IT-kurs
IT kompetanse
Vest-Agder
Du har valgt: Kristiansand
Nullstill
Filter
Ferdig

-

6 treff ( i Kristiansand ) i IT kompetanse

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Kristiansand 1 semester
På forespørsel
Målet med studiet er at studentene skal kunne bruke IKT i eget arbeid i skole og opplæring, samt kunne anvende og integrere IKT i pedagogisk sammenheng. [+]
Innhold: - Standard programvare i undervisningen- Teknologi, Internett og kommunikasjon- IKT i undervisningen     Målet med studiet er at studentene skal kunne bruke IKT i eget arbeid i skole og opplæring, samt kunne anvende og integrere IKT i pedagogisk sammenheng. Studiet skal gi innsikt i og forståelse av konsekvensene som informasjonsteknologien har i samfunnet. Studiet gir også innsikt i drift og vedlikehold av programvare og utstyr. Studiet er relevant for undervisning på grunnskolenivå og i enkelte sammenhenger i videregående skole.   Halvårsstudiene kan tas i 4. studieår i allmennlærerutdanningen eller som selvstendige studier. [-]
Les mer
Kristiansand 3 år
På forespørsel
Det er igjen økende behov for kompetanse i utvikling, innføring og drift av IT-systemer. [+]
Det er igjen økende behov for kompetanse i utvikling, innføring og drift av IT-systemer. Det er også et stort behov for kandidater med noe bakgrunn i økonomi- og organisasjonsfag for å kunne forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon. Studieplanen er utformet ut fra dette. Studiet kvalifiserer både for videre studier på fagfeltet og til IT-stillinger i offentlig og privat virksomhet innenfor programmering, systemutvikling og drift samt brukerstøtte og opplæring.   Studentene velger mellom spesialiseringer i:   - Systemutvikling og drift - IT og samfunnsfag - Det er også mulig å velge f.eks. økonomi, statsvitenskap eller   organisasjonsfag.   1. Studieår    Informasjonssystemer Brukergrensesnitt Metodisk programmering Kreativ problemløsning Bedriftsøkonomi for IT-studenter Organisasjonsteori for IT- studenter Datakommunikasjon og operativsystemer   2. Studieår    Systemanalyse og systemutvikling Datamodellering og databasesystemer Programmeringsrelaterte emner Spesialisering (30 studiepoeng)   3. Studieår    Forvaltning av IT-ressurser Prosjektoppgave / applikasjonsutvikling / kvalitetssikring Spesialisering (30 studiepoeng)   Fullført studium gir bachelorgrad og mulighet til å søke opptak på det toårige masterprogrammet i informasjonssystemer. Til sammen gir dette en femårig utdanning som er enestående i sitt slag i Norge.    Undervisning på engelsk:Gode engelskkunnskaper er nødvendig da undervisningen på enkelte emner og det meste av pensumlitteraturen vil være på engelsk. Utenlandsopphold: I andre og tredje studieår er det mulig å reise som utvekslingsstudent i inntil to semestre.    MentorordningBachelorstudenter tilbys en mentor - rådgiver, veileder - i næringslivet. Ordningen er et bindeledd mellom studentene, HiAs fagmiljø og næringslivet. Det skal gi studentene innsikt i arbeidslivet generelt og IT-jobber spesielt. Mentorprogrammet baserer seg mye på mentors erfaring, men understøtter studiene og har en pedagogisk målsetting. Mentorene har selv IT-utdannelse og flere års IT-erfaring. Mange av dem er tidligere HiA-studenter. [-]
Les mer
Kristiansand 1 år
På forespørsel
Studiet gir en innføring i IT og informasjonssystemer og en viss bakgrunn for å forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon. [+]
Studiet gir en innføring i IT og informasjonssystemer og en viss bakgrunn for å forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon. Årsstudiet består av emner fra bachelorprogrammet i IT- og informasjonssystemer. Studenter som senere går videre på dette bachelorprogrammet, vil få fritak for disse emnene.   Årsstudiet kan også inngå som breddeenhet i flere bachelorprogram ved Universitetet i Agder eller i en selvvalgt bachelor.   Obligatoriske emner:- Informasjonssystemer - Brukergrensesnitt- Kreativ problemløsning    Valgemner:- Metodisk programmering - Datakommunikasjon og operativsystem - Organisasjonsteori for IT-studenter - Bedrfitsøkonomi for IT-studenter- IT og samfunn- Organisasjon, bedrift og IT- Forvaltning av IT-ressurser [-]
Les mer
Kristiansand 2 år
På forespørsel
Masterprogrammet utdanner kandidater som skal kunne lede utviklingsprosjekter og endringsprosesser i privat- og offentlig sektor. [+]
