Religion
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

20 treff ( i Oslo ) i Religion
 

2 år
På forespørsel
This Master’s programme aims at providing insights into and knowledge of various relationships between religion and society in an increasingly global and multicultural ... [+]
The study programme is based on courses in the social sciences and religious studies. An essential part of the programme is to give insight into the different ways by which religion is shaped by various local and regional social conditions.   The programme aims at developing the knowledge acquired at the bachelor’s level, in order to give a more profound understanding of the relationship between religion and society in a global perspective.   This involves courses within: -  Ethics-  sociology of religion-  intercultural communication -  diaconia   The programme provides opportunities to specialize according to the students’ own interests. The programme is interreligious in its orientation. Future positions This programme aims at providing education for positions within research and education, as well as within Norwegian and international institutions and organizations, where knowledge of religion in an international and global perspective is required. It is also relevant for positions of leadership within the public and private sector. The Master’s degree qualifies for further studies on a doctoral level.   The Master’s programme is a two-year academic course of study, 120 ECTS, including a thesis of 50 ECTS. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Hva vil det si å være ung i dag? Hva preger ungdomstiden som livsfase? Hvordan kommuniserer kirken med ungdom? [+]
Studiets primære siktemål er å utruste til tjeneste som ungdomsleder i kirken og i organisasjonene. Utdannelsen gir også faglig kompetanse til å være ungdomsleder i andre sammenhenger, som kulturarbeider i en kommune eller miljøarbeider på ungdomsinstitusjoner. Hva innebærer det å være en ungdomsleder? I hele studiet legges det vekt på å utvikle ungdomslederens faglige identitet og selvforståelse. Studenten arbeider med egen livshistorie og det arbeides parallelt med teori og praksis. Er ungdomsarbeidet en naturlig del av menighetens liv? Studieprogrammet understreker at ungdomsarbeid og ungdom er en sentral del av kirken og ikke en forberedelse for å bli en del av den.     Derfor arbeider vi med temaer som: - Ledelse og medarbeiderskap- Konfliktløsing- Frivillighet- Menighetspedagogikk- Gudstjenesteliv- Sjelesorg- Ungdomsdiakoni     Ungdoms­kultur og ungdomsmiljø Hva blir formidlet i dagens musikk, massemedier og populærkultur? Hva er subkultur? Hvordan lese de ulike ungdomskulturelle uttrykkene? Praksis er en integrert del av studiet der du vil få varige pedagogiske verktøy. Studiet har en praksisdel i hvert semester, fortrinnsvis i et team med andre studenter, og med veiledning underveis [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
På forespørsel
Masterstudiet i kristendomskunnskap gir stor valgfrihet. Med ulike studieretninger har du mulighet til å profilere utdannelsen mot dine fag- og yrkesinteresser. [+]
Du kan spesialisere deg i ett av teologiens klassiske fag, eller i en samfunnsorientert retning.   Studieprogrammet har følgende studieretninger: Det gamle testamentet Det nye testamentet Kirkehistorie Systematisk teologi Kulturanalyse og menneskesyn Religionssosiologi Religionspsykologi Pentekostal teologi Metodistisk teologi Katolsk teologi.     Dette inngår i alle studieretningene: - emner i Det nye testamente, systematisk teologi og metodelære- grunnleggende fagdebatter- du får stødig innsikt i sentrale religiøse tema- du får faglig trygghet og perspektiver på eget ståsted i en verden med et mangfold av oppfatninger   Mastergraden gir kompetanse til å undervise i videregående skoler, folkehøgskoler, bibelskoler og på høyskole- og universitetsnivå. Den gir også mulighet for videre forskning. Dessuten gir studiet en grunnleggende innsikt i kristne og religiøse tema som etterspørres i kirke-, kultur- og samfunnsliv.     Studieløp Graden har et omfang på 120 studiepoeng og er normert til 2 års studier/4 semestre, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Graden omtales som disiplinbasert fordi den bygger på fordypning innenfor et fagområde.   Denne mastergraden bygger på en grad eller yrkesutdanning med et omfang på minst 180 sp, eller tilsvarende. Dessuten skal utdanningen på lavere grads nivå ha en fordypning på minst 80 studiepoeng [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
