IT-kurs
Kurs i programvare og applikasjoner
Du har valgt: Java
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Gir en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Java-programmering. Begreper innen objektorientering: klasser, objekter, innkapsling mm. Java-syntaks:... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Et utvalg (6) av øvingsoppgavene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Det vil settes nærmere krav til utvalget, - opplysninger om dette gis ved kursstart. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Skriftlig eksamen, 4 timer. Ansvarlig: Vuokko-Helena Caseiro Eksamensdato: 17.12.13 / 20.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet Programmering i Java skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytter: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan forklare hva et program er- kjenner til enkle prinsipper innen objektorientert programmering- kan forklare hvorfor brukerkommunikasjon og logikk til et program knyttet til det problemet som skal løses, bør legges til ulike klasser FERDIGHETER:Kandidaten:- kan sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre Java-program på egen PC- kan lage strukturert og oversiktlig programkode- kan beskrive klasser og kontrollstrukturer ved hjelp av enkle klassediagram og aktivitetsdiagram- kan, med noe hjelp, anvende klasser fra Java API'et GENERELL KOMPETANSEKandidaten:- kan anvende objektorientert tankegang til å analysere og løse enkle problemer Innhold:Gir en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Java-programmering. Begreper innen objektorientering: klasser, objekter, innkapsling mm. Java-syntaks: Datatyper, betingelser, valg, løkker, uttrykk. Innlesing og utskrift. Tabeller.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Programmering i Java 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
3 dager 18 200 kr
The High-Performance Java Persistence training is aimed to level up your data access skills, covering JDBC, Hibernate, and many database essential topics for Oracle, SQL ... [+]
Want to run your data access layer at high speeds? 1. DATABASE ESSENTIALSDo you know how a relational database systems works behind the scenes? 2. JDBCDo you know how the JDBC Driver executes statements and how you can configure it to boost application performance? 3. JPA AND HIBERNATEAdding JPA and Hibernate annotations is fairly easy. But, do you know the performance implications of each JPA or Hibernate feature your application makes heavy use of? Course goals This course is meant to mind the gap between Java developers and database programming. Most often, Java developers are very skilled when it comes to programming languages, design patterns, frameworks and everything that's related to their programming language of choice. However, the database is still uncharted territory, usually treated as a black box that we throw queries at and expect it to respond in no time. With this workshop, I want to get Java developers to know more about RDBMS so that they can design their application data access layer accordingly. After attending this workshop, you'll know all sorts of tips that you can readily apply to your current enterprise project. Taget audience This workshop is for any Java developer that happens to develop software that interacts with a relational database system. Although we are going to cover many aspects related to database systems, JDBC, JPA and Hibernate, it is best if the attendees have at least one or two years experience working with these technologies since the information provided by this training is much easier to be assimilated by middle and senior developers. Prerequisites It is recommended to bring your own notebook so that you can configure and run tests associated with the material we are going to go through this training. It is expected that attendees are familiar with Java, Maven, IDE systems like IntelliJ IDEA or Eclipse, as well as database systems like MySQL, PostgreSQL or in-memory databases like HSQLDB. The attendees can set up the test environment we are going to use during the training by following the instructions provided in this GitHub repository. Day 1. Introduction Types and Identifiers Connection Management Relationships Day 2. Inheritance Batching and Statement Caching Persistence Context Fetching Day 3.  Transactions and Concurrency Control Database, Application and Hibernate Caching [-]
