Alle kategorier
Du har valgt: Coaching
Nullstill
Filter
Ferdig

-

74 treff i Coaching
 

Oslo 15 dager 29 500 kr
13 Nov
22 Jan
12 Mar
Er din oppgave å oppnå resultater gjennom andre? Ønsker du å lede menneskelige utviklingsprosesser på et profesjonelt nivå? Da er dette kurset for deg. [+]
Fordypning i NLP prosessledelse Er din oppgave å oppnå resultater gjennom andre? Vil du bli bedre til å lokke frem det beste i deg selv og andre? Er du opptatt av kvaliteten på kommunikasjonen i ledelse, samarbeide, salg, undervisning og veiledning? Ønsker du å lede menneskelige utviklingsprosesser på et profesjonelt nivå? Da er dette utviklingsprogrammet for deg. NLP utøver sertifiseringsprogram Tverrfaglig utviklingsprogram i NLP prosessledelse. NLP prosessledelse Utforsker de menneskelige aspektene ved utviklingsprosesser basert på kommunikasjons- og læringsmodellen Nevrolingvistisk programmering. Brukes både når vi leder oss selv og når vi leder andre. Skaper rom for refleksjon, dialog og samhandling hvor de involverte • tar selvstendig stilling til utfordringene de skal forholde seg til • bruker egen og andres mestring som kilde til kraft og inspirasjon • engasjerer seg helhjertet   De invoverte tar selvstendig stilling til utfordringene de skal forholde seg til.   Lær deg å bruke vårt utviklings- og samtaleverktøy, Format for forandring og FFF-sirkelen med de 8 essensielle stegene til indre motivasjon. Om vi skal engasjere oss helhjertet er det ikke tilstrekkelig å forhøre oss om hva andre mener vi skal gjøre. Vi må etablere vår egen begrunnelses for å engasjere oss – etablere vår egen indre motivasjon – vårt eget emosjonelle startpunkt. Vi må gi oss selv tid slik at vår forståelse får vokse frem innenfra. Gode spørsmål hjelper oss å reflektere over hva som er viktig og riktig for oss slik at vi kan komme i kontakt med vår indre motivasjon og ta ansvar for å lede oss selv. Coaching er basert på en overbevisning om at coacheen har svarene, om han bare får de rette spørsmålene. Format for forandring gir oss strukturen og spørsmålene vi trenger for å være vår egen coach og hjelpe andre å reflektere. FFF er et utviklings- og samtaleverktøy som hjelper oss med å utforske nye måter å tenke på i situasjoner hvor vi ønsker flere alternativer. Det kan handle om hvordan vi henter energi, hvordan vi forholder oss til informasjon, hvordan vi tar beslutninger og hvordan vi organiserer livet vårt. Det kan handle om å være tilstede, å observere, å tolke, å lytte, å leve seg inn i andre, å samle krefter, å roe sinnet, å analysere, å fantasere, å prioritere, å sette mål, å planlegge, å fortelle, å inspirere. Formatet består av fem områder: helhet, mål, utfordring, lek og ressurs. Hvert område gir mulighet til å arbeide med ulike aspekter ved forandringsprosessen. Ved å bevege seg mellom de ulike områdene sikrer man utvikling i dialogen samtidig som man har en struktur å forholde seg til. For å gjøre det enkelt å komme inn i arbeide med FFF har vi laget FFF-sirkelen med de åtte essensielle stegene til indre motivasjonen. Sirkelen gir oss enkle regler for hvordan vi beveger oss mellom de fem områdene i Format for forandring. De involverte bruker egen og andres mestring som kilde til kraft og inspirasjon. I kurset trener du på å bli kjent med hvordan du lokker frem det beste hos deg selv og andre. Først og fremst gjennom å bli kjent med ideene, strategiene og tilstandene du bruker når du lykkes. Kommunikasjons- og læringsmodellen NLP hjelper deg å lage (gullnøkler) praktiske beskrivelser av hva du og andre gjør når dere får frem det beste hos dere selv og andre. Og når du vet hvordan du skaper gylne øyeblikk kan du velge å gjøre det i stadig nye situasjoner. Kort sagt: Du lærer å finne frem til det som er nyttig i egne og andres forståelsesformer og ferdigheter. Dernest utvikler du evnen til å forenkle forståelsesformene og ferdighetene slik at du kan ta dem i bruk i igjen. De involverte engasjerer seg helhjertet. Vår prosesstilnærming er inspirert av Selvbestemmelsesteorien og forskningen til psykologiprofessorene Edward L Deci og Richard Ryan. De har i mer enn 30 år forsket på forholdet mellom prestasjoner og helhjertet engasjement. Helhjertet engasjement leder til økt kreativitet og effektivitet. Vi utvikler helhjertet engasjement om vi tar hensyn til det som er viktig for oss når vi forholder oss til en oppgave. Hva vil det si å ta hensyn til det som er viktig for oss når vi engasjerer oss? I følge forskningen til Deci og Ryan har vi tre grunnleggende psykologiske behov. Mestring, selvstendighet og tilhørighet. Mestring: Vi har behov for å forandre verden. Selvstendighet: Vi har behov for å bestemme hvilke forandringer vi vil bidra til. Tilhørighet: Vi har behov for dele våre opplevelser med andre. NLP prosessledelse handler også om å legge til rette de menneskelige prosessene slik at vi engasjerer oss i samsvar med våre grunnleggende psykologiske behov. Når både følelser og fornuft istemmer at alle disse tre behovene er tatt hensyn til engasjerer vi oss helhjertet. Våre kurs er basert på opplevelsesbasert pedagogikk med fokus på økologisk utvikling. Opplevelse før refleksjon. I våre NLP kurs legger vi til rette for opplevelse før refleksjon.Vi starter øktene med å antyde et mulighetsområde ved å bruke historier og lignende. Det fortsetter med at vi viser en ferdighet eller en kombinasjon av ferdigheter. Umiddelbart etterpå får du prøve selv. Underveis hjelper vi til med det som trengs. Når du har gjort deg dine egne erfaringer, setter vi navn på dem og plasserer dem i en begrepsmessig sammenheng. Målet er at du etter kurset finner deg selv i ferd med å praktisere det du har lært. Det er godt mulig at andre oppdager forandringen først og gjør deg oppmerksom på den. På kurset og i andre treningssituasjoner legger vi det bevisste grunnlaget for intuitiv (ubevisst) utfoldelse senere. Triader En betydelig del av vår opplæring er satt av til utforskning i grupper av tre, hvor den ene er veisøker, den andre er veileder og den tredje er observatør. I de tre rollene arbeider du med prosessen fra ulike perspektiver. Som veisøker utforsker du hvordan du leder deg selv og andre i forbindelse med selvvalgte temaer. Som veileder trener du på å legge til rette for veisøkers refleksjon. Observatørens oppgave er å følge med på samtalen mellom veileder og veisøker og støtte dem gjennom veilederen. Alle tre rollene hjelper deg å forstå mer om kommunikasjon og læring. Systemvisdom og økologisk utvikling Når kommunikasjon og forandringsteknikker praktiseres uten syn for større sammenhenger og langsiktige virkninger, blir resultatet utilfredsstillende. Vi legger derfor stor vekt på å vise at den beste måten å sørge for seg selv er å ivareta interessene og behovene til alle involverte. Vår oppgave blir å dyktiggjøre enkeltmennesker til å leve tilfredsstillende i forskjellige sammenhenger (organisasjoner, bedrifter, familier). I stedet for å være offer for systemet, blir du i stand til å utvikle deg i samsvar med både egne behov og med systemets egenart. I neste omgang kan det bety at også systemet utvikler seg. Tverrfaglighet Vi har erfart at de allmenne mønstrene i lærings- og kommunikasjonsprosessene kommer tydeligere frem når vi trener med folk på tvers av roller og bransjer. Det blir lettere å fokusere på de allmenne betingelsene for å legge til rette for egen og andres vekst. Ledelse, salg og veiledning utgjør ulike perspektiver som alle er nyttige i lærings og kommunikasjonsprosesser uavhengig av hvilken av de tre rollene vi innehar. Ledelse handler blant annet om å gi retning, fokus og rammer i tillegg