Alle kategorier
Du har valgt: Teknologiske fag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

89 treff i Teknologiske fag

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nittedal 2 dager 4 400 kr
Dette kurset er en gjennomgang av nye WoW 5.00 programmet og nyhetene i denne versjonen [+]
Innhold   Introduksjon Gjennomgang av nye WoW 5.00 programmet og nyhetene i denne versjonen  Ny hurtigsøkefunksjon for å finne informasjon i programmet. Power-Scan. En ny rask system og feilkoderegistrering i CAN systemer. Chassis (VIN) nr. søk Ferdsskriver, en metode for å samle informasjon under kjøring, for så å analysere disse når man er tilbake på verkstedet. Alle bruker hver sin PC Tekniske data, diagnose, service, reparasjonstider og tilbud, lagringsfunksjoner, TPMS Praktisk bruk av programmet på kjøretøy Seriell diagnose, feilkode forståelse og hjelp EOBD Systemdiagnose Ekspertmodus, full utnyttelse av bilvalg mulighetene Oppdatering og vedlikehold av WOW programmet.   Mål            Etter kurset skal deltakerne kunne:   Benytte programmets funksjoner sammen og med full potensiale Feilsøke raskere med programmet [-]
Les mer
Ullensaker Trondheim 3 dager 12 500 kr
Etter fullført kurs skal du være i stand til å sette sammen og konfigurere et Siemens PLS-anlegg. Samt utføre grunnleggende programmering og diagnose. [+]
Kurset går over tre dager og gir deg grunnleggende kunnskaper om Siemens PLS-systemer.Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning hvor teorileksjoner kombineres med praktiske oppgaver på PLS'er. Hver kursdeltager får egen PLS arbeidsstasjon. Tilgang på nødvendig PLS-utstyr og progammeringsverktøy er inkludert i prisen. Kursmateriell deles ut på kurset. Simatic TIA PORTALEN må anvendes på alle nyere PLS-serier fra Siemens. Forkunnskap Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på kurset. Noe kjennskap til PLS-systemer er allikevel en fordel. Kursinnhold- Oppbygging og virkemåte for PLS-systemer generelt - Forskjellige PLS-serier fra Siemens - Valg og konfigurering av hardware - Analog og digital signalbehandling - Programmering og programstruktur - Distribuerte IO (Profibus og Profinet) - Test og idriftsettelse - Diagnoseverktøy - Dokumentasjon Varighet3 dager Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på services@sti-norway.no [-]
Les mer
Trondheim 4 000 kr
01 Sep
Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil også være utprøving av mode... [+]
Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil også være utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter og en vil jobbe med eksempler på enkle forsøk som skal utføres og etterregnes.Båtbygging ved Marinteknisk senter, inngår i denne modulen. For de som har deltatt på kurs i båtbygging tidligere, vil det nå gis større rom for utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter samt eksempler på enkle forsøk som elevene kan utføre og etterregne. Gjennom de fem kursdagene vil flere av hovedmålene i læreplanen bli dekket i større eller mindre grad.  Læringsmål Kunnskaper kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på og utvikling av tankbåter. ha kunnskap om og innsikt i virkemåten til tankbåter ha kunnskap om hvordan en kan bygge modeller av tankbåter ha kunnskap om og innsikt i metoder for å måle effekt ved uttesting av tankbåter ha kunnskap om og innsikt i hvordan ulike parametere kan påvirke effekten på tankbåter ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med tankbåter Ferdigheter kunne bygge modeller av tankbåt og gjennomføre tester kunne gjennomføre eksperimenter der en tester hvordan effekten på tankbåten varierer ved å endre på et utvalg parametere kunne planlegge og gjennomføre undervisning om modeller av tankbåt kunne veilede elever som arbeider med lærings-/undervisningsopplegg om tankbåter kunne bruke undervisningsopplegg der elevene bygger modeller av tankbåt og utforsker hvordan ulike parametere kan påvirke effekten kunne bruke undervisningsopplegg der elevene vurderer interessekonflikter i samfunnet knyttet til drivstoff og utslipp kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet tankbåter Generell kompetanse Være i stand til å bruke temaet havromsteknologi i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.   