Les mer
Nettkurs 2 dager 8 500 kr
21 Jun
Bli funksjonell og skriv konsis, deklarativ kode med Javas Stream API. Workshopen retter seg primært mot Java-utviklere som vil lære mer om funksjonell programmering, lam... [+]
Workshopen består av et minimum med teori og et maksimum av praktiske øvelser hvor vi lager streams av  Arrays, List, Set, Map og Files - filtrerer, mapper til nye objekter, utfører aggregeringer og konverterer tilbake til nye collections mm. Workshopen vil dekke bl.a. Sette opp en stream, med Stream.of(), IntStream.of() og DoubleStream.of() Konvertere et Array til en stream med Arrays.stream() Konvertere en collection av typen List, Set eller Map til en stream med stream() Filtrere ut verdier med filter() Mappe til nye objekter med map() og flatMap() Sortere med sorted() og ulike typer Comparators Aggregere med reduce() og collect() Behandle hvert element med forEach() og forEachOrdered() Gruppere og telle opp forekomster i hver gruppe med collect() Konvertere tilbake til en collection med collect() Konvertere til et objekt med get() Begrense reultatet med limit() Hente enkel statistikk (min, max, average, sum) med reduce() og collect() og bl.a. summarizingInt() Bruke :: til metodereferanser Lese en fil inn i en stream med Files.lines() Behandle hvert element med forEach() og forEachOrdered [-]
Les mer
Nettkurs 3 dager 16 700 kr
JavaScript er nå det eneste skript-språket som anvendes og støttes av alle nettlesere og er blitt en defacto standard for å bygge inn interaktivitet på websider. AJA... [+]
  Kursinnhold JavaScript er nå det eneste skript-språket som anvendes og støttes av alle nettlesere og er blitt en defacto standard for å bygge inn interaktivitet på websider. AJAX, jQuery, Mootools, Node.js, Angular.js osv. bygger alle på JavaScript, og en grunnforståelse av hvordan dette språket virker er blitt essensielt for en webutvikler eller webansvarlig.   Målsetting Etter gjennomført grunnkurs skal deltakerne være fortrolige med JavaScripts grunnstruktur og funksjoner og skal kunne bruke JavaScript til å utvikle interaktive websider. Kursinnhold Introduksjon til JavaScript og dets anvendelsesområder JavaScripts grunnleggende grammatikk JavaScripts innebygde funksjoner JavaScripts datatyper og variabler JavaScript og Dokumentobjektmodellen (DOM) JavaScripts kontrollstrukturer og betingelseslogikk Introduksjon til AJAX og kommunikasjon mellom klient og server Kort introduksjon til jQuery som AJAX-bibliotek Gjennomføring Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læremidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er hands-on øvelsesoppgaver til hovedtemaene som gjennomgås. [-]
Les mer
Nettkurs 5 timer 299 kr
Lær JavaScript på 1-2-3 med nettkurs fra Utdannet.no [+]
JavaScript er et av verdens mest brukte programmeringsspråk som, sammen med HTML og CSS, utgjør grunnsteinene i moderne webutvikling. Selv om språket opprinnelig ble utviklet for bruk på nettet, har det de siste årene både blitt populært som server-språk og som programmeringsspråk for enkeltstående applikasjoner og apper. I dette kurset kommer Lars Vidar Nordli til å gi deg en grunnleggende innføring i JavaScript. Målet er at du etter å ha fullført kurset skal kunne lage dine egne interaktive nettsider. Kurset er også en innføring i programmering generelt, og du vil lære konsepter som variabler, arrayer, funksjoner, løkker og objekter. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 18 900 kr
03 Mar
03 Mar
31 May
This course describes how you can apply Test Driven Development techniques to create robust, reliable, and performant web UIs using contemporary JavaScript tools and libr... [+]
