Økonomikurs
Skatter og avgifter
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

9 treff ( i Oslo ) i Skatter og avgifter
 

Oslo Og 3 andre steder 1 dag 4 100 kr
20 Oct
25 Oct
02 Nov
Dette kurset passer for alle som ønsker basiskunnskap om merverdiavgift. Her får du en innføring i merverdiavgiftssystemet. [+]
Innføring i merverdiavgift Alle som arbeider med bilagsbehandling og kontering vil møte på spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles. Dette gjelder både ved anskaffelser og salg av varer eller tjenester. En grunnleggende forståelse av merverdiavgiftssystemet og de alminnelige reglene er derfor nyttig.   Forstå merverdiavgiftsreglene - håndter bilagene riktig Dette kurset passer for alle som ønsker basiskunnskap om merverdiavgift. Her får du en innføring i merverdiavgiftssystemet. Du vil også få en gjennomgang av reglene om beregning av merverdiavgift sammen med reglene om når det foreligger fradragsrett. Det samme gjelder registrering, innberetning og innbetaling av avgift, samt dokumentasjonsreglene. Ved gjennomgang av de enkelte emnene vil det bli lagt stor vekt på en praktisk vinkling med bruk av eksempler og oppgaveløsning. Innhold Generelt om avgiftssystemet, sentrale begreper, registrering, mv. Avgiftsplikt ved omsetning Når skal man beregne utgående mva.? Når er omsetningen fritatt og når er omsetningen unntatt? Viktigheten av skillet mellom fritatt og unntatt omsetning Grunnleggende om import av varer og tjenester Fradrag for inngående mva. - hva må være på plass for at fradragsrett skal foreligge? Anskaffelser hvor fradragsrett er avskåret og beregning av forholdsmessig fradragsrett Grunnleggende om merverdiavgift på fast eiendom Praktiske eksempler og oppgaver Autorisasjon 7 timer under fagområdet Skatt/avgift Kursholder(e) Deloitte Advokatfirma AS     [-]
Les mer
Oslo 1 dag 4 100 kr
28 Nov
Unngå feil når du benytter utenlandsk arbeidskraft. Benytter du arbeidskraft fra utlandet? Det er mange regler og krav du må kjenne til for å gjøre dette korrekt. [+]
Bruk av utenlandsk arbeidskraft Unngå feil når du benytter utenlandsk arbeidskraft. Benytter du arbeidskraft fra utlandet? Det er mange regler og krav du må kjenne til for å gjøre dette korrekt.   Bli trygg på regelverket Dersom din bedrift benytter seg av utenlandsk arbeidskraft, enten ved å leie inn utenlandske arbeidstakere eller engasjere underentreprenører, er det viktig å kjenne til reglene som gjelder i Norge. Reglene er mange og de er detaljerte. Dersom de ikke overholdes kan din bedrift holdes ansvarlig overfor norske myndigheter.   Dette kurset gir en grunnleggende innføring i reglene som gjelder utenlandsk arbeidskraft i Norge. Målet med kurset er å sette deg i stand til å sørge for at din bedrift kjenner til og kan etterleve gjeldende regler og krav. Innhold Oppholdstillatelse/visum Registrering av utenlandske selskaper i enhetsregisteret Registrering av kontrakter og ansatte Innleie eller entreprise Selvstendig næringsdrivende eller ansatt Id-sjekk Rapportering av lønn Forskuddstrekk Skatteplikt For den ansatte (global eller begrenset) Unngåelse av dobbeltbeskatning (herunder skatteavtaler) For utenlandsk selskap Selvangivelsesplikt Trygdeforhold (herunder rådsforordningen, trygdeavtaler, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift, OTP og yrkesskadeforsikring) Arbeidsrettslige problemstillinger (bl.a. kontrakt, feriepenger, arbeidstid, minstelønn) Pendlerstatus (vilkår, fradragsrett, netto/brutto metode, innberetning) Vikarbyrådirektivet Solidaransvar ved bruk av utenlandsk arbeidskraft   Autorisasjon 7 timer under fagområdet Skatt/avgift   Kursholder(e) KPMG   [-]
Les mer
Oslo Og 4 andre steder 7 timer 4 100 kr
06 Nov
07 Nov
14 Nov
Kurset vil gi deg som rådgiver en god oversikt over en rekke skatterettslige problemstillinger knyttet til fast eiendom. [+]
