Psykologi
Psykisk helse
Barn og unges psykiske helse
Du har valgt: Akershus
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Bedriftsintern 2 timer
Vennskap mellom barn er noe vi ofte tar for gitt, og de fleste barn vil i løpet av tiden i barnehagen finne og holde på venner. [+]
Noen vennskap kan til og med vare livet ut. De fleste vil være enige om at vennskap er en forutsetning for barns trivsel i barnehagen Vi voksne blir ofte bekymret når vi oppdager barn som ikke har venner eller sjelden blir tatt kontakt med. Vi lurer på hva dette kommer av. Og noen ganger hender det at barn blir utestengt fra lek, og som voksne er vi ofte raske med å si at alle må få være med å leke. Dette kurset handler om hvordan vennskap oppstår og vedlikeholdes. Det handler om mekanismer for å beskytte vennskap, og humorens plass i et venneforhold. Hva kan personalet gjøre for å hjelpe barn med å etablere vennskap, og hva bør gjøres for å støtte opp om vennskap? Innspill og spørsmål vil bli drøftet og besvart. Kursinnhold: Barns relasjoner og vennskap Kjennetegn på vennskap Lekens betydning for vennskap Sosial kompetanse som grunnlag for vennskap Utestengelse som beskyttelse av vennskap Humorens betydning for vennskap Voksenrollen og barns vennskap Kursholder Erik Fagerheim er utdannet barnehagelærer og har mange års erfaring fra barnehage. Han jobber nå som lektor ved Ishavsbyen videregående skole i Tromsø, Helse- og oppvekstfag. Erik har undervist i pedagogikk ved universitetet i Stavanger, og ble nominert til prisen «Årets barnehageinspirator 2018». Han knytter teori opp mot praksis ved å oversette faglitteratur og fagbegreper til situasjoner man kjenner seg igjen i fra barnehagen. Med gode fagkunnskaper, humor og godt humør skaper han alltid engasjement i deltakergruppen!   [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
Barn med særskilte behov er en gruppe med svært forskjellige barn. De kan ha ulike vansker – og ulike grader av vansker. [+]
Barn kan være pårørende til foreldre med problemer i forhold til rus eller psykisk helse. Disse barna kan ha behov for spesiell tilrettelegging og oppmerksomhet. Å gjøre barnehagedagen så god som mulig for dem kan være vanskelig. Vår utfordring er at vi ikke alltid vet så mye om dem før de begynner i barnehagen, om hvordan deres livssituasjon og hverdag er.Dette kurset har fokus på barn som pårørende og hvordan vi best kan tilrettelegge for en trygg og god barnehagehverdag for dem.Kursinnhold Hvem er disse barna – hva kan kjennetegne dem? Hvilke særskilte behov kan barn som pårørende ha? Hvordan skal vi som voksne møte dem i barnehagen – og skape gode relasjoner? Hvordan skal vi møte deres foreldre? Kursholder Jan Steneby er barnehagelærer med mange års erfaring fra barnehage. Han har i over 20 år jobbet med utvikling og gjennomføring av tiltak og intervensjoner med fokus på barn som pårørende i regi av Organisasjonen Voksne for Barn. Jan underviser også i temaer som omhandler barn og unges psykiske helse. Han har lang erfaring med veiledning og oppfølging av foreldre med rus- og psykiske problemer, og er tilknyttet stiftelsen "Det er mitt valg" som konsulent. [-]
Les mer
40 timer 4 500 kr
14 Sep
Kurset passer for assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre. [+]
Mål for kursetKurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av psykisk helse hos barn og unge. Kursdeltakerne skal få kunnskap om hvordan psykiske lidelser hos barn og unge kan forstås.Tema• Alle har en psykisk helse  • Barn og unges psykiske helse med de voksnes blikk gjennom tidene.• Psykiske lidelser blant barn og unge. • Atferdsutfordringer blant barn og unge  - en sunn reaksjon? • Når samspillet og forventninger skaper et atferdsproblem • Minoritetsbarn med spesielle behov  • Foreldresamarbeid/integrering  • Se meg!  • Hvordan skape plass for alle barn og unge i fellesskapet? • Inkludering • Ingen er bare det du ser • Barneperspektiv • Når mor eller far er syk • Mobbing som grunnlag for dårlig psykisk helse• Forebygging og tiltak  • Vold i nære relasjoner • “Du må tro det før du ser det”  • Psykososialt arbeid med barn og unge • Hvordan snakke så barn, unge og foreldre lytter, og hvordan lytte til barn, ungdom og foreldre så de     snakker? • Den gode samtalen og den vanskelige samtalenLitteraturPsykiske lidelser blant barn og unge i Norge.  Artikkel.Kursbevis Kursbevis utstedes til de som har minst 75 % fremmøtet.Er du organisert?Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift. [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