til å stimulere andre til selvstendig arbeid. Det handler også om å skape en sammenheng som folk ønsker å tilhøre. Disse intensjonene er også høyst aktuelle når vi selger eller veileder. Salg handler blant annet om å hjelpe folk til å oppleve mulighetene med en løsning. Den gode selger vet også når han ikke skal selge. Veiledning handler om å bistå folk i lærings og utviklingsprosesser. Ofte inkluderer dette hjelp til å ta selvstendige, kvalifiserte beslutninger i valgsituasjoner. Vi trenger alle tre perspektivene for å kunne lykkes i en av rollene. Ledelse, salg og veiledning har alle å gjøre med fundamentale aspekter ved læring og kommunikasjon. Derfor anbefaler vi ledere, selgere og veiledere å trene sammen. Treningsprogrammet er en innføring i et bredt spekter av mestringsprinsipper og mestringstrategier. Samtidig byr hver eneste øvelse på muligheter for å trene på basisferdighetene i NLP. Hva sier deltakerne? Jeg er utrolig takknemlig for å ha gått gjennom grunnkurs og NLP utøverutdannelse hos Interaction Consulting Group. Verktøyene vi lærer er svært nyttige i både private og jobbrelaterte utfordringer, og kompetansen vi utvikler kan benyttes innen de fleste områder av livet. Kursene lærer bort verdifulle kommunikasjonsredskaper samtidig som det stimulerer til personlig vekst og utvikling.  Anna Pia og Peder har en egen evne til å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø – der man føler seg som en viktig del av et større fellesskap. Det har vært enormt inspirerende og givende å få være vitne til, samt oppleve på meg selv, hvordan kursene har beriket alle kursdeltakerne. Kan på det varmeste anbefales til alle som ønsker å bli klokere på seg selv og andre.  Julie Grell, veterinær Hvorfor delta i programmet? Du får en tverrfaglig prosesskompetanse som er felles for ledelse, salg og veiledning. I programmet fokuserer vi på hvordan du legger til rette for egen og andres  utvikling. Kommunikasjons- og læringsmodellen Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) utgjør kursets faglige fundament, men vi tar også utgangspunkt i andre modeller og teorier fra pedagogikk og psykologi. I tillegg til en yrkesmessig begrunnelse for å delta på utviklingsprogrammet er det viktig å være klar over at nytten ved å delta ikke er begrenset til yrkeslivet. Alle temaene vi utforsker har minst like stor verdi for egenutvikling, familie, kjærlighet og vennskap. Vårt mål er at du etter kurset vil være i stand til å demonstrere et sett av redskaper til hjelp for deg selv og andre – du vil være i stand til å vurdere sammenheng, velge egnede ideer, tilstander og strategier for å finne frem til adferd som er relevant for å nå mål på en økologisk måte. Disse ferdighetene inkluderer bruk av tilstander som øker læringskapasiteten. I løpet av utviklingsprogrammet utforsker du og trener på hvordan: • lokke frem det beste hos deg selv og andre • ha et aktivt forhold til din egen og andres opplevelse • engasjere deg helhjertet i det du velger å gjøre • forstå andre og regulere graden av kontakt • bruke egen og andres mestring som basis for videre utvikling • overføre kompetanse fra en situasjon til en annen og mellom personer • modellering av mestringsstrategier • sortere opplevelser, stimulere kreativitet og gjøre presise avklaringer • utvikle kloke mål • balansere drømmeren, realisten og kritikeren i deg • reflektere med kraft og visdom • få til den gode samtalen • lære å lære Sertifisering Utviklingsprogrammet bygger på kommunikasjons og læringsmodellen NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) og dekker kravene til NLP utøver  (practitioner). Deltagere som ønsker det, har mulighet til å delta i sertifisering som NLP utøver, etter gjennomført utviklingsprogram. Bli kjent med oss! Trenere Anna Pia Hellstedt og Peder Wroldsen Begge er sertifiserte NLP-trenere. Peder begynte å lære bort NLP allerede på slutten av 80-tallet. Anna Pia har vært aktiv med coaching og undervisning i 20 år og begynte med NLP i 2005. Om du ønsker å møte oss og erfare hvordan vi arbeider med NLP og FFF er du velkommen til en gratis innføring. Anna Pia M: 48950894, aph@interaction.no Peder M: 90575845, pcw@interaction.no   [-]
Les mer
Bedriftsintern 5 timer 15 000 kr
..............................JOE SYVERSEN KURS OG COACHING.............................. Hvilke høyder kan ditt team nå? [+]
Joe Syversen har sin bakgrunn i kursutvikling og coaching for offentlig og privat sektor. I løpet av sin karriere har han jobbet med 10.000 deltagere via hans undervisninger og coaching tjenester. Joe har jobbet med alt fra bedriftsledere til personer med psykologiske utfordringer. Høsten 2016 ble Joe ukentlig gjeste programleder for Mental Trener Podcasten. Mental trener podcasten ligger nå på listen over en av Norges mest populære podcaster. Viktigst av alt er Joe Syversen en lidenskapelig og karismatisk familiefar som engasjerer alle deltagere uansett bakgrunn, alder, etnisitet eller kjønn.       Dream Team / Team building handler om å revolusjonere gruppens produktivitet og samarbeid. Hvordan optimalisere din personlige deltagelse og gruppens helhetlige bidrag for å prestere og levere som et Dream Team. Kurset handler om å gi hvert enkelt medlem av gruppen den erfaringen og forståelsen de trenger for å fremhente den individuelle kraften de har i seg selv og dermed tilføre gruppen de essensielle ressursene som trengs for å lykkes. Ved å oppleve, styrke og bevisstgjøre deltagere over sin innflytelse (Uansett posisjon eller bakgrunn) vil de få muligheten til å frigjøre det potensialet som er nødvendig for å øke produktivitet, prestasjon og resultater. Kurset bygger på spesial utviklet mentaltrening med verktøy og tilnærmingsmetoder videre utviklet av Joe Syversen på grunnlag’ av Tony Robbins Strategic Intervention Coaching.      Hva vil kurset gi deg? Forskning viser at ca. 40 % av våre handlinger skjer ubevisst. Det vil si at du går nesten halve dagen på autopilot. Dette påvirker deg og ditt team (Arbeid/Karriere, Skole, Sport, Familie etc.) Med forskning og resultat baserte metoder og teknikker vil du som deltager lære hvordan du kan ta kontroll over de 40% som styrer livet ditt. Hvordan velge ditt humør, mestre stressfulle situasjoner, optimalisere relasjonene du har og lære å få kontroll over dine tanker, følelser, kropp og sinn. Forskning viser også til at ditt humør (din emosjonelle og mentale tilstand) er direkte koblet til hvordan du tenker, hvilke valg du tar, hvordan du handler og hvordan du behandler andre i en hver situasjon. Ditt humør (din emosjonelle og mentale tilstand) har også en direkte kobling til din fysiske og mentale helse. Kurset vil kort sagt gi deg tilbake kontrollen og styringen over hvem du er og den du vil være for ditt team.     Hvorfor kurset er essensielt for deg/ dere? Vi alle er en del av et team, teamet vårt kan være: skole, jobb, karriere, sport, hobby, familie eller venner. Eksepsjonelle team er ikke tilfeldig, de har alle skapt et magisk bånd med seg selv og de andre medlemmene av gruppen. Hvor blir team spiriten 1mnd til 10 år frem i tid? Hva skjer når vi omringer oss med mennesker som har andre eller motstridende meninger? Team spiriten kveles, og i stede for å by på våre våre unike kvaliteter så vil vi enkelt og ubevisst by på uønskede følelser/ adferd/ holdninger etc. Vi kan sømløst reagere til andres meninger, holdninger og standpunkter.  