På forespørsel
Studiet gir studenten grundig kunnskap om Bibelen og om kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning. [+]
Graden består av 80 studiepoeng Kristendomskunnskap/ RLE (hvorav 30 studiepoeng er fordypning) og 20 studiepoeng Ex. phil./ Ex.fac. De øvrige 80 studiepoeng kan velges fritt blant emner på grunn- og fordypningsnivå ved MF, eller tas ved andre studiesteder.    MF tilbyr følgende fordypningsemner: Kristendomskunnskap/ RLE Samfunnsfaglige emner Teologiske emner Tverrkulturell kommunikasjon Pedagogiske emner Ønsker du å bygge videre på bachelorgraden og ta disiplinbasert master i kristendomskunnskap eller disiplinbasert master i kirkelig undervisning, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå.   Veien videreStudieprogrammet gir grunnlag for videre studier i kristendomskunnskap. [-]
Les mer
5 år
På forespørsel
Studiet gir kompetanse for stillinger som stiller særskilte krav til sjelesorgfaglig kompetanse. [+]
Studieprogrammet vil balansere klinisk og teoretisk læring gjennom veiledet praksis, faglig refleksjon, oppgaveskriving og valgfrie fordypningstema som sentrale elementer. Studiet er spesielt egnet for prester og diakoner, men kan også være relevant for andre yrkesgrupper i kirke og samfunn. Pastoralklinisk utdannelse (PKU) utgjør en sentral del av studiet med tre obligatoriske emner.   I graden står erfaringsbasert og prosessorientert læring sentralt. Det stilles særskilte opptakskrav og krav om motivasjon til å arbeide med egne læringsbehov, samt villighet til å utforske egen sjelesorgpraksis. Vi vektlegger et læringsmiljø som fremmer faglig og personlig formasjon.     Studieprogrammet Studieprogrammet innholder tre emner, hvert på 400 timer veiledet læring. Emnene utlyses oftest som heltidsstudium på 11-12 uker, av og til som deltidsstudium over 6-9 måneder. Undervisning med læringspraksis er lagt til institusjoner som MF har samarbeidsavtale med. Det forutsettes en faglig progresjon og utvikling fra kurs til kurs i henhold til emnebeskrivelsene. I tillegg tas et fellesemne (10 studiepoeng) i forbindelse med studiet. Videre innholder studiet valgfrie fordypningsemner på til sammen 20 studiepoeng og et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng (masteravhandling), inklusive kurs i vitenskapsteori- og metode.     Pastoralklinisk utdannelse i Norge ivaretar internasjonale kontakter og forpliktelser. Emnene i graden svarer til den høyeste internasjonale standard, både i omfang, innhold og struktur. Det samme gjelder krav til veilederes kompetanse, og kvalitetskrav som stilles til praksis­institusjonene. MF har inngått avtaler med veiledere og praksisinstitusjoner som er godkjent av Presteforeningens Fagråd for sjelesorg.     Varighet Graden har et omfang på 120 studiepoeng. Normalt vil graden gjennomføres i løpet av 5-6 år, vekslende mellom heltids og deltids studieperioder. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
På forespørsel
Ønsker du å fordype deg i teologi og kristendom? Du har mulighet til å studere teologi i rammen av ulike kirkelige tradisjoner [+]
MF tilbyr emner innen: Luthersk teologi Metodistisk teologi Katolsk teologi Pentekostal teologi   Med en bachelor i teologi er veien videre ganske åpen. Du kan selvsagt ta en master i teologi, eller du kan gå over til profesjonsstudiet. Du er da tre år på vei mot målet, dersom det skulle vise seg å være presteyrket.   Graden består av 80 studiepoeng Kristendomskunnskap/ RLE og 20 studiepoeng Ex.phil./Ex.fac. De øvrige 80 studiepoengene velges fritt blant teologiske- og kristendomsfaglige emner. Graden skal inneholde praktisk teologi og minst ett teologisk grunnspråk [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