Masterprogrammet utdanner kandidater som skal kunne lede utviklingsprosjekter og endringsprosesser i privat- og offentlig sektor. Kandidaten skal kunne bruke IT til å oppnå strategiske mål og til å øke konkurranseevnen. Studiet rekrutterer kandidater både med og uten tidligere yrkeserfaring.   Fullført studium gir mastergrad og kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier i inn- og utland. Universitetet har samarbeidsavtale med Universitetet i Aalborg om doktorgradsprogram og et eget er under utvikling.   Studiet har tre valgretninger: • Systemutvikling• Forretningssystemer• E-government     MasteroppgavenDet er satt av 30 studiepoeng (siste semester) til masteroppgaven. Masteroppgaven er et vitenskapelig arbeid der studenten tar i bruk analytisk og metodisk kompetanse tilegnet gjennom studiet. Studentene kan velge å skrive oppgaver som del av pågående forskningsprosjekt på instituttet. Det formidles også problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.     UtenlandsoppholdI høstsemesteret i andre studieår er det mulig å reise som utvekslingsstudent til en av universitetets samarbeidsinstitusjoner i utlandet.    Undervisning på engelsk Flere emner blir undervist på engelsk. I emner hvor undervisning gis på engelsk, må studentene regne med å besvare eksamen på engelsk.    Enterprise SystemsStudiet nyter godt av god tilgang på programvare innen ERP-systemer. UiA er i fremste rekke i nordisk sammenheng i bruk av denne programvaren. Det gjrø at studentenevil få unikerfaring både med utvikling, administrasjon og bruk av ERP-systemer. Senter for forretningssystemer (Centre for Enterprise Systems) er lokalisert ved Institutt for in formasjonssystemer.Senteret utvikler opplæring knyttettil moderne forretningssystemer, og er medlem av et nettverk av skandinaviske læresteder som tilbyrslik opplæring. I tillegg bygges det opp aktiviteter for å bli et ressurssenter for små og mellomstore bedrifter på bruk og gevinstrealisering av foretningssystemer. [-]
Les mer
Nettbasert kurs Hele landet 1 år 562 kr
På forespørsel
Dette kurset gir en introduksjon til informasjonsteknologiens verden. For å kunne benytte en datamaskin mest mulig effektivt bør du kjenne til en del nøkkelbegrep, hvo... [+]
Dette kan for eksempel være kommunikasjon i et nettverk eller via Internett. Det er viktig å ha kunnskap om IT i et samfunnsperspektiv, og hvordan datamaskiner kan påvirke helse og miljø. Sikkerhet og aktuelt lovverk i forbindelse med bruk av datamaskiner og programvare blir også gjennomgått.     Innhold:– Grunnleggende begreper– Maskinvare– Programvare– Informasjonsnettverk– Datamaskiner i hverdagen– Helse, miljø og sikkerhet– Sikkerhet– Opphavsrett og lovgivning     Sertifisering:Kurset dekker pensumet for Datakortets modul 1 – Grunnleggende IT-forståelse.     Innholdsfortegnelse:   Grunnleggende begreperMaskinvare, programvare og IT   DatamaskintyperDatamaskinens oppbygningDatamaskinens ytelse   MaskinvareProsessorMinneInn-enheterUt-enheterLagringsenheter   ProgramvareProgramvaretyperOperativsystemBrukerprogrammerGrafisk brukergrensesnittProgramvareutvikling   InformasjonsnettverkLokalnett og fjernnettInternett, intranett og ekstranettTelenettet   Datamaskiner i hverdagenInformasjonssamfunnetDatamaskiner i arbeidslivetDatamaskiner i offentlig sektorDatamaskiner i skolenDatamaskiner i hjemmetElektronisk postElektronisk handel   Helse, miljø og sikkerhetErgonomi og helseSikkerhetMiljø   SikkerhetInformasjonssikkerhetDatavirus   Opphavsrett og lovgivningOpphavsrettPersonopplysningsloven     Læremiddel: DataPower Learning Online   Morsomme og informative instruksjoner med video, lyd, tekst, bilder, oppgaver. Kunnskapskartlegging før, under og etter opplæring. Fullført kurs gir kursbevis!   DataPower Learning Online er motiverende fordi brukeren integreres og er aktivt med i opplæringsforløpet. Visuell simulering av problemstillinger og – løsninger styrker læreprosessen og fremmer varig og anvendbar kunnskap.   DataPower Learning Online har et behagelig, oversiktlig og brukervennlig læringsmiljø. De viktigste suksesskriterier for vellykket e-læring blir ivaretatt i opplæringen.   Det ligger bevisste pedagogiske tanker bak DataPower Learning Online. Metodikken bygger på pedagogiske elementer som motivasjon, aktivitet, konkretisering, individualisering, visualisering og integrasjon.   Tar vi for mye i når vi hevder at dette er markedets beste og mest komplette læremiddel?     Estimert tidsbruk: 16 - 24 timer. Dette kurset inkluderer ikke lærerstøtte [-]
Les mer
Kristiansand 1 semester
På forespørsel
Målet med studiet er at studentene skal kunne bruke IKT i eget arbeid i skole og opplæring, samt kunne anvende og integrere IKT i pedagogisk sammenheng. [+]
• Verktøy for multimedia og web • Elektroniske læremidler - programdesign og utvikling • Lokale nettverk og datakommunikasjon   Målet med studiet er at studentene skal kunne bruke IKT i eget arbeid i skole og opplæring, samt kunne anvende og integrere IKT i pedagogisk sammenheng. Studiet skal gi innsikt i og forståelse av konsekvensene som informasjonsteknologien har i samfunnet. Studiet gir også innsikt i drift og vedlikehold av programvare og utstyr. Studiet er relevant for undervisning på grunnskolenivå og i enkelte sammenhenger i videregående skole.   Halvårsstudiene kan tas i 4. studieår i allmennlærerutdanningen eller som selvstendige studier.   [-]
Les mer