Helt automatisk kan vi bli forbanna, stresset, skuffet når omstendighetene provoserer det frem. Hva er det som skjer der? Vi tillater oss selv å akseptere en lavere standard for hvordan vi er. Siden vi sømløst kan reagere til tilfeldige omstendigheter, bli stresset og emosjonelt de fokusert, er det da mulig å lære hvordan du kan hente frem dine og teamets beste kvaliteter? Klart det er! Dream team handler om å sette en ny standard for teamet ditt. Hvordan ta styringen over den størst påvirkningskraften i ditt team, DEG SELV! Hva hvis du visste med total sikkerhet og trygghet at du kan selv bestemme din rolle i teamet? Hva hvis gruppen som sin helhet kan forvente motstand og bli sterkere sammen?       Du vil lære: Viktigheten av ditt humør, tankesett  (Mentale og emosjonelle tilstand) Hvordan du kan endre ditt humør (Mentale og emosjonelle tilstand) Hvordan ditt humør kan endre stemningen i gruppen. Hvordan du kan fremhente de beste kvalitetene som er essensielt for teamet. Hvordan du naturlig kan fremhente de beste kvalitetene fra andre i ditt team. Hvordan skape en visjon for deg og teamet. Hvordan bygge vaner som knytter teamet sammen i utfordrende tider.       Omtale: Linda 31år (Deltager)Jeg ville bare si at kurset ditt var helt overveldende...Setter hjernen igang, og rett og slett livet! Jeg KOM meg endelig VIDERE i livet mitt etter ditt perfekte/skumle/rare/artige kurs.Skulle mer enn gjerne gått et kurs til altså...    Veileder Nav Hedmark & Inspirere (Deltager) Vi gjorde enkle øvelser og fikk verktøy å praktisere i hverdagen. Verktøy som jeg med en gang merket at fungerer og virker umiddelbart. Helt fantastisk! Joe oppleves som en veldig engasjerende og fantastisk god foreleser. Hans formidlingsevne er unik.  Jeg har opplevd mange – og jeg synes han er av de aller aller beste. Jeg FIKK virkelig konkrete verktøy å bruke – verktøy som vil forandre min hverdag – både på jobb og hjemme.   Veileder/saksbehandler NAV Hedmark (Deltager) Joe er for meg en fantastisk person som har en helt egen evne til å inspirere, motivere og endre tankesett hos andre. Han har gitt meg mye input i forhold til jobbhverdag, men også personlig utvikling. Joe tar deg på alvor med kunnskap, humor og sin egen væremåte. Han utstråler livsglede og byr på seg selv på en måte som engasjerer og bidrar til at når du hører hans foredrag, vil du bare høre mer.     [-]
Les mer
Åmot 1 år 50 000 kr
09 Aug
Bli en bedre leder i eget liv. Få en bedre hverdag og resultater ved bruk av coaching og mentoring. [+]
Dette er et kurs eller program som går over en lengre periode, hvor vi diskuterer og går gjennom ulike tanker, utfordringer etc som du måtte ha i din virksomhet. Målet er at du skal få en bedre hverdag, tjene mer penger og ha noen å sparre med. [-]
Les mer
Bærum 25 timer 9 900 kr
HAR DU VONDT? LÆR Å LINDRE OG REDUSERE PLAGER VED Å OPPDAGE DE UBEVISSTE KROPPSRESPONSENE SOM PLAGER OSS -DU LÆRER Å SPILLE PÅ LAG MED KROPPEN - KUN 3 DAGER AV DITT... [+]
Har du kroppsplager? Hjernen og kroppen henger sammen Få ny innsikt i hvordan vi kan lindre fysiske plager  Du kan også lære å få en bedre hverdagKom da vel!   AMOVE er et verktøy for å påvirke kroppsresponser: Et verktøy for deg som liker å ordne opp selv Du vil forstå hvordan du kan å bryte ut av en plagsom tilstand Du lærer god balanse mellom fysisk og mental ytelse - for gode og stabile prestasjoner over tid               Det er mulig:På kurset får du undervisning om godt samspill i kroppen - hjerne - tanker - kroppsrespons. AMOVE er en strukturert fysisk teknikk for hvordan du helt konkret skal gjøre det for å få det bedre. Du lærer hvordan du kan kjenne mer overskudd og mindre plager med en gang. Vår indre tilstand er på et vis usynlig, og samtidig helt avgjørende for mestring og vitalitet. AMOVE teknikken tilpasses deg - slik at du forstå hvordan du kan løse dine helt spesielle utfordringer. Du kan bokstavelig talt tråkke deg ut av dine plager - kjenne mer livsgnist, overskudd og indre ro.    HVORDAN FOREGÅR PROGRAMMET Opplæring i AMOVE teknikken Dette er en individuell opplæring i en liten gruppe og inneholder følgende agenda: Dag 1 – Undervisning i menneskelige mekanismer og kroppsrespons Dag 2 – Demonstrasjon og opplæring i AMOVE
 teknikken Dag 3 – Individuell tilpasning    Du vil i løpet av undervisningen forstå hvordan ting henger sammen og hvordan du kan bevege deg videre. Du arbeider aktivt med AMOVE teknikken og kursmateriellet. Med oppriktig egeninnsats får du best resultat. Du trenger ikke dele personlige ting i gruppen. Det gjør du i kurshefte og eventuelt i egne samtaler før og etter kursdagene. Du kommer for å lære. Langtidsoppfølgingen viser varig bedring på egensatte mål og livskvalitet. Over 300 personer har allerede hatt glede av AMOVE programmet. Du undervises i en strukturert tilnærming til å endre egen ubevisst respons i øyeblikket, som holder deg igjen. Dette er et livsmestringsprogram basert på de naturlige menneskelige mekanismene basert på ACT-, NLP- og selvledelsesteori. Du får tak i årsak og forstår hvordan du kan endre for å mestre bedre. Husk hjernen er plastisk – vi endrer oss hele livet. Dette kan vi styre mer enn de fleste er klar over. Vi tilbyr gratis informasjonssamtale for å sikre deg at du forstår hvordan kurset kan gi deg gevinst. Du får der en nærmere orientering om programmet. Slik finner vi sammen ut om AMOVE kan være interessant for deg. Når du ønsker å delta vil Vibeke veilede deg, slik at vi sikrer oss at du lykkes.   Lyst til å lykkes enda bedre – velg AMOVE - i kun 3 dager av ditt liv.   Avtal møte: vibeke@ansvarlighelse.no  - tlf 975 31 932     DAG  Lørdag og Søndag + en ukedag  KLOKKEN  12.00 – 18.00 i helgen og 15.00-20  i ukedagene  STED  Røde Kors-huset i Sandvika -  www.ansvarlighelse.no  PRIS  kr 9.900,–     OM INSTRUKTØREN

 Vibeke C. Hammer får eksepsjonelt gode tilbakemeldinger fra sine deltakere. Tilnærmet 90% gir henne 10 på en skala fra 1 til 10. Over 1000 personer har valgt å ta kurs hos henne. Hun har en bred og dyp forståelse for menneskelige mekanismene som fremmer og hemmer våre prestasjoner. Tidligere arbeidet hun som leder for forretningsutvikling i næringslivet, og opplevde i 2005 å bli gitt opp av helsevesenet og få ME/Utmattelses diagnose. Kroppen fungerte ikke og hun ble overlatt til seg selv. Det tok 3,5 år før hun kom tilbake i jobb. Hun er utdannet i kognitiv terapi hos Norsk Kognitiv forening og tatt coach, hypnoterapi og Lightning Process instruktør utdannelse i London, samt teknisk og økonomisk utdannelse fra Norge. Nå deler hun sin kunnskap i en håndgripelig strukturert tilnærming, slik at du kan lære å få det bedre med en gang.   TILBAKEMELDINGER FRA TIDLIGERE AMOVE DELTAKERE: Christian, Helsefagarbeider  «Likte veldig godt at jeg fikk en konkret fysisk øvelse og at jeg selv kunne velge hva jeg ville dele. Stemningen på kurset var god, for meg en god del latter. Fikk mye større utbytte enn jeg trodde – AMOVE ble et vendepunkt for livet»   Jessica, Jusstudent fra Oslo ”Jeg fikk kurs med Vibeke og lærte fort å mestre hverdagen i en periode av livet hvor jeg var mye sliten. Nå bruker jeg energi på ting som gir glede, istedenfor å henge meg opp i ting som ikke gjør det. Blir det vanskelig å holde motet oppe, vet jeg nå hva jeg skal gjøre. Føles trygt og godt."     Johannes 58 år, Selger  -  «Vibeke var den første som ga meg tro på at jeg kunne komme tilbake i arbeidslivet med alle mine helseplager. Anbefaler deg å gå inn med full motivasjon, da vil du kunne få mye igjen, slik jeg gjorde – Etter mer enn 5 år ute av arbeidslivet, er jeg nå i jobb.»    Andreas fra Bærum  «Sykt digg – Har lært å lindre plager! Og endelig har jeg lyst til å begynne å studere. Skulle ønske jeg hadde fått dette før jeg ikke orket å gå på skolen».   Even, Ingeniør  «Litt stolt når jeg ser tilbake. Hadde ingen ide om at det gikk an å gjøre det på denne måten. Svært lurt å lære godt samspill med AMOVE»   Cecilie Lone, Selvstendig næringsdrivende  «Når vi hjelper andre, er det viktig å kjenne egne grenser og manøvrere slik at vi holder oss på pluss siden. Tidligere tenkte jeg at det ikke var viktig å ta hensyn til meg selv. Nå opplever jeg at vi alle har det bedre og tonen og formen er gladere.»   Inger, Student fra Akershus  «Utrolig deilig å få godt selvbilde – mange ting var så unødvendig vanskelig – det er mye enklere nå! Veldig takknemlig, tusen takk Vibeke»       [-]
