Servicekurs - fagbrev
Du har valgt: Politi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 år
På forespørsel
Politihøgskolen tilbyr et masterstudium i politivitenskap for å møte behovet for høyere analyse- og forskningskompetanse innen politiet. [+]
Gjennom det nye masterstudiet kan Politihøgskolen møte behovet for høgare analyse- og forskingskompetanse i politi- og lensmannsetaten.   Masterstudiet ved Politihøgskolen har vore under planlegging i nærmare ti år. I denne perioden er staben ved skolen styrkt med fleire professorar, førsteamanuensar og doktorgradsstipendiatar. Dei første studentane begynte på Politihøgskolen i september 2006.   Deltakarane må ha anten politihøgskole eller juridisk embetseksamen, alternativt treårig høgskoleutdanning/bachelorgrad. Det krevst minst tre års relevant praksis. Studiet rettar seg primært mot personar med politiutdanning og arbeidspraksis frå politiet, men andre tilsette i politiet, tolletaten, kriminalomsorga eller kriminalitetsførebyggjande verksemd kan også søkje.   Masterstudiet er et deltidsstudium over 3 år (6 semestre). Undervisninga er organisert i samlinger over to til tre dagar a 16 undervisningstimar. Studentane skal igjennom 6000 sider med pensum til saman, og av dette er ein stor del på engelsk.     Første studieåretFørste studieåret tek til med ei innføring i i politivitskap (15 studiepoeng) deretter følger modulen vitskapsteori, forskingsmetode og forskingsetikk (15 studiepoeng).   I det andre og tredje semesteret skal studentane velje éin av tre fordjupingsmodular, kvar på 30 studiepoeng. Politihøgskolen tilbyr to modular: politiarbeid i lokalsamfunnet og organisert kriminalitet og terrorisme (3A og 3B). Den tredje modulen (3C) er sett saman av ”units” (mindre modular) frå politirelevante masterstudium som blir gitt ved universiteta i Leicester og Portsmouth.   Deler av undervisninga i første, andre og tredje semester er obligatorisk. Undervisninga er samansett av forelesningar, seminar og gruppearbeid. Det er ein føresetnad at studentane tek aktivt del i læringsmiljøet ved at dei mellom anna trekkjer inn erfaringar frå praksisen sin og analyserer dette ved hjelp av relevant teori.  Andre og tredje studieårDen andre delen av studiet er i hovudsaka vigd til sjølvstendig arbeid innanfor det feltet studenten vel for masteroppgåva si. Kvar student får oppnemnt ein rettleiar og legg opp arbeidet saman med rettleiaren. Det blir gjennom året felles samlingar som tek opp aktuelle faglege og metodiske spørsmål. I samlingane vil studentane få drøfta det arbeidet dei gjer i samband med oppgåvene sine. Det andre studieåret skal også brukast til litteraturstudium. Studentane har ansvar for å leggje opp ei sjølvvald pensumliste på 2000 sider. [-]
Les mer
560 timer
På forespørsel
Etter gjennomført utdanning skal studenten være i stand til å ta stilling til og arbeide med oppgaver innen tvangsfullbyrdelse. [+]
Studiet vil bli gjennomført ved Politihøgskolen i Oslo.     Utdanningen består av 4 moduler av ulikt omfang: Tvangsfullbyrdelse (20 studiepoeng (stp.)), Gjeld (10 stp.), Sekretariatsarbeid for Forliksrådet (10 stp.) og Andre sivile gjøremål (5 stp).   Modulene kan tas uavhengig av hverandre og i hvilken rekkefølge studentene ønsker.     Målgruppe Hovedmålgruppen er ansatte i politi- og lensmannsetaten som har eller er tiltenkt namsmannsoppgaver, oppgaver for forliksrådets sekretariat eller innen politiets andre sivile gjøremål.   MålEtter gjennomført utdanning skal studenten være i stand til å ta stilling til og arbeide med oppgaver innen tvangsfullbyrdelse. Studenten skal kunne behandle de aller fleste typer tvangsfullbyrdelse på en effektiv måte og med tilstrekkelig kunnskap til at partenes rettssikkerhet ivaretas.   