Læringsformer og aktiviteter Undervisningen vil veksle mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget. Praktisk arbeid:Bygge modell av tankbåt på MARINTEK.   Kursholdere Berit Bungum Skolelaboratoriet, NTNU Nils Kristian Rossing Skolelaboratoriet, NTNU Håvard Holm MARINTEK Hilde Ervik Skolelaboratoriet, NTNU To obligatoriske samlinger i Trondheim. 1. samling: 18.-19. september 2017 2. samling: 22.-24. november 2017 Hvert emne går over ett semester og har 5 samlingsdager. Obligatorisk aktivitet Studenten skal delta på obligatoriske samlinger og ha bestått ett arbeidskrav. Arbeidskrav: Innlevering av oppgave. Omfang 3-5 sider. [-]
Les mer
Trondheim 6 000 kr
20 Nov
Skal du arbeide med forsøksdyr? Aktiviteter som involverer bruk av dyr i forsøk skal følge norsk ... [+]
Skal du arbeide med forsøksdyr? Aktiviteter som involverer bruk av dyr i forsøk skal følge norsk og internasjonalt regelverk, skal være etisk akseptable, samt at resultatene skal være nyttige for samfunnet og vitenskapen. Ved å gjennomføre dette kurset vil du tilegne deg nødvendige teoretiske kunnskaper som gjør at du er kvalifisert til å begynne og arbeide med forsøksdyr under veiledning.Description of the course in English To apply: Please click the button to the right or at the bottom of this page "Søk dette kurset nå". If you do not have a Norwegian national identity number, you must download this application form. Faglig innhold Kurset er tilpasset kravene i Forskrift om bruk av dyr i forsøk(FOR-2015-06-18-761) §25 og vedlegg E. I tillegg følger kurset EU-kommisjonens rammeverk for utdannelse og opplæring i forsøksdyrlære tilsvarende kravene for funksjon (a) (personer som utfører prosedyrer på dyr) og (b) (personer som planlegger og designer forsøk med dyr). Med dette kurset kan du sannsynligvis jobbe med forsøksdyr i andre land i Europa. Vi gjør oppmerksom på at andre europeiske land kan ha andre krav og kan kreve ekstra opplæring i tillegg til dette kurset. Fagområder som berøres er: Lovgivning Etikk, holdninger i samfunnet Saksgang i dyreforsøk Design og statistikk 3R og dyrevelferd Biologi av forsøksdyr, valg av dyremodell Genetiske faktorer og miljøfaktorer som kan påvirke dyreforsøk Helsefarer Prinsipper ved håndtering av dyr Anestesi, analgesi og human avliving Mikrobiologisk kvalitet Rapportering og klassifisering etter belastningsgrad Kurset vil bestå av en generell del om forsøksdyrlære, og en spesialiseringsdel som går over to dager. Spesialiseringsdelen vil fokusere på enten tradisjonelle forsøksdyr (gnagere, kaniner, gris) eller fisk/akvatiske dyr. Kursdeltakerne bør velge spesialisering ut ifra hvilke forsøksdyr de vil komme til å jobbe med i etterkant av kurset. Spesialisering – fisk: Her vil det bli undervist i lovgivning som omhandler fisk, forsøksbetingelser, stress, biorytmer og akklimatisering, smerte og lidelse hos fisk, håndtering, kirurgiske inngrep og avlivning av fisk, merking av fisk, aggresjon og hierarkidannelse, helseovervåkning og mikrobiologiske kvaliteter, genmodifiserte fisk. Spesialisering - tradisjonelle forsøksdyr: Her vil det bli undervist i forsøksdyrbiologi, anestesi, smertebehandling og eutanasi, etologi, genetikk, genmodifiserte dyremodeller, helsemonitorering og håndteringsteknikker. LæringsmålEtter fullført og bestått kurs skal du kunne: Identifisere og beskrive nasjonal og europeisk lovverk som regulerer bruk av dyr til vitenskapelige formål Beskrive ulike synspunkter i samfunnet