Alle kategorier
Du har valgt: IKT - Informasjon- og kommunikasjonsteknologi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

17 treff i IKT - Informasjon- og kommunikasjonsteknologi
 

Nettstudie 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Standardisering og lagdelt kommunikasjon. Protokoller på applikasjonslag, transportlag, nettverkslag, lenkelag og overføringsteknologi på fysisk lag. Om nettverksstruktur... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Generell bruk av datamaskin, e-post og web. Innleveringer: 8 av 12 øvinger er obligatoriske. Vurderingsform: Det utføres en teoretisk (skriftlig) 3 timers eksamen som teller 100 %. Ansvarlig: Helge Hafting Eksamensdato: 18.12.13 / 27.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan redegjøre for prinsipper i pakkesvitsjet og lagdelt datakommunikasjon- kan redegjøre for virkemåten til protokoller på applikasjon-, transport-, nettverk og lenkelag- kan redegjøre for nettverksstrukturer, utstyr og overføringsteknologi FERDIGHETER:Kandidaten:- kan bruke Wireshark til å analysere datapakker- kan bruke verktøyene Ping og Traceroute GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- kan kommunisere om nettverksprotokoller og nettverksløsninger Innhold:Standardisering og lagdelt kommunikasjon. Protokoller på applikasjonslag, transportlag, nettverkslag, lenkelag og overføringsteknologi på fysisk lag. Om nettverksstrukturer og virkemåten til nettverkskomponenter.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Datakommunikasjon 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.   [-]
Les mer
Nettkurs 4 timer 2 900 kr
I dette kurset vil dere få en innføring i KOMTEK Brannforebygging. [+]
Kurset vil ta for seg oppbygging og grunnleggende bruk av systemet. Hovedsakelig vil vi se på menyene i systemet, og hvordan planlegge og gjennomføre tiltak.  Målet for kurset er at bruker skal forstå hvordan gjennomføre den grunnleggende arbeidsprosessen i programmet.   [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 3 timer 2 700 kr
17 Apr
06 Jun
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler. [+]
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler. Dette kurset vil ikke vise prosessen ved årsoppgjøret. Du vil blant annet lære om: Grunnleggende søk og navigering i modulen Innlegging av ny måler Skifte av måler Endring av egenskaper for vannmåler og målerpunkt Flytting av måler Samarbeid om målere Fratrekksmålere Innlegging og endring av målerstand og årsstart [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 5 150 kr
Kurset gir deg kunnskap om KOMTEK Forvaltning VA-Privat (Slam). [+]
Kurset gir deg kunnskap om  KOMTEK Forvaltning VA-Privat (Slam). Du vil blant annet lære om KOMTEK Admin, KOMTEK meldingssystem, begreper i KOMTEK VA-privat, planlegging av tømming/arbeidslister, integrasjon mot renovatør. [-]
Les mer
Nettstudie 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Eksterne og interne trusler mot informasjonssikkerheten, sikre tjenester, beredskapsplaner, rutiner for drift og forvaltning av IT-systemer og tjenester, anskaffelsespros... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Øvinger: 7 av 10 må være godkjent.  Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell, 3 timer,  Ansvarlig: Bjørn Klefstad Eksamensdato: 06.12.13 / 09.05.14         Læremål: KUNNSKAPER:Kandidaten kan:- redegjøre for rammefaktorer og rutiner knyttet til drift og vedlikehold av IT-systemer- liste opp ressurser vi kan bruke knyttet til drift og vedlikehold av IT-systemer- forklare en generell prosedyre for innkjøp av IT-utstyr og IT-tjenester- redegjøre for ulike sikringstiltak for å beskytte våre datasystemer mot eksterne og interne trusler FERDIGHETER:Kandidaten kan:- kommunisere med og forstå brukernes behov knyttet til bruken av IKT-tjenester- kartlegge det generelle trusselbildet for en IKT-bedrift- gjennomføre en risikoanalyse på et generelt grunnlag basert på en standard fremgangsmåte og prioritere og innføre relevante tiltak for å redusere risikoverdien for kartlagte trusler GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig- kan søke etter og anvende relevant fagstoff for å belyse en gitt problemstilling Innhold:Eksterne og interne trusler mot informasjonssikkerheten, sikre tjenester, beredskapsplaner, rutiner for drift og forvaltning av IT-systemer og tjenester, anskaffelsesprosedyrerLes mer om faget herDemo: Her er en introduksjonsvideo for faget   Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Systemforvaltning 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.  [-]