Reglene om beskatning av bolig og næringseiendom har blitt endret en rekke ganger i løpet av de senere årene. I tillegg har «delingsøkonomien» ført til nye problemstillinger som det er viktig å være kjent med. Gjennom kurset vil deltakerne gjennomgå de skatterettslige problemstillinger og «feller» ved selve eierskapet av fast eiendom, herunder skattereglene ved utleie og skillet mellom vedlikehold og påkostning som vilkår for fradrag. Kursinnhold Kurset gjennomgår de sentrale regler og problemstillinger knyttet til formuesbeskatning, eiendomsskatt og inntektsbeskatning av fast eiendom. Formuesbeskatning av bolig Formuesbeskatning av næringseiendom Eiendomsskatt- Utskrivingsgrunnlag, verdsetting og klageadgang Utleie av privat eiendom- Fritaksbehandling eller regnskapsbehandling? Utleie av næringseiendom Vedlikehold/påkostning- Fradragsrett eller aktiveringsplikt? Realisasjon av privat eiendom Realisasjon av næringseiendom Arv/generasjonsskifte privat eiendom- Skattemessig kontinuitet eller diskontinuitet? Regnskapsfører: S/A 7 t Revisor: Skatt 7 t [-]
Les mer
Oslo Og 4 andre steder 7 timer 4 100 kr
18 Oct
27 Oct
20 Nov
I dette kurset gir vi deg en innføring i reglene for beskatning av forretningsvirksomhet med tilknytning til flere land. [+]
Det blir mer og mer vanlig at virksomheter drives med aktiviteter over landegrenser. I dette kurset gir vi deg en innføring i reglene for beskatning av forretningsvirksomhet med tilknytning til flere land. Skatteavtalenes betydning og forholdet til interne skatteregler vil bli gjennomgått. Videre vil viktige begreper det er nødvendig å kjenne til, bli nærmere forklart. Kursinnhold Sammenhengen mellom norske interne skatteregler og skatteavtaler Internasjonal skatteplanlegging Metoder for å unngå skatteflukt – BEPS-prosjektet Skatteavtaler og utviklingen innen internasjonal skatt Skatteavtalenes oppbygning Den nordiske skatteavtalen, OECDs mønsteravtale, «Supertraktaten» Grunnleggende begreper: Hjemmehørende-begrepet Globalinntektsprinsippet Begrenset skattepliktig Kreditmetoden/unntaksmetoden NOKUS-/CFC-regler Kildeprinsippet Datterselskap versus filial Internprising mellom nærstående selskaper (sktl § 13-1 og OECDs retningslinjer Skatteavtalenes prinsipper for allokering av inntekter og kostnader ved fast driftssted Tips til hvor du finner aktuelle rettskilder og relevant informasjon Regnskapsfører:   S/A 7 t   Revisor:   Skatt 7 t [-]
Les mer
Oslo Og 4 andre steder 7 timer 4 100
31 Oct
03 Nov
13 Nov
Kurset vil gjøre deg til en bedre rådgiver for din kunde. Det fokuseres på hva som er gunstig og hvilke feil som ofte gjøres i praksis. [+]
Kurset vil gjøre deg til en bedre rådgiver for din kunde. Innenfor de utvalgte fagområdene, som er flere av de mest sentrale områdene innenfor personbeskatning, fokuseres det på hva som er gunstig og hvilke feil som ofte gjøres i praksis. De områdene som gjennomgås er områder som de fleste kan noe om, men der overfladisk kunnskap kan være det som gjør at man trår feil.   Kursinnhold Ektefelle/samboer og barn Reglene for beskatning  Feller som gir økt skatt Tilpasninger som gir skattebesparelser Konsekvenser ved samlivsbrudd Bolig/fritidsbolig Fritakslignet/regnskapslignet Feller ved utleie og salg Utleie til selskap Bolig/fritidsbolig i utlandet Over landegrensene Innflytting og utflytning  Utenlandsk formue for personer bosatt i Norge  Skatteavtale Pendlerutgifter  Skattemessig bosted og pendlerutgifter innland/utland Fradrag og arbeidsgivers dekning Aksjesparekonto Nytt for personer fra 2017 – hva må en rådgiver vite om dette Skattefrie inntekter Skattefrie gevinster og mindre lønnsinntekter Hobby eller næring Kursinnhold • Ektefelle/samboer og barn  - Reglene for beskatning   - Feller som gir økt skatt  - Tilpasninger som gir skattebesparelser  - Konsekvenser ved samlivsbrudd• Bolig/fritidsbolig  - Fritakslignet/regnskapslignet  - Feller ved utleie og salg  - Utleie til selskap  - Bolig/fritidsbolig i utlandet • Over landegrensene  - Innflytting og utflytning   - Utenlandsk formue for personer bosatt i Norge   - Skatteavtale• Pendlerutgifter   - Skattemessig bosted og pendlerutgifter innland/utland  - Fradrag og arbeidsgivers dekning• Aksjesparekonto  - Nytt for personer fra 2017 – hva må en rådgiver vite om dette• Skattefrie inntekter  - Skattefrie gevinster og [-]
Les mer
Oslo Og 2 andre steder 1 dag 4 100 kr
10 Nov
16 Nov
Formålet med kurset er å gi en innføring i gjeldende regelverk, praktiske implikasjoner og mulige løsninger for håndtering av merverdiavgift ved internasjonal handel... [+]
Merverdiavgift ved internasjonal handel Norske selskaper har i stadig større grad økonomisk aktivitet utenfor Norge. Dersom et selskap foretar kjøp eller salg av varer og tjenester i utlandet, er det viktig å sikre at transaksjonene håndteres på en korrekt måte avgiftsmessig. Riktig håndtering av mva. gir deg et konkurransefortrinn.   Vær i forkant Lær å identifisere og håndtere aktuelle problemstillinger før problemene oppstår. Korrekt og optimal håndtering av merverdiavgift ved internasjonal handel kan gi din bedrift et konkurransefortrinn. Ved riktig og optimal strukturering av transaksjoner utenfor Norge foreligger det normalt liten risiko for endelige avgiftskostnader. Dersom avgiftsmessige implikasjoner ikke hensyntas tilstrekkelig kan det oppstå økonomisk eksponering. Dette kan unngås hvis relevante problemstillinger blir identifisert og håndtert på et tidlig tidspunkt. Formålet med kurset er å gi en innføring i gjeldende regelverk, praktiske implikasjoner og mulige løsninger for håndtering av merverdiavgift ved internasjonal handel. Kurset er spesielt rettet inn mot virksomheter med aktivitet i EU. Innhold Omsetning av varer og tjenester fra Norge til utlandet, herunder leveranser til petroleumsindustri og skipsfart Kjøp av varer og tjenester fra utlandet Kjedetransaksjoner (kjøp/salg) av varer og tjenester i EU Innførsel (import) og utførsel (eksport) av varer i Norge og EU Registrerings- og rapporteringsforpliktelser i EU   Autorisasjon 7 timer under fagområdet Skatt/avgift   Kursholder(e) Deloitte Advokatfirma AS [-]
Les mer
1 dag 4 500 kr
Kurset passer for alle importvirksomheter, også nyoppstartede, som ønsker et bedre «grep» om tollregelverket og egne rutiner knyttet til import av varer. [+]
- Et praktisk rettet grunnkurs om tollregler og rutiner knyttet til norsk import. Importerer du varer til Norge? Lurer du på hva det er viktig å ha kontroll på i handelen med utlandet? Ønsker du bedre kontroll på kostnadene knyttet til importen? Vi inviterer deg til et nyttig og lærerikt heldagskurs om temaet, med kursmateriell og en deilig lunsj inkludert! Målet er å gi en grunnleggende innføring i de viktigste tollrutinene for norsk import, samt hvilke rutiner det er viktig å ha etablert i egen virksomhet. Kurset tar for seg de viktigste områdene innenfor tollregelverket og vil gi deg praktiske tips om: • Tolldeklarering og tollprosedyrer • Avgiftsberegning • Tollverdi og leveringsbetingelser • Tollregnskap • Opprinnelse og handelsavtaler • AEO (Autoriserte økonomiske operatører) • Klassifisering • Tollager • Merverdiavgift ved innførsel Kurset passer for alle importvirksomheter, også nyoppstartede, som ønsker et bedre «grep» om tollregelverket og egne rutiner knyttet til import av varer. [-]
Les mer
3 timer 1 790 kr
Med utgangspunkt i konkrete tilfeller ser vi på utfordringer knyttet til disposisjoner mellom selskap og aksjonær [+]
[-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;