når det gjelder bruk av dyr til vitenskapelige formål Vise en god forståelse av prinsippet om de 3R’ene, vise til eksempler på hvordan 3R kan implementeres i forsøk og gi eksempler på kilder til informasjon om 3R Beskrive systemet med klassifisering etter belastningsgrad og gi eksempler på hver kategori Beskrive prinsippet med tidlige humane endepunkter og hvordan implementering av humane endepunkter kan påvirke helse og velferd av forsøksdyr Beskrive grunnleggende biologi av relevante dyrearter, herunder grunnleggende anatomi, fysiologi, reproduksjon og atferd, og kjenne til betydningen av å ta hensyn til biologiske og atferdsmessige behov Beskrive miljøfaktorer av betydning for å ivareta forsøksdyrenes helse Nevne potensielle helsefarer assosiert med forsøksdyr og beskrive hvordan disse kan reduseres Beskrive human avlivning og nevne tillatte avlivningsmetoder for relevante dyrearter Kjenne til at valg av avlivningsmetode kan påvirke vitenskapelig utbytte Beskrive metoder og prinsipper for håndtering av dyr, og beskrive vanlige teknikker og prosedyrer, herunder administreringsteknikker og prøvetakingsteknikker Nevne ulike typer eksperimentelt design Beskrive variabler som påvirker signifikans, herunder statistisk styrke og «p-verdi» Beskrive hvordan mikrobiologisk helse av forsøksdyr kan overvåkes Beskrive ulike komponenter av smertefysiologi og nevne ulike typer smertestillende medikamenter som er virksomme på de ulike komponentene Beskrive hvordan man kan gjøre pre-operativ, intraoperativ og post-operativ vurdering av forsøksdyr Indikere noen av problemene med å identifisere og behandle smerte hos dyr Når kurset er gjennomført skal du kunne anvende kunnskapene og omsette dem til praktiske aktiviteter med forsøksdyr. Arbeid med forsøksdyr skal skje under veiledning inntil du viser at du behersker det praktiske arbeidet.   Undervisning Den teoretiske tilnærmingen vil foregå intensivt over en uke. Læringsformer vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, quiz og individuelle oppgaver. Noe undervisning vil foregå med e-basert læring. Et kursbevis utstedes dersom følgende er gjennomført: tilstedeværelse på forelesninger, gjennomført e-basert læring, beståtte individuelle oppgaver og bestått eksamen. Kursbeviset er gyldig sammen med dokumentasjon på praktisk opplæring og karakterutskrift. NB! Den praktiske opplæringen må du selv arrangere, og den kan foregå når som helst etter kurset. Kravet er at praktisk opplæring skal veiledes av en person som har relevant og oppdatert kompetanse, og som behersker de prosedyrene som skal læres. Praktisk opplæring skal dokumenteres. Forelesere i tillegg til fagansvarlig: Ansvarlig for spesialisering i fisk: Professor Elin Kjørsvik, Institutt for biologi Anne Åm, Klinikkveterinær, Fakultetet for medisin og helsevitenskap Høsten 2017 i Trondheim ved NTNU, campus Øya: Obligatorisk samling: 20. - 24. november 2017 Oppmøte første dag kl 09.00. Kurset vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og hjemmeoppgaver. Den generelle delen er på tre dager, mens spesialiseringsdelen går over de to siste dagene i uka. Det er viktig at du møter på samling ved oppstart, da det her vil bli gitt informasjon om hvor videre undervisning vil foregå (det kan bli andre steder enn der oppstartsamlinga er). [-]
Les mer
Trondheim 18 000 kr
26 Sep
Projects in the subsea industry are large in terms of the budgets and dimensions of the installation... [+]