Les mer
Trondheim Kristiansand Og 1 annet sted 5 måneder 39 000 kr
28 Aug
01 Sep
05 Sep
Utdannelsen gir deg en dyp og praktisk erfaring i å coache deg selv og andre.Opplevelses-og løsningsfokusert innlæring [+]
ICC er en av verdens største coachingorganisasjoner og ble grunnlagt av Joseph O`Conner og Andrea Lages i 2001.Pr dags dato har vi utdannet ca 11000 coacher i over 60 land.Utdannelsen gir deg en dyp og praktisk erfaring i å coache deg selv og andre.Opplevelses-og løsningsfokusert innlæring. Vår coach utdanning(Lambent training) er akkreditert av EMCC( European Coaching and Mentoring Council) og har blitt tildelt EQA( European Quality Award) Du kan bli sertifisert hos -ICC - International Coaching Community -EMCC - European mentoring and Coaching Counsil -ICF - International Coaching Federation   Coaching handler om å hjelpe andre til å hjelpe seg selv,og å bidra til at mennesker presterer og føler seg bedre. Utdanningen omfatter både livs- team - og forretningscoaching.Utdanningen består av 70 kontakt timer og 6 mnd praksis. Se mer på www.internationalcoachingcommunity.com eller på www.meta-partner.no   Effekter av utdanningen: En klar oppfatning av dine visjoner, mål og verdier Benytte kraftfulle spørsmål som fører til innsikt, motivasjon og ønsket endring. Ha verktøy til å takle utfordringene med begrensende overbevisninger og selvblokkerende bilder. Være fri fra negative bilder av fremtiden og negativt stress. Formulering og programmering av handlingsplaner som fungerer Utvikling av kjernekompetanse i coaching. Tilgang til effektive verktøy for varig ønsket endring.   Bruksområder: Selvutvikling For utvikling av medarbeidere og team Karrierevei For å finne  dine ressurser for å optimalisere all utvikling Legge grunnlag for en coachende lederstil.   Eksempler på kursinnhold: Livsmål, karrieremål Grunnleggende coaching teknikker Fra hindringer til ressurser Utvikle dypere ferdigheter i kommunikasjon   Fordeler: ICC- medlemskap inngår i kursinvesteringen Fri tilgang til intranettsider hos ICC opptak i ICC`s database med CV for markedsføring Likt utdanningsmateriell "word wide" er med på å kvalitetssikre ICC`coachsertifisering.Dette er unikt. Vi følger deg hele veien fra dag 1 til du er sertifisert. Utdanningen tilfredstiller de høye kravene til etiske retningslinjer og kjernekompetanse som både ICC, EMCC og ICF har satt som internasjonal standard.   [-]
Les mer
Stavanger 2 dager 5 900 kr
14 Oct
Coaching er en kommunikasjonsplattform som raskt gir deg mer intern glød, mestringsglede og motivasjon. Den er effektiv både for enkeltpersoner og team og øker både p... [+]
Synliggjør egne og andres ressurser Ved å lære deg en coachende væremåte kan du raskt og effektivt synliggjøre egne og andres ressurser. Når du stiller de rette spørsmålene blir den andre bevisst egen kapasitet og tar eierskap til løsningen. Coaching er en kommunikasjonsplattform som raskt gir deg mer intern glød, mestringsglede og motivasjon. Den er effektiv både for enkeltpersoner og team og øker både prestasjoner og resultater over tid.   Under kurset arbeider vi med: Hva er coaching – og hvem kan coachen være? Sentrale begreper Kommunikasjon og humør Om empati, holdninger, og hvordan stille de ulike spørsmål ? Aktiv lytting Hvordan gi tilbakemelding med størst effekt? Hvor mye kan du utfordre ? Coaching av enkeltpersoner Coaching av grupper og team GROW modellen som basis for prestasjonscoaching Livshjulet som basis for Life Coaching Praktiske øvelser med tilbakemelding. Aktiv handlingsplan    Instruktør Kristoffer Omdal Som planlegger og instruktør på over 2300 kurs gjennom 25 år for landets fremste bedrifter regnes han som Norges mest erfarne instruktør. Han får solide tilbakemeldinger fra sine deltakere og de beskriver ham som dyktig, erfaren, inspirerende og humørfylt.  Kristoffer er kjent for sin retoriske evne til å fange og holde på tilhørernes oppmerksomhet. På workshoppen tar du del i hans mangeårige erfaringer og beste tips. “… han er profesjonell, dyktig og engasjerende. Hvis jeg var 10 % så god når jeg holder foredrag, så ville jeg vært 100 % fornøyd! Seminaret gjør at jeg setter mer konkrete mål … Anbefales …” – Bjørn Brakstad, Prosjekt Ingeniør   Praktisk gjennomføring Disse dagene er svært praktisk lagt opp, og kurset blir gjennomført både som forelesning, demonstrasjoner, og øvelser i grupper og to og to. Du får trening både som den som coacher og den som blir coachet. Undervisningen foregår i en lett tone. Hyppige tilbakemeldinger sikrer deg læring uansett hvilke nivå du er på. Læring, trening og humør går hånd i hånd. Tid: Kl 09.00 – 16.00 Sted: Jåttåvågveien 7 Bygg D, Stadion Parken 4020 Stavanger OppfølgingPå kurset utarbeider du din egen aktive og konkrete handlingsplan. Handlingsplanen vil beskrive hvordan du innfører eller forsterker coaching i egen situasjon og / eller organisasjon.Du blir fulgt opp etter avtale innen to måneder etter kurset. Dette er definitivt med å sikre et godt resultat som varer over tid. [-]
Les mer
Bedriftsintern
Coaching, lederutvikling og mental trening [+]
Personlig utvikling – individuell oppfølging – invester i deg selv                                                  «en til en samtaler med deg i fokus»   Hvem er du? Hvor vil du? Hvem blir du i møte med situasjonskravet? Det handler om deg – Det handler om valg. Det handler om å møte sine individuelle utfordringer og ta ansvar for seg selv. Det handler om å være bevisst på hvordan du bruker tiden du er tildelt. Jeg arbeider for å øke din selvtillit, gi en bedret mestringstro og et forsterket fokus på personlige evner som kan hjelpe deg på reisen mot maksimering av ditt potensial. Jeg er lidenskapelig opptatt av mennesker, utvikling og prestasjon. Gjennom en balansert dynamikk mellom støtte og utfordring arbeider jeg med ambisiøse, nysgjerrige og søkende aktører som ønsker å få mer ut av seg selv.   Ønskemålet er at du får et enda større eierskap til – din egen reise – at du øker din bevissthet på hva/ hvor du vil og hvordan du skal komme deg dit. Mental trening er et verktøy som gir mentalt overskudd! Personlig vekst krever hardt arbeid over tid. Jeg kan gjennom mine metoder gi deg den støtten du trenger for å komme dit du ønsker   Med deg i sentrum rettes fokuset på Inspirasjon, selvsnakk, selvstøtte, visualisering, spenningsregulering, awareness, valg og mental trening, for å nevne noen.   Gjennomføring En- til-en coaching med fokus på personlig utvikling og mestring 6 -10 sesjoner av 1,5 time over ca 3-6 mnd. Mental trening og coaching handler om å kunne sette seg inn i ditt perspektiv, se det du ser og skreddersy samtalene til dine behov. Sammen utvikler vi den tillit og trygghet som skal til for at du kommer deg dit du ønsker.   Syns du dette høres spennende ut og du har lyst å få mer ut av deg selv? Ta kontakt.   Coach og mentalt trener Tom Albertsen, vil være gjennomførende konsulent for oppdraget. Han har omfangsrik erfaring med utviklings- og prestasjonsprosesser.  