Prosjekt
Du har valgt: Generell prosjektstyring
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Virtuelt klasserom 2 dager 11 500 kr
Jobber du i en virksomhet som har en fast fasemodell for prosjektgjennomføring og ønsker å ta i bruk smidige metoder i en eller flere leveranser? Da er dette kurset aktue... [+]
Prosjektveiviseren er standarden for leveranse av prosjekter i og til offentlig sektor. Modellen er faseinndelt med faste sjekklister ved hver faseovergang og skal bidra til å sikre at prosjektene er godt forankret og leverer både kvalitet og verdi. Smidige metoder brer om seg, ikke bare i IT, men også innen andre leveranser. Smidig metode er endringsorientert og for å ha suksess med metoden kreves det at leveranseteamene har både kompetanse og myndighet til å endre, prioritere og beslutte selv i leveranseprosessene.  På dette kurset vil du lære om hvordan smidig og prosjektveiviseren passer sammen. Du vil lære hvordan du kan bruke prosjektveiviseren som støtte til en smidig leveranse og gi teamet det handlingsrommet det trenger for raske beslutninger og høy fremdrift,  samtidig som prosjekteierskap og virksomheten beholder kontroll over viktige aspekter i leveransen. Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av presentasjon, diskusjoner, gruppeoppgaver og praktiske øvelser. Det er ingen krav til forhåndskunnskap, men det er fordel om du har noe erfaring fra prosjektarbeid.   [-]
Les mer
Nettstudier 12 måneder 8 900 kr
Målrettet prosjektstyring, er en helhetlig fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter i alle størrelser. [+]
Målrettet prosjektstyring, er en helhetlig fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter i alle størrelser. Målrettet prosjektstyring er egnet for alle typer prosjekter; omstillingsprosjekter som krever adferdsendring, produktutviklingsprosjekter som fordrer kreativitet, og komplekse teknologiprosjekter.   I dette emnet, lærer du å styre et prosjekt ved å skape forståelse for hvordan prosjektledelse følger en stegvis prosess. Hensikten med emnet er å: Lære om ulike prosjekttyper og gi forutsetninger for å organisere arbeid i prosjekt Forstå forutsetningene og rammebetingelsene for god prosjektstyring Forstå hva som forventes av ulike roller, og i ulike faser, av prosjektgjennomføringen Lære metodikk for å lede og delta i planprosesser, og hvordan gjennomføre og rapportere i henhold til planer Lære om interessenter og risikovurdering som nyttige verktøy i prosjektplanlegging, samt styre økonomien i et prosjekt     [-]
Les mer
6 300 kr
Kurset har til hensikt å gi en innføring i grunnleggende begreper og metoder innen prosjektstyring. [+]
Kursdeltakeren vil få kjennskap til hva prosjektplaner bør inneholde og hvordan disse best kan styres. Alle de naturlige fasene i et prosjekt, fra idé til oppfølging og evaluering blir gjennomgått. Kurset er bygd opp med henblikk på at deltakerne skal få en praktisk innfallsvinkel, derfor vil det også være perioder av kurset hvor vi jobber med prosjektstyringsverktøyet MS Project på PC. Gjennom hele kurset blir det praktiske oppgaver.   Emner Begrepsavklaring Styringssløyfen Faser i et prosjekt Hovedaktiviteter og ansvarsfordeling Planlegging Kommunikasjon Risikovurdering Styring av prosjektportefølje Oppfølging og rapportering     Kursmateriell Intersofts videregående kurshefte i MS Office Project.   [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs 2 dager 14 100 kr
Få større forståelse for eierens rolle i prosjekter [+]
God eierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Eierstyring representerer knytningen mellom virksomhetens ledelse og prosjektene. Det gjelder å sikre at virksomheten når sine mål ved å gjennomføre de riktige prosjektene på riktig måte. Den utførende eierstyringen for et prosjekt utføres av prosjekteier, som dermed også er bindeleddet mellom linjen og prosjektet. Kurset Eierstyring tar for seg grensesnittet mellom linjeledelse og prosjektledelse og de viktigste prinsippene eiere bør bruke når de styrer prosjekter.  