Projects in the subsea industry are large in terms of the budgets and dimensions of the installations. They are also highly risky, and subject to many regulatory and physical constraints. As the oil and gas industry looks for methods to gain more control over cost and schedule, practices from the discipline of systems engineering are emerging as the preferred methods for designing, testing and installing these systems. This course will provide an overview of relevant systems engineering techniques for subsea applications.This course is an overview of the most relevant applications of systems engineering to EPC projects. Knowledge: Understand that systems engineering is a discipline that has emerged from aerospace applications that face many of the same challenges for performance, reliability, and safety in demanding environments Understand that systems engineering approaches are built on the foundation of systems thinking, giving attention to the whole lifecycle of a system, focusing on interdependencies and interfaces Understand that systems engineering offers a methodology with a proven track record over the past 70 years for facilitating the coordination and cooperation necessary to build multi-disciplinary, complex systems  Skills: Participants will understand the value of systems thinking applied to projects and the importance of lifecycle thinking when identifying and composing requirements; they will learn how to conduct trade-off studies and how to quantify measures of effectiveness and technical performance measures; they will understand how to coordinate the efforts of multiple vendors and multi-disciplinary engineering contribution; they will learn how to conduct configuration control that helps minimize risk and lead to a quality system; finally they will be able to establish system verification plans that contribute to quality assurance. General competencies:  Conduct a concept exploration of user needs and generate requirements for a subsea application. Create a configuration management plan and use it to manage progress. Apply best practices in interface management.   The course can be part of NTNU's Master of Science in  Oil and Gas Technology.Location and date Two compulsory sessions in Trondheim First session: September 26-28, 2017 Second session: October 24-26, 2017 The course will be lectured in English. Practitioners in the area of subsea applications will be invited to deliver relevant talks that augment the lectures and case materials. [-]
Les mer
Bærum 4 timer 1 000 kr
30 Jun
test [+]
test [-]
Les mer
Oslo 4 timer 2 290 kr
23 May
Mange bruker unødvendig mye tid på sluttkontrollen. Dette er kurset for de som ønsker å bli mer effektive på sluttkontroll. [+]
Målgruppe Daglige ledere i installasjonsbedrifter, prosjektledere, saksbehandlere, baser, montører og lærlinger.Kursinnhold • Hva sier forskrifter og normer?• Visuell inspeksjon• Måling og prøving• Bruk av måleinstrument• Måling av kontinuitet• Måling av isolasjonsresistansen• Måling av kortslutningsstrømmer• Kontroll av automatisk utkobling• Test av jordfeilbrytereØnsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på services@sti-norway.no [-]
Les mer
Trondheim 15 000 kr
04 Sep
Foto: Wavebreakmedia - yayimages.com Bli sertifisert som yrkeshygienike... [+]
Foto: Wavebreakmedia - yayimages.com Bli sertifisert som yrkeshygieniker - kombiner jobb og studier!Faglig innhold Generell og industriell toksikologi. Kunnskap om hvor de forskjellige agens finnes i arbeidslivet. Måling av forurensninger. Tiltak for forbedring av arbeidsmiljøet ved eksponering for kjemiske faktorer. Læringsmål Etter endt kurs vil du kunne gjennomføre en risikovurdering av kjemisk fysisk arbeidsmiljø i de fleste norske bedrifter. Du vil ha kunnskap om kjemiske agens som er i bruk i norsk næringsliv og ha kjennskap til hvilke helseeffekter disse kan ha på arbeidstakere. Du vil ha inngående kunnskap om: støv og de forskjellige kjemiske stoffers effekter på mennesker, og kunne gjøre rede for de viktigste mekanismene for giftvirkningen samt kunne gjøre rede for hvor disse faktorene kan finnes i arbeidsmiljøet. sentrale toksikologiske begreper.  