SFO skal bidra til barnas psykiske helse gjennom å støtte barnas opplevelser av livsglede, mestring og egenverd, og deres utvikling av et positivt selvbilde og en trygg i... [+]
Innholdet i SFO skal støtte opp under at alle barn har mulighet til å utvikle vennskap. (Utkast til nasjonal rammeplan for SFO 2021) Dette kurset handler om å se på barns psykiske helse gjennom å støtte barnas vennskap og mestringsopplevelser i en SFO preget av lek, inkludering og livsglede. Ved å legge til rette for valgfrie aktiviteter ute og inne som utvikler sosiale ferdigheter, vil barna få et godt grunnlag for livsmestring. Kursholder knytter teori og praksis sammen og belyser temaet fra ulike innfallsvinkler. Her blir det garantert matnyttig stoff å ta med hjem til SFO-hverdagen! Kursinnhold   Hvordan kan vi legge til rette for spennende aktiviteter som styrker sosiale relasjoner barna imellom? Hvilke aktiviteter kan være med på å fremme inkludering og vennskap – innendørs og utendørs? Betydningen av felles forståelse og praksis – og hvordan vi jobber med dette i personalet   Kursholder Robert Mjelde Flatås er høgskolelektor i pedagogikk. Han har mange års erfaring som kontaktlærer og som rektor på barnetrinnet. Gjennom sin praksis i skolen har han vært spesielt engasjert i SFO som en viktig arena for lek, læring og utvikling, og sett behovet for helhetlig tenkning og samarbeid på tvers. Robert er forfatter av flere bøker for personale i SFO og for lærere, blant andre: Uteaktiviteter i skole og SFO, Livsmestring i klassen. Håndbok for læreren, og SFO-gnist. Aktiviteter og leker. [-]
Les mer
Nettstudier 2 timer 990 kr
17 Nov
Barn som har det vanskelig kan ha en svært voldsom og uforutsigbar atferd. [+]
De kan streve med store reguleringsvansker, utagerende atferd, konsentrasjon og uro. Det er ofte behov for ekstraordinær tilrettelegging, noe som stiller høye krav til personale i barnehage og skole. Samspill kan være en utfordring, da det er lett å selv bli overveldet og oppleve maktesløshet og utilstrekkelighet. Hvordan roe ned og hjelpe, «gjøre det riktige»? Hvordan kan vi hjelpe enkeltbarn og samtidig ivareta de andre barna i gruppen? På dette kurset får du kunnskap, ferdigheter og verktøy for å forstå og hjelpe barn som strever. Kursinnhold Barn med ulike utfordringer – eksempler fra praksisfeltet Kunnskap om hvordan vi kan forstå hjernens utvikling og reaksjoner på stress Hvordan stress og traumer påvirker hjernens strukturer Toleransevinduet – en modell for å forstå hvordan mennesker reagerer på stress Følelsesmessig regulering – hvordan kan vi voksne støtte barn i dette? Tilrettelegging for læring, lek og utvikling for barn med utfordringer Hva trenger vi voksne å lære for å være følelsesmessig regulerte i krevende situasjoner? Praktiske verktøy for reguleringsstøtte for voksne og barn – i hverdagen – og i vanskelige situasjoner   Kursholdere Anita Juveli er allmennlærer med master i spesialpedagogikk (psykososiale lærevansker). Hun har jobbet i Osloskolen i 16 år, som kontaktlærer, spesialpedagog og sosiallærer. De siste 5 årene har Anita jobbet ved Nordre Aker skole, som gir skoletilbud til elever som er pasienter ved Barneenheten psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus. I tillegg har hun vært veileder i Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø. Nadina Peters er psykolog med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi. Hun har over 11 års erfaring fra både kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Her har hun jobbet med barn, unge og familier som har vært utsatt for belastende og traumatiserende hendelser   [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 timer
Manglende oppmerksomhet og konsentrasjon hos barn er noe vi alle legger merke til. [+]
