Ledelse og strategi
Teamarbeid - Teamutvikling
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 8 900 kr
Samarbeid og teambygging er ingen kunst men det må læres. Dette kurset gir grunnleggende forståelse og praktiske metoder i forhold til utfordringer, samarbeid og resultat... [+]
  Introduksjon Dette kurset vil sette fokus på viktigheten av team både som en effektiv prestasjonsenhet og som en solid resultatenhet. Vi vil jobbe med team både for den enkelte leder og på tvers, og sentralt i dette arbeidet er å skape en klar forståelse for viktigheten av velfungerende team og en gjennomgående helhetstankegang. I dette arbeidet vil vi blant annet dra frem en enkel teammodell, vi vil se på roller og teamsammensetning, og vi vil bevisstgjøre viktigheten av leders rolle i denne sammenhengen. Deltakerne vil på dette kurset bli introdusert for flere praktiske verktøy som de kan bruke i sin operative arbeidshverdag. Kurset vil være preget av mange praktiske øvelser, og intensjonen med disse er både å synliggjøre effekten av enkle virkemidler, og fremheve viktigheten av samhandling og samarbeid – både i team og på tvers av avdelinger og funksjoner. Dette kurset vil dekke følgende: Fokus for kurset: Hvorfor er velfungerende team og en konstruktiv helhetstankegang viktig for å lykkes? Hvordan kan jeg utvikle mitt team? Hva trenger jeg som leder for å bli en god teamleder? Tema for kurset: Team og gruppedynamikk i en operativ setting Teamprestasjonsmodellen Roller og preferanser Belbins teamhjul Teamledelse Etter endt kurs skal deltakerne: Ha kunnskap om hva som skal til for å bygge velfungerende team. Klart forstå verdien av samhandling på tvers. Være bevisste på hva som skal til for at de skal kunne utvikle seg til å bli gode og effektive teamledere. [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 3 900 kr
Kurs i teamledelse med videobaserte leksjoner, støttekster, quizzer og slutttest. Nettkurs gjennom Lederskolen gir rask og effektiv læring. Moderne nettkurs. [+]
  Teamledelse og Teamutvikling Nettkurs eller energifylte kurs og workshops  Team som arbeidsform har økt kraftig de siste årene. Dette skyldes at oppgaver innad i bedrifter blir mer og mer komplekse og krever større grad av samhandling. I dette kurset vil du lære om dynamikken i team og hvordan skape gode team for å nå et felles mål.  CoachTeam har lang erfaring med teamledelse, og skreddersyr også fysiske teamsamlinger og teamutviklingsprogram til kundens behov og målsetninger. Undersøkelser viser at dersom lederen av teamet har en coachende lederstil, bidrar det til at teamet blir mer effektivt Hva kjennetegner suksessrike og effektive team? Det er flere ting som kjennetegner suksessrike team. En coachende lederstil hos lederen er en viktig faktor. Dette vil bidra sterkt til å skape: Respekt og tillit til hverandre Åpen og ærlig kommunikasjon Forpliktelse/commitment overfor teamet (VI/inkludering) Ansvarliggjøring/stå til «regnskap» (JEG) Felles målfokus, det vil si felles forståelse av hva som skal nås, hvorfor de skal nå målet, hvordan målet skal nås og hva som er beviset   [-]
Les mer
Nettstudier 1 semester 4 980 kr
På forespørsel
