Pedagogikk
Vest-Agder
Du har valgt: Kristiansand
Nullstill
Filter
Ferdig

-

40 treff ( i Kristiansand ) i Pedagogikk
 

Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Lage egen blogg på nett, coaching, oversikt over diverse lærings- og undervisningsstiler samt finne ut hvor din stil passer inn. Teknologi og verktøy for læring på nett, ... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Ingen Innleveringer:   Vurderingsform: Studenten velger ut 3 av sine blogginnlegg som teller med på vurderingen. I tillegg skal studenten skrive et eksamensarbeid i form av et refleksjonsnotat som skal vurderes sammen med blogginnleggene. Dette eksamensarbeidet skal være i størrelsesorden 5-10 A4 sider. Ansvarlig: Svend Andreas Horgen         Læremål: KUNNSKAPER:- Informasjonskilder: Jeg kan hjelpe mine elever å finne og vurdere relevant informasjon, inkludert bilder, kart, lyd og video fra IKT kilder, på lik linje med tradisjonelle kilder(for eksempel RSS, Wikipedia). - Lagring av informasjon: Jeg kan hjelpe mine elever å lagrer informasjon på digital form slik som blogger, wikier, podcaster eller portefølger (dvs. slik at det er tilgjengelig hjemme, på reise og til eksterne eksperter / rådgivere). - Kommunikasjon: Jeg kan hjelpe mine elever å kommunisere synkront og asynkront gjennom tekst, tale og video. - Dokumentasjon: Jeg kan skrive innlegg på nettet for å dokumentere læringsaktiviteter/hendelser og legge til rette for elevenes bruk av dette materialet etterpå (e-portefølge, skjermopptak, klassens blog / wiki). - Trygg bruk: Jeg kan hjelpe mine elever å bruke elektroniske applikasjoner på en trygg måte (f.eks. elektronisk identitet, privatliv, pålitelighet). - Gruppearbeid: Jeg kan legge til rette for gruppearbeid på nettet, ved hjelp av metoder som kompleks instruksjon.- Læring: Jeg kan identifisere forventede læringsutbytter fra bruken av bestemte IKT-verktøy for en bestemt læringsaktivitet. - Vurdering: Jeg kan identifisere hvordan læringsutbyttene tilknyttet IKT-relaterte aktiviteter skal bidra til vurderingen av elevene og å kunne og bruke egnede verktøy for å registrere dette (f.eks. faglig utvikling og coaching). FERDIGHETER:- Planlegging: Jeg har laget en plan for min faglige utvikling i riktig bruk av IKT i min undervisning. - Dokumentasjon: Jeg har dokumentert bruken av et interaktivt internettverktøy, slik at andre kan dra nytte av mine erfaringer. - Deling: Jeg har prøvd minst én måte å dele min IKT erfaring med kolleger enten internt eller eksternt. - Lokal kontekst: Jeg har identifisert hvilke muligheter og begrensninger som gjelder for bruk av interaktive Internettverktøy i min institusjon. - Portefølge: Jeg har begynt på eller lagt til nytt materiale til en eksisterende e-portefølge. - Evaluering: Jeg har evaluert resultatene av mitt endrede undervisningsopplegg og dokumentert dette i min e-portefølge. - Coaching: Jeg har prøvd ut parvis coaching med en av mine kolleger. - Coaching: Jeg har de nødvendige ferdighetene når det gjelder å lytte og å stille spørsmål for å kunne coache andre mennesker. Innhold:Lage egen blogg på nett, coaching, oversikt over diverse lærings- og undervisningsstiler samt finne ut hvor din stil passer inn. Teknologi og verktøy for læring på nett, GROW-modellen, undersøkelser om tilstanden i egen institusjon når det gjelder bruk av IKT-verktøy i undervisningen, nettsteder for yrkesutøvere (CoP-Community of Practice), eksempler på "best practice", metoder for å planlegge og gjennomføre egne læringsaktiviteter på nett med bruk av diverse IKT-verktøy, coaching-teknikker. Sentrale verktøy er: blogg, wiki, video, lyd, undersøkelser, avstemminger. I alle disse verktøyene skal det produseres innhold.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Web 2.0 og coaching for lærere etter vitae metoden 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
1 500 kr
Smart kompetanse har lang erfaring i arbeid med barn og unge som utviser ulik grad av utfordrende adferd. Gjennom veiledning, praktiske refleksjons- og håndteringsverkt [+]
