Servicekurs - fagbrev
Du har valgt: Fengselsbetjent
Nullstill
Filter
Ferdig

-

8 treff i Fengselsbetjent
 

På forespørsel
En bred satsning på miljøarbeid på alle sikkerhetsnivåer er nedfelt i kriminalomsorgens strategiplan for faglig arbeid. [+]
En bred satsning på miljøarbeid på alle sikkerhetsnivåer er nedfelt i kriminalomsorgens strategiplan for faglig arbeid. En arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra ulike nivåer og enheter utarbeidet KRUS-rapport 2/2006 Miljøarbeid i fengsel. I denne rapporten presenteres kvalitetskriterier for strukturert miljøarbeid i fengsel, basert på de to hovedpilarene i miljøarbeidet; tilbakevendende strukturer   og troverdige relasjoner. I 2007 startet arbeidet med å prøve ut denne modellen i praksis, ved at det ble valgt ut en pilotavdeling i hver region. KRUS utvikler kursopplegg og læremateriell med utgangspunkt i grunnprinsippene som er beskrevet i rapporten, slik at disse tilpasses aktuelt sikkerhetsnivå. KRUS står faglig ansvarlig for opplæring og veiledning som gjennomføres sentralt og lokalt.    Pilotavdelingene er i gang med et opplæringsprogram som er satt sammen av en del med felles generell teori og en del som utformes ut i fra lokale rammebetingelser, målsetninger og eksisterende kompetanse. Opplæringen og forankringen foregår i fire etapper. I 2008 sluttføres denne lokale basisopplæringen og temaene videreføres i Trinn 5, hvor vi gjennomfører enkeltstående lokale fagdager etter behov.   U 4.4 Miljøarbeid trinn 4Mål: De ulike opplæringsfasene har som mål å informere, forankre og overføre kompetanse på miljøarbeid i fengsel. Trinn 4 og oppfølgnings-dagene etterpå har til hensikt å gi forståelse for de teoretiske prinsippene, samt praktiske, metodiske og relasjonelle ferdigheter i direkte arbeid med innsatte.   Innhold: Ytterligere detaljer utarbeides i samarbeid med regioner og pilotenheter.   Undervisningsform: Forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser.   Tid: Oppstart høsten 2007, sluttføres første kvartal 2008.   Miljøarbeid trinn 5 Samlingene i trinn 4 følges opp med inntil 5 fagdager ved hver pilotavdeling, fordelt etter behov utover høsten. Innhold og form planlegges i samarbeid med regionen og pilotavdelingen.       [-]
Les mer
2 dager
På forespørsel
Et av målene med SIFO er å utvikle en felles sikkerhetskultur på tvers av enheter. [+]
U 6.3 Sikkerhet i Friomsorgen (SIFO) - Erfaringssamling I 2006 var 40 friomsorgsledere og tilretteleggere gjennom en tredelt opplæringsprosess. Det siste trinnet i denne prosessen var å arbeide med SIFO lokalt på det enkelte friomsorgskontor. Et av målene med SIFO er å utvikle en felles sikkerhetskultur på tvers av enheter. For å utvikle en sikkerhetskultur må erfaringer deles og fokuset på sikkerhetsrelevante temaer og problemstillinger i friomsorgen videreføres. Erfaringssamlingen skal bidra til dette.    Mål: Lære av hverandres erfaringer lokalt, samt stå bedre rustet til å videreføre sikkerhetsarbeidet. Innhold: • Erfaringsutveksling.• Faglig påfyll innenfor relevante temaer (som planlegges i dialog mellom KRUS, regionene og målgruppene i god tid før samlingen).   Undervisningsform: Presentasjon, diskusjon og gruppearbeid. [-]
Les mer
3 dager
På forespørsel
Kurset i ”Konflikt- og krisehåndtering” foregår i to atskilte moduler. Modul I omhandler generell konfliktløsning på flere nivåer, og retter seg mot alle tilsatte i krimi... [+]
