Pedagogikk
Fagdidaktikk
Du har valgt: Matematikkfag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 time
Prøve kveld Brainobrain matte kurs for barn fra 4 til 15 år. Brainobrain er et ferdighetsutviklingskurs. Brainobrain is a skill development course, in math [+]
Prøve kveld for Brainobrain matte kurs for barn fra 4 til 15 år. Brainobrain er et ferdighetsutviklingskurs som hjelper til med å forbedre hjernekapasiteten hos barn, konsentrasjon og gjøre læringsprosesser går enklere. Vi bruke Abacus og hoderegning på en måte som barn synes er engasjerende og morsomt. Det er en sunn opplevelse hjelpe med den mentale utviklingen.  Brianobrain og little brainobrain har samme prøve time.  Se hva de får til: https://fb.watch/chyaM80rA7/ Vi kjøre både på norsk og engelsk. Noe sammen og noe der vi dele opp.  Norsk: Link: https://www.etforsprang.no/ Engelsk:  Link: https://www.brainobrainnorway.com/ Brainobrain is a skill development course helps to improve Brain capacities in children, concentration and make the learning process easier. It stimulate young minds using Abacus and mental arithmetic in a way that children find engaging and fun. It is a wholesome experience and nurtures the mental formation of the child.  Link: https://www.brainobrainnorway.com/   Det vil hjelpe ditt barn med å få et forsprang på skolen og i livet.  Matematikk er morsomt og enkelt. Vi kjøre prøve kurs for de som vil ha det, gratis. Bare å følge med så legge vi ut nye så ofte vi kan.    Matte programmet er laget slik at en bruke begge sider av hjernen. Ikke bare gjør dette at en lærer enklere men også kan løse utfordringer kjappere. En kan bli raskere til å løse matte enn kalkulatoren. En bruke an Abacus som er en kuleramme, der en først lære hvordan en regne. Så tar en gradvis bort abacusen og ungene lærer å regne i hode med å se for seg abacusen.  Evnen til å utføre mentale beregninger raskt og nøyaktig fører ikke bare til større ferdigheter i matematikk, men resulterer også i større selvtillit. Som et resultat utvikler barna multitasking og problemløsning ferdigheter som legger opp til deres generelle personlighet.   Barn kan utvikle utmerket fotografisk hukommelse Grunnleggende matematiske operasjoner som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og syn løses ved enkel bevegelse av perler ved hjelp av Abacus-verktøyet. Dette hjelper barna til å utvikle en billedlig representasjon av problemet i hjernen, og ved regelmessig øvelse lærer hjernen å løse problemet uten faktisk bruk av hjelpemidler inkludert kuleramme fra mellomnivåene i Brainobrain-kurset. [-]
Les mer
Bedriftsintern 3 timer
Og hva vet vi om eksamen i 2023? [+]
Kjerneelementene i matematikk i LK20 legger vekt på utforsking, problemløsing, modellering, anvendelse, argumentasjon, representasjon, kommunikasjon, abstraksjon og generalisering. Elevene skal utforske og oppdage sammenhenger, stille spørsmål og kommunisere sine tanker og løsningsstrategier. De skal kritisk vurdere løsninger og valg i prosessen. Dette krever at elevene opplever at det de arbeider med er relevant og at de reelt får medvirke i det daglige læringsarbeidet.   Hva betyr disse endringene i matematikkfaget og endringene i eksamen for elevene? I kurset ser vi sammen på oppgaver der elevene kan bruke ulike fremgangsmåter og oppgaver med flere løsninger. Vi tar utgangspunkt i oppgaver fra eksempelsettet til eksamen og løsningsforslaget til disse, utarbeidet av Matematikksenteret og publisert i januar 2022. Hvordan kan vi arbeide med disse oppgavene og hva forventes av elevene når det gjelder bruk av digitale hjelpemidler? Hvordan vurderes de ulike oppgavetypene? Og hvilke ord og begreper må elevene være kjent med? Hva betyr det at til sentralt gitt skriftlig eksamen vil oppgavene i hovedsak være utviklet med utgangspunkt i kompetansemålene etter 10. trinn, men at enkelte oppgaver likevel vil være utviklet med utgangspunkt i kompetansemål etter tidligere trinn for at eleven skal få vist kompetansen sin i så stor del av faget som mulig?  I kurset vil vi veksle mellom informasjon og refleksjoner i grupper.      KursholderRenate Jensen har erfaring fra undervisning på alle trinn i grunnskolen og som timelærer på Høgskulen på  Vestlandet  (HVL) i matematikk. I arbeidet med fagfornyelsen var hun med i gruppen som skrev kjerneelementer i matematikk og i læreplangruppen i matematikk. Renate er leder i LAMIS, en organisasjon for alle som interesserer seg for matematikkundervisning fra barnehage til høgskole/universitet.   [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig Sentrum 3 timer 1 290