Teambygging med Belbins teamroller og Firo-modellen for teamsamarbeid og utvikling, arbeidskontrakt og konfliktforebygging, prosjektetablering og gjennomføring, å skrive ... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Presentasjonsvideo av medlemmer på eget team. Tilstedeværelse på to nettbaserte teammøter med veileder. Egenvurderinger av teamet - teametablering, samarbeid og rollefordeling. Alle arbeidskravene må være godkjente for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen. Vurderingsform: Prosjektoppgave, bestått/ikke bestått. Prosjektrapport med presentasjon Ansvarlig: Bjørn Klefstad         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan gjøre rede for hvordan etablere og gjennomføre prosjekter- kan gjøre rede for ulike modeller for teamsamarbeid og utvikling- kan anvende grunnleggende kunnskap om teamsamarbeid og teamets utvikling- kjenner og kan anvende eksempler på enkle rapportmaler- kan forklare prinsipper for effektiv muntlig og skriftlig kommunikasjon FERDIGHETER:Kandidaten:- kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling- kan skrive prosessdokumentasjon som timelister, ukerapporter, møteinnkalling og møtereferat, samt sette opp en arbeidskontrakt mellom teammedlemmer- kan både individuelt og i grupper demonstrere effektiv kommunikasjon, både skriftlig og muntlig- kan reflektere over egen utøvelse og kan utvikle denne basert på tilbakemelding fra andre GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig- kan identifisere, planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt i samarbeid med andre- kan reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse seg til den aktuelle arbeidssituasjonen, også i team, og kan utvikle denne basert på tilbakemeldinger fra andre Innhold:Teambygging med Belbins teamroller og Firo-modellen for teamsamarbeid og utvikling, arbeidskontrakt og konfliktforebygging, prosjektetablering og gjennomføring, å skrive en faglig rapport, enkel systemmodellering, utvikle et enkelt system, prinsipper for effektive presentasjoner, maler for prosjektrapporter, krav til kildehenvisning, regler for bruk av andres arbeiderLes mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Dette faget går: Høst 2013    Fag Teamarbeid 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 dager
Et skreddersydd kurs for deg som ønsker bedre kommunikasjon, optimalt samspill og maksimal motivasjon i teamet. [+]
Mennesker er svært forskjellige, med ulike behov og motivasjonsfaktorer og ulik måte å løse arbeidsoppgaver. Dette kan lett føre til misforståelser, stress og konflikter i et team. PCM gir teamet enkle og konkrete verktøy for å forstå ulikhetene og fungere optimalt sammen. Målet med kurset er å oppnå bedre samspill og å forebygge konflikter. Deltakerne vil kunne bruke teknikkene i praksis, rett etter kurset.   Kurslederne:   Veronica Lund og Christophe Amiel er sertifiserte kursledere i PCM, gründere av Team & Samspill AS og har erfaring fra et bredt utvalg av lokale og internasjonale virksomheter, deriblant Vestre Viken – Ringerike Sykehus, Finnmarkssykehuset, SpareBank 1, Zodiac Aerospace og Apple. Veronica er norsk, utdannet sivilingeniør med erfaring fra industri og forsikring. Hun har 20 års fartstid som kursleder innen ulike fagfelt, fra HMS til kommunikasjon og teambuilding. Christophe er fransk, var tidligere offiser i det franske luftforsvaret, kaptein og instruktør på transportfly. Han har erfaring fra ”Human Factors” som er luftfartens betegnelse på menneskelig atferd, med fokus på det som skjer i cockpiten.        Kursprogram:   Personlighetstypene: Typiske kjennetegn og karaktertrekk Personlighetsprofilen: De ulike personlighetstypene i hvert menneske og hvordan disse er satt sammen. Personlighetsdeler: Teknikker for å identifisere et persons mest fremtredende personlighetstyper Kommunikasjonskanaler: Teknikker for å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter med ulike mennesketyper. Psykologiske behov: Forstå motivasjonsmekanismer og lære å bruke disse på seg selv og andre Teamets sammensetning: personlighetstyper, styrker og svakheter   PCM Personlighetsprofil   Hver deltaker får sin egen PCM Personlighetsprofil på kurset. Profilen etableres på grunnlag av et individuelt og konfidensielt spørreskjema som deltakerne fyller ut i forkant av kurset.   