  The days of writing spaghetti JavaScript should be behind us. JavaScript is a grown-up language now and lies at the heart of mobile-friendly HTML5-enabled Web applications. This course describes how you can apply Test Driven Development techniques to create robust, reliable, and performant web UIs using contemporary JavaScript tools and libraries.   Course outline: JavaScript essential techniques: Closures; Inheritance and prototypes; Properties; Namespaces; Encapsulation Test-Driven Development principles: Test, code, refactor, repeat; The benefits of TDD; The process of TDD Unit testing in JavaScript: Getting started with unit testing; Structure of a unit test; Setting up a test environment; Executing a test; Refactoring Dealing with browser inconsistencies: Anticipating browser differences; Detecting browser support; Object and feature checking; The role of Modernizr Testing DOM manipulation: What can you test with DOM? Testing UI components; Testing events and user interactions Test doubles and mocking frameworks: Managing dependencies; Defining test doubles; Stubs, mocks, dummies, and fakes; Tool support Testing Ajax-enabled web pages: Using Ajax manually; Using Ajax via jQuery; Testing GET and POST requests; Stubbing; Testing headers Testing Node.js at the server: Setting up Node.js; The role of unit testing with Node.js; Techniques for testing Node.js   [-]
Les mer
Oslo 3 dager 18 900 kr
09 Dec
09 Dec
24 Feb
This course will teach all the techniques to create, test and deploy your PWA. [+]
How to have a normal website and also let it appear as a traditional application or native mobile application? Want to write apps that are powered by Web technologies and delivered with Web infrastructure? Welcome to Progressive Web Apps. PWAs are secure and installable, can run offline and can display system notifications even when the app is not running. This course will teach all the techniques to create, test and deploy your PWA. Writing modern web application also involves knowledge of the latest JavaScript, so this course also teaches JavaScript from the basics up until the latest APIs and proposals for future additions. Debugging and writing (unit) tests for JavaScript is also covered. Options to measure and improve the performance of scripts, as well as asynchronous loading will be discussed. Course will be updated regularly to keep up with the latests developments.   Course content: ECMAScript 2018 and beyond (JavaScript) We’ll cover basic syntax as well as useful new additions to the language. Most notable: Variable declarations with let, var and const Class syntax, incl. methods, inheritance, etc. Modules Template strings Arrow functions Default parameters in functions for..of loops and iterators Promises and async/await asynchronous function handling Destructuring Rest and Spread operators for quick array and object manipulations Maps (key-value pairs) and Sets (unique values) Progressive Web Apps Progressive Web Apps (PWA) is a set of technologies you can use to enhance a website with application behaviour: Installable: The website can be added to the home screen of the device. Web App Manifest: Defining the icon, home screen title, splash screen, background color and home page. Fetch: Simple and powerful API to fetch resources (successor of XMLHttpRequest). Offline and online behaviour: No matter if there is a network connection, the app will work using Service Workers to control requests and storing responses to requests offline using the Cache API, Web Storage or IndexedDB. Notifications. Send updates from the server to the app with the Push API and use the Notification API to generate system notifications even if the app is not running. Safe: Only https (or localhost for development). Progressive: Use the above technologies if they are available, but the page (app) will work if the device’s browser is less capable. PWA can even be published to the Microsoft Store and become Windows Apps. Storage Data storage within the browser are covered with 3 techniques: Storage API, Local & Session storage when you don’t want to store too much data. IndexedDB API (version 2), is an object database with more capacity. Cache API for use with Progressive Web Apps. Performance Subjects: Compression and minification. To inline or not to inline? Async loading of scripts. How to measure performance? Debugging & Testing Explaining how to use the developer tools in the browser: Setting breakpoints in code or when events happen Debugging Service Workers Debugging Fetch Writing unit tests [-]
Les mer