Det kan ofte påvirke barnas hverdag i barnehage og på skole på en negativ måte. Oppmerksomhetsvansker fører til at barn kan streve i lek, relasjoner og i voksenstyrte aktiviteter, og er ofte kilde til konflikter. Oppmerksomhet og konsentrasjon er tilsynelatende mye lettere å legge merke til når den ikke er der! Hva er egentlig konsentrasjon og oppmerksomhet? Kan man trene på å konsentrere seg? Hva kan jeg som voksen gjøre for å hjelpe barn best mulig? Kursinnhold Kort om konsentrasjon og oppmerksomhet i styringsdokumenter Opprinnelsen til konsentrasjon og oppmerksomhet Normalutvikling Foreldrenes innsats for barns konsentrasjon Naturmiljøets virkning på konsentrasjon Oppmerksomhetsvansker og lærevansker Voksenrollen i barns utvikling av konsentrasjon og oppmerksomhet På dette kurset får du kunnskaper og innsikt i hvordan de voksne kan legge til rette for bedre konsentrasjon, og betydningen av tidlig innsats. Kursdeltakernes spørsmål og innspill vil være av stor betydning, og vil bli drøftet og besvart. Kursholder Erik Fagerheim er utdannet barnehagelærer og har mange års erfaring fra barnehage. For tiden jobber han som lektor ved Ishavsbyen videregående skole i Tromsø, Helse- og oppvekstfag. Erik har undervist i pedagogikk ved universitetet i Stavanger, og ble nominert til prisen «Årets barnehageinspirator 2018». Han knytter teori opp mot praksis ved å oversette faglitteratur og fagbegreper til situasjoner man kjenner seg igjen i fra barnehagen. Med gode fagkunnskaper, humor og godt humør skaper han alltid engasjement i deltakergruppen!   [-]
Les mer
Nettkurs 4 500 kr
Nettkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. [+]
Kurset passer for assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av psykisk helse hos barn og unge. Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. Start:         Når du selv ønsker. Omfang:    3 innleveringer Pris:            kr.4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr for hvert                    avdrag).   Tidsplan• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.Innleveringer• Innlevering av 3 besvarelserMål for kurset Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av psykisk helse hos barn og unge. Kursdeltakerne skal få kunnskap om hvordan psykiske lidelser hos barn og unge kan forstås.Tema• Alle har en psykisk helse  • Barn og unges psykiske helse med de voksnes blikk gjennom tidene.• Psykiske lidelser blant barn og unge. • Atferdsutfordringer blant barn og unge  - en sunn reaksjon? • Når samspillet og forventninger skaper et atferdsproblem • Minoritetsbarn med spesielle behov  • Foreldresamarbeid/integrering  • Se meg!  • Hvordan skape plass for alle barn og unge i fellesskapet? • Inkludering • Ingen er bare det du ser • Barneperspektiv • Når mor eller far er syk • Mobbing som grunnlag for dårlig psykisk helse• Forebygging og tiltak  • Vold i nære relasjoner • “Du må tro det før du ser det”  • Psykososialt arbeid med barn og unge • Hvordan snakke så barn, unge og foreldre lytter, og hvordan lytte til barn, ungdom og foreldre så de      snakker? • Den gode samtalen og den vanskelige samtalenLitteratur Psykiske lidelser blant barn og unge i Norge.  Kristin Schjeldrup MathiesenVurdering  Bestått/ikke bestått. Kursbevis Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.   Er du organisert? Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift. [-]
Les mer
6 timer
Mange barn lever med kriser i hverdagen. Vi tilbyr et kurs som gir deg som arbeider med barn og unge større trygghet i møte med disse hverdagskrisene. [+]
Mange barn og unge lever med kriser i hverdagen, over kortere eller lengre tid. Eksempler er omsorgssvikt, vold i hjemmet, seksuelle overgrep, samlivsbrudd, utestengelse og mobbing. Kriser som sjelden fører til overskrifter i aviser, eller oppmerksomhet fra krisepsykologer og kriseteam. Skoler og barnehager blir ofte anklaget for å ikke oppdage eller gripe fatt i problemene. Barns og unges hverdagskriser kan ha store konsekvenser for livskvalitet, læring, utvikling og helse. Når barn og unge ikke blir sett og forstått, hindrer det gode relasjoner. Det er viktig for disse barna at skolen eller barnehagen er med på å forebygge skadevirkninger gjennom å avdekke deres krisesituasjon, beskytte dem, og bidra til at de og familien får hjelp. De ansatte i skole og barnehage er også her viktige i barnas liv.Vi tar for oss følgende temaer: • Konsekvenser av barns og unges hverdagskriser • Hvordan bidra til forebygging?• Hvordan oppdage barn og unge som opplever hverdagskriser? Tegn hos barn og foresatte, og i relasjonen mellom dem• Hvordan håndtere situasjonen?  • Aktuelle hjelpetiltak for barn og foresatte• Kompetanseheving i skole/barnehage Kurset er svært praktisk rettet. Det veksles mellom foredrag, bruk av case og erfaringsutveksling. Personalomsorg AS har spesialisert seg på kriseberedskap og krisehåndtering i barnehage og skole. Våre krisepermer og Kriseportalen.no har flere tusen kunder. Trygve Ebbesvik er kursholder. Han er daglig og faglig leder i Personalomsorg, har bred bakgrunn som krisehåndterer, og har lang erfaring med arbeid og kurs for barnehager og skoler.  [-]
Les mer