Undervisningsmåte:   Felles for alle PCM kurs er at en stor del av tiden blir brukt til å prøve og øve på teknikkene i praksis. Omtrent halvparten av kurs-tiden brukes til oppgaver og workshops, i små eller større grupper. Kursene er begrenset til mindre grupper (12 deltakere) for å gi hver enkelt optimal anledning til å delta aktivt.   Dette kurset har garantert positiv effekt i alle typer team. Ta kontakt NÅ for å bestille kurs for DITT team!  [-]
Les mer
2 dager 7 500 kr
Bli en profesjonell bruker av Norges mest brukte verktøy for kommunikasjon og samhandling: Diversity Icebreaker (DI). [+]
MÅL Etter kurset skal du kunne bruke Diversity Icebreaker i f.eks. team- og prosjektarbeid, ledelse, mangfoldsledelse, kryss-kulturelle sammenhenger,  selvforståelse og coaching, konfliktløsningsprosesser etc.   PEDAGOGIKK Etter en gjennomgang av det klassiske seminaret vil vi gå gjennom 4 bruksområder der strukturen vil være introduksjon, utprøving, refleksjon og feedback. Til slutt vil vi gi en oversikt over ressurser, dokumentasjon tilgjengelig for konsulenter samt gi en oversikt over den forskningsmessige bakgrunnen for Diversity Icebreaker. Etter kurset skal du kunne bruke Diversity Icebreaker i f.eks. team- og prosjektarbeid, ledelse, kryss-kulturelle sammenhenger, mangfoldsledelse, selvforståelse og coaching, konfliktløsningsprosesser etc.   AGENDA   1. Det klassiske DI-seminaret Vi gjennomfører det klassiske DI seminaret som er grunnlaget for deltakernes forståelse av Rød, Blå og Grønn. Vi ser også på alternative former for tilrettelegging av de ulike fasene. Seminaret tilpasses formål, antall deltakere og rommets muligheter for etablering av grupper. 2. DI på individuelt nivå DI gir den enkelte anledning til selverkjennelse, personlig utvikling og ferdighetstrening i kommunikasjon. 3. DI i team- og prosjektarbeid Samspill mellom personer med Rød, Blå og Grønne preferanser i team, og i ulike faser av prosjektarbeid. Teamrolletenkning og ulike arbeidsformer avhengig av Rødt, Blått eller Grønt fokus. 4. DI i innovasjons- og endringsarbeid Rød, Blå og Grønn kan brukes for å forsterke kreativ problemløsning og kunnskapsdannelse i grupper og under seminarer. Ulike fargepreferanser har implikasjoner for kommunikasjon og involvering i endringsarbeid. I sum fører dette til en større bevissthet om bruk av personlige kvaliteter i organisasjoner. Ulike suksess-strategier og arbeidsformer vil bli gjennomgått og praktisert. 5. Felles plattform Når man skal samle mennesker med ulik bakgrunn (personlighet, preferanser, verdier, faglig forståelse, kultur) kan DI-seminaret skape en tillitsfull og positiv opplevelse. Humor og kollektiv innsikt gir økt refleksjon og mestringsopplevelse. Rød, Blå og Grønn synes også å skape positive funksjonelle skillelinjer som samtidig er lett å integrere. Dette gjør det mulig både å skape fellesskap og løse problemstillinger med bruk av Rød, Blå og Grønn. Konfliktløsningsprosesser kan struktureres på en ny og tillitsfull måte. En inkluderende organisasjonskultur med nye perspektiv kan utvikles gjennom språklig ledelse. 6. Tilgjengelige ressurser Vi gir en oversikt over ressurser og dokumentasjon tilgjengelig for konsulentene, eks.: online-ressurser, sosiale nettsteder, Power Points og vitenskapelige publikasjoner.   