5 dager 22 500 kr
Dette er et kurs for de som skal lære seg objektorientert programmering ved hjelp av Java, et moderne programmeringsspråk bygget på ideer fra C++. [+]
Et moderne, objektorientert programmeringsspråk som bygger på ideer fra C++. I forhold til C++ har Java en enklere struktur som gjør det mer egnet til å lære som første programmeringsspråk og enklere å utvikle programmer med.   Java er attraktivt som utviklingsverktøy, fordi programmene man lager kan benyttes på de aller fleste plattformer (og ikke bundet til den plattformen programmet ble utviklet på), samt at de kan brukes på websider.     MålsettingDeltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte Java programmeringsspråk for å utvikle enkle programmer etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de grunnleggende elementene i objektorientert programmering, samt hvordan disse blir benyttet i Java for å lage strukturerte programmer. Kurset har ingen krav om forkunnskaper i objektorientert programmering, og deltakerne vil få grunnleggende programmeringskunnskaper som gjør det enklere å lære andre språk, som f.eks C++, eller aktive websider (PHP / JSP).     DokumentasjonBeginning Java 2 fra Wrox, eller tilsvarende.     Kursinnhold     * Introduksjon          o til objektorientert programmering og Java     * Grunnleggende Java programmering          o De grunnleggende kontrollstrukturer og datatyper som Java programmene er bygget opp av     * Klasser og objekter          o Hvordan vi bruker klasser til å gjøre programmene enklere og mer virkelighetsnære     * Streams          o Hvordan Java tar for seg input/output. Innlesning fra tastatur, utskrift til skjerm, filbehandling og over internett     * Java biblioteker          o De mest brukte og grunnleggende biblioteker i Java, og hvordan vi kan benytte disse til å minske mengden av programkode     * Applets          o Hvordan vi lager GUI (grafisk brukergrensesnitt) i Java, og kjører programmene fra nettlesere som Netscape og Internet Explorer     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer
10 800 kr
På forespørsel
JavaScript er et skriptspråk som lar oss "programmere" websidene våre. Dette kurset gir deg den innføringen du trenger for å komme igang. [+]
Med JavaScript kan vi legge til dynamisk funksjonalitet på sidene, som f.eks å bytte ut bilder ved mouseover, noe vi ikke klarer med HMTL alene. HTML er statisk.     MålsettingDeltakerne skal etter kurset ha en grunnleggende forståelse av, og kjennskap til hvorfor og hvordan JavaScript/JScript kan anvendes for å utvikle og designe interaktive webløsninger, for forskjellige typer nettlesere.     DokumentasjonWrox - Beginning JavaScript, eller tilsvarende.     Kursinnhold     * Introduksjon til JavaScript          o Hva er JavaScript/Jscript, og hvorfor bruke JavaScript     * Grunnleggende JavaScript          o JavaScript Object Model, prinsipper, struktur, variabler, generell syntaks, kontrollstruktur, egendefinerte funksjoner     * Objektorientert scripting          o Objekter, egenskaper (properties), metoder (methods), hendelser (events)     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer
5 dager 20 500 kr
På forespørsel
Java inneholder en rekke biblioteker (API’er) som gjør det enkelt å implementere flere avanserte egenskaper i programmene. [+]
I dette kurset gjennomgåes noen av disse teknologiene og vi ser på hvilke muligheter de gir.Kjennskap til disse kan spare programmerere for mye koding ved at man benytter ferdiglagede rutiner istedet for å skrive egne.     MålsettingDeltakerene skal etter endt kurs ha kjennskap til en rekke av de mulighetene Javabibliotekene gir, når man bør benytte de forskjellige, og grunnleggende hvordan dette gjøres.     DokumentasjonCore Java Part II , eller tilsvarende.     