målemetoder for støv og kjemiske stoffer samt noe kunnskap om analyse. Kursinnhold I. ARBEIDSMILJØRETTET TOKSIKOLOGI Generell toksikologi Toksikokinetikk Toksikodynamikk Allergiske reaksjoner og immunotoksikologi Kjemisk karsinogenese Reproduksjonstoksikologi Industriell toksikologi Stoffer og stoffgruppers toksikologiske egenskaper, vekt på industrielle prosesser og kjemikalier Organiske løsemidler Malevarer Rengjøringsmidler Plast Oljer Merking av kjemikalier Forebyggende og miljøforbedrende tiltak Arbeidstilsynets forskrifter og veiledninger Toksikologisk informasjon Referanseverk, databaser   II. KARTLEGGING AV KJEMISKE ARBEIDSMILJØFAKTORER Luftforurensning i arbeidsatmosfære - Karakterisering av luftforurensning Gasser og damper Aerosoler Måleutstyr, prøvetaking og analyse av luftforurensning - Gasser og damper Prøvetaking og prøvetakingsutstyr Analyse av prøver, analysemetoder - Aerosoler Prøvetaking og prøvetakingsutstyr Analyse av prøver, analysemetoder - Direktevisende utstyr - en oversikt - Metodikk for kartlegging Annen kartleggingsaktivitet Registrering av hudeksponering Aktivitets/prosessanalyse To obligatoriske samlinger á tre dager høsten 2017 ved NTNU Gløshaugen. Første samling:    4. - 6. september 2017Andre samling:   23. - 25. oktober 2017 Lesedag 26.oktober, eksamen 27. oktober. Innlevering av oppgave mellom samlingene. [-]
Les mer
Bø i Nordland Ullensaker 6 timer 3 300 kr
06 Jun
07 Jun
14 Jun
Den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen skaper et marked for solcelleanlegg i Norge. Behovet for kompetanse om solcelleanlegg øker i takt med etterspørselen. [+]
  Bakgrunn: Et voksende behov for kompetanse om solcelleanleggBehovet for kompetanse om solcelleanlegg hos installatørbedrifter, elektrikere, arkitekter og entreprenører vokser i takt med kundenes økte etterspørsel etter slike anlegg. Vi har derfor utviklet et kurset er aktuelt for alle som ønsker å lære mer om hvordan solceller kan benyttes til å produsere strøm. Målsetning: Kurset skal gi deg kunnskap som er nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcelleanlegg. I tillegg gir kurset kompetanse på salg og montering av solcelleanlegg.    Hovedtema på kurset Markedet Teknologi for solceller og solcellepanel Nøkkeltall ved et solcellesystem Komponenter i et solcellesystem Demonstrasjon av komponenter i et PV system Systemdesign Smart styring Rammebetingelser i Norge Arbeidsform: Kurset kombinerer teori med praktiske øvelser.   Kursholder: Per Lindberg, MulticonsultPer Lindberg har lang erfaring innen dette temaet. Hans fagkunnskap og gode formidlingsevne gjør at deltakerne har fått stort utbytte av å delta på dette kurset.   Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på services@sti-norway.no [-]
Les mer
Ålesund Molde 28 500 kr
21 Aug
29 Aug
29 Aug
Mange av våre deltakere sikter seg inn på ingeniørstudier, og vi har derfor satt sammen en pakke som inneholder fagkombinasjonen som kreves. Pakken tas over et skoleå... [+]
Mange av våre deltakere sikter seg inn på ingeniørstudier, og vi har derfor satt sammen en pakke som inneholder fagkombinasjonen som kreves. Pakken tas over et skoleår.Hvorfor ta dette fagetPakken oppfyller fagkombinasjonene HING, ING4R2 og SIVING som gir deg de nødvendige forkunnskaper som trengs for å søke på ingeniørstudier i Norge. Pakken gir i tillegg 2 realfagspoeng til sammen. Det kommer ingen tillegg som for eksempel laboratorieavgift eller semesteravgift utover pakkeprisen. Vi har alt unntatt bøker og eksamensavgift til Eksamenskontoret inkludert i kursprisen. Det å melde seg på ingeniør-pakken gir rabatt i forhold til å melde seg på de samme fagene enkeltvis. Kurspakken er lagt opp slik at du tar R1 + Fysikk 1 om høsten og R2 til våren. Det er mulig å endre rekkefølgen på fagene; men da må du kontakte oss.Om fagetPakken omfatter programfagene (i henhold til Kunnskapsløftet) Matematikk R1 (erstatter 2MX i Reform 94), Matematikk R2 og Fysikk 1. Matematikk R1: Faget viderefører emner som geometri, algebra og funksjonslære fra grunnkurset. Nye emner vil være kombinatorikk og sannsynlighet. Matematikk R2: Faget tar opp emner som geometri, algebra, funksjoner og differensiallikning. Elevene lærer å tolke og formidle matematisk informasjon og løse problemer ved hjelp av enkle matematiske modeller. Fysikk 1: Fysikk 1 har et mer beskrivende preg enn Fysikk 2. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget. Sentrale emner er: atom- og kjernefysikk, elektrisitetslære, lys og bevegelse. Det er en fordel å jobbe parallelt med matematikk R1.OmfatterMatematikk R1 (Halvårskurs - 12 uker)Matematikk R1 er et programfag innenfor studiespesialisering. Fysikk 1 inkl. lab (Halvårskurs - 12 uker)Matematikk R2 (Halvårskurs - 12 uker)Matematikk R2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. [-]
Les mer
Trondheim 7 500 kr
20 Sep
Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humanbiologisk materiale vil være av stor betydning... [+]
Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humanbiologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. Imidlertid er det mange hensyn å ta når slikt materiale skal inngå i et forskningsprosjekt. Gjennom dette kurset vil du få høynet ditt bevissthetsnivå rundt en rekke problemstillinger som en forsker må ta stilling til for å lykkes med slik forskning.Faglig innhold Kurset tilbyr en overordnet gjennomgang av de viktigste problemstillingene innen fagområdet biobanking: Hvorfor biobanking? Hvordan forskningsbiobanker er organisert i Norden Logistikk og lagring av prøvemateriale og informasjon Lovreguleringer og tilsynsordninger Forskningsetikk Læringsmål Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne: redegjøre for hva som ligger i ordet "biobanking" og hvordan forskningsbiobankene er organisert i Norge/Norden redegjøre for hvilke lovreguleringer som påvirker biobankene redegjøre for etiske utfordringer som forskning på humanbiologisk materiale initierer, og hvordan disse er adressert gjennom biobankenes praksis gjengi hvilke biobankkonsepter som finnes i Norge, og hva som er de prinsipielle forskjellene mellom dem beskrive sentrale oppgaver som biobanker bør håndtere, hvordan oppgavene kan ivaretas, og kunne peke på hvorfor oppgavene vurderes som viktige redegjøre for egen virksomhet sin håndtering av «biobanking» på bakgrunn av en praktisk eller teoretisk tilnærming til fagfeltet   Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne ta ansvar for planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt med bruk av humant biologisk materiale.   Undervisning Det holdes to samlinger på til sammen tre dager, der den første samlingen går over to dager. Etter første samling gjennomføres et prosjektarbeid, som framføres på siste samlingsdag. Deltakelse på samlinger og prosjektframføring er obligatorisk.   Forelesere   På kurset vil du blant andre høre følgende forelesere: Forsker og førsteamanuensis Haakon Skogseth Professor Jostein Halgunset Professor Kristian Hveem Jurist Morten Øien Professor Ivar Skjåk Nordrum Samlingene holdes høsten 2017 på Scandic Hell Hotel (ved Værnes). Første samling: 20. - 21. september Andre samling (prosjektframføring): 21. november Samlingene starter kl. 10.00 første samlingsdag og avslutter kl. 17.00 siste samlingsdag. Deltakelse på samlinger er obligatorisk. [-]
Les mer
Trondheim 21 000 kr
18 Sep
Gode kunnskaper innenfor ingeniørgeologi er av avgjørende betydning for vellykket planlegging og b... [+]