Les mer
Nettstudie 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Introduksjon til informasjonsteknologi, datamaskinens virkemåte og oppbygning, det binære tallsystemet, programvare og operativsystemer, lokale nettverk og virtualisering... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Større eller mindre øvinger tilsvarende 10 øvinger hvor 7 må være godkjent før endelig karakter settes. Personlig veileder: ja Vurderingsform: 3-timers skriftlig eksamen. Ansvarlig: Atle Nes Eksamensdato: 02.12.13 / 05.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan beskrive datamaskinens grunnleggende oppbygning og virkemåte- kan forklare operativsystemets grunnleggende funksjoner og roller- kan forklare den grunnleggende virkemåten til lokale nettverk og internett- kjenner til begrepene virtualisering og cloud computing- kan forklare hvordan grafikk og multimedia behandles av datamaskinen- kjenner til nyttige samarbeidsverktøy og sentrale sosiale medier- kjenner til bruk av IT i e-handel og organisasjoner- forstår viktigheten av å følge standarder FERDIGHETER:Kandidaten:- kan opptre på nett i henhold til regler for personvern, lovverk og etiske retningslinjer- kan velge egnede samarbeidsverktøy til å løse oppgaver i fellesskap med andre- kan merke egenprodusert materiale med egnet lisens- kan sikre sin egen datamaskin og datanettverk mot angrep og uhell GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- får en grunnleggende forståelse av hvordan informasjonsteknologi benyttes i ulike sammenhenger i samfunnet Innhold:Introduksjon til informasjonsteknologi, datamaskinens virkemåte og oppbygning, det binære tallsystemet, programvare og operativsystemer, lokale nettverk og virtualisering, internett og cloud computing, samarbeidsverktøy og sosiale media, standarder og lisenser, grafikk og multimedia, datasikkerhet og e-handel, jus og etikk, informasjonsforvaltning i organisasjoner.Les mer om faget herDemo: Her er en introduksjonsvideo for faget Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag IT-introduksjon 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.  [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 5 150 kr
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler samt innføring i årsoppgjør. [+]
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler samt innføring i årsoppgjør. Du vil blant annet lære om: Grunnleggende søk og navigering i modulen Innlegging av ny måler Skifte av måler Endring av egenskaper for vannmåler og målerpunkt Flytting av måler Samarbeid om målere Fratrekksmålere Innlegging og endring av målerstand og årsstart   Prosessen rundt vannmåleroppgjøret Utsending av målerkort/eksport av måleropplysninger til leseav og andre system Innlegging av avlesninger/import av måleropplysninger fra leseav og andre system Purring Kvalitetskontroll av innlagte data Kontroll av alle innstillinger i årsoppgjøret Kjøring av testoppgjør Kjøring av oppgjør og overføring av gebyrlinjer til gebyrmodulen Kvalitetskontroll av opprettede gebyr linjer   Kurset holdes også i vårt kurslokale i Lillehammer - påmelding finnes her. [-]
Les mer
2 dager 9 975 kr
Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. [+]
Kursinnhold: Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. Du skal i løpet av kurset ha fått kjennskap til: avtalebegrepet gebyrbehandling søkefunksjonalitet vareliste og terminoppsett matrikkelsynk fakturering (inkl. kreditering og rettelser) rapporter og analyser kart i KOMTEK   Kurset holdes også som Teams-kurs - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Bedriftsintern 1 dag 21 900 kr