Det innebærer at studentene skal kunne anvende reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kunne anvende relevante bestemmelser i annen lovgivning som har betydning for den materielle vurdering av krav og innsigelser kunne anvende de særlige fullbyrdelsesmåtene etter tvangsfullbyrdelsesloven ha en grunnleggende forståelse for tingrettens saksbehandling i saker etter tvangsfullbyrdelsesloven kunne identifisere og behandle de vanlige juridiske og praktiske problemer i sakene   Organisering og arbeidsmåterUtdanningen er organisert som en kombinasjon av samlinger, hjemmearbeid og nettbaserte studier. Modulen er estimert til 560 arbeidstimer. I dette inngår samlinger, hjemmearbeid, litteraturstudier og individuelt arbeid. Samlingene utgjør 120 timer. Det kreves obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.     Arbeidskrav:Individuell fordypningsoppgave. Tema for oppgaven skal være forankret i målene for studiet. Oppgaven skal være på maks 10 sider. Forslag til problemstilling skal foreligge to uker etter studiestart, og skal godkjennes av fagansvarlig. Det blir lagt opp til nettbasert veiledning, både fra medstudenter og veileder fra Politihøgskolen.     VurderingFordypningsoppgaven vurderes i forhold til en 6-gradert karakterskala (A-F). A er beste karakter, og E er laveste ståkarakter. Fordypningsoppgaven må være bestått, før studenten kan fremstille seg for eksamen.   Studiet avsluttes med en individuell skriftlig skole eksamen timer. Det gis en samlet sluttkarakter, hvor fordypningsoppgaven vektes 1/2 og eksamen 1/2. [-]
Les mer
8 uker
På forespørsel
Beredskapstroppen skal : Gjennom tilgjengelighet og fleksibilitet tjene publikum når de trenger det som mest. Tar du utfordringen? [+]
Kursinnhold   Del 1: Seleksjon på grunnlag av fysikk: svømmedyktighet motorikk allsidighet kondisjon styrke hurtighet grunnlag av psykologi: stabil psykisk helse stresstoleranse offensive trekk spenningssøkende fobier initiativrik selvstendig   Del 2: Grunnopplæring taktikker våpentjeneste entringsteknikker sanitet spesialtjenester maritimt røykdykk sprengning m.m.   Vurding:  ferdighet holdninger egnethet motivasjon gjennomføring progresjon  Muligheter ved bestått kurs:  Tiltrer BT ved ledig stilling (1. år er prøvetid)  [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Grunnutdanningen for politiet skal utvikle forståelse av alle sider ved politiets rolle og oppgave i samfunnet - herunder både den forebyggende, kontrollerende og håndhev... [+]
På Politihøgskolen får du en utdanning som gjør deg i stand til å mestre de forskjellige oppgavene politiet står overfor. Utdanningen legger vekt på studentaktive læringsformer og studentenes ansvar for egen og andres læring. Noe av læringen foregår i basisgrupper, mens andre deler av utdanningen krever individuelt arbeid.   Kontakt med mennesker i alle situasjoner er et fellestrekk for mange av de ulike arbeidsoppgavene polititjenestemenn og kvinner arbeider med. Utdanningen innledes med ett års studier ved Politihøgskolen. Deretter følger ett års praksis i et politidistrikt, før et avsluttende studieår ved Politihøgskolen.   Karriereveier Som ferdig utdannet polititjenestemann eller -kvinne finnes det en rekke karriereveier du kan følge: Mange driftsenheter (lensmannskontorer) etterspør generalister som kan jobbe med forebygging, ordenstjeneste (herunder trafikktjeneste), etterforskning og sivile gjøremål. I tillegg er det i politidistriktene muligheter for spesialisering innen ulike arbeidsfelt. Politiet har også særorganer som Politiets Sikkerhetstjeneste, Politiets data- og materielltjeneste, Kripos, Utrykningspolitiet, Politiets utlendingsenhet og Økokrim. Her er det muligheter for ytterligere spesialisering. I Oslo finner du også havnepolitiet, rytterkorpset, eskorte- og livvakttjenesten, samt beredskapstroppen. Det kan i tillegg være karrieremuligheter i Politidirektoratet og i Justisdepartementet.   [-]
Les mer
3 dager
