilke rammer gjelder nå? Gjennomgang av Plan – og bygningsloven Forskrift Rundskriv Utbyggingsavtalens innhold – hvordan utforme og hva bør reguleres? Nærmere om de avtalerettslige sider Utbygging av regulert område – infrastruktur som nødvendiggjøres av tiltaket Rimelighet/forholdsmessighet – sammensatt forholdsmessighetsvurdering Myndighetsmisbruk Øvrige begrensninger? Eksempler på utbyggingsavtaler Utbyggingsavtaler, erfaringer fra praktisk bruk Program – 2 av 2: Avgift, skatt og reglene om offentlige anskaffelser Praktiske cases med inndeling i grupper, med rollefordeling som kommune og utbygger, eventuelt med respektive rådgivere. Fiktiv forhandlingsprosess frem til eventuell endelig avtaleinngåelse Gruppene forhandler frem endelig avtaleinnhold Saksbehandling og offentlighet Tvist? [-]
Les mer
1 dag 4 500 kr
På forespørsel
På forespørsel
Hvilket ansvar har byggherren i forhold til entreprenør og prosjekterende? [+]
Hvilket ansvar har byggherren i forhold til entreprenør og prosjekterende? Er ansvaret personlig eller er det bedriften som må stå ansvarlig?   Den 1. januar 2010 trer ny byggherreforskrift i kraft. Formålet med revisjon av forskriften har vært å tydeliggjøre partenes roller og ansvar, kanskje spesielt byggherrens ansvar. Forskriften er omstrukturert i forhold til tidligere, slik at det settes fokus på de ulike aktørers ansvar og arbeidsoppgaver. Den prosjekterende får også et selvstendig ansvar under forskriften. Byggherrens plikter er viet betydelig plass og hans oppgaver og ansvar er langt bedre beskrevet enn tidligere. Dette dagskurset vil sette fokus på den nye forskriften, spesielt endringene i forhold til dagens forskrift. Kurset vil vise til praktiske eksempler for gjennomføring av HMS på en bygge- eller anleggsplass, herunder HMS vil bli satt i en rettslig ramme og sammenhengen mellom de ulike lover og forskrifter vil bli belyst og gjennomgått, herunder arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll. Kurset vil også belyse hvordan ansvar og forpliktelser kan reguleres gjennom avtaler mellom aktørene. I den forbindelse vil også de ulike entreprisenes betydning for ansvarsfordelingen bli belyst.   MålsettingEtter endt kurs skal du: ha fått en grundig gjennomgang av byggherreforskriften ha fått oversikt over de ulike aktørers oppgaver og ansvar ha fått en viss oversikt over mulig privatrettslig regulering HMS-oppgaver etter forskriften   [-]
Les mer
Sentrum 2 dager 8 500 kr
04 Feb
Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Kurset ... [+]
Undervisningsform: Undervisningen foregår i form av én intensivsamling á to dager på dagtid. Undervisningen er praktisk rettet, med erfaringer og eksempler hentet fra reelle prosjekter. Lærekrefter: Undervisningsdagene dekkes tematisk av et tverrfaglig team av medarbeidere hos Advokatfirmaet Føyen Torkildsen, under praktisk ledelse av advokat og partner Jacob Solheim. Advokatfirmaet Føyen Torkildsen har vært med på å utarbeide bransjestandarden innen utleiekontrakter for næringseiendom og den benyttes blant annet av bransjeforeningen Norsk Eiendom. Innhold: Ulike kontraktsformer i husleieretten, herunder bruk av standardkontrakter Oppsigelse og heving av leiekontrakt Tilbakelevering: Forsinkelse, mangler, krav, visning Fornyelse, forlengelse og opsjoner Felleskostnader Sikkerhetsstillelse og garanti Merverdiavgift Leietakers betalingsproblemer, leietakers konkurs og boets rettigheter Utleiers adgang til leieobjektet Fremleie og overdragelse Leieregulering Praktiske oppgaver [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.