Smart kompetanse har lang erfaring i arbeid med barn og unge som utviser ulik grad av utfordrende adferd. Gjennom veiledning, praktiske reflek sjons- og håndteringsverktøy og øvelser ønsker vi å gjøre dere tryggere i møte med utfordrende adferd. Dette kurset kan tilpasses din arbeidsplass etter behov og ønske, og vi tilbyr også oppfølging og veiledning i etterkant, for å sikre en god implementering. Kursinnhold:   • Forebygging og mestring av sinne, aggresjon og vold • Relasjonskompetanse og ressursfokus • Beskyttelses- og frigjøringsteknikker • Refleksjons- og håndteringsverktøy [-]
Les mer
Tromsø Trondheim Og 7 andre steder 10 uker 4 500 kr
12 Feb
13 Feb
13 Feb
Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldr.... [+]
Mål for kurset: Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak. Kursdeltakerne skal få kunnskap om problematferd og hvordan slik atferd kan forstås. Kursets innhold: Atferdsproblemer blant barn og unge Kartlegging og risikovurdering Barnehagen og barns tidlige utvikling Den inkluderende skolen og skoleomfattende tiltak Klasseromsperspektivet – klasseledelse Elevperspektivet – internaliserte problemer Elevperspektivet – alvorlige atferdsproblemer Sosialkompetanse hos barn og unge Sosial læring hos barn og unge Litteratur: Sosialkompetanse og problematferd blant barn og unge, ISBN: 9788205480858 Gyldendal akademiske forlag, 2015, Terje Ogden Kursbevis: til de som har minst 75 % fremmøte. Er du organisert: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Påmelding: elektronisk i påmeldingsskjema eller på tlf. 91358038. [-]
Les mer
1 dag 2 500 kr
Grunnkurs for førstelinjeansatte [+]
Innledning 22 juli 2011 har vist oss at terrorisme er en reel trusselfaktor i dagens Norge, og faren er på ingen måte over. Men terrorisme dukker oftest ikke opp fra intet, men er nesten alltid resultatet av en foregående radikaliseringsprosess. Med riktig kunnskap om hva som skjer forut for selve terrorhandlingen, øker man muligheten til å identifisere og stoppe tilløpene før de resulterer i situasjoner som kan føre til død og ødelagte liv. Hvorfor dette kurset Å arbeide med forebygging setter krav til kompetansen hos de involverte. Og er en grunnleggende forutsetning for å få til et vellykket tiltak med hensyn til forebygging. Dette er spesielt viktig på et nytt felt som voldelig radikalisering der man mangler både erfaring, kunnskap og ferdigheter. Når kompetansen er på plass, vil man kunne utforme og iverksette de nødvendige tiltakene på en måte som både er effektiv med hensyn til måloppnåelse og ressursbruk. Målgrupper Dette er et kurs som er beregnet på førstelinjetjenesten (Lærere, sosialarbeidere, barnevern, kriminalomsorg, asylmottak, frivillige organisasjoner etc.) en innføring av hva som ligger i begrepene radikalisering, ekstremisme og terrorisme, hva som kjennetegner dem og hvordan de kan oppdages. Målsetting Målsettingen med kurset er å gjøre førstelinjen i stand til å identifisere, foreslå og iverksette grunnleggende tiltak i situasjoner som kan utvikle seg i uønsket retning. Det er viktig å understreke at ikke all radikalisering ender opp i terrorisme, og at man ikke skal bygge opp et angiverisystem for avvikende tro og meninger. Vi må aldri glemme at den viktigste forutsetningen for et fredelig Norge er at vi bevarer vårt demokrati og at vi forsvarer grunnleggende menneskerettigheter som retten til å tro og mene hva man vil. Kursprogram Del 1: Innledning Kursmålsetting Definisjoner, Perspektiver og Tilnærmingsmåter Hvorfor dette kurset Innføring i aktuelle ideologier/religioner Del 2: Radikaliseringsprosessen Modell og begreper Trinn Drivkrefter Arenaer Del 3: Identifisering av prosesser Hva skal observeres Observasjonsteknikker Hva kan gå galt?          Del 4: Casebaserte arbeidsoppgaver og diskusjon Casebaserte arbeidsoppgaver Diskusjon Oppsummering Del 5: Veien videre Situasjonsanalyse Valg av strategier Valg av konkrete tiltak Iverksetting Evaluering Rollefordeling, organisering [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Mastergradsstudiet i pedagogikk har et fokus på undervisning - og læring. Det didaktiske fokus vil prege alle studiets emneområder enten disse omtales som pedagogiske ell... [+]