I enhver profesjon lærer man ved å være i praksis. Livet lærer også. Likevel har du kanskje oppdaget et behov for mer faglig påfyll i ditt presteyrke. [+]
Studiet gir prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis. Studiet gjør kandidatene i stand til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, der utfordringer fra praktisk prestetjeneste bearbeides ved hjelp av aksepterte metodiske arbeidsmåter.     Programmet er praksisorientertDet forutsetter praksiserfaring som bringes med inn i studiet, og alle emner i programmet er orientert mot praksis eller prøves ut i praksis. Med utgangspunkt i kompetanse tilegnet i grunnstudiet, samt dine yrkeserfaringer, gir studiet perspektiver og kompetanse til å forstå prestetjenesten på nye måter. Faget kombinerer et overordnet perspektiv på teologi der alle sider ved prestens hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.     SamarbeidspartnereStudiet er et samarbeid mellom Det teologiske Menighetsfakultet, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og Misjonshøgskolen. Det praktisk teologiske seminar (UiO) deltar også som faglig samarbeidspartner. Den norske kirkes presteforening er en hovedsamarbeidspartner som bidrar med kompetanse og praksisrelevant erfaring når det gjelder utvikling og gjennomføring av emner. Graden skrives ut av det fakultetet kandidaten har tatt flest studiepoeng ved. Tidligere videreutdanning (SPP-moduler) vil kunne innpasses i graden. [-]
Les mer
5 år
På forespørsel
På forespørsel
Master i teologi er et toårig studium med teologiske fag og grunnspråk. Her skaffer du deg unik innsikt i enkelte grener av teologien. [+]
Mastergradsstudiet i teologi vil stimulere til faglig helhetsforståelse, å utvikle evnen til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid og skriftlig framstilling av fagstoffet. Studiet gir også innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid.   Mastergraden i teologi har et omfang på 300 studiepoeng og er normer til 5 år (10 semestre), inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Studiet kan gjennomføres på engelsk. Programmet har følgende studieretninger:     Katolsk teologiØnsker du en faglig fordypning i katolsk tro? Katolske studier er et spennende og relativt nytt fagområde innenfor kristendoms- og teologistudier i Norge. Menighetsfakultetet er det eneste studiested som tilbyr studier innenfor fagområdet i dag.   Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke med en rik åndelig og teologisk tradisjon som står overfor mange utfordringer i vår tid. Gjennom å studere Den katolske kirkes tradisjon i fortid og nåtid inviteres du til å forstå og reflektere over kristendommens rolle i vår verden, både lokalt og globalt.     Metodistisk teologiProgrammet er utviklet i samarbeid med Høyskolen for Kristendom, Metodistkirkens Studiesenter. Metodistkirken har med sitt utgangspunkt i Den anglikanske kirke, røtter både i den felles oldkirkelige teologiske tradisjon, i reformasjonens tolkning av denne og i vekkelseskristendommens pietistiske retning. Metodistkirken har alltid levd i spenningen mellom det å være kirke og det å være en bevegelse, men har i hele sin historie lagt vekt på den personlige gudsrelasjon og det praktiske kristne liv.   Studiet bygger på den grunnutdanning MF tilbyr i KRL-faget, og gir i tillegg en inngående forståelse av metodismens historie og teologi. Studiet imøtekommer de krav Metodistkirken stiller for ordinasjon til eldste/pastor.     Åpen studieretningEn mastergrad i teologi med åpen studieretning komponeres forholdsvis fritt etter de ønsker for bredde eller fordypning den enkelte student har. Det er anbefalt å starte studiet med grunn- og fordypningsstudier i KRL (til sammen 80 sp) samt ex.phil. og ex.fac. Dernest gå videre med språk- og teologistudier. Ta kontakt med studieveileder for å sette sammen graden. [-]