Kursinnhold     * Nettverk          o Gjennomgang av Java sitt nettverks-API, både for å sette opp server og klient. Kort presentasjon av StringTokenizer objektet     * Collections          o Presentasjon av ”containers”, objekter som er laget for å ta vare på større menger objekter, gjennomgang av hvilke som finnes i Java, samt når vi bør bruke de forskjellige. Hvordan søke etter / gå igjennom objektene som ligger i et samlingsobjekt     * Threaded programming          o Presentasjon av tråder, gjennomgang av hvordan disse benyttes, og hvordan tråder kan brukes til å la deler av programmet kjøre uavhengig av resten av programmet    * Kobling til databaser          o Bruk av JDBC for å lagre / hente data fra relasjonsdatabaser. Hvordan vi kan benytte Java til å lage / endre databaser, samt å lagre informasjon i disse     * Remote objects          o Gjennomgang av RMI, deling av objekter mellom Java programmer over nettet    * JavaBeans          o Presentasjon av JavaBeans. Innføring i hvordan man lager JavaBeans, og bruk av BDK eller liknende for enkelt å sette sammen en applet basert på eksisterende beans     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer
5 dager 20 500 kr
På forespørsel
Kurset gir en innføring i Web Services gjennom bruk av Java/J2EE verktøyene og den standard som er godkjent gjennom WS-I Basic profil med interportabilitet. [+]
MålsettingDeltakerne skal lære om de protokoller som inngår i Web Services. Forstå og kunne bruke de verkøy som er tilgjengelig gjennom Java/J2EE. Tilegne seg kunnskaper i å etablere Web Services på web-servere eller applikasjons-servere og utvikle klienter for dette. Forstå populariteten og viktigheten av interportabilitet.     DokumentasjonJ2EE Web Services, Richard Monson-Heafel.     Kursinnhold     * Introduksjon          o Hva er Web Services, en liten historikk og videre en oversikt over involverte organisajoner som ivaretar standarder     * Arkitektur oversikt          o Definisjoner, distribuerte objekter, standard med tilgjengelige verktøy. Klarlegge krav til uavhengighet og hvorfor dette er viktig for industrien idag    * XML          o En gjennomgang av XML dokumenter med XML skjema teknologi. Bruk av verktøy for å analyse, bearbeide samt validere XML filer og XML skjema. Det er lagt vekt på JAXP med SAX og DOM verkøyene    * SOAP          o En detaljert gjennomgang av SOAP (Simple Object Access Protocol) med øvelser i å anvende verktøy for behandling a SOAP (SAAJ). Det blir også en innføring i SwA     * WSDL          o En detaljert gjennomgang av WSDL (Web Services Description Language) med øvelser i å anvende verktøy for behandling a WSDL (JAX-RPC). Uvikle Java interface for å generere WSDL for Web Services. Utvikle klienter i Java for anvendelse av etablerte Web Services. Generering av Java stubs gjennom etablerte WSDL definisjoner. Lære hvordan en Enterprise JavaBeans (EJB) kan implementeres som en services     * Message Handlers          o Forstå bruken og hvilken betydning Message Handlere har. Lære å implementere slik i Java/J2EE    * UDDI          o En gjennomgang av UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) registeret med øvelser i å anvende verktøy for behandling a UDDI (JAXR)    * XML deployment descriptors          o Bli kjent med XML Deployment Descriptor, og hvordan brukes den for å sette en Web Services i drift på en Web-server eller Aplikasjons server     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer
5 dager 20 500 kr
På forespørsel
Kurset gir en innføring i hvordan man benytter de ulike standardene som utgjør Java Enterprise Edition 5 (EE5) for å bygge total-løsninger basert på EE5 [+]
Kurset gir en innføring i hvordan man benytter de ulike standardene som utgjør Java Enterprise Edition 5 (EE5) for å bygge total-løsninger basert på EE5. MålsettingDeltakerne vil få praktisk erfaring med hvordan man kan sette sammen en løsning basert på EE5 og se hvilke av de innbefattede verktøy (JSP, Servlets, EJB, JSF, JPA, JDBC, JMS, WEB services) man bruker når og hvor til å løse praktiske utfordringer i et utviklingsmiljø.     DokumentasjonJava EE 5 Development using GlassFish Application Server, Packt Publishing .     Kursinnhold     * Servlet Development and Deployment    * Java Server Pages    * Java Database Connectivity (JDBC)    * Java Persistence API (JPA)    * Entity Relationships    * Persistence Query Language    * Java Server Faces (JSF)    * Integrating JSF og JPA    * Java Messaging Service (JMS)    * EJB - Session Beans    * EJB - Message-Driven Beans    * Transactions    * EJB - Timer Service    * WEB Services (WS)     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.