De to første semestrene er felles for alle. Her vil man integrere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger og perspektiver. I tredje semester vil det gis to fordypninger, en i didaktikk og en i spesialpedagogikk. Det siste semesteret vil gå med til oppgaveskriving.   Læringsutbytte Etter fullføring av studiet skal studentene- være i stand til å foreta selvstendige analyser og vurderinger av undervisnings- og læringsmessige problemstillinger i ulike institusjonelle og samfunnsmessige kontekster.- kunne beskrive ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og vurdere deres relevans for pedagogisk forskning- ha tilstrekkelig metodologisk kunnskap til å kunne utarbeide et didaktisk relevantforskningsdesign- kunne kritisk analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i pedagogisk forskning ogpraksis- vise kreativitet og nytenkning i forhold til å se sammenhenger og trekke linjer på tvers avkunnskapsområder for slik å kunne være bedre i stand til å løse komplekse pedagogiske problemstillinger     Arbeidsformer Undervisningen vil hovedsakelig gjennomføres ved hjelp av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det forutsettes at rundt halvdelen av den normerte arbeidstiden brukes på arbeid i grupper eller i selvstendige kollokviegrupper. Vurderingsformene vil variere i lys av de ulike emners egenart og tematikk, blant annet som hjemmeoppgaver, essays, gruppeoppgaver, kortsvaroppgaver, prosjektoppgaver, presentasjoner - utført enten individuelt eller i gruppe.     Vurderingsformer Semesteroppgave i grupper, muntlig eksamen, individuell hjemmeeksamen, individuell semesteroppgaver, samt presentasjon av et feltstudie, en film eller en roman.     Studentutveksling Det legges til rette for studieopphold i utlandet etter nærmere avtale med instituttet.     Yrkesmuligheter og videre utdanning Med avsluttet mastergradsutdannelse skal studenten kunne fortsette enten med en dr.gradsutdanning eller gå direkte inn i profesjonspraktiske områder, som for eksempel utdanningsadministrasjon, didaktisk planlegging og evaluering, læremiddelutvikling, PPT og spesialundervisning, kompetanseutvikling og opplæring i bedrifter og organisasjoner mm.     Fører til grad Mastergrad i pedagogikk [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Studiet er rettet mot barnehage og småskoletrinnet. Studiet vil sammen med musikk 2 utgjøre musikk årsstudium. [+]
Undervisningen forutsetter at studenten har kunnskaper i musikk - både notekunnskap og instrumentkunnskap. Semester: Vår ( ikke opptak våren 2009)   Studiet er rettet mot barnehage og småskoletrinnet. Studiet vil sammen med musikk 2 utgjøre musikk årsstudium.   I studiet inngår praksis i barnehage eller grunnskole. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Årsstudiet i pedagogikk er beregnet for studenter som vil ta pedagogikk som frittstående studium. [+]
Årsstudiet i pedagogikk er beregnet for studenter som vil ta pedagogikk som frittstående studium. Det kan inngå som breddeenhet i flere bachelorprogram eller som del av en selvvalgt bachelorgrad. Studiet er ikke en lærerutdanning.   Studiet består av 3 emner à 10 studiepoeng og 2 emner à 15 studiepoeng: • Innføring i pedagogikk (høst)• Dannelse, medier og teknologi (høst)• Dannelse og globalisering (høst)• Læring og læringsprosesser (vår)• Grupper, samspill og kommunikasjon (vår)   Det er mulig å søke opptak på enkeltemne og på den måten etter hvert bygge opp et årsstudium i pedagogikk.   [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Hovedemner er treningslære og arbeidsfysiologi, idrett og samfunn, pedagogikk og psykologi, metode og statistikk. [+]
Studiet er en videreføring av årsstudiet i idrett og vil sammen med dette dekke kravet til fordypning i en bachelorgrad. Studiet tilsvarer deler av det 3. året i bachelorprogrammet i idrett.   Hovedemner er treningslære og arbeidsfysiologi, idrett og samfunn, pedagogikk og psykologi, metode og statistikk. Utgifter til undervisning som er lagt utenfor universitetets arealer, må dekkes av studentene. Noe av undervisningen kan bli gitt på engelsk.   Studiet kvalifiserer for undervisning i kroppsøving i grunnskole og videregående skole når det inngår som del av allmennlærerutdanning eller det suppleres med andre fag og praktisk-pedagogisk utdanning. Studiet kvalifiserer også for arbeid med frivillig idrett.   [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Gjennom studiet skal studentene videreutvikle sin veiledningspraksis og sin analytiske evne og får grundigere kjennskap til fagområdet. [+]