Gode kunnskaper innenfor ingeniørgeologi er av avgjørende betydning for vellykket planlegging og bygging av tunneler og andre undergrunnsanlegg. Fra de senere år finnes det flere eksempler på at ingeniørgeologien ikke har vært tatt nok på alvor, med store problemer i form av ras og vanninnbrudd som resultat. I noen tilfeller har prosjekter endt i rettssalen, med ekstrakostnader på ti-talls millioner som resultat, fordi det har vært uenighet om hvorvidt de beskrevne ingeniørgeologiske forholdene har vært i overensstemmelse med realitetene. Dette kurset har som hovedmålsetting å bidra til bedring av sikkerhet og økonomi for fremtidige tunneler og undergrunnsanlegg.Kurset er knyttet til ingeniørgeologiske undersøkelser, driving, sikring og rapportering av underjordsarbeider og er særlig rettet mot anleggs- og byggeledere samt kontrollingeniører med begrenset erfaring og kunnskaper innen faget ingeniørgeologi. I tillegg til dette omhandler kurset også sprengningsteknikk, sikringsmetoder og rolle-/ansvarsdeling mellom byggherre og entreprenør, herunder krav til rapportering og dokumentasjon. Kursinnholdet er utarbeidet i samarbeid med nøkkelpersonell både i konsulent- og entreprenørbransjen og hos offentlige byggherrer. Undervisningen gis i form av forelesninger, øvinger, feltkartlegging og demonstrasjoner. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver knyttet til ingeniørgeologisk kartlegging i anlegg, og det blir lagt opp til rapportering mellom kursperiodene. Kurset er et samarbeid mellom NTNU, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) og Tekna. Vertsfakultet ved NTNU er Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi.   Kurskomiteen består av: Per Bollingmo, Multiconsult Siri Engen, Tekna Jan Erik Henning, Statens vegvesen, Vegdirektoratet Bjørn Nilsen, NTNU   Undervisningsplan 2016 (nytt vindu) - under revisjon for 2017.Første samling: 18. - 22. september  (uke 38) i Trondheim.Andre samling: 09. - 13. oktober (uke 41) i Sandefjord. Hvis du trenger overnatting for samlingen i Trondheim, har vi reservert en del hotellrom på Scandic Bakklandet. Bookingkode NTN180916 må opplyses ved booking. Overnatting kan kun reserveres direkte til hotellet og vil ikke være tilgjengelig via andre kanaler. Rom bookes enten pr epost til  eller telefon +47 72 90 20 00. Bestillingsfrist: 28. august. Til andre samling blir det også reservert hotellrom, mer informasjon kommer senere.   [-]
Les mer
Trondheim 4 000 kr
01 Sep
Emnet inneholder hovedtemaene marin biologi (tare som bioindikator) og teknologi/ Applied Underwater... [+]
Emnet inneholder hovedtemaene marin biologi (tare som bioindikator) og teknologi/ Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-lab). Emnet gir en innføring i hvordan tare kan brukes som bioindikator ved miljøovervåking av marine ressurser og hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike forskningsmiljø med ny teknologi bidrar til kartlegging og dokumentasjon av livet i havet.Fagliginnhold Tare som bioindikator Miljøovervåking. Teknologi som benyttes på forskningsfartøy. Teknologi som benyttes ved Applied Underwater Robotics lab (AUR-lab) Bygge modell av ROV.   Læringsformer og aktiviteter Undervisningen vil veksle mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget, samt feltarbeid. Læringsmål Kunnskaper kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på bioindikatorer ha kunnskap om hvilke elementer som kan analyseres ha kunnskap om hvordan tolke resultater ha kunnskap om teknologiutvikling og tverrfaglig samarbeid; AUR-lab ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning om bioindikatorer Ferdigheter kunne gjennomføre feltarbeid for innsamling av egnet prøvemateriale kunne gjennomføre egnede eksperimenter kunne bygge modell av ROV kunne planlegge og gjennomføre undervisning med tema bioindikator kunne veilede elever som arbeider med undervisningsopplegg rundt tema bioindikatorer kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet bioindikatorer kunne planlegge og gjennomføre undervisning med bygging av modell av ROV kunne veilede elever som arbeider med undervisningsopplegg rundt tema bioindikatorer kunne veilede elever i hvordan bygge modell av ROV kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet bioindikatorer kunne vurdere elevenes læring ved bygging og testing av ROV Generell kompetanse Være i stand til å bruke temaet bioindikator og AUR-lab i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig. Kursholdere Jussi Evertsen, Frøya vgs. Bjørn Munro Jenssen NTNU Tor Erik Finne NGU Nils Kristian Rossing, Skolelaboratoriet NTNU Hilde Ervik, Skolelaboratoriet NTNU To obligatoriske samlinger i Trondheim. 