KURSHOLDERE Bjørn Z. Ekelund  Bjørn Z. Ekelund er en av Norges fremste og mest erfarne konsulenter på områdene samarbeid, teamutvikling, kommunikasjon i team og håndtering av ledelse på tvers av roller og kulturelle forskjeller. Han Har utviklet verktøyet Diversity Icebreaker – det første norskutviklede verktøy i sitt slag som har fått anvendelse over hele verden. Bjørn er internasjonalt anerkjent og har gjennom mange år bidratt til flere av verdens høyest rankede utdanningsinstitusjoner innen sitt fagfelt med forskning og undervisning. Han har undervist mer enn 1000 konsulenter i bruk av internasjonale psykologiske testverktøy og har utgitt 5 bøker og publisert over 30 vitenskapelige artikler. Bjørn mottok prisen «Årets konsulent i 2008».   Piotr Pluta Piotr Pluta er daglig leder for konsultasjon i Human Factors AS og er organisasjonspsykolog. Han deltok i Erasmus-programmet ved Universitetet i Valencia, Spania. Videre ble han tildelt et stipend for å delta i et I/O Psykologi graduate-program ved East Carolina University, NC, USA. I Human Factors holder Piotr seminarer basert på Diversity Icebreaker innenfor følgende områder: kommunikasjonstrening, tillit-bygging, krysskulturell arbeid og mangfold. Foruten at Piotr holder seminarer for kunder er han også en av de hovedansvarlige for forskningen knyttet til Diversity Icebreaker og videreutvikling av konseptet. Piotr har gjennomført DI-seminarer for både store og små grupper i Norge og ulike land i Europa i både privat og offentlig sektor.  [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer 8 000 kr
Bruk for en tankevekker om menneskelig atferd til ditt team? Velg et tema for DITT team og vi kommer til deg! [+]
Det at mennesker er ”skrudd sammen” forskjellig og har ulike behov og atferdsmønstre kan lett føre til misforståelser og i verste fall konflikter og stress. Vi har plukket ut de mest populære temaene i vår PCM-verktøykasse for å gi team forståelse for disse ulikhetene og nyttige tips. Målet er å vekke interessen for de menneskelige utfordringene på jobben og forebygge negativ atferd og stress. Deltakerne får med seg praktiske tips til arbeidshverdagen.   Tema: Velg det som passer best til DITT team blant våre mest populære temaer: Stress – motivasjonens bakside? – Det er fristende å tro, men er det realistisk å være topp motivert og prestere maks hele tiden? Og er det egentlig farlig å stresse? Her tar vi for oss følgende spørsmål: Hva er motivasjon og hva er stress? Hvordan fungerer hjernen under stress? Hvordan kan jeg takle stress i arbeidshverdagen? Korte lunter til besvær – Noen ganger har vi ”kortere lunte”, både på arbeidsplassen og privat. Hva er det som irriterer oss mest? Hvordan takler vi hverdagens irritasjonsmomenter? Her tar vi for oss: Hva er de vanligste årsakene til ”korte lunter”? Hvorfor reagerer vi så ulikt på hverdagens mange utfordringer? Praktiske tips til å forebygge egne og andres ”korte lunter” på arbeidsplassen. ”Her er det JEG som bestemmer…” og andre lederstiler - ”Gjør som jeg sier!” er et desidert dårlig eksempel på ledelse. Men noen ganger møter vi denne holdningen. Er det galt å være autoritær? Eller er det en ulempe å være snill og forståelsesfull? Har vi en tendens til å lede andre slik vi selv ønsker å bli ledet?Og finnes det en universell lederstil som passer godt til alle? Medarbeider eller ”motarbeider” - Vi har alle noen medarbeidere som sliter oss ut og som ser ut til å motarbeide alt vi gjør. Men hva ligger bak en ”motarbeidende” medarbeider? Går det an å få noe konstruktivt ut av andre som sliter oss ut i arbeidshverdagen? Og kan det tenkes at vi selv sliter ut noen? Jo flere kokker, jo mere søl? – Hva er oppskriften for å gå mot et felles mål i et team der alle er ulike? Blir det masse ”søl” eller kan det være bra med ulike synsvinkler og fremgangsmåter? Og hva med oss selv? Er vi alltid enige med oss selv eller er vi selvmotsigende noen ganger? Praktiske tips til god ledelse og selvledelse på arbeidsplassen.   