Ikke oppstart studieåret 2008-2009     Studiet bygger på veiledningspedagogikk 1. Gjennom studiet skal studentene videreutvikle sin veiledningspraksis og sin analytiske evne og får grundigere kjennskap til fagområdet. Studentene skal settes i stand til å gi god og relevant veiledning i utdannings- og yrkessammenheng og selv kunne initiere og drive systematisk innovasjonsarbeid.     Studiet kan være aktuelt for alle som arbeider med veiledning i ulike sammenhenger. I løpet av året skal studentene gjenomføre praksis på egen arbeidsplass eller annet sted.     [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Påbyggingsstudiet i pedagogikk består av utvalgte emner fra tredje og fjerde semester i bachelorstudiet i pedagogikk der begreper som didaktikk og danning i en profesjons... [+]
Læringsutbytte Etter avsluttet påbyggingsstudium skal studenteneha utviklet en grunnleggende forståelse av danningsbegrepet, profesjonsdidaktikk/pedagogisk profesjonalitet og didaktikk i et nordisk perspektiv     Arbeidsformer Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, arbeid i seminar/basisgrupper, kilde-/ litteraturstudier, veiledning og muntlige fremlegg. IKT- støttede arbeidsformer vil bli brukt.     Vurderingsformer Individuelle hjemmeoppgaver og individuelt essay over oppgitt emne     Yrkesmuligheter og videre utdanning Studiet kan gi grunnlag for ulike typer arbeid der pedagogisk kompetanse er etterspurt, men gir i seg selv ikke kompetanse for undervisning i skoleverket.   Påbyggingsstudiet kan gi grunnlag for opptak til mastergradsstudiet i pedagogikk [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Studiet henvender seg til norske og utenlandske studenter. [+]
Studiet henvender seg til norske og utenlandske studenter. Det kan være en påbygging til NORSEC-kurset (Norwegian Society, Education and Culture - et 30 studiepoengsstudium som fortrinnsvis tilbys "innvekslingsstudenter"), men kan også tas som et selvstendig studium. Studentene skal gjennom studiet utvikle forståelse for sentrale sider ved det norske utdanningssystemet og sammenlikne det med systemet i hjemlandet/andre land. Undervisningen foregår på engelsk, og studentene må derfor ha gode engelskkunnskaper.   Studiet består av: Education in Norway and other Countries (15 studiepoeng) International Issues in Special Education and Inclusion (15 studiepoeng) School Practice and Report (5 studiepoeng) (for utenlandske studenter som må ha praksis) [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Viderutdanningen er beregnet for lærere, skoleledere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste. [+]
Viderutdanningen er beregnet for lærere, skoleledere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Tilpasset opplæring er et av grunnprinsippene i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning i grunnskole og videregående skole. Studiet skal kvalifisere for oppgaver i tilknytning til dette.   Studiet består av to emner à 15 studiepoeng:• Tilpasset opplæring i skolen• Elevens personlige og faglige utvikling [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Bachelorprogrammet i pedagogikk har en klar didaktisk profil og studentene vil i løpet av studiet få innføring og trening i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. [+]