Les mer
1 time 50 kr
Meditasjon og foredrag om buddhisme i vår tid [+]
Å finne et lykkelig og meningsfullt liv Ved å utvikle indre fred, medfølelse og visdom kan vi finne nye løsninger på våre problemer, forbedre våre forhold til andre og finne mer lykke og mening i livet. Undervisning på engelsk. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Vil du studere teologiske fag? Har du tilhørighet til et luthersk, metodistisk, katolsk eller pentekostalt kirkesamfunn? [+]
Menighetsfakultetet tilbyr en rekke emner og studieprogram på bachelornivå som kvalifiserer for arbeid i kirke, skole og samfunn.   Alle programmene er bygget opp av enkeltemner, evt. emnekombinasjoner. Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Noen emner har mappevurdering der studiekrav må oppfylles underveis i semesteret. Andre har en kombinasjon av mappevurdering og avsluttende prøve, eller kun en avsluttende prøve. MF ønsker å legge til rette for varierte arbeidsformer og en stimulerende læringsprosess. Læringen skjer gjennom deltakelse i undervisningen, gjennom selvstudium, gruppearbeid og veiledning, og gjennom oppfylling av eventuelle studiekrav (oppgaver, ekskursjoner, ulike typer studentbidrag til undervisningen, refleksjonsnotat, praksis etc.).   Bachelor i Teologi Bachelorgraden i teologi har et omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 år. Graden består av 80 studiepoeng KRL og 20 studiepoeng examen philosophicum/ examen facultatum. De øvrige 80 sp velges fritt av teologiske- og kristendomsfaglige emner og skal inneholde praktisk teologi og studium av minst ett teologisk språk.   Veien videreStudieprogrammet gir grunnlag for videre studier i kristendomskunnskap og teologi. [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Lurer du på hvordan evangeliet kan leves ut i handling? Ønsker du å lære om hvordan mennesker i utsatte livssituasjoner kan møtes med omsorg og respekt? [+]
Denne mastergraden kvalifiserer for en rekke stillinger i kirke- og samfunnsliv: - diakon i Den norske kirke - ulike stillingstyper innenfor bistandsarbeid, misjon, og organisasjonsliv, både i Norge og internasjonalt - ulike fag- og lederstillinger innenfor offentlig og frivillig sektor   Grunnlag og studieløpStudiet bygger på en bachelorgrad innen helse-/sosialfag eller et pedagogisk fagområde på minimum 180 studiepoeng. I alle disse profesjonsorienterte utdanningene står arbeid med relasjoner til andre mennesker sentralt. Gjennom fag som ledelse, sjelesorg, etikk og praksisstudier, søker masterstudiet å videreutvikle den relasjonskompetansen du til nå har skaffet deg. I tillegg får du en solid innføring i teologiske emner som har relevans for diakonien. Studiet er også et tilbud til deg som allerede er utdannet diakon, og som ønsker å fordype deg videre i faget. Tidligere utdanning kan innpasses etter søknad.     Læring i praksisStudiet er praksisorientert. Det er praksisfeltet som bestemmer valget av teoretiske perspektiver. Studiet er dessuten samarbeidsrettet. Deler av undervisningen foregår derfor i samarbeid med preste- og kateketutdanningen. Gjennom tilegnelse av kunnskap, og gjennom refleksjon over egen tro og livserfaring, sikter studiet også mot å være personlighetsdannende. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
På forespørsel
Dette årsstudiet gir grunnleggende innføring i religion og livssyn, med hovedvekt på kristendommen. [+]