Kurset i ”Konflikt- og krisehåndtering” foregår i to atskilte moduler. Modul I omhandler generell konfliktløsning på flere nivåer, og retter seg mot alle tilsatte i kriminalomsorgen. Modul II omhandler spesifikt konflikter og kriser i fengsel. Kurset blir gjennomført i samarbeid med Francine Boucher. U 2.1 Konflikthåndtering - Modul IModul I omhandler konfliktløsning på flere nivåer, både for tilsatte og ledelse.   Mål: Kurset skal gi deltakerne økt forståelse for og verktøy til å forebygge og håndtere konflikter og vanskelige situasjoner.   Innhold: • Verktøy for konfliktløsning.• Kommunikasjonsformer.• Forebygging og inngripen.    Undervisningsform: Forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser.   U 2.2 Konflikthåndtering - Modul II Modul II er spesielt lagt opp for de som har gjennomført Modul I, og vil gi økt forståelse for og flere verktøy til forebygging, håndtering og bearbeidelse av alvorlige konflikter og kriser. Modulen er spesielt  lagt opp for tilsatte i fengslene.    Mål: Gi deltakerne økt forståelse for hvordan og verktøy til å forebygge, håndtere og bearbeide alvorlige konflikter og kriser.   Innhold: • Krisehåndtering.• Kriseforståelse.• Operativ innsats.• Forhandling.• Debriefing/defusing.• Stressmestring.    Undervisningsform: Forelesning, gruppearbeid og øvelser i celleavdeling. Det vil bli lagt vekt på praktiske øvelser.       [-]
Les mer
2 dager
På forespørsel
Kriminalomsorgen har et mål om å kunne tilby foreldreveiledning til innsatte og domfelte med barn som har behov eller ønske om å delta i en foreldreveiledningsgruppe. [+]
Kriminalomsorgen har et mål om å kunne tilby foreldreveiledning til innsatte og domfelte med barn som har behov eller ønske om å delta i en foreldreveiledningsgruppe. Tilbudet er en del av at kriminalomsorgen ønsker et større   fokus på innsatte og domfeltes forhold til barna sine. Det er etablert besøksleiligheter i flere fengsler, men tilbudet om å bruke besøksleilighetene gis bare til innsatte som har deltatt i en foreldreveiledningsgruppe.    Det kreves spesiell kompetanse hos tilsatte i kriminalomsorgen for å kunne gjennomføre foreldreveiledningsgrupper og individuell veiledning med innsatte og domfelte om foreldrerollen, hvor samværet med barna er i særlig fokus. For å bli sertifisert veileder er det derfor viktig at man er med på alle deler av kurset. I tillegg må kursdeltakerne selv drive en foreldreveiledningsgruppe i perioden mellom veiledningsdagene. Programmet er et samarbeid mellom KRUS, Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.    U 7.1 Grunnopplæring Opplæring av nye veiledere.    Mål: Gi kompetanse i å kunne gjennomføre veiledningsgrupper og individuell veiledning av innsatte og domfelte rettet mot foreldrerollen, med særlig fokus på samvær med barna.   Forberedelser: For å kunne bli sertifisert som veileder må man i tillegg til deltakelse på kurs- og veiledningsdager, drive en egen foreldreveiledningsgruppe i løpet av sertifiseringsperioden.    Innhold: • Grunnleggende veiledningsmetodikk.• Teknisk og praktisk innføring i programmet.    Undervisningsform: Gruppeundervisning og øvelser.   [-]
Les mer
2 dager
På forespørsel
Dette er et tilbud til ansatte som jobber med innsatte fra ulike kulturer, og som ønsker å få mer innblikk og bevissthet rundt egne holdninger og verdier, økt forståelse ... [+]
KRUS inviterer tilsatte i kriminalomsorgen til kurs i kulturforskjeller i praksis. Dette er et tilbud til ansatte som jobber med innsatte fra ulike kulturer, og som ønsker å få mer innblikk og bevissthet rundt egne holdninger og verdier, økt forståelse av kulturforskjeller og verktøy for analyse av utfordrende situasjoner fra hverdagspraksis. Vi ønsker på dette kurset å bidra til diskusjoner om holdninger, kulturforståelse og problemstillinger deltakerne står overfor i det daglige arbeidet med varetektsinnsatte og domfelte i kriminalomsorgen.    Mål: Bevisstgjøre i forhold til egne holdninger, verdier og kulturforskjeller, samt å sette fokus på opplevde kulturforskjeller i arbeidet i kriminalomsorgen. Forberedelser: Deltakere som ønsker plass på dette kurset bes om å sende inn egne eksempler på opplevde kulturforskjeller og konflikter i det daglige arbeidet i friomsorgen og fengsler innen 1. september 2008.    Innhold: • Flerkulturell forståelse, grunnlag for innlevelse og kommunikasjon.• Hvordan forholder vi oss til kulturforskjeller?• Kulturanalyse.   Undervisningsform: Forelesning, gruppearbeid, erfaringsutveksling, øvelser. [-]