Tom har flere års erfaring som veileder og coach fra ulike fagmiljøer, blant annet som: Prosess- og prestasjonsarbeid med ulike aktører fra forskjellige miljø Keepertrener i tippeligaen (TIL og LSK) Ledet bistandsprosjekter i Afghanistan og Zambia Hans faglige forankring er; Lederutdannelse forsvaret Master i coaching fra Norges idrettshøgskole Gestaltcoach fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI)   Referanser "Jeg hadde godt utbytte av seanser med Tom i en periode hvor jeg ønsket å jobbe med å lede meg selv på en bedre måte" Gro Hammerseng-Edin, Tidligere landslagsspiller og kaptein på det Norske Håndball landslaget, Larvik Håndballklubb                                                                                                                                        «Som tidligere toppspiller og nå fotballtrener leter man alltid etter muligheter til å bli bedre. Mine samtaler med Tom har gitt meg en trygghet og en mer presis tilnærming til den enkelte spiller og spillergruppa som helhet.» Petter Belsvik, Fram Fotball   «Daglige ledere kommer opp i en rekke forskjellige problemstillinger. Tom lærte meg metoder for å tilnærme meg og løse problemstillinger på en bedre måte.» Ole Jacob Røed, Brevini Norge as [-]
Les mer
Stavanger 10 dager 24 900 kr
20 Sep
Den kraftfulle kombinasjonen av NLP og coaching lar deg se hverdagen på en ny måte med et coachende tankesett og væremåte.     [+]
NLP Utdannelse med internasjonal sertifisering   Kursdager: Modul 1: 20. September kl 09.00 til 24. September kl 16.00 (5 dager)Modul 2: 11. Oktober kl 09.00 til 15. Oktober kl 16.00 (5 dager) Den kraftfulle kombinasjonen av NLP og coaching lar deg se hverdagen på en ny måte med et coachende tankesett og væremåte. Dette kan gjøre deg til en mer forståelsesfull leder, kollega og medmenneske både privat og på jobb   Er dette noe for deg? Mestre kraftfull kommunikasjon Synliggjør egne og andres ressurser Bli en bedre leder Lær selvledelse og målsetting Opplev mer mestring og motivasjon “Menneskets største fare er ikke at vi setter oss for høye mål og bommer, men at vi setter oss for lave mål og treffer.”   Et Verktøy For Livet NLP er verdens raskest voksende gren innen personlig utvikling fordi den inneholder kraftig virkende verktøy for kommunikasjon, endring og positiv personlig vekst. Du benytter disse i sin egen utvikling og verktøyene gir deg flere valg for økt personlig trygghet og kompetanse. Utdannelsen gir deg en grunnleggende viten om hvordan det menneskelige sinn fungerer, og er svært innholdsrik og motiverende.   Du Vil Lære Mer Om Kommunikasjon Balansert personlig målsetting Personlig utvikling Forandring av negative adferdsmønstre Forsterking av positive adferdsmønstre Effektiv problemløsning Forhandling Hvordan vi uttrykker oss forskjellig og forstår verden på forskjellige måter. Hvordan bruke språket med større presisjon og bli bedre forstått. Hvordan du skaper bedre tillit og kontakt med andre. Sammenhengen mellom språk, kroppsspråk, tenkemåter og adferd. Hvilke spørsmål er de viktigste for å løse problemer på en enklere måte. Hvordan identifisere og slippe taket på uønsket redsel og begrensede tankemønstre. Arbeid med egenmotivasjon og være en inspirator for andre. Hvordan bearbeide indre konflikter – noe i meg vil det ene, og noe i meg det andre. Du vil dessuten bli bevisst hva som motiverer nettopp deg, og får innblikk og trening i bruk av en rekke forandringsverktøy. NLP benyttes ofte som lederkurs da du som leder i bedriften og leder i eget liv får tilgang på kraftige verktøy som øker din forståelse av og kommunikasjon med deg selv og andre. “… kurset har gitt meg utrolig mange positive opplevelser. Jeg har fått økt bevissthet, mer klargjøring, åpnere for nye muligheter, lært nytten av å sette mål, og å treffe folk der de er. Jeg benytter det jeg lærte hele tiden, det er blitt en integrert del i meg. Et kurs jeg ikke ville vært foruten. og som er positivt ankret i meg for all framtid. Takk.” Lise   Instruktør Kristoffer Omdal Som planlegger og instruktør på over 2300 kurs gjennom 25 år for landets fremste bedrifter regnes han som Norges mest erfarne instruktør. Han får solide tilbakemeldinger fra sine deltakere og de beskriver ham som dyktig, erfaren, inspirerende og humørfylt.  Kristoffer er kjent for sin retoriske evne til å fange og holde på tilhørernes oppmerksomhet. På workshoppen tar du del i hans mangeårige erfaringer og beste tips. “… han er profesjonell, dyktig og engasjerende. Hvis jeg var 10 % så god når jeg holder foredrag, så ville jeg vært 100 % fornøyd! Seminaret gjør at jeg setter mer konkrete mål … Anbefales …” – Bjørn Brakstad, Prosjekt Ingeniør   Praktisk Informasjon Kurset går over to moduler à fem spennende og lærerike dager  i svært moderne lokaler i den nye stadionparken, Viking Stadion i Stavanger. Gode parkeringsmuligheter, og gode tog-/buss forbindelser. Modul 1: 20. September kl 09.00 til 24. September kl 16.00 (5 dager)Modul 2: 11. Oktober kl 09.00 til 15. Oktober kl 16.00 (5 dager) Sted: Jåttåvågveien 7 Bygg D, Stadion Parken 4020 Stavanger Kursdagene er lagt til både hverdager og helg. Dette passer de fleste da du deltar på kurset dels på egen tid og dels på arbeidstid.   Spørsmål og Mer Informasjon Ta kontakt på telefon 51 80 70 20 eller send oss en epost ved spørsmål eller for mer informasjon. Vi ønsker velkommen til en anerkjent, praktisk rettet og omfattende utdannelse innen et svært spennende område.   …nå er det din tur ! Meld deg på i dag. [-]
Les mer
1 dag
Bli god til å presentere, fremføre og formidle og finn talekunstens hemmeligheter. Formidlig og presentasjonscoaching er en måte å bli god på. [+]
Kommunikasjon og presentasjonscoaching -  Formidling og fremføring få hjelp med personlig veiledning    Hvor dyktig ønsker du å bli til å formidle? Det er ingen kunst å være middelmådig. Det krever ikke noe særlig å dra gjennom noen plansjer og håpe at publikum unnlater å sovne etter første setning. Om du ønsker å bryte din middelmådige vane i forhold til det å formidle, må du begynne med slutten. Du må svare på spørsmålet: Hvor dyktig ønsker du å bli? Dette får du:En hel dag hvor du og ditt budskap er i fokus. En unik dag  med konkret og personlig veiledning hvor vi fokuserer på: ditt buskap og din personlige formidling tekst, diksjon, stemme og pust kroppsspråk, energi og tilstedeværelse bruk av audiovisuelle hjelpemidler skriftlig tilbakemelding i etterkant Utbytte: Du vil mestre enkle og gode teknikker som du allerede tar i bruk  i løpet av dagen.Du vil få frem en form og en personlig stil som gjør deg til en dyktig og overbevisende talerBevisstgjøring av deg selv i rollen som formidlerBevisstgjøring av personlige egenskaper og utfordringer – vaner og uvaner   [-]
Les mer
10 dager 29 900 kr
Lær NLP etter internasjonal standard (ANLP). Ta personlig og profesjonell utvikling til et nytt nivå. Kvalitetstrening med faglig høy standard gir resultatene DU ØNSK... [+]
