Kurs: Negotiation Skills- Forhandlingsteknikk
Ergo;ego