En erfaren konsulent kommer til dere og kan bidra med kunnskap og deltagelse i diskusjon rundt ønskede tema. Erfaring fra best practice ute i kommune-Norge kan formidles ... [+]
En oppfølgingsdag i KOMTEK tilpasses den enkeltes behov. En erfaren konsulent kommer til dere og kan bidra med kunnskap og deltagelse i diskusjon rundt ønskede tema. Erfaring fra best practice ute i kommune-Norge kan formidles og oppdatering av endringer i lover og regler.   Her er eksempel på aktuelle tema: Oversikt over KOMTEK og hvilke moduler kommunen har og ikke har Oversikt over kommunens organisasjonsplan med plassering av KOMTEK-brukere Gjennomgang av viktige arbeidsprosesser Hvordan opprettes ny avtale (hvem initierer jobben og hvor hentes data?) Ajourhold av kunderegister og grunnlagsdata (feier oppdager flere piper, innlegging av slamgebyr, endring av grunnlag i renovasjon, påbygg som gir endring i VA-areal og eiendomsskatt, innlegging og skifte av vannmålere) Kvalitetskontroll av kunderegisteret (gratispassasjerer, feil i forhold til matrikkel, manglende enkeltavgifter, avvik gebyr – fagdata ) Samsvar mellom forskrift/gebyrregulativ og dagens praksis Publikumskontakt/servicetorg Internkommunikasjon/meldingssystem Gjennomgang av nyheter i siste versjon Opplæringsbehov Problemstillinger kommunen ønsker å ta opp   [-]
Les mer
Nettstudie 2 semester 9 960 kr
På forespørsel
Pedagogisk og effektiv bruk av læringsplattform (LMS). Vurdering med spesielt fokus på digitale tester. Hvordan lage gode spørsmål. Formativt og summativt bruk av tester.... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 10.0 Forutsetninger: Det er en fordel med en viss forståelse for (og gjerne praksis med) pedagogikk/undervisning Innleveringer: 5 større øvingsoppgaver skal være godkjent. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Faget vurderes til bestått/ikke bestått basert på 5 innleverte øvingsoppgaver. Ansvarlig: Svend Andreas Horgen         Læremål: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan redegjøre for hvordan IKT kan påvirke undervisningssituasjonen- kjenner til hva et LMS er og hvordan det kan brukes pedagogisk- kan redegjøre for hvordan digitale tester kan brukes i vurdering, både formativt og summativt- kan utforme gode digitale tester med spørsmål av høy faglig og konstruksjonsteknisk kvalitet- kan analysere kvaliteten på en digital test- kan planlegge IKT-baserte læringsaktiviteter som setter studenten i sentrum- kan planlegge, utvikle og gjennomføre et helhetlig undervisningsopplegg som gjør bruk av IKT FERDIGHETER:Kandidaten:- kan skrive en blogg over tid og bruke den til refleksjon om egen undervisningspraksis- kan kommentere andres blogger- kan lage digitale tester med et variert spekter av spørsmålstyper og kan bruke bilder, lyd og video som stimuli i spørsmål- behersker avansert funksjonalitet i et testverktøy og kan utnytte dette kreativt til å skape nye læringssituasjoner- behersker ulike Web 2.0-baserte verktøy og tjenester- kan produsere små faglige videosnutter og inkludere på en blogg GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- er bevisst på bruk av IKT i både planleggingsfasen, læringsaktiviteter, vurdering og etterarbeid- er bevisst på forholdet mellom vurdering, læringsmål og læringsaktiviteter- kan sette digitale tester inn i en større pedagogisk og didaktisk sammenheng- kan forvalte digitale tester og spørsmål over tid og tilrettelegge for gjenbruk- kan beskrive og formidle gode undervisningsopplegg til andre med ulike digitale medier- kan sette teknologi og IKT inn i en pedagogisk og didaktisk sammenheng og knytte opp til anerkjente teorier og modeller- er bevisst på hvordan innføring av IKT og ny teknologi kan føre til endringer for læring, vurdering og undervisningspraksis- er klar over etiske forhold ved bruk av IKT i læring Innhold:Pedagogisk og effektiv bruk av læringsplattform (LMS). Vurdering med spesielt fokus på digitale tester. Hvordan lage gode spørsmål. Formativt og summativt bruk av tester. Bruk av Web 2.0 i undervisningen. Produksjon og gjenbruk av digitale læringsressurser. Videoproduksjon.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag IKT i læring 9960,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 2 dager 10 500 kr