På forespørsel
Tegn og Symptom på misbruk av narkotika eller andre rusmidler [+]
Kurset ”Tegn og symptom på misbruk av narkotika eller andre rusmidler” har sin opprinnelse fra USA på slutten av 1970-tallet. Amerikansk politi utviklet et spesielt evalueringsprogram som baserte seg på en del kliniske funn kombinert med erfaring fra tjenestemenn som arbeidet med narkotikamisbrukere.   I Norge ble arbeidsteknikk som kunne bekrefte eller avkrefte mistanke om ruspåvirkning utarbeidet på slutten av 90-tallet. Det er gitt systematisk opplæring i teknikken fra 1999. Opplæringen består av et tre-dagers teorikurs og veiledet utprøving av teknikken i praksis. Fram til 2004 er læremateriellet kontinuerlig oppdatert og undervisningen understøttes av 2 bøker.   Kurset ”Tegn & symptom på misbruk av narkotika eller andre rusmidler” er en kompetansegivende opplæring som er pensum i grunnutdanningen ved Politihøgskolen. Fagansvaret for opplæringen ligger hos Politihøgskolen og opplæring skal skje i samarbeid med høgskolen etter gjeldende fagplan. Undervisning i Tegn & Symptom kan skje for eksterne etater etter avtale med fagansvarlig ved Politihøgskolen. Kurset vil tilpasses rekvirents behov og ønsker.   Kurset går over tre dager.     Innehold, tredagers kurset:Mål: Målet er at deltagerne etter endt undervisning skal kunne identifisere ruspåvirkning. De skal kunne: - kjenne de juridiske rammene- kjenne samfunnsmessige synspunkter på narkotika- gjengi de 7 stoffgruppene- beskrive tegn og symptomer for hver gruppe- gjøre rede for de vanligste stoffene i hver gruppe og- beskrive stoffenes egenskaper - beskrive mulige inntaksmåter - beskrive bruksmåter/klargjøringsmåter - beskrive brukerutstyr for hver stoffgruppe - beskrive effekter - forklare og forstå rusens varighet og sporbarhet i kroppen - forklare og forstå faren for overdose- anvende kunnskapen om ruspåvirkning, i praksis.   Følgende temaer blir belyst under kurset: Narkotika og samfunn• Narkotikasituasjonen før og nå• Norsk narkotikapolitikk• Legaliseringsbevegelsen   Lov og regelverk• Aktuelle lovbestemmelser• Riksadvokatens betenkning av 7. september 1999 Ref.: Ra 98-377 TGM/GMK 632.9    Mennesker og rus• Generelt om fysiologi og rusmidler• Hva påvirker menneskets beslutningsprosess – hva kan du gjøre med dette• Stoffinndeling med praktisk bruk av narkotika• Inntaksmåter• Kombinasjonseffektene     VurderingVed begynnelsen av opplæringen blir det gjennomført en kort prøve for å klargjøre hva det forventes at deltakerne skal kunne ved kursets slutt. Kurset avsluttes med en egentest (eksamen). For å få bestått kurs må deltagerne ha minst 40 korrekte svar av 50 mulige.Det gis karakter bestått/ikke bestått.  Pensum/litteratur• Ole Vidar Øiseth, Terje Kjeldsen og Arne Sundvoll; ”Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler”. Vett og Viten A/S 1999 (88 sider) • Ole Vidar Øiseth, Terje Kjeldsen, Arne Sundvoll og Anette Gultvedt; ”Illustrert informasjonsmateriale om Narkotika, Alkohol og Doping”. Norsk Narkotikapolitiforening i samarbeid med Aker, 2000. (91 sider) Obligatorisk utstyr• Pennelykt• Pupillometer   [-]
Les mer
9 uker 80 000 kr
På forespørsel
Politihøgskolen tilbyr instruktørutdanning i utrykningskjøring for brann– og ambulanseetatene. [+]
Utdanningen er lagt opp etter studieplan godkjent av Høgskolestyret ved Politihøgskolen. Utdanningen er godkjent med 15 studiepoeng, og har en varighet på 9 uker som er fordelt på 4 samlinger:   Praktisk pedagogikk   2 uker Bilfaglige spesialemner  4 uker Observasjon/ undervisningserfaring 2 uker Glattkjøring/ gjenvinning av kontroll 1 uke   Deltakerne vil i mellomperiodene ha hjemmeoppgaver. Deler av utdanningstilbudet vil bli nettbasert. Deltakerne må ha tilgang til internett. Det er obligatorisk deltakelse på alle samlingene. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.