Les mer
2 dager
På forespørsel
Erfaringssamlingene har som hensikt at enhetene deler erfaringer seg imellom. [+]
Erfaringssamlingene har som hensikt at enhetene deler erfaringer seg imellom. I tillegg vil innspill til gode grep og forbedringer i arbeidet med å utvikle hensiktsmessig sikkerhet og god sikkerhetskultur drøftes. Det vil også gis faglig påfyll.  Mål: Dele lokale erfaringer fra SiF-arbeid. Utvikle og forbedre det praktiske arbeidet med sikkerhet.   Innhold: • Erfaringsutveksling.• Status.• Innspill til forbedringer av SiF i praksis.• Sikkerhetsfaglig påfyll.   Undervisningsform: Presentasjon, diskusjon og gruppearbeid.     [-]
Les mer
På forespørsel
Nu tilbyr KRUS etterutdanning for tilsatte i kriminalomsorgen som ønsker å oppdatere seg faglig. [+]
Innholdet i piloten vil bestå av kriminalomsorgsfaglig teori og gi trening i praktiske ferdigheter for tilsatte i fengsel og friomsorg. Etterutdanningen består av flere moduler og er tilpasset tilsatte i både fengsel- og friomsorg. En del av utdanningen vil foregå på KRUS og en del vil foregå lokalt. Undervisningen på KRUS vil skje i grupper og det vil bli gitt individuelle oppgaver knyttet til opplæringen. Formålet med utdanningen er at den enkelte skal få økt sin kompetanse og sine ferdigheter, noe som igjen vil kunne bidra til utvikling av kriminalomsorgen.    Mål: Utdanningen skal styrke og utvikle ny kompetanse i kriminalomsorgen og gi trening i praktiske ferdigheter knyttet til arbeidet i fengsel og friomsorg. Innhold: Sentrale områder vil være:• Endrings- og påvirkningsarbeid.• Jus og saksbehandling.• Kriminalomsorg i utvikling.• Sikkerhet. Eksempler på moduler:• Press og påvirkning.• Etnisitet og kultur.• Organisasjon og ledelse.• Rusmiddelkunnskap. [-]
Les mer
2 år
Kan du sette grenser for andre og klarer du å holde hodet kaldt i krevende situasjoner? Da har vi kanskje utdanningen og karrieren for deg. Jobben er så viktig at du mott... [+]
UtdanningsforløpFengselsskolen starter ordinært med et forkurs ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS i Oslo. Forkurset begynner i januar og varer normalt i fire uker. Deretter følger elleve måneder ved et praksisfengsel. Denne perioden arbeider aspirantene i fengsel, med oppgaver som fengselsbetjentene. Aspirantene har tildelt en praksisårsveileder. I tillegg har aspirantene vanligvis en skoledag ved fengselet hver uke. Det gjennomføres enkelte eksamener også i løpet av praksisåret. Teoriåret starter ett år etter forkursets oppstart. Ved et ordinært skoleforløp avbrytes teoriåret mot slutten av juni med en niukers periode hvor aspirantene vikarierer som fengselsbetjenter ved landets fengsler. I løpet av denne perioden skal aspirantene også avvikle egen hovedferie.I løpet av høstsemesteret gjennomføres en ekskursjonsuke hvor de fleste aspirantene velger å reise på studietur til London. Skolen avsluttes med vitnemålutdeling i slutten av november, med oppstart av pliktår fra 1. desember.   JOBBMULIGHETERDet er stort behov for faglærte fengselsbetjenter ved de fleste fengsler i Norge. Muligheten for ikke å få jobb ved et fengsel er minimal. ETTERUTDANNINGDet er mange muligheter for videre spesialisering etter endt Fengselsskole. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS arrangerer kurs som engasjerer ansatte i hele kriminalomsorgen, se vår KRUS-katalog. [-]
Les mer