03 Apr
Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. [+]
Kursinnhold: Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. Du skal i løpet av kurset ha fått kjennskap til: avtalebegrepet gebyrbehandling søkefunksjonalitet vareliste og terminoppsett matrikkelsynk fakturering (inkl. kreditering og rettelser) rapporter og analyser kart i KOMTEK   Kurset holdes også i vårt kurslokale i Lillehammer - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 16 000 kr
Vi har nå utarbeidet opplæringspakker tilpasset konkrete stillinger i kommune - medarbeider som skal jobbe med flere KOMTEK moduler [+]
Effektiv onboarding av kommunale nyansatte Det er viktig å få nye medarbeidere til raskt å lykkes og å trives i en kommune. For ledere er det en utfordring til å forstå hvilke kompetanse det krever for å mestre tekniske løsninger og å lage en god opplæringsplan. Det er ofte lite kapasitet til å gi interne opplæring og oppfølging, som fører til at nyansatte går mye ledig de første ukene. Vi har nå utarbeidet opplæringspakker tilpasset konkrete stillinger i kommune, for å få effektiv onboarding for nyansatte. Da får de raskt mestringsfølelse og kan jobbe selvstendig og produktiv etter fullføring av pakke. Ved å bestille alle kurs som pakke får man 20% rabatt på kurspris.   Innhold opplæringspakke KOMTEK Vi har kurs i flere KOMTEK moduler, i opplæringspakke tilbyr vi KOMTEK Forvaltning grunnkurs og 2 valgfrie fagkurs, som er mest relevant for dine arbeidsoppgaver. Noen kurs kan også gjennomføres via e-læring. Da får du 1 timers Q&A med kursholder per kurs i tillegg. KOMTEK Forvaltning - grunnkurs (inkl) KOMTEK Forvaltning – Eiendomsskatt (valgfri) KOMTEK Renovasjon - grunnkurs (valgfri) KOMTEK Forvaltning - VA privat (valgfri) KOMTEK Forvaltning – Vannmåler med årsoppgjør (valgfri)   Dette får du gratis ved bestilling av opplæringspakke: E-læring: Bli kjent med KOMTEK Forvaltning 1 time Q&A med en av våre fagpersoner via Teams   Ekstra kurs som bare tilbys som e-læringskurs kan bestilles i tillegg med 30% rabatt: E-læring: KOMTEK Brannforebygging E-læring: KOMTEK Eiendomsskatt (nye modulen) E-læring: Innsyn i matrikkeldata   Velg kursdato som passer best i kurskalender. Noen kurs kan også gjennomføres via e-læring.  Det er mulig å velge flere tilleggskurs fra kurskalender med 40% rabatt (= kr. 3.000,- per kursdag).   Ta kontakt for skreddersydd pakke!     Pris kr 16.000,- [-]
Les mer
Nettkurs 10 timer 4 900 kr
Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. [+]
Kursinnhold: Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til programmets funksjoner og muligheter.   Du lærer gjennom teori og oppgaver: Hvordan du oppretter og vedlikeholder avtaler, personer, varer og gebyr. Hvordan du finner avvik. Hvordan du generere ordrelinjer til økonomisystemet. [-]
Les mer
Nettkurs 1 time 1 900 kr
I dette kurset vil vi se på hva KOMTEK er, hvordan programmet er bygget opp og hvordan du finner fram i de ulike modulene. Vi har hovedsakelig fokus på grensesnittet og h... [+]
I dette kurset vil vi se på hva KOMTEK er, hvordan programmet er bygget opp og hvordan du finner fram i de ulike modulene. Vi har hovedsakelig fokus på grensesnittet og hvilke funksjoner du finner hvor.    [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 1 dag 5 400 kr
30 Apr
Kurset gir deg kunnskap om KOMTEK Forvaltning VA-Privat (Slam). [+]
Kurset gir deg kunnskap om  KOMTEK Forvaltning VA-Privat (Slam). Du vil blant annet lære om KOMTEK Admin, KOMTEK meldingssystem, begreper i KOMTEK VA-privat, planlegging av tømming/arbeidslister, integrasjon mot renovatør. [-]
Les mer