Hvert tema blir presentert på en interaktiv og tillitsvekkende måte der deltakerne blir oppmuntret til å tenke over egen og andres atferd. Hver deltaker får med seg et fakta-ark med praktiske tips etter foredraget.     Foredragsholderne: Veronica Lund og Christophe Amiel er sertifiserte kursledere i PCM, gründere av Team & Samspill AS og har erfaring fra et bredt utvalg av lokale og internasjonale virksomheter, deriblant Vestre Viken – Ringerike Sykehus, Finnmarkssykehuset, SpareBank 1, Zodiac Aerospace og Apple. Veronica er norsk, utdannet sivilingeniør med erfaring fra industri og forsikring. Hun har 20 års fartstid som kursleder innen ulike fagfelt, fra HMS til kommunikasjon og teambuilding. Christophe er fransk, var tidligere offiser i det franske luftforsvaret, kaptein og instruktør på transportfly. Han har erfaring fra ”Human Factors” som er luftfartens betegnelse på menneskelig atferd, med fokus på det som skjer i cockpiten.    Tema-frokostene gir positive innspill og nyttige aha-opplevelser til arbeidshverdagen   Ta kontakt for å bestille en tema-frokost til DIN bedrift! [-]
Les mer
Bedriftsintern 1 dag
Et førsteklasses kurs for deg som ønsker å forebygge misforståelser, konflikter og stress i teamet. [+]
Det at mennesker er svært forskjellige, med ulike behov og atferdsmønstre kan lett føre til misforståelser, stress og konflikter i et team. PCM gir teamet enkle og konkrete verktøy for å forstå ulikhetene og forebygge negativ atferd som fører til tap av energi og motivasjon. Målet med kurset er å oppnå bedre samspill og å forebygge konflikter. Kurset er målrettet og praktisk slik at deltakerne kan bruke det de har lært i arbeidshverdagen.   Kurslederne: Veronica Lund og Christophe Amiel er sertifiserte kursledere i PCM, gründere av Team & Samspill AS og har erfaring fra et bredt utvalg av lokale og internasjonale virksomheter, deriblant Vestre Viken – Ringerike Sykehus, Finnmarkssykehuset, SpareBank 1, Zodiac Aerospace og Apple. Veronica er norsk, utdannet sivilingeniør med erfaring fra industri og forsikring. Hun har 20 års fartstid som kursleder innen ulike fagfelt, fra HMS til kommunikasjon og teambuilding. Christophe er fransk, var tidligere offiser i det franske luftforsvaret, kaptein og instruktør på transportfly. Han har erfaring fra ”Human Factors” som er luftfartens betegnelse på menneskelig atferd, med fokus på det som skjer i cockpiten.   Kursprogram: Stress: forstå mekanismene bak stress og hvilke konsekvenser stress har på effektiviteten i et team Typiske atferdsmønstre under stress for de ulike personlighetstypene Drivere: typiske kjennetegn på 1. grads stress og effektive intervensjonsteknikker for å forebygge eskalering 2. grads stress: typiske atferdsmønstre og strategier for å motvirke stress Hvordan forebygge og motvirke stress ved hjelp av positiv tilfredsstillelse av psykologiske behov   Undervisningsmåte: Felles for alle PCM kurs er at en stor del av tiden blir brukt til å prøve og øve på teknikkene i praksis. Omtrent halvparten av kurs-tiden brukes til oppgaver og workshops, i små eller større grupper. Kursene er begrenset til mindre grupper (12 deltakere) for å gi hver enkelt optimal anledning til å delta aktivt.   Et populært kurs med fantastisk effekt og svært virkningsfulle teknikker til arbeidshverdagen.   Ta kontakt NÅ for å bestille kurs for DITT team! [-]
Les mer