28 Sep
Nye læreplaner i matematikk har gitt ny eksamensordning. [+]
 Den innebærer store omveltninger på eksamen, nye oppgavetyper og nye utfordringer. Men hva innebærer endringene for eleven? Hva venter av nye oppgavetyper og formuleringer på eksamen? Hvilke signaler har Udir gitt? Hvilke nye løsningsstrategier må elevene beherske? Hva kreves av digital kompetanse og programmeringsferdigheter? Læreplanen legger vekt på utforsking, problemløsing, modellering, anvendelse, argumentasjon, representasjon og kommunikasjon, abstraksjon og generalisering. Det skal utforskes og oppdages sammenhenger. Det blir lagt spesiell vekt på kjerneelementene og beskrivelsen av grunnleggende ferdigheter. Nytt er også programmering og algoritmisk tenkning.Elevene – og ikke minst matematikklærere – i den videregående skolen har vært vant til en eksamensordning hvor eksamen har vært delt i to, en del uten og en del med hjelpemidler. Med ny læreplan ble eksamen endret. Først ble eksamen heldigital og oppgavene delt inn i tre hovedgrupper. En del en skulle inneholde flervalgsoppgaver og interaktive oppgaver uten annen begrunnelse enn selve svaret, en del to skulle legge vekt på kommunikasjon, resonnementer, beregninger og vurderinger, og sist, men ikke minst, en del tre skulle ikke inneholde konkrete spørsmål i det hele tatt. På denne tredje delen skulle det være opp til elevene selv å vurdere hva de ville undersøke, og elevene skulle selv formulere sine egne problemstillinger ut fra en gitt kontekst.  Men etter kritikk ble eksamen endret tilbake til gammel ordning. Eller ble den egentlig det? Nå skal eksamen inneholde en time uten hjelpemidler og fire timer med hjelpemidler. Og som vi skal se, så dukker de nye oppgavetypene fortsatt opp. Kurset er en praktisk gjennomgang av hva den nye eksamensformen innebærer, både for elevene og for oss som lærere. Vi ser på nye oppgavetyper og diskuterer utfordringene de bringer med seg.   Kursinnhold Hvilke digitale ferdigheter kreves av elevene med ny eksamensordning. Hvilke signaler har Udirs eksempeloppgaver og vårens eksamensoppgaver gitt om eksamen. Hvilke nye oppgavetyper møter elevene, og hvordan forberede elevene på disse oppgavene.   Kursholder Eivind Skjervum er lektor med tilleggsutdanning med fagene matematikk, medievitenskap, statsvitenskap, informatikk og religionshistorie. Eivind har de siste 17 årene undervist som lektor ved Oslo Private Gymnasium i matematikk og medie- og informasjonskunnskap. Han har tidligere jobbet mange år som journalist innen krim, nyheter og sport i Dagbladet og Oppland Arbeiderblad. Eivind jobber nå også for Aschehoug forlag hvor han produserer innhold som tentamener, prøver og eksamensløsninger for nettstedene Lokus og Aunivers i matematikk. I tillegg til å undervise utdanner han seg til lærerspesialist i matematikk, spiller sjakk og er glad i kajakk og fotball. [-]
Les mer
Bedriftsintern 3 timer
Hvordan kan programmering bidra til økt forståelse og kompetanse i sannsynlighet? [+]