NLP PractitionerMange er ennå ikke klar over hvor virkningsfullt NLP kan være. Hundre tusener som til nå har lykkes i å anvende NLP, har erfart store forbedringer, enten det har vært i forretningsliv, jobb, coaching, sport, helse, relasjoner, eller livet generelt. Mer info: http://albatrosct.no/tjenester/nlp-utdanning/index.html   Hvorfor investere i dette kurset? Denne NLP Practitioner:  Gir deg muligheten til å utvikle sentrale lederferdigheter, som relasjonsbygging, mål- og resultatorientering, medarbeideroppfølging, coaching og samhandling Gir deg en basis for en coachende lederstil Inneholder nøkler for selvledelse og redskaper for selvutvikling som du kanskje ikke visste fantes, og som vil gi deg et nytt syn på egne muligheter Gir deg metoder og teknikker for å lære bedre, kommunisere mer effektivt og prestere bedre Gir deg verktøyene for å drive mental trening på elitenivå Gir deg praktiske ferdigheter og konkrete erfaringer slik at du kan bruke NLP effektivt i jobb, sport og privat Går over fem moduler (to dager etterhverandre, 10 dager i alt) slik at du kan anvende og integrere det du lærer, uten å være for lenge borte fra jobb om gangen  Og i tillegg: Læres bort etter internasjonal standard Er anerkjent av to internasjonale NLP organisasjoner, ANLP og The Society of NLP Undervises av en trener som både har trent med medgrunnlegger av NLP, Richard Bandler, og har NLP trenerutdannelse kreditert på masternivå ved et UK universitet Undervises av en trener med en bred og sterk pedagogisk plattform Gi deg en solid bakgrunn for å gå videre med NLP utdannelse på et enda mer avansert nivå, dersom du ønsker å jobbe profesjonelt med veiledning og coaching [-]
Les mer
Rana 18 dager 38 000 kr
05 Feb
En utdanning som gir deg tilgang til metoder for personlig vekst, kommunikasjon, teamutvikling og lederskap. [+]
En NLP Utdanning gir deg: Tilgang til kraftfulle metoder for personlig vekst, kommunikasjon, teamutvikling, coaching og lederskap. Metodene kan anvendes på alle livets ulike arenaer. En helhetlig tilnærming til personlig utvikling, mestring og prestasjon. En formell kompetanse som viser at du har gode ferdigheter innen kommunikasjon, ledelse, personalarbeid og service. Kunnskaper du kan bruke i coaching-, livsstil- og motivasjonsarbeid. Et kompetansebevis som viser at din godkjenning holder den faglige høye standarden som International Community of NLP (ICNLP) har bestemt.   En helhtlig utdanningDe ansatte i NLP Coach Team AS har en solid og felles plattform i metoden NLP og en omfattende kompetanse og erfaring innen helsefremmende motivasjonsarbeid. Foruten å holde kurs, foredrag, teamutvikling og utdanninger driver de klinikkpraksis hvor enkeltpersoner og små grupper tilbys NLP Coaching, ernæringsterapi, Biopati, personlig-/rehabiliterende trening og gruppetrening. Slik vi møter våre kunder med et helhetlig fokus, har vi også lagt opp våre NLP Utdanninger. Vi mener at kropp og sinn er gjensidig avhengig av hverandre for å fungere optimalt og at vi ved å gi hele oss det vi trenger får frem det beste i oss selv. Vi tilbyr derfor en unik NLP Utdannelse hvor du foruten de påkrevde undervisningstimene får 3 dager ekstra undervisning om hvordan kosthold og trening påvirker vår fysiske og mentale helse.     NLP Coach Team innehar ICNLP Master Trainer sertifisering, og kan derfor tilby sertifiseringsutdanninger på alle de fire trinnene i ICNLPs utdanningsserie. Utdanningsserien består av følgende fire nivå: - Nivå 1 - NLP Practitoner - Nivå 2 - NLP Master Practitioner - Nivå 3 - NLP Trainer                  - Nivå 4 - NLP Master Trainer       Du kan velge å ta ett eller flere nivå og du melder deg på kun ett nivå ad gangen.Fra NLP Coach Team vil du møte Trine A. Dahlmo og Lena Kralicek.   OM Trine A. DahlmoTrine er som NLP Master Trainer utdanningsansvarlig for NLP Practitionerutdanningen og holder i tillegg de 2 dagene kurs om kosthold. Som NLP Coach, Biopat, Ernæringsterapeut, helseblogger, forfatter, utdanner, kurs- og foredragsholder inspirerer denne samfunnsengasjerte damen mennesker til å leve gode liv med trivsel og helse. Med faglig bredde og et skarpt blikk for hva som vil gi resultater, møter hun sine kunder med handlekraft og engasjement. Trine vektlegger praktiske og gjennomførbare metoder som gir beviselige resultater i menneskers liv.   OM Lena KralicekLena er tilrettelegger på deler av NLP Practitionerutdanningen og holder 1 dag kurs om fysisk- og mental trening. Kurset blir både praktisk og teoretisk. Lena er utdannet NLP Master Practitioner, Ergoterapeut, Personlig/Rehabiliterende Trener og Yogainstruktør, har bakgrunn fra toppidrett, og har mange års erfaring med mental trening og motivasjonsarbeid. Hun hjelper sine kunder til å bli sterkere, sprekere, og til å trene seg fri for helseplager. Hennes fokus er at vi har noen fantastiske kropper med en unik evne til å gjenvinne og utvikle sine funksjoner.   Trine og Lena vil engasjerer seg i deg og din utvikling, og legge forholdene til rette for at du skal oppleve mestring, glede og fremgang under utdanningen.   NLP Practitionerutdanningener 1. nivå i den ICNLP-godkjente utdanningsserien. Utdanningen holdes som 4 moduler med til sammen 18 dager, kl 0830-1600 slik:                         Modul 1: 5. februar – 9. februar 2018                         Modul 2: 5. mars – 9. mars 2018                         Modul 3: 16. april – 20. april 2018                         Modul 4: 14. mai – 16. mai 2018 I denne utdanningen fokuserer vi på deg og din personlige utvikling. Du lærer deg de grunnleggende NLP modellene og vil sammen med dine medstudenter trene på å omsette dem i praktisk handling. Du har allerede etter denne utdanningen en solid kunnskapsbase du kan bruke for å skape fremgang i ditt private og profesjonelle liv.   Når du har gjennomført en NLP utdanning hos oss er du velkommen til å tilslutte deg kompetansenettverk NLP Community Norden.   [-]
Les mer
2 år
Vi kombinerer teori med praktiske øvelser som meditasjon, empatisk kommunikasjon, nlp, mindfulness, gestaltterapi, guidede meditasjoner, fritegning, bevegelse og kogniti... [+]
Diplomert samtalecoach Toårig yrkesutdanning Neste oppstart: 7. september 2016   HumaNova er Nordens største psykosynteseskole med 20 års erfaring. Vi er en frittstående utdanningsorganisasjon innen personlig og organisatorisk vekst. Vi utdanner sertifiserte coacher, samtaleterapeuter, par & relasjonsterapeuter og organisasjonskonsulenter. HumaNovas utdanning til samtalecoach er solid og innholdsrik. Det er en sertifisert coaching utdannelse godkjent hos EMCC på Senior Practitioner nivå.  Den innebærer totalt 2 års studier. Det første året jobber du i dybden med deg selv, din egen historie og dine egne mønstre. Det neste året vender du fokuset utover mot klienten. På HumaNova har vi fokus på HELE mennesket. Og vi mener vi det er en forutsetning at du utvikler deg selv før du kan hjelpe til med å utvikle andre. Først da kan du følge deg trygg og være ordentlig til stede i coachrollen. Du kan bruke utdanningen til å utvikle deg selv og din jobbrolle der du er i dag eller for å endre karriere helt. Våre utdanninger kombinerer teori med praktiske øvelser innen psykosyntesen som meditasjon, empatisk kommunikasjon, nlp, mindfulness, gestalt, guidede meditasjoner, fritegning og bevegelse.   Hva er samtalecoaching? Samtalecoaching innebærer blant annet å lære mennesker å holde målet i fokus selv når omverdenen eller indre stress gjør alt for å få en ut av kurs. Det er veiledning som hjelper til med å bevisstgjøre det som skjer når vi havner i ulike kriser eller vil ha en forandring i livet vårt. Med hjelp av økt bevissthet om seg selv, evnen til å velge sin egen holdning og bruk av effektive verktøy og metoder blir det som hindrer utvikling synliggjort og forvandles istedet til muligheter og utvikling.  Internasjonalt Coachsertifikat Som diplomert samtalecoach gjennom HumaNova har du mulighet til å få internasjonalt coachsertifikat fra EMCC, European Mentoring and Coaching Council. Utdanningen er godkjent på senior practitioner nivå, noe som gir deg mulighet til å jobbe som profesjonell coach. Utdanningens hensikt og mål Utdanningens formål er å gi deg kunnskap og trening i metoder som forbedrer og fordyper menneskelig utvikling og kommunikasjon.I løpet av året utvikler du forståelsen for samspillet mellom mennesker og øker din bevissthet om hva som støtter og hva som hindrer god kommunikasjon og utvikling. Etter denne utdanningen er du velkommen til å søke videre til en av våre ytterligere yrkesutdanninger som organisasjonskonsulent eller samtaleterapeut. Utdaningens omfang Undervisningen foregår på hverdager på kveldstid (kl 16-21). Den timelagte utdanningstiden består av ca 24 undervisningsdager. Mellom hver gang har du treff med din mindre studiegruppe.   