Etter avsluttet bachelorstudium skal studentene ha- utviklet en grunnleggende kompetanse i analyse av kompetansebehov og planlegging, tilrettelegging, iverksetting, ledelse, utvikling og evaluering av kompetanseutviklingstiltak i ulike praksissammenhenger.     Arbeidsformer Studentene vil møte varierte undervisnings- og arbeidsformer i løpet av studiet som forelesninger, seminarer, veiledning, casusstudier, prosjektarbeid, bruk av IKT og forsknings- og utviklingsarbeid. Det vil veksles mellom felles formidling av sentralt lærestoff og mer problemorienterte og studentaktive læringsformer. Studentene vil få erfaringer med å arbeide både individuelt og i basisgrupper/ seminargrupper/kollokvier.     Vurderingsformer Det blir benyttet varierte vurderingsformer individuelt og i grupper; som skriftlige prøver med tilsyn, hjemmeoppgaver, semesteroppgaver, prosjektoppgaver, essays, muntlige prøver og mappevurdering.     Studentutveksling 3. studieår består av valgfrie emner og det er gode muligheter for studieopphold i utlandet.     Yrkesmuligheter og videre utdanning Både profesjoner og fag er i en kontinuerlig forandrings- og fornyelsesprosess hvor grenser nedbrytes, og hvor grensesnittene mellom fag åpner nye, spennende utviklingsmuligheter. Det innebærer at pedagogikkunnskap blir aktualisert i stadig nye sammenhenger og i nye fagkombinasjoner. Kravet om kontinuerlig kompetanseutvikling og livslang læring i arbeidslivet gjør dessuten sitt til at pedagogisk kompetanse blir høyst relevant også i yrkes-sammenhenger utenom pedagogikkens tradisjonelle nedslagsfelt - utdanningssektoren.   Studiet henvender seg derfor til studenter som ønsker å arbeide med formidlings-, opplærings- eller undervisningsvirksomhet relatert til kompetanseutvikling for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger, offentlige som private. Aktuelle anvendelsesområder vil blant annet være:- utdanningsinstitusjoner- offentlige og private produksjons- eller tjenestebedrifter- kultur- og fritidsaktiviteter, frivillige organisasjonerMed avsluttet bachelorutdannelse i pedagogikk vil studentene kunne fortsette med et mastergradsstudium i pedagogikk ved UiA, eller et tilsvarende studium ved andre utdanningsinstitusjoner.     Fører til grad Bachelorgrad i pedagogikk [-]
Les mer
2 semester 20 000 kr
På forespørsel
I følge Rammeplan for barnehage,må de ansatte møte barnas digitale kompetanse og utvide denne til å omfatte digital aktivitet. [+]
I følge Rammeplan for barnehage,må de ansatte møte barnas digitale kompetanse og utvide denne til å omfatte digital aktivitet. Målet for studiet er at studentene tilegner seg:- kunnskaper og ferdigheter til å kunne bruke informasjons- og kommunikasjons- verktøy i pedagogisk ledelse av barnehage og i pedagogisk arbeid sammen medbarn- evne til å identifisere, gjennomføre, vurdere og dokumentere endrings- og utviklingsarbeid- økt bevissthet om informasjons- og kommunikasjonssamfunnet- evne til å reflektere over prosesser som blir støttet av digital kompetanse- evne til å reflektere over barndom i dag og i fremtiden Studiet består av:   Tre emner som hver gir 10 studiepoeng:1. Barn og digitale verktøy2. Pedagogisk dokumentasjon3. Pedagogisk programvare og dataspill     Undervisning:Undervisningen i studiet gis som nettundervisning og veiledning. Det avholdes dagssamlinger fra kl. 09.00 - 16.00 på følgende datoer:1. oktober, 9. januar, 6. februar, 17. april     Vurderingsform:Hvert av de tre emnene på 10 studiepoeng avsluttes med en dokumentasjon av eget arbeid,samt en vurdering av medstudenters arbeidsprosess. Dette vekter 20% pr. emne av total karakter.Med utgangspunkt i sine innleverte arbeider skriver studentene en oppgave om sin egen faglige utvikling i forhold til studiets mål og innhold. Oppgaven vekter 60% av total karakter.   [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Studiet inneholder emner i kalkulus, algebra, geometri, statistikk, differensiallikninger og modellering. [+]
Målet for årsstudiet er å gi studentene en solid innføring i matematikk. Studiet inneholder emner i kalkulus, algebra, geometri, statistikk, differensiallikninger og modellering.   Studiet gir faglig grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskole og i videregående skole. I skolen er det stort behov for lærere med godt grunnlag i matematikk.   Studiet er identisk med første året i bachelorstudiet i matematikk og fysikk og første året i femårig integrert masterprogram i matematikkdidaktikk.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;