Studiet gir bred allmennkunnskap, og er relevant for ulike yrker. Studiet kvalifiserer for undervisning i RLE / Religion og etikk i skolen. Det inngår også i teologistudiet og i Bachelor i Ungdom, kultur og tro, samt andre bachelorprogram.     Dette årsstudiet tar opp en rekke spørsmål knyttet til kristendom, religion og livssyn: Hva er religion? Hva er etikk? Kan tro læres? Hva slags bok er Bibelen? Hvordan er kristendommen blitt forstått og praktisert gjennom historien? Hva lærer kristendommen om Gud, verden og mennesket? Hva er forskjellen mellom de ulike kirkesamfunnene? Hva tror muslimer, hinduer, buddhister, jøder? Hva er de viktigste ikke-religiøse livssynene i samfunnet vårt? Hva er RLE-fagets sentrale målsetninger, og hvordan kan disse oppnås? Studenter som ikke har ex.phil fra før, tar dette som en del av årsstudiet. Studenter som har ex.phil fra før, velger i stedet et fordypningsemne. Studenter som tar årsstudiet som det fjerde året i allmennlærerutdanningen, må velge et fordypningsemne. Veien videre Studiet inngår i de fleste studieprogrammene MF tilbyr. Årsstudiet i KRL kan innpasses som fjerde året av en allmennlærerutdanning. Det forutsetter imidlertid at en i tillegg til grunnstudier i KRL (50 sp) velger 10 sp fordypning i KRL (og ikke Exphil), til sammen 60 sp KRL. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Studiet gir fordypet innsikt på sentrale områder innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående... [+]
Studiet gir fordypet innsikt på sentrale områder innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole. Religionsvitenskap Etikk og filosofi Bibelen og kristen livstolkning Kristendommens historie   Studenten arbeider med pedagogiske og didaktiske utfordringer. Selv om studiet primært er rettet mot RLE-faget i grunnskolen og Religion og etikk i den videregående skolen, har det overføringsverdi til fagdidaktiske problemstillinger og utfordringer i andre fag i skoleverket – og til arbeid i kirken.     Studieløp Studiet er et deltidsstudium over tre år med undervisning på lørdager. Fagemnene utgjør 60 studiepoeng og tas normalt over to år. Deretter kommer avhandlingen, som skrives med veiledning av faglærer. Studiet kan kombineres med jobb [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
På forespørsel
Med fordypning i kristendommen og andre religioner får du kunnskap om hvordan vi kan forstå samfunnet. [+]
Studiet tar sikte på et fremtidig arbeid med undervisning i skole eller kirke.   I dette studiet får du lære mer om: Kristen tro og livsstolkning Religionsvitenskap Pedagogikk og fagdidaktikk SamfunnsfagDenne bachelorgraden gir deg mulighet til å velge fordypning rettet mot skole eller kirkelig undervisning (kateket). Som fremtidig lærer får du undervisningskompetanse i to fag, RLE/ Religion og etikk og samfunnsfag. Studiet inneholder pedagogisk praksis. Bachelorprogrammet begynner normalt med Årsstudium i Kristendomsskunnskap/ RLE.     [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
En kateket leder kirkens undervisningsarbeid. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har vitalisert opplæringsfeltet og har skapt et stort behov for kvalifiserte und... [+]
Læring i kirken er livslang læring og gjør kateketens arbeidsfelt variert og interessant.   Kateketen har ansvar for å: ivareta menighetens undervisning av barn, unge og voksne. Barn og unge er sentrale aktører i kirkens arbeid, og ønsker hjelp til å utfolde og vokse i sin tro. Kateketens arbeid består i å tilrettelegge kirkens arbeid slik at læring kan skje. Drive ledertrening koordinere samarbeidet med skolen, ulike organisasjoner og kommunale etater   De fleste kateketer er med å bestemme profilen på sin egen stilling, og dette gir en god fleksibilitet. Den enkelte får bruke seg selv på en meningsfull måte.  Mastergraden i kirkelig undervisning har som primært mål å utdanne for kateketyrket. Den fordypning studiet gir i kristendomskunnskap/teologi og menighetspedagogikk gjør utdanningen egnet til bruk i kirke, skole og ulike organisasjoner.       Studieløpet Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad med 80 studiepoeng Kristendomskunnskap/ RLE og 30 studiepoeng pedagogikk. De siste 50 studiepoengene kan velges fritt i bachelorstudiet. Studenter med lærerutdanning eller gammel kateketutdanning kan søke om innpassing. I masterstudiet inngår kristendomskunnskap, menighets­pedagogikk og andre praktisk-kirkelige fag. Du kan fordype deg i ett eller flere temaer i valgfrie studieemner, og gjennom arbeidet med masteravhandlingen. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;