Opptakskrav Du må først ha gjennomgått og blitt godkjent på vår 1 årige grunnutdanning "Bli den du er".   Utdanningens innhold Intervju & SamtalemetodikkVi lærer oss kunsten å veilede andre gjennom utviklende og motiverende samtale og coaching. Praktiske øvelser samt opplegg og innhold i coaching. Verktøy og modeller for coaching med ulike spørsmålsteknikker fra kognitiv psykologi, NLP og mental trening. Kunsten å lytte, være nærværende og å lede samtalen fremover. Psykosyntese teori & metodikkVi fordyper vår kunnskap om psykosyntesen: Stjernediagrammet, delpersonligheter, viljen-fordypning. Psykosyntese i organisasjoner – hvordan man jobber praktisk med grupper som organisasjonskonsulent. Kognitiv teori & metodikkKognitiv psykosyntese, bevissthet, identifikasjon/ aksept, affektteori. Kognitiv PsykosynteseViljeøvelser. Idealmodellen. Mål – og motivasjonsøvelser Kroppsbevissthet & SeksualitetTeori og praktiske øvelser som gjelder vår relasjon til den fysiske kroppen og samspillet mellom kropp og sjel. Synet på seksualitet – allment og sin egen. Gruppe & prosessteori-Fordypning av kursdeltakerens roller i grupper. FIRO-modellen, projeksjoner, hvem er jeg i gruppe? PsykopatologiVi lærer oss om mildere psykiske problemer som dystymi, angst, overbelastning og stress. Etikk & JusVi går gjennom grunnleggende etiske verdier og prinsipper for samtaler og coaching. Transpersonlig psykologi teori & metodikkVi tar opp livsspørsmål og eksistensielle perspektiver og utforsker vårt syn på livets mening og formål og vårt syn på døden. Veiledning av coachingVeiledning av coachende samtaler med adepter. Lurer du på om våre utdanninger er noe for deg? Book et gratis uforpliktende møte med vår studieveileder NÅ! Kontakt oss ved å bruke kontaktskjemaet til høyre. [-]
Les mer
Anerkjent coachutdanning som følger Norsk Bransjestandard for coaching og sertifisering etter internasjonale retningslinjer og kriterier (ABNLP, ISNS standard). Eneste D... [+]
Skolen og utdanningen er godkjent av Den Norske CoachForening(DNCF) og følger Norsk bransjestandard for coaching. CoachTeam er eneste skole i Oslo som er godkjent av DNCF. Når du har tatt Trinn 1 -3 og samlet 125 timers praksis, kvalifiserer du til å sertifiseres som DNCF sertifisert Coach. Hvert trinn er avsluttende og gir egen internasjonal sertifisering.Våre deltakere tilbys en utdannelse som følger American Board of NLP (ABNLP) og International Society of Neuro Semantics (ISNS) og blir sertifisert i henhold til disse standardene. Dette er et kvalitetsstempel som gir deltakeren tittel som Meta-NLP™ Practitioner. Denne utdannelsen kan videreføres hos andre medlemsorganisasjoner verden over for videre utdannelse og kurs.  Siden 2003 har over 500 personer gjennomført vår praktiske coach- og lederutdanning. Vår undervisningsform er interaktiv, vi vektlegger variasjon ved miniforelesninger, øvelser, egentrening, gruppearbeid og case-arbeid. Vi bruker NLP, en modell for verdifull påvirkning som pedagogisk plattform i vår utdanning. Vi gir prestasjons- og ferdighetstrening stor oppmerksomhet gjennom: Tanketrening – fokuser på riktige saker, løs problemet, tenk i nye baner Kommunikasjonstrening – fremgangsrik kommunikasjon, tydelige svar får du med rette spørsmål Motivasjonstrening – finn din drivkraft, nå ditt ønskede resultat Atferdstrening – fra tanke til handling, vinnende vaner Ledertrening – styrk deg selv for å lede andre   [-]
Les mer
3 dager 5 900 kr
Er din oppgave å skape resultater gjennom andre? Ønsker du å utvikle evnen til å lede menneskelige prosesser? Da er dette kurset for deg. [+]
Er din oppgave å oppnå resultater gjennom andre? Vil du bli bedre til å lokke frem det beste i deg selv og andre? Er du opptatt av kvaliteten på kommunikasjonen i ledelse, samarbeide, salg, undervisning og veiledning? Ønsker du å lede menneskelige utviklingsprosesser på et profesjonelt nivå? Da er dette kurset for deg.   NLP prosessledelse Utforsker de menneskelige aspektene ved utviklingsprosesser basert på kommunikasjons- og læringsmodellen Nevrolingvistisk programmering. Brukes både når vi leder oss selv og når vi leder andre. Skaper rom for refleksjon, dialog og samhandling hvor de involverte • tar selvstendig stilling til utfordringene de skal forholde seg til • bruker egen og andres mestring som kilde til kraft og inspirasjon • engasjerer seg helhjertet De involverte tar selvstendig stilling til utfordringene de skal forholde seg til. Lær deg å bruke vårt utviklings- og samtaleverktøy, Format for forandring og FFF-sirkelen med de 8 essensielle stegene til indre motivasjon. Om vi skal engasjere oss helhjertet er det ikke tilstrekkelig å forhøre oss om hva andre mener vi skal gjøre. Vi må etablere vår egen begrunnelses for å engasjere oss – etablere vår egen indre motivasjon – vårt eget emosjonelle startpunkt. Vi må gi oss selv tid slik at vår forståelse får vokse frem innenfra. Gode spørsmål hjelper oss å reflektere over hva som er viktig og riktig for oss slik at vi kan komme i kontakt med vår indre motivasjon og ta ansvar for å lede oss selv. Coaching er basert på en overbevisning om at coacheen har svarene, om han bare får de rette spørsmålene. Format for forandring gir oss strukturen og spørsmålene vi trenger for å være vår egen coach og hjelpe andre å reflektere. FFF er et utviklings- og samtaleverktøy som hjelper oss med å utforske nye måter å tenke på i situasjoner hvor vi ønsker flere alternativer. Det kan handle om hvordan vi henter energi, hvordan vi forholder oss til informasjon, hvordan vi tar beslutninger og hvordan vi organiserer livet vårt. Det kan handle om å være tilstede, å observere, å tolke, å lytte, å leve seg inn i andre, å samle krefter, å roe sinnet, å analysere, å fantasere, å prioritere, å sette mål, å planlegge, å fortelle, å inspirere. Formatet består av fem områder: helhet, mål, utfordring, lek og ressurs. Hvert område gir mulighet til å arbeide med ulike aspekter ved forandringsprosessen. Ved å bevege seg mellom de ulike områdene sikrer man utvikling i dialogen samtidig som man har en struktur å forholde seg til. For å gjøre det enkelt å komme inn i arbeide med FFF har vi laget FFF-sirkelen med de åtte essensielle stegene til indre motivasjonen. Sirkelen gir oss enkle regler for hvordan vi beveger oss mellom de fem områdene i Format for forandring. De involverte bruker egen og andres mestring som kilde til kraft og inspirasjon. I kurset trener du på å bli kjent med hvordan du lokker frem det beste hos deg selv og andre. Først og fremst gjennom å bli kjent med ideene, tilstandene og strategiene du bruker når du lykkes. Kommunikasjons- og læringsmodellen NLP hjelper deg å lage (gullnøkler) praktiske beskrivelser av hva du og andre gjør når dere får frem det beste hos dere selv og andre. Og når du vet hvordan du skaper gylne øyeblikk kan du velge å gjøre det i stadig nye situasjoner. Kort sagt: Du lærer å finne frem til det som er nyttig i egne og andres forståelsesformer og ferdigheter. Dernest utvikler du evnen til å forenkle forståelsesformene og ferdighetene slik at du kan ta dem i bruk i igjen. De involverte engasjerer seg helhjertet. Vår prosesstilnærming