Dette kurset egner seg for lærere i videregående skole.  Sannsynlighet er det temaet der programmering egner seg aller best. Bli med på kurs der du lærer hvordan programmering gjør elevene bedre i sannsynlighet! På en travel dag i Karl Johans Gate, hvor mange menn kan du regne med å forbipassere, før du ser en mann som er over 200 cm høy?  Dette er et av mange spørsmål vi kan besvare ved hjelp av programmering. I dette kurset skal vi fokusere på typiske tilfeldige forsøk vi møter på i matematikk S1 og S2 på videregående skole. Programmering som digitalt verktøy er overlegent når det gjelder å simulere tilfeldige forsøk.  Vi begynner med enkle tilfeldige forsøk som terningkast, fødsler og skiskyting. Deretter ser vi på trekninger med og uten tilbakelegg. Til sist ser vi på stokastiske variabler, herunder normalfordelte variabler.   Vi fokuserer spesielt på simuleringer ved hjelp av løkker. Dette vil hjelpe elevene til å forstå hvordan det tilfeldige forsøket fungerer i praksis. Vi skal også lære å lage enkle grafiske framstillinger av forsøkene.  Kursinnhold simulere forsøk ved hjelp av for- og while-løkker. lage enkle og sammensatte if-setninger for å undersøke om en hendelse inntreffer. behandle inndata fra brukeren. designe algoritmer for å løse problemer i sannsynlighet. plotte resultater av forsøk i form av en grafisk framstilling. lage nivådifferensierte opplegg med programmering for elevene.  Kursholder Kaare Erlend Jørgensen har vært ansatt på Mailand videregående skole siden 2009, hvor han underviser i matematikk og informasjonsteknologi. Han har undervist alle matematikkfagene i videregående skole; 1P, 1P-Y, 2P-Y, 1T, S1, S2, R1 og R2. Erlend satt i oppgavenemnda for eksamen 1P-Y og 1T-Y i perioden 2017-2020. I tillegg er han dreven på digital kompetanse i matematikk, og har produsert 500 undervisningsvideoer til bruk i omvendt undervisning. Han har mange års erfaring med nybegynnere i programmering, og er en pådriver for visuell innlæring framfor tekstbasert. Motto: «Hvis du klarer å følge oppskriften for Toro Tomatsuppe, så klarer du også å lære deg å programmere.»       [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 time 3 599 kr
Online: Little Brainobrain matte kurs for barn fra 4 til 6 år. Brainobrain er et ferdighetsutviklingskurs. Brainobrain is a skill development course, in math. [+]
Online Level 1: Little Brainobrain matte kurs for barn fra 4 til 6 år. Brainobrain er et ferdighetsutviklingskurs som hjelper til med å forbedre hjernekapasiteten hos barn, konsentrasjon og gjøre læringsprosesser går enklere. Vi bruke Abacus og hoderegning på en måte som barn synes er engasjerende og morsomt. Det er en sunn opplevelse hjelpe med den mentale utviklingen.  Se hva de får til: https://fb.watch/chyaM80rA7/ Vi kjøre både på norsk og engelsk. Noe sammen og noe der vi dele opp.  Norsk: Link: https://www.etforsprang.no/ Engelsk:  Link: https://www.brainobrainnorway.com/ Brainobrain is a skill development course helps to improve Brain capacities in children, concentration and make the learning process easier. It stimulate young minds using Abacus and mental arithmetic in a way that children find engaging and fun. It is a wholesome experience and nurtures the mental formation of the child.  Link: https://www.brainobrainnorway.com/   Det vil hjelpe ditt barn med å få et forsprang på skolen og i livet.  Matematikk er morsomt og enkelt. Vi kjøre prøve kurs for de som vil ha det, gratis. Bare å følge med så legge vi ut nye så ofte vi kan.    Matte programmet er laget slik at en bruke begge sider av hjernen. Ikke bare gjør dette at en lærer enklere men også kan løse utfordringer kjappere. En kan bli raskere til å løse matte enn kalkulatoren. En bruke an Abacus som er en kuleramme, der en først lære hvordan en regne. Så tar en gradvis bort abacusen og ungene lærer å regne i hode med å se for seg abacusen.  Evnen til å utføre mentale beregninger raskt og nøyaktig fører ikke bare til større ferdigheter i matematikk, men resulterer også i større selvtillit. Som et resultat utvikler barna multitasking og problemløsning ferdigheter som legger opp til deres generelle personlighet.   Barn kan utvikle utmerket fotografisk hukommelse Grunnleggende matematiske operasjoner som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og syn løses ved enkel bevegelse av perler ved hjelp av Abacus-verktøyet. Dette hjelper barna til å utvikle en billedlig representasjon av problemet i hjernen, og ved regelmessig øvelse lærer hjernen å løse problemet uten faktisk bruk av hjelpemidler inkludert kuleramme fra mellomnivåene i Brainobrain-kurset. [-]
Les mer