Læringsutbytte:På dette kurset vil du få kunnskap om eier og styringsgruppens rolle og oppgaver gjennom hele livsløpet til et prosjekt – fra initiering til realisering av gevinster. Deltagerne vil lære å definere hva eierstyring i prosjekter er, kunne gjengi gode prinsipper for eierstyring og få innsikt i ulike modeller for å måle modenhet innen prosjekteierstyring. Du vil forstå samspillet mellom ulike roller, linje og prosjekt innen eierstyring av prosjekter.Kurset gir deg også kjennskap til hvordan du kan øke bedriftens modenhet for prosjektstyring, samt ulike modeller for å måle modenhet innen prosjekteierstyring.Deltagerne får med seg en enkel prosjektmodell, ulike maler og rollebeskrivelser, inkludert HUKI for eierstyring av prosjekter.Kurset passer for deg som:  ønsker økt kompetanse innen eierstyring av prosjekter   ønsker praktisk trening i å sitte i en styringsgruppe  rapporterer til en styringsgruppe vurderer en karriere innen prosjekteierstyring eller er ny i rollen som prosjekteier  bli bevisst hva rollen som prosjekteier og medlem av en styringsgruppe innebærer Kursets innhold:  Eierstyring i prosjekter sett i perspektivet prosjektets livssyklus Kjennetegn ved god eierstyring av prosjekter Organisasjonsmodenhet: Måle og øke modenhet innen eierstyring av prosjekter Sentrale roller innen eierstyring i prosjekter Grensesnitt mellom linje og prosjekt innen eierstyring av prosjekter Temperatursjekk for praktisering av eierstyring i egen virksomhet Innføring av eierstyring i egen virksomhet Begrepsapparat innen eierstyring av prosjekter  Kurset er rettet mot deg som: Er medlem av styringsgrupper for prosjekter Leder styringsgrupper for prosjekter Prosjekteiere Mottaker av prosjektets resultater (Resultat og effekt) som ønsker å utvikle samspillet med prosjekteier Prosjektledere som ønsker å utvikle samspillet med prosjekteier Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og råd om valg av riktig kurs for dine behov. [-]
Les mer
2 dager 14 100 kr
Lær å ivareta og håndtere interessenter best mulig [+]
I prosjekter er tid en vesentlig faktor. Klar tale og god kommunikasjon er avgjørende. Økt bevissthet om kommunikasjon bidrar til færre misforståelser, mer effektivitet og økt læring – både for deg og organisasjonen som helhet. Utgangspunktet er å identifisere, analysere og behandle prosjekters ulike interessenter på en hensiktsmessig og god måte. Kommunikasjon handler derfor også i stor grad om å lytte. God relasjonell kommunikasjon, som det å lytte, hvordan stille gode spørsmål, gi og motta tilbakemeldinger, samt effektiv møteledelse er viktig kompetanse for en god prosjektleder. En god leder lytter i minst like stor grad som han eller hun snakker. Læringsutbytte:Kurset gir deltakerne økt forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringene som er vanlige i de forskjellige fasene i prosjekter. Du får bedre bevissthet rundt betydningen av god kommunikasjon og bruk av sentrale kommunikasjonskanaler, både internt og eksternt i prosjekter. Vi gjennomgår de viktige trekkene til god kommunikasjon og verktøy og teknikker for å analysere interessenter, lage kommunikasjonsplan, samt planlegge og gjennomføre forhandlinger. Deltagere blir kjent med kommunikasjonsmodeller som kan brukes for å analysere og forberede ulike typer samtaler (den vanskelige samtalen og forhandlinger). Du får også en elektronisk arbeidsbok med konkrete verktøy og maler som kan gjenbrukes i nye prosjekter etter kurset. Kurset passer for deg som:  Opplever utfordringer med interessenthåndtering Ønsker teori og kunnskap innen kommunikasjon- og forhandling i prosjekter Ønsker praktisk trening på hvordan du kan kommunisere og forhandle bedre   Kurset inneholder:  Kommunikasjon i prosjekter - teoretisk input og erfaringsutveksling Relasjonell kommunikasjon Tilbakemeldinger – hvordan gjøre dem verdifulle? Interessenthåndtering - Prosjektinteressenter, interessentanalyse og kommunikasjonsplan Møteledelse Forhandlinger i prosjekter – teoretisk input og erfaringsutveksling Planlegging av forhandlinger Forhandlingsverktøy Forhandlingsstrategier Forhandlingssimulering Kurset er rettet mot:  Prosjektledere og delprosjektledere  Teamledere  Prosjektmedarbeidere  Linjeressurser som jobber i tilknytting til prosjekter  Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og råd om valg av riktig kurs for dine behov. [-]
Les mer