er inspirert av Selvbestemmelsesteorien og forskningen til psykologiprofessorene Edward L Deci og Richard Ryan. De har i mer enn 30 år forsket på forholdet mellom prestasjoner og helhjertet engasjement. Helhjertet engasjement leder til økt kreativitet og effektivitet. Vi utvikler helhjertet engasjement om vi tar hensyn til det som er viktig for oss når vi forholder oss til en oppgave. Hva vil det si å ta hensyn til det som er viktig for oss når vi engasjerer oss? I følge forskningen til Deci og Ryan har vi tre grunnleggende psykologiske behov. Mestring, selvstendighet og tilhørighet. Mestring: Vi har behov for å forandre verden. Selvstendighet: Vi har behov for å bestemme hvilke forandringer vi vil bidra til. Tilhørighet: Vi har behov for dele våre opplevelser med andre. NLP prosessledelse handler også om å legge til rette de menneskelige prosessene slik at vi engasjerer oss i samsvar med våre grunnleggende psykologiske behov. Når både følelser og fornuft istemmer at alle disse tre behovene er tatt hensyn til engasjerer vi oss helhjertet. Våre kurs er basert på opplevelsesbasert pedagogikk og vekt på økologisk utvikling. Opplevelse før refleksjon. I våre NLP kurs legger vi til rette for opplevelse før refleksjon.Vi starter øktene med å antyde et mulighetsområde ved å bruke historier og lignende. Det fortsetter med at vi viser en ferdighet eller en kombinasjon av ferdigheter. Umiddelbart etterpå får du prøve selv. Underveis hjelper vi til med det som trengs. Når du har gjort deg dine egne erfaringer, setter vi navn på dem og plasserer dem i en begrepsmessig sammenheng. Målet er at du etter kurset finner deg selv i ferd med å praktisere det du har lært. Det er godt mulig at andre oppdager forandringen først og gjør deg oppmerksom på den. På kurset og i andre treningssituasjoner legger vi det bevisste grunnlaget for intuitiv (ubevisst) utfoldelse senere. Triader En betydelig del av vår opplæring er satt av til utforskning i grupper av tre, hvor den ene er veisøker, den andre er veileder og den tredje er observatør. I de tre rollene arbeider du med prosessen fra ulike perspektiver. Som veisøker utforsker du hvordan du leder deg selv og andre i forbindelse med selvvalgte temaer. Som veileder trener du på å legge til rette for veisøkers refleksjon. Observatørens oppgave er å følge med på samtalen mellom veileder og veisøker og støtte dem gjennom veilederen. Alle tre rollene hjelper deg å forstå mer om kommunikasjon og læring. Systemvisdom og økologisk utvikling Når kommunikasjon og forandringsteknikker praktiseres uten syn for større sammenhenger og langsiktige virkninger, blir resultatet utilfredsstillende. Vi legger derfor stor vekt på å vise at den beste måten å sørge for seg selv er å ivareta interessene og behovene til alle involverte. Vår oppgave blir å dyktiggjøre enkeltmennesker til å leve tilfredsstillende i forskjellige sammenhenger (organisasjoner, bedrifter, familier). I stedet for å være offer for systemet, blir du i stand til å utvikle deg i samsvar med både egne behov og med systemets egenart. I neste omgang kan det bety at også systemet utvikler seg. NLP prosessledelse, utøver Kurset inngår i sertifiseringsprogrammet NLP prosessledelse, utøver, men kan også tas selvstendig som en introduksjon til å begynne med NLP trening. Hva sier deltakerne? Jeg er utrolig takknemlig for å ha gått gjennom grunnkurs og NLP utøverutdannelse hos Interaction Consulting Group. Verktøyene vi lærer er svært nyttige i både private og jobbrelaterte utfordringer, og kompetansen vi utvikler kan benyttes innen de fleste områder av livet. Kursene lærer bort verdifulle kommunikasjonsredskaper samtidig som det stimulerer til personlig vekst og utvikling.  Anna Pia og Peder har en egen evne til å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø – der man føler seg som en viktig del av et større fellesskap. Det har vært enormt inspirerende og givende å få være vitne til, samt oppleve på meg selv, hvordan kursene har beriket alle kursdeltakerne. Kan på det varmeste anbefales til alle som ønsker å bli klokere på seg selv og andre.  Julie Grell, veterinær I løpet av kurset vil du oppdage hvordan: du gjenopplever dine gylne øyeblikk slik at du kan lære av dem du identifiserer ideene, strategiene og tilstandene du brukte i de gylne øyeblikkene du forankrer ideer, strategier og tilstander du leder deg selv med visualisering, lyd, kroppsholdning, bevegelse og selvsnakk du bruker dine gode opplevelser som kilde til kraft og inspirasjon i møte med dine utfordringer du engasjerer deg helhjertet i det du velger å gjøre du observerer og tolker deg selv og andre du regulerer graden av kontakt med andre du støtter andre i deres utvikling du hjelper andre å lede seg selv Kursledere Anna Pia Hellstedt og Peder Wroldsen Bli kjent med oss! Om du ønsker å møte oss og erfare hvordan vi arbeider med NLP og FFF er du velkommen til en gratis innføring.     [-]
Les mer
Oslo 2 timer
Gratis informasjon og inspirasjonsworkshop for gravide og nybakte mødre [+]
Dette blir en inspirasjonsworkshop der du får hilse på flere av oss i RAW Trening. Vår mentaltrener, Eva Sørung, vil fortelle dere hvordan man gjennom egne tanker og adferd, lettere kan takle overgangen til en ny fase i livet. Hennes mål er trene deg til å fremme den gode graviditets – og fødselsopplevelsen ved bruk av mentale teknikker som visualisering, målsetting, indre dialog og avspenning Vår personlige trener og ernæringsekspert, Synne Baklid, vil fortelle dere hvordan man bør spise for å få i seg nok næringsstoffer og hvordan man bør legge opp kostholdet for å oppnå et sunt svangerskap. Synne kan alt om hvilke vitaminer og mineraler det er økt behov for, hvilke matvarer du bør begrense, hvor mye mer energi du trenger og hva en normal vektøkning er. I tillegg er vi så heldige å få med oss Kari Mathisen, som til daglig jobber i ammekontoret. Kari har over 30 års erfaring som sykepleier og har mange gode svar på spørsmål som dukker opp i løpet av et langt svangerskap, og spesielt i tiden som nybakt mamma. I tillegg kommer vår osteopat Calle også til å dele sin kunnskap og erfaring denne dagen. Her får dere en liten smakebit på hva dere får høre mer om fra han den 19.juni: Styrketrening: Her vil dere få tips til hvordan man kan tilrettelegge treningen gjennom de ulike trimestrene. På grunn av kroppens endringer i løpet av et langt svangerskap kan det være lurt å styrke de musklene som man vet belastes i større grad utover svangerskapet. I tillegg til dette er de øvelsene du gjør i første trimester ikke nødvendigvis de beste øvelsene å gjennomføre i tredje trimester. Derfor kan det være lurt å ha et program for hvert trimester man går gjennom. Forebyggende øvelser: Finnes det noen øvelser man kan gjøre for og muligens forebygge de vanligste svangerskapsplagene? Det er selvfølgelig mange faktorer som spiller inn her, men jeg mener at noen øvelser kan virke både forebyggende og fødselsforberedende. Mer om dette får du høre på foredraget. Egenbehandling: Under et langt svangerskap er det helt normalt å oppleve noe smerter og plager. Vanlige steder er ofte bekken, bekkenbunn, rygg – og nakke, skuldre – og armer. Det er heldigvis flere øvelser man kan gjøre selv som kan virke direkte behandlende på kroppen når «skaden» først har skjedd. Trening etter fødsel: Når kan du begynne å trene etter fødsel? Hvordan bør jeg trene etter fødsel? Hvordan kan jeg vite om magemuskulaturen er grodd tilstrekkelig? Her er det mange spørsmål som de aller fleste lurer på. Derfor et veldig viktig punkt å ta med for min del. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;