1. samling: 12.09 - 14.09. 2017. 2. samling: 20.11 - 21.11. 2017. Hvert emne går over ett semester og har 5 samlingsdager. Obligatorisk aktivitet Studenten skal delta på obligatoriske samlinger og ha bestått ett arbeidskrav. Arbeidskrav: Innlevering av oppgave. Omfang 3-5 sider. [-]
Les mer
Trondheim
12 Sep
Kurset vil gi deg innføring og motivasjon for oppstart og gjennomføring av egne forskningsprosjekt... [+]
Kurset vil gi deg innføring og motivasjon for oppstart og gjennomføring av egne forskningsprosjekter. Målet er å lage en forskningsprotokoll med en kvalitet som gjør at du kan publisere det endelige resultatet i et fagtidsskrift.Læringsmål Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren: Kjenne til grunnleggende forskningsmetodikk innen klinisk forskning; Kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder og prosesser i klinisk forskning; Ha god kunnskap om etiske problemstillinger i klinisk forskning innen psykiatri. Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren: Ha noe innblikk i forskningsarbeid, samt kunne delta i andres prosjekter under veiledning; Ha noe basisferdigheter i å drive og evaluere et klinisk prosjekt på høyt nivå, og kunne etablere et godt nettverk rundt seg; Ha utviklet god vitenskapelig tenktemåte, og være i stand til å evaluere gode problemtstillinger i klinisk forskning; Kunne vurdere og ta riktige beslutninger i de ulike faser av et klinisk forskningsprosjekt; Innledende forståelse av hva det innebærer å drive klinisk forskning er. Generell kompetanse: Etter fullført kurs skal deltakeren inneha forståelse for hva klinisk forskning er, og kjenne til grunnleggende metodikk. Kurset vil gi deg innføring og motivasjon for oppstart og gjennomføring av egne forskningsprosjekter.    Innhold Rammebetingelser Problemformulering Litteratursøking Eksperimentelt design Andre design Protokollstruktur Basal statistikk Skriveprosessen Etikk, lovverk og uskrevne regler   TidsbrukKurset består av 10 kursdager (4 - 5 timer) med tre til seks ukers mellomrom. Du må beregne egentid utover dette. Anledning til å jobbe med prosjekt/ kursmateriale i arbeidstiden må klareres via vanlige kanaler. En bør regne med ca. 1 dag/ uke i snitt gjennom det aktuelle år. I tillegg bør du regne med å bruke noe fritid til arbeidet. Det vil være en fordel om noe av denne tiden kan tas samlet i arbeidsintensive perioder. Du må selv klarere slike ting med egen ledelse, og leder må også undertegne søknadsskjemaet. Gjennomføring av kliniske prosjekter tar vanligvis lenger tid enn ett år, og full gjennomføring av mange prosjekter vil derfor oftest ikke kunne skje innen rammen av året. Anledning til å fortsette prosjektet etter kursperioden må klarereres med egen leder.   LæremetodeVeiledet problembasert læring i gruppe med egenstudier og oppgaver.  Kursets samlinger holdes på Østmarka i Trondheim. Kurset varer i 15 timer over 10 måneder. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Kurset har oppstart høsten 2017.   [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Stavanger 1 semester 25 000 kr
MTO - Human factors Videreutdanning i menneske-teknologi-organisasjon [+]
Universitetet i Stavanger har i samarbeid med Statoil, Petroleumstilsynet og Institutt for energiteknikk(IFE) utarbeidet etter- og videreutdanningskurs med høyt faglig nivå. UiS tilbyr forelesningsbasert kurs med nettstøtte.  10 studiepoeng     [-]
Les mer